Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1882

ti Woensdag 4 October N 2826 1883 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken MÏÏWE C 242 Van af a s MAANDAG en volg ende dagen der week Groote Opruiming VAN UANÜFACTÜM Stukgfoederen Lappen Hes tegen veel verminderde prgzen 4 G Victor KAULING Openbare Verkoopinof te GOUDA op MAANDAG 16 OCTOBER 1882 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuia cHarMomg aan de Markt van Een HUIS en ERF meteen TUIN en PAKHUIS daarachter zeer geséhikt tot nitoefeninff eener handelszaak aan de Spieringstraat wgk F Nr 18 te Gouda Terstond te aanvaarden Een in 1882 gebouwd HUIS met BOVENWONING en ERF in de Lange Dwarsstraat wgk H Nr 142 te Oouda Een in 1881 geboawd HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven wgk N Nr U2 te Gouda En twee HUIZEN en ERVEN aan den Tnrfsingel wflk P Nr 70 en 71 te Gouda kadere inlichtingen zgn te bekomen tenkantore van den Notaris W J FORTDIJNDROOGLEEVER te Gouda en betrekkel k deperceelen No 4 en 5 ook ten kantore van deNotarissen P M MONTIJN en Mr P P P KIST te Gou da TE KOOP GEVEAAGD Een gebrnikte doch nog in goede staat zgnde HANDKAR van middelbare grootte Adres aan den Uitgever dezer Courant Handel in Thee KOFFIE EN GSODOLAAD Gouwe C No 5 OOTJODA Congo f 0 70 per V kilo Goede Congo 1 00 Zeer goede Congo 1 25 Fflne Souchon 1 50 Zeer fijne Souchon Pecco 2 00 Extra fijne Pecco 3 00 Flowerfl Pecco 4 00 Japan Thee 2 00 Gruisthee 0 60 Stofthee 0 80 Stofthee zeer genrig 1 00 GROENE THEE alle mogelflke soorten voorhanden ZWARE MIDDAGTHEE 25 en 60 et het pakje CHOCOLADE in alle verpakkingen zoo gewoon ala luxe Gebr KAMPHUIZEN Hofleveranciers A C I bëickT Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wijlen den Heer A J W KOENAART dagelijks te conauUeeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam M DE VLETTER S Lange Groenendaal I 14 IN Garen Band en Modeartikelen Bericht de ontvang st van eene ruime sorteering WOLLE ARTIKELEN als KAPPEN MUTSEN WANTJES POLSJES FICHUS CACHENEZ HANDSCHOENEN MOPJES met COLLIERS KRAGEN BLOEMENLINTEN VEEREN en vele NOUVEAUTÉS voor het aanstaande saisoen F S Gebreide Wollen Borstrokken in aUe grootten INTEmnONALE SOLONIALE e ÜIÏÏOESMDEL Tentoonstelling te Amste rdam in 1883 Het PLAATSELIJK COMITÉ noodigt HH Kooplieden en JB brikqnten nit tot het by vonen van een Openbare Vergadering op MA ANJDAO 2 OCTOBER a a des avonds ten acht nar in de Zaal Nut ri Vkbmaak op de Ooslhaven In deze Vergadering znllen belangrijke mededeelingen worden gedaan en inlichtingen verstrekt omtrent bovengenoemde Tentoonstelling Het Comité hoopt dat een talr ke opkomst getuigen zal van de belangstelling di deze onderneming verdient Het Comité voornoemd Dr H IJ88EL dï SCHEPPER Voorzitter Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Secretaru Bij deze hebben wij de eer onze geachte Clientèle te berichten dat onze zaak is van de Markt naar het Eerste huis van de TUUPMARKT E 248 PWEKKENO rëTERKEMI KOORTSVEMRMVEMO Gez RIJKEN IMj fufSPTTK BU BLOEDARMOEDE GROOTE ZWAKTE ENZ lA£l SIAALblee kzucht Fhotograpliiscli Atelier Eeni Depot van THEE Hen wordt verzocht op t NEUK te letten ÜIT HET MaGAZHK VAN M RAVENSWAAY lOMN Markt wijk A No 156 Gouda DAGELIJKS GEOPEND OORINCHEM mil mim voor den verkoop van affecten en Premieloten tegen maandelgksche betalingen worden gevraagd Muime Prooiaie en bg succes vast aalaria Franco offerten