Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1882

ttl Toonfgaan daar uj er niet aan twijfelt of het ui alsdan der wetgevende macht blglcen dat vóór Ilea herziening van art 76 der Grondwet noodtakeiyk ia Zg nee t voorts de vrgheid onder de aandacht Zgner MajMleit te brengen hetgeen door haar iu de laatste jaren onder de bevolking ten opciohte van den weuaoh naar kiearechihervorming is waargenomen at er door velen tot de verkrijging aarvan reeds is gedaan en welke overtuiging ook de Vereeniging daaromtrent koestert Teé slotte verzoekt de Vereeniging dat het Zijne Majesteit moge behagen alle zoodanige maatregelente ne en als noodig zullen geoordeeld worden omden ransua uit art 76 der Grondwet en uit de artikelen die daarmede onmiddellijk samenhangen te doen Iverdwgnen en art 76 alleen te doen luiden fiDe I Volksvertegenwoordiging wordt bg geheime stemming gekozen door alle meerderjarige ingezetenen in hi t volle genot der bnrgerlgke en burgersehapsrechteji In de W eit Itiiiir van 30 Aug is een open brief opgenomen van dr J C Zaalberg Pzn te Paramaribo aan dr H Hurtogh Keys van Zouteveen over de eedsquaeatie De Islotiom waartoe dr Zaalberg komt is nedergelegd in de volgende stellingen lo als uiting van dfn godsdienst is de eed ontzagwekkend 2o voor 4 i ohtbank v n den godsdienst is de eed geoorloofd So als oordeel van den godsdienst over leugen en bedi og is de eed onmisbaar in onze slechte wereld 4o ala holde aan den godsdienst door den staat ia de eed verblgdeud 5o uit eerbied voor den godsdienst worde de eed beperkt afschaffing van al die duizenden noodelooze ambtse den tot zelfs in gemeentebesturen toe belastingeedeu enz mitar beperkt niet uit ontzag Toor ongeloof uit ontlag voor den goilsdieast 6o Door den invloed vah den godsdienst worde de eed overbodig Ondeir de possagiers per stoomschip Catlor uit Amsterdam naar New York vertrokken bevonden lieh volgens hun zeggen twee voortvluchtige stafofficieren uit Arabi s leger die als hunne namen opgaven Simoun Hamid Djellah Pacha en Mahomed Saohma Paohs Hebben wij eenige dagen geleden de raadgevingen medegedeeld door dr Mezger iu het Handelêilad over de meest geschikte houding voor zuigelingen in de eerste maanden na hunne geboorte gegeven thans moeten wg tot voorkoming van erger otgeluk er op wgzeo dat en ander geneeskundige dr H Simons te Krommenie in het NieuK v d Dag met nadruk tegen den raad van zgu Amsterdamsoheft collega opkomt Met diens opmerkingen over het nuttige van losse kleeding rechte ligging en onbelemmerde bewegingen der zuigelingen is dr S het geheel eens Den raad echter van dr Mezger om de wichten op hnn buik te leggen acht de rommeuiesche arts allergevaarlgkst op grond van de daaruit ontstaande drukking op de spieren die voor de ademhaling in beweging gebracht motten ikrorden en op de maag vooral wanneer die gevold ia hetgeen met kleine kinderen gewoonlgk het geval is Ze zouden dan met bon neus voorever op de zware deken wel eens gestikt gevonden Icnnnen worden voordat moeder baker of kindermeidze uil hun benauwde positie had kunnen verlossen Dr Mezger is het antwoord op deze bedenking niet schuldig gebleven Dit komt voor in het HmMMad an heden waarheen wg belangstellenden in deze quaestie verder ferwgzen Men vindt er ook nog eene opmerking van Dr Molliager naar Muileidin van Dr Simons schrijven Br igif thans in het geheel 49 plaatselijke comité vo de internationale koloniale en uitvoer htodet eatooustelling en 2 correspondentschappen Op d 16 Sept jl gehouden bgeenkomsl waren 37 comiijét vertegenwoordigd Het comité van uitvoering voor de ioterualioDtle koloniale en uitvoerhandeltentoonstelling iKeft in een cirvulaire san de plaatselgke subcomités in Nederland eenige bepalingen meegedeeld van het oontract juingegaau met de heeren Tassen en Washer in België