Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1882

Zondag 1 Octoler N 38S5 188S GOUDSCHE COURANT JVietiivs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken INTSmTIONAlE EOLONIAIE e UITMSANOEl Töntoonstelling te Amst erdam in 1883 Het PLAATSELIJK COMITÉ noodigt HH Kooplieden en Fabrikanten uit tot bet bjj wonen van een Openbare V ergadering op MAANDAG 2 OCTOBER a des avonds ten acht uur in de Zaal Nut en Vkemaak op de Oostharen In deze Vergadering zullen belangrgke mededeelingen worden gedaan en inlichtingen verstrekt omtrent boreugenoemde Tentoonstelling Het Comité hoopt dat een talrijke opkomst getuigen zal van de belangstelling die deze onderneming verdient Het Comité voornoemd Dr H IJSSEL db SCHEPPER Voorzitter Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Secretaris Bij deze hebben wij de eer onze g eachte Clientèle te berichten dat onze zaak is van de Markt naar het Eerste liuis van de TUEFMARKT H 248 Gez RIJKEi StoomMerbouwerij DE POSTHOOHF Leiden Depot te GOliDA Groenewegf De ondergeteekenden berichten hierbg dat F E BOPP JV BT meer voor hen werkzaam is JaPIKSE SCHALK WUK VAN VOLLËMHOVEN S STOUT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAL VAN OEIVEESKl IVDIGEN AANBEVOLEN wegens rgkdom aan extract d i voedende bestanddeel n tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook Voor kinderen een uitnemend versterkende drank De lui reeds gevcstifde gvustige reputatie levert het bette bewys dat boveogenoemde biersoort eeschlkt is om liet buitenlandsche fabriekaat te vervan en 1 J XjIHj in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prfls Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qnaliteiten Berdeanx AzUn KruidenAzün Dragon en Wyn AzUn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE QEHEOONDE VALE AMSTËRDAAI DORDBECHT ÏÏEBAinJS PILI EN bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zfln zeer nuttig tegen ongesteldfieden der maag heilzaam voor de spijsverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laxerend ea sUJmafdrijvend 377s Ct de Doos verkr gbaar te GOUDA alleen bij I4 SCHENK BR4ND VeRZEKËIlIPi6 M4ATSGHAPPIJ HOLLAND gevestigd te DORDRECHT Deze Maatêchappij trekt vooral de aandacht door hare orJcostbare administratie en door haar blijMxuir oogmerk om eene soliede verzekering op de minst kostbare wijze daar te stellen Agenten voor Oouda en omstreken deHeerenMONTUN Co Benthmten W d Bnyw nicesttr Bletsmjt S van der Kraate Bodegraven P Versloot Haastrecht K Oosterliog eD io de bekende depute m andere plaatien Heo wachte zich voor namaaksels ï CHk li lk dooije IS gelakt en gestempeld met de handteeieninff van de vcrvaar ïiftera Wed KüENEN ZOON ChemUten Moordrecht G H Poit Ovdewater Pr Vree Woerden F W Sweerman Zevenhuizen A Pfidb üommissiehandel in Effecten Wissels en Assurantiën Gouwe C 33 KANTOOR Achter de Viachmarkt N B Voor het aanbrengen van soliede posten door daartoe geschikte personen als daar zijn bgv Heeren Aannemers enz wordt door genoemde Agenten provisie uitgeloofd op nader overeen te komen voorwaarden Snelperndruk van A Bkinkman f Gouda Premie tarieven en nadere inlichtingen op aanvrage gratis verkrijgbaar fA te STOLWIJKERSLUTS nabg GOUDA VAN Paarden onder den Man die nimmer een prjjs gewonnen hebbeo op Vrijdag 29 September 1882 des voormiddags 11 uur om Prijs Ier waarde van ƒ 75 en Premie 25 Aangifte der Paarden tot 10 nnr opdendag der Harddraverg bfl 0 F vas dïm BERGH Namens de Commissie C F VAN DKM BERGH G DBK HOED Openlsare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Ouderkerk aan den IJgsel zullen op WOENSDAG 11 OCTOBER de namiddags ten 1 unrr op het Raadhuis in bet openbaar AANBESTEDEN Het verbouwen en veranderen der Gemeenteschool te Ouderkerk aan den IJssel met de levering van Sohoolameublement enz Het bestek en de teekening liggen ter inzage en overname ten Raadbnize der Gemeente alwaar de gedrnkte bestekken en de teekening ad 1 50 per stel op franco aanvrage verkrggbaar zgn Zy zyn voor denzelfden