onder letters Z D S aan het Advertentie bureau van de Heeren NIJ6H van DITMAR te Rotterdam Dez THEEËN worden afgeleverd iti verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ otermarkt te Gouda ZALF VANiHET ROODE KRUIS UKT TXMR TOT BASIS woaden vul QeD Kjn uiuu ou cMi 3rauuij Mea Ttchto ilch voor namatk OVOT IN 4LUI OOIDI APonun T Hage Snabilie Apoth I Snelptrsdruk van A Beinkman t Gouda 4 BINNENLAND OOUPA 8 Oclober 1S8Ï In de K e leiimi l lnf Kehauileii ver ajcrinj viin ileu jemetiiteraad werd op het ilrr an deu heer P an Vlfdrter l zii lioudeude veriock om het hem verleende or t lag nla Ireruar au de Burgeravondschool met injzi ing ton het Kciadsbesluit dd 7 Juni II te doen ingaan de 1 Scplfmber 1882 overeeulomalig het voorstel van B en V een afuijzende btsdükliitig genomen met U tegen 3 sternKien die der bh Jager Herosiiig en va Iterson Zonder hoofdelijke stemmiug werd een voorstel van B en W aangenomen om de heer A F Creroer le raar aan de BariECravondichool alhier de door hem gevraagde verbooging van jaarwedde niet te verltenen In deie litting kvram o a in het Kapport der Uaadspommiaaie in wier bande was gesteld de Begrooting dezer gimeenie voor den dienst van 1883 Aau de opmerkingen die in dat Bapport wordcu gemaakt outleenen iv het volgende De Commiatie acht het vooreerst trer enschiiyk da door B eo W in het vervolg by de begroeting een overiioht wonle gegeven van den linancireleu loetland der gtmrente opdat beter dan thans een oordeel kan arden gevormd in tioeverre meu met de raming der verschillende potten meerdere of mindere luinighei i in acht behoort ie neme Ue Commissie i van oordeel dat dt financitële toestond op t aogenblik goed ia waarna zy voorts bij verschillende posten de weuacbelijkheid betoogt en de mogelykheid daarvan ajintoont om de raming te verUge tengevolge waarvan zij ook de op de be i inatiii vawl w a aand e ifwuiv Mumerkclqk lager il l e Oommistia atett voorta voor na de uitwenilige miauralie van het raadhuis de inwendige ter band te nemen rn el de raadtual waar het plafond de klcor dsr verf en de gordijnen niet in overreftstemniing zgii met het behangsel rn de scKoorsteen waarom rij de wenaobelykheid betoogt een memoriepo t Ovoor de restauratie der raadazaal op de Begroeting te brengen De üommiasie vereeoigt zich met h t roorttel van B en W om het tractemeni der ageaten van politie Ie en Ze klasse te verbeteren mur stelt voor dat van den Intpectcnr van politie insgelijks te verhoogen en wel met ƒ 100 In deie litting kwam o a in een aanbeveling voor leeraar in het rekenen en de beginselen der mettknnda aan de Burgtravondscbool waarop voorkomt de heer P Meyer te Hoorn en een voordracht voor onderwijzer aan de Tosschenschool waarop voorkomen de bh P Meyer te Hoorn van Tricht te Nieuwersigia en Vlasveld te Hendrik IdoAmbacht Voor beden moeten vy ont tot bet bovenstaande bepalen terwQ wij in ona volgend nr op de raadszitting meer aitvoerig terogkonen Oistertnavond had alhier de aangekondigde Vergadering plaata uitgewJhreven door het plaataelyk Comité voor de internalionale Koloniale en Uitvoerbandvl Tentoonttelling te Amsterdam in 1883 De voorzitter dr H IJssel de Schepper opeiide deze met een korte rede waarin hy in herinnering bracht hoe deze teutoonslelliog aanvankelyk in ons land weinig sympathie ondervond waartoe aanleiding gaf het feit dat de onderneming van buitenlanders uitging dat da