en wel tot wegneming van de bezwaren van beu die meenen dat de belangen der Nederlandache i izeuders geheel aan de zorg van buiten landers lotaden zgn toevertrouwd Onder die bepalingen komen o a deze voor Alle bsjluiteu betreffende de tentoonstelling worden genoden bij meerderheid van stemmen door een college dat den titel voert van vComilé van uitvoering f bestaao e uit tien leden te zameu elf stemmen uitmakende van deze tien leden zijn zeven Nederlanders uitbrengende 7 van de 11 stemmen Vt leden ogen stemmen door middel van een gemachtigde mits deze zelf lid zg van het comité De besluiten van het comité worden uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid der ondernemers door den heer ü Agostini die door hen bezoldigd den titel voert van CommissarisGeneraal in overlrg met en onder goedkeuring en voortdurend toezicht van het oomftó van uitvoering of zgn gedelegeerde Alle geschillen omtrent de wqze van uitvoering der besluiten worden in het hoogste ressort Beslist door het oomitó van uitvoering bij meerderheid van stemmen Een ander artikel bevat vereoheiden bepalingen betreffend de inzending Het hoofdgebouw zal minstens 40 000 vlerk Meters moeten beslaan Tevens zullen er zooveel bggebouwen van gzer en ateeu zijn als het Corailé van uitvoering zal uooilig achten Aan handelaren handelsagenten en trafikanten wordt de gelegenheid aangeboden om hun handelsartikelen van buitenlandschen oorsprong ten toon Ie stellen in een kfeonderlijke ruimte binnen of bnilen het hoofdgebouw onder d bepaling dat de inzendingen buiten beoordeeliug blgven en geen aanspraak op bekroning kunnen maken en Jat voor k in te nemen plaatsruimte de volle tariefprgs van ƒ 26 per Meter en ƒ 60 voor geïsoleerde ruimte moet worden betaald Zoo kan schrgft het Comité worden tegemoet gekomen aan het bezwaar dat de Nederlandiohe importeurs en exporteurs zouden zgn uitgesloten Aau werk en ambachlslieden die onmachtig zijn de kosten van de tentoonstelling te dragen kan de vereiichte plaatsruimte kosteloos worden verleend door het comité op voordracht van de plaatselgke corailés Het comité zal zich belasten met het uitpakken elaleerea enz ofschoon een directe vertegenwoordiging der inzenders verkieslgk blijft Door de administratie der tenloonstellin zal aan belanghebbende exposanten worden geleverd water tegen 6 cents per 100 liter gas tegen 15 cents per kttb meter sloom tegen 10 cents per uur en per paardekracht Alleen voor de aangegeven inzendingen vóór uil October a s bg het uitvoerend comité kan zekerheid worden gegeven voor behoorlgke plaatsing terwgi latere aangiften zullen kunnen worden geweigerd Omtrent het op te richten Smnlhuis te Amsterdam waarvan dezer dagen is melding gemaakt deelt men het volgende mede De bedoeling is een restauratie op te richten in deu geest van het Maison Dorée eu Café Hiche te Pargs bestaande in nlgemeene zalen en afzonderlgke kamers cabinets parliculiersjf van verschillende grootte Ue chef van dit luxe etablissement is vroeger chef de cuisine iu beide genoemde inrichtingen te Pargs geweest en alom bekend als een meester in zgn vak staande hg thans aan het hoofd eener dergelijke inrichting te Brussel Ofschoon men ook voor mindere prgzen daar terecht zal kunnen komen zal ook op verlangen spoedig een souper van b v een ƒ 100 gereedstaan Het Smulbnis zal nog vóór de opening der tentoonstelling in Juni 188S gereed zgn Het komt te staan op het Rokiu hoek Kapelsteeg De gevel en de gangen zullen voornamelgk uit Zweedsch graniet en marmer bestaan De heer dr P J Blok leeraar aan het gymnasium te Leiden heeft een belangrgk en lezenswaardig werk geschreven dat onlangs bg Martinns Nijhoff te s Gravenbage is verschenen onder den titel van Me HóUmdKht ttad M de 3liddeleeii e Ie deel De schrgver heeft hierin het ontstaan en de ontwikkeling