prys verkrngbaar bö Wed P van WAESBEEGE en ZOON Boekdrukkers aan den Honttuin 73 te Rotterdam Aanwnzing ter plaatse op ZATERDAG 7 OCTOBER a a des yoormiddag 10 onr door den Architect J I van WANING Verlencrde Binnenweg te Rotterdam bg wien inmiddels desverlangd nadere inlichtingen te bekomen zgn De inschrgvingsbiljetten moeten vraehtvrjj ten Raadhuize zyn ingekomen vóór den lOden OCTOBER des avonds negen uur Burgemeester en Wethonders Toomoemd ü VONK Jzn W vak WANING Wethouder Loco Secretaris Burgemeester PÏANÏNÖr Een Indische Familie biedt TE KOOP aan een zeldzaam prachtige PIANINO met Beeldhouwwerk daarby dubbel kraissnarig met geheel metalen raam aoliedste fabricaat Zy is slechts 6 weken gebruikt en heeft gekost 600 thans te koop voor 385 vrg spoorkosten en garantie Adres Den Haaö N Haven 156 W DE WIT slechts alleen te zien van O tot 12 en van 5 tot 7 uren Haarbalsem of Eau philocome kan het beste middel genoemd worden onl de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Eau capillaire de quinine In flacons a 60 ets en 1 Anattaerin mondwater flacon 75 cents E au de Botot In flacons 75 ets en 1 25 Salicylzuurmondwater In flacons Ji 75 ets en 1 25 ets Salicylzuur tandpoeder per doos 60 ets Engelsche Tandpoeder In elegante dozen 25 en 45 cents Te bekomen Qouda i C ZELDENRIJK L SCHENK H voN GIMBORN Emmenk BINNENLAND GOUDA 30 September 18 2 VBBGAÜEEING van dïn GEMEENTEEAAD Diuvlug dea 3 October 1S82 des uamiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Het adret van P van Vledder Pz houdende erxoek om het hem verleende ontslag als leeraar aan de Bnrgeravondachool met wtjiiging van het Raadibealuit dd 27 Juni 11 te doen ingaan den 1 Sept 18S3 Het adre van k V Cremer leeraar aan de Burgerarondschool alhier houdende reraoek om verhooging igner jaarwedde Ten gevolge van onaangenauahedea tnisehen het bestuar en den kaïtelein wordt de Sociëteit VredeBeit met I November ferplaatit naar het lokaal Van ouda Botkoof op de Markt Tot predikant bij de Cbr Oeref Gemeente alhier it beroepen di H van Hoogeo te Wildervank Voor d akte als oodenriji i n toegelaten o a J Engelbrtgt en J H de Rawe alhier Giiteren had te Stolwjjkeralaia de aangekondigde harddraierij plaats van Paarden die nimmer een prijs gewonnen hebbeu 1 0 paarden namen er aan deel De prgs een vergalde Pendule mei twee Candelabrea werd gewonnen door de twarte Merrie Dina van den heer N Hoogendijk te Krimpen a d IJael door den eigenaar bereden De premie twee karaffen tnet adrooaat kom met iilrer gemonteird werd behaald doer de lararse Herrie Emma ao den heer W H Bron te Utreebt pikeur H T Eakee Daar het weder teer ongunatig waa tijn vele mededingera te hnit gebleven Te Stolwijk ui op 1 Oot a a by voldoeode deelneming eene hsrddraverij gehouden worden van paarden uit de Krimpnacrwaard welke nooit prgi of premie behaald hebben De heer H Coops ontvanger der directe belattlogeu te Bodegraven ii sU toodanig benoemd te Wormerveer Tot penningmeester der afdeeling Ottdewaler en Omatrskeu der Hollandtche maatacbappy van Landbouw ia benoemd de heer D Boer Ai te Oude ater Een goedkoope uitgaaf der Nederlandtohe gr dwet it by de uitgeven 8 en W N van NooUn te Sohoonhoven tertohenen Nu de vraagitukken van grondwelthereiening en kietrechthervorming aan de orde van den dag ujo ui eulk een boekje i 10 cent wellioht vele koopera vinden Door een ingeietene van Krimpen aan den IJtel werd decer ilagen ontvangen een tienguldenttuk dat latM bleek valioh te ijjn Het ii zeer goed nagemaakt en alleen aan den klank alt valtoh te herkennen Staten Oeneraal Tw di Kaher Zittingen van 28 en 29 September 1882 In de Zitting van Donderdag it door den heer van der Sohrleck eene interpellatie aangekondigd over de berichten betrekkelgk hel gevaar voor watetanood in NoordBrabant door het beiwijken van de tluit te Creveooeur Voortzetting van het adrei debat Bij de para graaf over het onderwijl lichtte de heer Lohman tijn amendement namens de anti revointionaire partg toe De heeren Vermeulen