tarieven er hoog waren enz enz Hel Comité van niivoering te Amsterdam had daaronp gemeend eene vergadering te moeten byeenroepen van afgevaardigden uit alle plaatselijke comitée om nadere inlichtiiigen te geven en veel vnn hetgeen tot dnsver duister was op te helderen Deze vergadering had plaaU gehad as door spr bygewooud n de ouwangen inlichtingen waren van dien aard dal het vertrouwen in de zaak terstond veel grooler was geworden Intusscheu op vele plaatsen sohynt de lust tot deelneming nog niet groot ook iu deze gemeente niet waarom het Goudsche Comité had gemeend dtze vergadering te moeten byeenroepen om ieder die inlichtingen verlangde gelegenheid te geveu die te verkregen en de belangstelling in de zaak te doen toenemen Spr noodigde daarom ieder i uit dit iets verlangde te weten zich te doen hooreii Een paar der aanwezige heeren maakten van die uitnoodiging gebrntk Het bleek dat mm de tarieven schandelijk hoog de bepalingeft vaa het Ueg ement vrij onduidelijk en de kostet die voor ilc deelnemers uil ei n expositie zoodcii voorvloeien zeer aanzienlyk achtte De voorzitter beantwoordde de gedane vragen beloofde nog cea e nadere inlichtingen te zullen inwinnen ea betoogde ten slotte van hoeveel lielang het wg dat op dele internationale tei tooDsielling NedeAnd een goed figuur maakte waarom hy mei kreeli ieder opwekte om bet zyuF te doin ten einde de Nederlaudsohe afdeeling Ie doen schitteren Ie Ridden van dt buitenlandsche en de Gcudsehe iddustrieelen en handelaars aanspoorde aan de TenloonlMling deel te nemen Naar men weet heeft de Ittaiater van Watertiaat een wetsvoordraeht iugedmd om ƒ 150 000 te bestemmen ten behoeve der Teulooiistelling ten einde bet tarief voor Nederland te kunnen verlagen welke voordracht door eeir adres der Haagtche Kamer van Koophandel ia omlersteund op deze vergadering bleek uit eene loededeeliug van deu Voorzitlcr dat de Kamer vau Koopbaudel in itrze gemeente had besloten eec adrèt van adbaesie daaraan op te zemïen Blijkens telegram uit Oott Iadié is de aloombarkaï van het schroefitooms Ifatergeiu op de Indragiririvier aangevallen Dj ieeolficier N J Gipt eu dr matroos van Eiieii zijn gedood de machinist Kiemer gewond terwyl de nuichinistleer ling Kanmeyer verdronk De Jndjsche trgeering beridit dat de cholera epidemiteh Kotta Badja Atj bfmaht De Hinittrr van Juititie heeft in zijn Memorie Tan AnWoord vau de gevangtnitaenwet feiten en oyfers medrgedaeld die zóó ilttidctijk mogriijk de wensebrlijkhdil van het plaa der Begeeriiig om de gestichten Ommenohaut en Veenhuizen op te heffen doen uitkomen Het buitenleven toch si ynt op de bewonen dier gestichten een al Ie gunitigen iuvlord nit te oefenen in dien zin dat zy sleedt verlangrn naar de bedelaartgettichten terug te keeren en geen pogingen aanwenden om na ontslag in de maalKhappy door eerlijken arbeid in hun onderhoud te voorzien Op 31 December 1880 bedroeg het cyfer der verpleegden iu genoemde geatiehten 2730 slechts ♦ 16 personen of 15 perornt van dat oyfer werden er voor de eertle maal verpleegd de anderen 85 pCl dut waren lien reoidiviatcn 461 personen wenlen voor de it maal verpleegd 318 voor de derde maal hondenlen anderen voor de vierde tot de De maal 94 voor de tiende maal eu 18S voor de He tot de i8e maal Ziedaar door onwraakbare cyfers toegelicht de heilzame invloed die volgens het Voorloopig Verslag der Kamer door den veldarbeid op de verpleegden