van Leiden als voorbeeld gekozen en daaraan die der andere Uollandsche steden verbonden Dit Ie deel bevat het ontstaan der steden de oudste privilegiën der steden eene Hollandsche stad omstreeks hetjiM 1400 de Hollandsche steden in betrekking lot het landsbestuur de steden en de leenodel de burggraaf van Leiden en het bestuur der HolUadsche steden Het 2e deel dat in 1883 zal verschijnen zal bevatten de rechtspleging in Holland de poorters en het poorirrcht de schutlerg de financiën der steden godsdienst en onderwijs handel ugverheid statistiek armwezen en eenige Ijglagen Buitenlandsch Overzlciit Na afloop der groote waprnsehouwing die heden Ie Caïro gehouden wordt om den inboorlingen een hooger dunk te geven van de macht der Engelscbeii zal een deel $ er troepen Egypte verlaten Ongeveer 10000 man acht men noodig om de orde te handhaven Ue berichtgever der Dnilif Nem te Cuïro is van gevoelen dat hoe luidruchtig de Khedive Ihnns ook iu genoemde stad ingehaald worde zijn gezag eigenigk zeer geschokt is zoodat een nieuwe crisis slechts eene quaeslie van tgd zou zgn indien de troepen van het Enitelsche expeditieoorps haastig en ontijdig teruggeroepen worden De SlattdJrd bevit berichten welke in denzelS den geest luiden De oorrespondent van dat bli4 schrijft dat hij in de laatste dagen veel heeft omgegaan met inwoners die Ie Cairo tol de hoogere standen behooren hg bevond dat zg den tegenwoordigen toestand en de toekomst ongunstig beoordeelen sommigen waren zelfs van meening dat het tegenwoordig regeerend Huis nimmer zal kunnea aanblgven De Timet ziet intusschen de toekomst minder donker in uu Arabi s verzet werkelgk voorgoed gebroken is verloonen zich geen duurzame leekenen van ontevredenheid Het h ralel der orde wordt met vreugde begroet vooral door de talrgke klassen die niets liever wenschen dan hunne velden in vrede te kunnen bebouwen Dit neesnt echler niet weg dal de Khedive nog voor eenigen tgd door Ëngelsohe militaire macht zal moeten onderslennd worden Voor de schade die door hel bombardement van Alexandrië aan woningen en ander eigendom werd toegebracht wordt 3Vi millioeu pd st vergoeding gevraagd Volgens de Pali Mall echter verklaart eeu autoriteit ie Alexandrië ziek bereid alles weer op Ie bouwen eu Ie meubileeren voor 1 260 000 pd st Donderdag werd heel Caïro in rep en roer gebraekt door vreeselgke herbaalde ontploffingen die zooveel schrik verspreidden dat de wedrennen werden gestaakt Bij onderzoek bleek dat een trein met dïnilie was iu de lucht gevlogen en het gehetle spoorwegstation in brand stond men zoekt de oorzaak in de groote hittt Ue eerste en belaugrgkste arbeid der wetgevende macht in Frankrgk na de hervatting harer zittingen is de beraadalaKiog over de Slaalsbegrooting voor 1883 Het budget moet op 31 December gereed en wettelgk afgekondigd zgn wanneer meo niet weder tot de voorloopige twaalfden lijn ioevlucht nemen wil De algemerne beraadslagingta en de goedkeuring der begrootiogen van justitie en financiën hebben reeds in de afgeloopen zilling plaats gehad maar niet minifer dan 96 wgzlginiea zgn op de begroeting van eeredienst voorgesteld en nog meer slaan in het vooruitzicht Bij het budget lier onivaugslen zal de quaestie over giiging der belastingen weder ter sprake komen en hierover wordt thans reeds in de dagbladen vsa gedachten gewisseld Doarbg komen nog de voorstellen welke de Qambettisleu voorbereiden voornamelgk dal op den leriid a de litte groote kitsdiatricien Men vraagt zich f of de tegenwoordige ministerpresident de heer Duolerc ia dete quaestie met de Gambettisten zal meegaan Men weet dal de president der Republiek ten sterkste tegen deze hervorming is en hel is niet onwaarsehgnlgk dat deze aangelegenheid wordt besprokei lussoheu de heeren Grévy en De Preyoiuel welke laatste zich thans Ie