en Sohaepman verklaarden met iogeuomenheid dit amendement atrekkende om hertiening der tchoolwet dringend noodig te verklaren ie aanvaarden Eerstgenoemde moakte de mlnuterieele quaetlie daarvan geheel lot terwijl le heer Sohaepman ilen min tler om ronde openlegging van zjn programma vroeg De heer Schaepman zeide dut dil eene hoogst urgente quaeiüe geldt omdat tij geheel den politieken toettaud de geheele wetgevinè ook het belang van de liberale partg beheertcht Dat belang voegde de heer Hegdenrgok er bg vordert terug te komen op den vroegereu tegenitand De heer Borzetiut bettreed nament de commissie van redactie het amendement dat geen practiich gevolg kan hebben bg de beiiaande meerderheid en omdat zooveel andere taken de voorkeur verdienen De heer van der Kaay betoted dat het e ler den ouden tirijd geldt niet tegen de wettel ke beginteleu maar tegen bet valtche beeld dat men van de openbare lokool maakt door haat voor moderne tecteichool te tchelden De miniiter van binnenlaodsehe uken verklaarde niet de oploating te kunnen aanvaarden van eene auaealie waarever de gevoeleu van toovelen verdeeld jgn Het programma dtter regeeriog beoogt tot ttand te brengen hetge dit jaar noodig it Gelakt dit dan ui daardoei iaichien de tchakeeriug der partijen veranderen Tegenover de tchoolwet houdt de regeering zich dut voorloopig onigdig met de meeet onpartijdige toapaasing De mimiter erkent echter dat die w i groote gebreken heeft groote lasten aan de gemeMlen en den sta opfect en dat lij niet de liberal party heeft veittwkt tot welke de miniiter behoort Tegenover Kappnna a leut van uitbreiding der ttaalnorg plaatet hg Xkocbecke i leer van onthouding door den ataat vac hetgeen boiUn diena bemoeUag ligt Maar dit ideaal moet de libenle partg Hnsven De beer van Houten zet in eene door alle liberalen toegejuichte inprovitstie het standpunt der moderne wereldheachouwing uiteen tegMover de eitehea der cleric len en wijit op de incOBaefucaiien der anlirevolulionairen Eene gewijzigde redaetie van het amendement voorgesteld door den beer cfkaepBon atnkkaida om de henieniog der tohoolwet nog dringender noodzakelgk te verklaren werd door de vooratellen overgenomen Verder elelde de minitier van binnenlandtohe uken nogmaalt de wijziging van het kieareoht voorop verklarende zander partggeeat de sshoolwet te tullen uitvoeren van zijn zeer gematigd liberaal ttendpunt naast den heer van Lgnden die op antirevolutio nnirrn bodem bigfl ttaan doch de voorkomende zaken vooral op praktiteh terrein weutcht te houden Met amendement werd verworpen met 48 tegen 31 stemmen In de tilting van Vrgdsg ia ingekomen een wetavooralel van de heeren Rombaoh c t tot vervanging van den verplichten ijk der gaametert door een fecnltalief ondenoek Het adrea dehtt is voortgezet Bg de paragraaf betrekkelgk de herziening van kiesrecht en grondwet Helde de heer Van der Hoeven voor het daarin gelegd verlmnd tuttohen beide onderwerpen te doen vervallen en zulkt dewijl het van belang vas den ttrgd over de hegintelen thant niet te voeren maar dien uit Ie stellen tot het wetsontwerp betreflende de kieawel behandeld ui worden De beer Borgesiua verklaarde namens de oommitiie van redactie dat het niet de bedoeling wat leU te praejudioieeren De heeren Battert De Beaufort Gratama en Halfmant beaamden echter de tienswijze van den heer Van der Hoeven en erkenden teveni de bezwaren tegen grondwetsherziening op welker oplostiiig de hervorming der kieswet niet behoort te wachten De minitter Van Lijnden verdedigde datzelfde itaudpunt De herziening der kieswet is dringend De Kamer zelve heeft haar verlangd Die herziening it ook in ttaat een Kaïaer te veraohaSen bevoegd om de grondwetsherrieiiing te beoordeelen Deze moet op breede schaal geschieden doch eitcht juitt daarom een grondig onderzoek Daar nu de binnen een paar weken in te dienen wgzigiug der kieswet niet van zulk een omvang zal ign kan het Ig dBtip spoedig aanbreken voor de benoeming der commlisie voor de grondwetsherziening