Monisous Vaudrey bevindt De France aü l hel waarschgnigk dal indien bet kabinelIHiclerc tot aftreden genoodzaakt mocht zgs de l 4l V taken door den president der Bepublü weder win den heer De Freycinel zou opgedri oen worden Oi I de tactiek welke de Pruisisehe ultramonlaneo by dn aanstaande verkiezingen zollen volgen viuden w j eelige belangrgke opgaven in de Aa Lib Cot retponfUiie De heer ron Ranohbampt een der aadvMrders van de oud conservatieven heeft op e ie kiesvergadering eene krachtige oproeping gericht tot de clerioalen om bg de aanstaande verkiezing hnnae schuld van eer aan de conservatieven Ie voldoen Wg zullen sprak bg het ont niet laten welgevallen dat de nllramontaneo een spel met ois drijven Wij hebben hun ofTers gebracht en zollen hun verder tegemoet komen doch w j lullen ook opletten wat zg daarvoor in ruil zullen geven bij deze verkiezingen Wg wisten dat wij door onie houding 1u de kerkelgke quaestie vele evangelische districlen zouden verliezen en wij zullen nu eens zien of het centrum toch verbondep zal sluiten met onze tegenstanders Deze waarschuwing slaat op een zeer karakteristieken trek in de verkiezingstaciiek der ultramontanen Bg de laatste verkiezingen voor den Bgksdsg hebbeu zij een dobbel spel gespeeld en het laat zich aanzien dat het thans niet anders zal zgn De heer Windthorst heeft onlangs op eene bijeenkomst van katholieken te Keulen gezegd dal het cenlrnm eiken candidaat ondcrsleunt die op hel gebied der verhonding tusschen kerk en Staat zekere concessies wil doen al staat hg ook overigens lijnrecht tegenover de beginselen der ullraraontanen De concessies welke gevorderd worden zgn duidelgk oangewezen zoodat raen zich niet in algemeenbeden beweegt maar zeer wel omschreven overeenkomsten op het louw zet Deze aangeboden hulp zal voornamelgk ten goede komen aan de geavanceerde liberalen die reeds laug den Kulturkampf moede zgn en den staat zooveel raogelgk willen terugbrengen van zgne inmenging in kerkelijke zaken Daarentegen zijn de beide middel partgen nationaal liberalen en vrg conservatieVen met hart en ziel aan den Kulturkampf gehecht en zullen tg dus in menig district eene combinatie van katholieken en geavanceerden tegenover zich tien Ook de ond ootiservatieven zullen zoo heel licht niet te bewegen zgu om al de eisohen van hel centrum in te willigen en daarom is het nu voor dn olericalen minder aangenaam Ie hooren dat zij nog eene schuld hebben af te doen dat wil zeggen dat z j verplicht zijn het oud oonservatisme ongeveer overeenkomende met wat wg hier te lande de antirevolutionaire partg noemen bij te staan tegen den gemenschappelgkea vijand het liberalisme gelijk vroeger de proleslantsch kerkelijken het centrum hielpen Natunrlgk zijn deze in algemeene trekken weergegeven verhoudingen ralbaar voor wijziging naar locale omstandigheden De algemeene verwachting is ook nu dat de Forlschrilt zal winnen bij deze verkiezingen wijl door de keuze van een geavouceerd liberail el sterker protest wordt uitgebracht tegen prins Bismarck s economische plannen dan door het stemmen van de allgd voor toegeven te vinden nstionaalliberaleo Oelgklgdig komen verschillende bericbten vertellen wat in Zfieloeland de meening der Kaffers is omtrent den terugkeer van Cetewsyo Het hoofd Dabniawanzi zeide dat al de Zoeloes big zonden zgn wegens den terugkeer van hun koning en dankbaar jegens de edelaardigc Eugelachen Een ander Zoeloe zeide raadselacht g dat de ontvangst die men Cetewayo zou bereiden hem het hoofd zoo op hol zon brengen dat hg al zgne beloften aan koningin Viowria zou vergelen Er zou een groote opwkking zgn ter eere van den voorvailerlijken geest en de Zoeloes zouden sirgdlustig worden tegen de blanke indringers als vroeger ten tijde van Cetewayo s voorvader Chaka bloediger nagedachtenis Reobt duidelgk is dit alles nog niel De feiten zullen spoedig opheldering geven Laatste Bericht en Berlijn 29 September De ReieluaHteiger maakt bekend dat de verkiezing der fyahlmömer op 19 October en die der afgevaardigden voor het Pruisische Huis van afgevaardigden op 26 October bepaald is Antwerpen 29 September L EtcmU verzekert dat de reis van deu minisier FrèreOrbannaar Spanje in verband staat roet deu aankoop van de Pl illippgnsahe eilanden althans van het eiland Magiiidanao door België II I I I Kantongerecüt t Gouda Terechtzitting van Woensdag 87 September 188 Kantonrechter r Mr H tan MIEROP Ambteaoar van het Openbaar Mioisteri Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROOilDEELD P V d K arbeider te Moor li cht lot 4 boelen van 10 gulden of 12 dagen wegens jagen op eendvogels in den gesloten jaehttgd eu zander schrifteIgke vergunning vgn den rechthebbende op het jachtveld in den Znidploipoldsr puder Nieuwerkerk op twee tgdstippen en vervoeren vu geeohoten eendvogels in den gesloUn jaehttgd op den openbaren weg te Gouda C P landbouwer te Waddinxveen tot één gulden of één dag met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van het pistool wegens jiich met een geladen pistool bevinden in het veld boiteu openbare wegen en voetpaden in den Ouden Polder ouder Waddinxveen L H en H H arbeiders te Waddinxveen ieder lot zes gulden of 2 dagen wegens te zameo vissohen met een zegen in de Reenwgksohe vaart ouder Reeuwgk zonder sabriftelgke vergunning van den rechthebbende op het visobwater gepleegd des nachts M N n C H arbeiders te Beeuwgk ieder tot 3 gulden of 1 dag wegens te tameu visschen met dobl ers in den polder Bloemendaal onder Woddkx een zonder sohriflelijhe vergunning vsn den rechthebbende op het vischwater F A B en I It vissohers te Gouds ieder tot 3 gulden of 1 dag wegens te zameu visschen met stekken lig de Karnemelksloot Ie Gouda zonder schriflelgke vergunning van den rechthebbende op het vischwater L P V R en J 8 visschers te Reenwijk de e tot 3 guldon of 1 dag en de 2e tot 6 gulden of 2 dagen wegens te znmen visschen met dobbers in den polder Oukoop onder Hekendorp zonder schriflelgke vergunning van den rechthebbende op het vischwater L P V B visscher te Reeuwgk tot 6 gulden of 2 dagen wegens visschen met schakels in den polder Stein onder Roeuwgk zonder schriflelgke vergunning von den rechthebbende op het vieohwater J 8 visscher Ie Beeuwgk tot twee boeten van 6 gulden of 4 dagen wegens visschen met fleuren zonder acte en zonder schriflelgke vergunning van den rechthebbende in den polder Stein ouder Beeuwgk F 8 visscher te Beeuwijk tot 6 gulden of 2 dagen wegens visschen met firoren iu den polder Sieic onder Beeuwijk zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende op het vischwater J v B arbeider Ie Gouda tot 6 gulden of 2 dagen wegens visschen met stekken in den polder Stein onder Beeuwijk zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende op hel vischwater M K visscher Ie Gouda tot twee boeten ran 6 gulden of 2 dagen wegens visschen raet schakels in de KrimprnerwairdonderGauderak zon er schriftelijke vergunning van den rechthebbende terwijl de mazen van één der schakels Ie klein waren K van W koopmai Ie Beeuwijk lot 3 gulden of 1 dag wegens visschen met een palingfuik onder Beeuwgk zonder schriftelijke vergnnuing van den rechthebbende op het vischwater J V d E dienstknecht Ie Bleiswgk tot 3 gulden of 1 dag wegens op den griotweg aan den Kruisweg onder Blelswijk geheel los en onbeheerd laten staan van zgn kar bespannen met twee honden Jan Schouten arbeider te Beeuwijk tot twee boeten van 16 gulden of 12 dagen wegens in kennelgken staat van dronkenschap rich bavindeH eens te Reeuwgk euefusteGouda BurKerliiko Stand GEBOREN 26 Sept Jisnrtje Gctrtraids ooden i Cntnewcg ec O ran deo Berg 27 Cornelia