Eene gelgktgdige benoeming dier ooromissie zon volgen den minisier van binneulaudsche zaken de afdoening van vele nullige zaken vertraagd hebben Nadat de heeren Voii Houten en Ruiger krachtig er op hadden aangedrongen dat het verband der grondwetsherzieuing mU het kiesrecht bewaard zou blijïtn werd het amendemeut Van der Hoeven verworpen met 67 tegen 29 en het adret aangenomen met 73 tegen 2 stemmen Daarna werd een langdurig debat gevoerd over de motie Van Houten tov overlegging der stukken betreSeiide de miniaterieeie crisia De minister Van Lynden bestreed die nadrukkelijk in t belang van de vrijheid der kroon en van de conttitulioneele beginselen en op grond van practitche bezwaren In den loop der discusaie deelde de minister van binnenlandtohe uken mede dat de regeering deze week nitt heeft bedoeld te zeggen dat aan iemand andera dan den heer Tak eeue opdracht tot kabinela ormalie waa gedaan De heer Van Lijnden verklaarde zich volkomen bereid om zich volledig te verantwoorden maar niet tot het overleggen van geheime stukken welke men toch onvolledig zou bevinden De motie werd verworpen met 47 tegen 24 stemmen De heer H A de Boer te Breda beweert in het SagUttd van gitteren dat door hem een afdoend middel it ontdekt tegen de besmettelijke veeziekte zoo afdoende dat in een beametten koppel al ware het van 1000 atuka vee geen afioodering der besmette heetten van de gezonde behoeft te geachiedeo ja dat tij zelft uit ééa bak kunnen blijven drinken zonder gevaar voor aabsteking Hg ia bereid op aanvrage van wie ook de proef te leveren op de tom dat het besmette vee in den koristen tgd volledig te genezen ia en het getonde vee tonder afaondering geheel van besmetting blqft gevrijwaard Naar wij veniemea it het oalaoga op momeB bericht dat de wiiiterdienstregeUng op de Staatttpoorwegen alleen op den November a s zoude begioBen terwgl voor alle andere Nederlandsche tpoorvegea de 16 October alt datum voor de opening van den winlerdienit zon blijven bepaald niet geheel juist De toedracht der zaak ia de volgende Tengevolge van de opening der Ign Geldermalaen Eist Retaen op den laten November a a worden verschillende veranderingen gebracht iu de dienstregelingen vnn de Staalatpoorwegen van den Hollandschen spoorweg en van den Zuid Oosterspoorweg Het het oog hierop hebben dete drie maatschappijen de Regeering verzocht om den nieuwen dienst op deu len November te mogen beginnen De andere Nederlandsche spoorwegen die weinig of geen verandering in hunnen dienst wenschen te brengen hebben daarentegen den wentch uitgesproken om deu winterdientt op 16 October te laten aanvangen Opdeze quaetlie is door de Regeel ing nog geene betlitaing genomen V D Dezer dagen heeft men kunnen lezen welk een rmigeatueua gebouw iu golhiachen tlgl en van de tegenwoordig op alle ttaatagebouwen gebruikelijke torent voorzien te Breda ui warden opgericht voor de gevangenen Heden lezen wij dat de nieuwe gevangenis te Arnhem in een van de fraaitte gedeelten dier ited op Hulkettegn ui wonlen gezet De mli Ct knoopt daaraan den teer natuurlijken wentch vast dat ook dit gebouw in sierigken slijl moge opgetrokken worden opdat niemand worde afgeschrikt om jn de nabgheid daarvan een villa of beerenhuis te betrekken Niet opidat wg aan de boosdoeners het genoegen mitgnnnen van in zulke uitwendig tierlijke tnohthuizen opgctloten Ie worden maar omdat al dit mooie bouwen zoo onlze tend duur en s rijke schatkist zoo ledig is wagen wij de vraag Is er niemand in het land bg machte ora aan de kostbare fantazieen en lief hebberijen der staalsbouwmeesters in alle departementen van bestuur paal en perk te stellen Midd Ct Do vereeniging Algemeen Kies en Stemreohl zendt ons een afschrift van een uitvoerig adres aau Z H den Koning gericht naar aanleiding von het lil de troonrede beloofde onderzoek omtrent de vraag van welke bepalingen der Grondwet herziening raadzaam is De Vereeniging hoopt dat dit onderzoek asii lie beloofde voorslellec betrekkelijk het kiesrecht