Pieter oaderi P Soaffré en A de Grugl Jscob PbiltppoB Leendert onders J Bredial ea G Viuer 38 Heodrik oaderi K dea Blijker en H P Moll 20 Oerardot oiden J Spierisgahoek en P Bargboorn Jan aders ï Kepteia eo J vaa Veen OVKRI KDEil 28 Sept P na der Puuw 5 m tt C J Kriek 12 w C J ean der Bree hoitir iin G Arel 68 j 8 F SUleobetï 2 j 8 m ONÜERTBOCWD 2 Sept S Godachilk te Auen 60 j ea C io Hoeren 8 j H de Jong 27 j en W Danen 25 j T A I flsof 11 i en P Verkerk 21 j C Veitehnt 2D j n U de Hue te l imclioten 22 j C T de Goey te Reeswyli 28 j eo N de Krnijff 26 j ADVERTENTIËN Voor de vele en hsrtelgke bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van hnnnen geliefden Vader en Behawdvader den WelEerw Zeerael Heer LODEWIJK HENBICOS SCHOTOMAN in leven rustend predikant betaigen wg onzen oprechten dank Dr A M PRINS L J A prins Schotsman G J DB JONG G J Z1J A W DB JONG Schotsman G mda 25 Sept 1882 p In dank ontvangen voor de ramp op Savoe 2 50 10 00 1 00 2 00 2 50 2 50 behalve Van X IJ V M V R N N 1 V 20 50 M A G VORSTMAN HetBORGEBLIJK ARMBESTÜÜRte Qouda zal op den 11 OCTOBER 1882 aanbesteden de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede Baggerturf voor den aanstaanden Winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere Condition liggen van af Maandag 2 tot en met Zaterdag 7 October e k dageIgks in de Armkamer ter lezing Het Burgerlgk Armbestuur De Secretaris De Vooraiter W POST DROST A ROMEIJN In lossing een Schip Grove Rubr Kachelkolen è 57V c per Hectol Contant zonder korting vrg aan huis mits bg 2 of meer Hectol gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 23 Septb 82 Zg die iets te vorderen hebben tsb Verschaldigd zgn aan of stukken of papieren ouder zich hebben van den Heer JAN WALREE gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 20n September 1882 overleden worden verzocht daarvan vóór den 16n October 1882 opgaaf betaling oi afgifte te doen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVËR te Omtda De ondergeteekende heeft de eer te berit hten dat hg DONDERDAG 5 OCTOBER a UouoA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HARDUZER Sociëteit cVredebest op de Markt s Haob Opticibn Mevrouw FORTUUiT DROOGLEEVi RNhhofp Westhaven B 156 VRAAGT met NOVEMBER eene KEÜKENMEIDl BOBSTCARAMELS Htjzoader udIktoIcd tegen bout en lerkoadheid xgn verkrijgbair bij I W t RaaUmaakers Haven 7 DeteWe tyn alleen echt welks papier ao oodentuod vignet voorzien zyo g Boretcïmimeïsr S W N Raaijniaakers i TSUT TTTTT TIlT Volkomen genezing door jDXUil U luUN de BamUwe Régulateufyan Dr Waxrsggbes gebreveteerd Brenkmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen Sociëteit Ons Cjenoe n Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 21 OCTOBER 9 g eu de Ballotage Lgst aanstaanden ZATERDAG 7 OCTOBER gesloten wordt Namens hr BBennii J C IJSSELSTLJN Steretar Gouda 30 September 1882 J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GODDA INnUÜMËNTEELË ZUIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublem t met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Abshaubbin s of ANTI RHUMATISCHE WATTEN nezen ontwgfelbaar alle Igders aan maagtramp jichthoofd en schonderpgn of welke kwalen meer van rhumatische aard en door koude ontstaan Verouderde Rhumatiek verdwgu t aliens door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men z rge vooral dat met de ECHTE bekomen welke te verkrggen zgn aan het Hoofdepöt bg A BREETVELT Az te Delft De prgs is 30 et per pakje Verder te bekomen bg T A G van Deth INej de Wed Bosman l Oouda W F J deii üyl Sohoonh A Prins ZevenhuiBen M J Goudkade Boskoop C B Verheul Oudewiter A Bos Berkel J var Dorp Zoetermeef A Kauliiig Alphen J B E O Sohlattman Bodegraren O Hoogendijk Cappelle K Ooslerling Haasireohi S ï d Krants Bleiswijk W d G Wilhelmus Woerden