wordt kitgeoefend dus sabryft de Min van Jnslilie D heer dr Ë C Büchner lid der Eertle Kamer voor Noord HoUtnd ia de vorige week in 68jarigen ouderdom te Amaterdam overleden Dt overledene behoorde tol onze oude liberalen en wat de vrqzinnige begiuaelen warm toegedaan Hij wat een der nunnen van de Jm$Ul ocièteii diS zoo groeten invloed uitoefende op bet totttandkomeii der grondwetaherziening van 1848 Hy waa vroeger ook een invloedrijk lid van den gemeenteraad van Amsterdam Zelfttandig veelzydig eu acherptinuig beweri hy groote dientten aan den vooruitgang van de hoofdtlad Jaren laug had hyook zitting in de Provinciale Staten van NoordHolland Het volgend adres wordt mor en verzonden 11 de Txeeie Kamer der Staten Geveraal Geeft met verscbuldigden eerbied te kennen Tjeerd van der Zee Ridder M W 0 4e kl Gepens Kapt til O I L Burgemeester van Monnikendam en Katwoude dot t hem uit de berichten io de Staat Courant opitillen iu Hollandsche en Indische blad o en ook uit tal vau particuliere mededeelingen overtuigend is gebleken lo dat de toestand te Aljeh dreigend ia eu de bevolking aldaar optreedt met een uog uiminer gekende letmelelheid 2o dat er geen vrede heerscht maar oorlog Iu den werkelijken zin des noords 3o dat t niet verheeld ma worden dal zich onder tal van Indische volksstammen een geest openbaart die afschuddiug van het Nederlandsohe geza beoogt 4o list die geest wordt aangewakkerd door fanatieke dryvers van elders ook wel hadjies die naar Mekka zijn geweest 5o dal die volken met ongeduld het aogenblik verlieiden dat onze positie e Atjeh onhoudbaar zal zyu geworden 6a dat de rapporten van lagere ambleuaren de jnistheid va zyu beweren zouden kunnen staven 7o dat het ndressaui van nabij bekend is dat de toestand van het Ned Inditche Irger kan beschouwd worde als te liju gedepraverrd en gedemoraliseerd d w t de krygstucht geheel en al ondermijnd de geoefcndheid der troepen ver beueden het gemiddelde de geest oader dr olllciereu racer dan neertjachltg en die der troepen tiecbt en overhellende nkar algeheele onversehiHiglieid 8a dat t even aar is dat leger eu vloot in Ned Iudië geen weerstandsvermogen meer bezitten dat adrasaant pp grond van dat alles en gedreven door zuivere vadejiandelicfde en ware toegeiegenhtid jrgeus hen die daar gindi in gevaar zyu zich gedrongen heeft gevoeld onder overlegging van af ichri iten der naawu die adhaetie betuigd hebben aan zyn ttreveo ot Uwe Kamer de ernstige doch dringende bede ie ri en een ep oog te ht bbec voor het in dit adres meêgedeeldr opdat de noodzakclykheid zal worden ingezien dat er een emde worde gemaakt aan dien dreigenden toestand een toealand waardoor Neérlanda zonen eo dochteren daar giudt niet het grootste gevaar warden bedreigd eo het vaderland met een onoverkomelyke en nimmer meer te herttellen ramp aan Uwe Kamer de wysheid overlatende die maatregelen te uemeu welke noodig zullen blykeo te zijn tot afwending van het dreigend gevaar Momnikkmdah i Welk doende 30 September 1882 T VAN DER ZEE De Minisier van Waterttnal en van Fiaanoiën erkennende dat voor de teruggaaf van het Mvfaorgkapitaal aan de voormalige Spoorwegmaattakappü Botterdam Mnnaler geen redenen van reeht bettaan vorren in bun memorie van antwoord opnieuw gronden van billijkheid voor die reatttutie aan o a dal hel Ryk geen schade leed door het niet aanleggen vau den spoorweg en het behond der gelden alzco slechts een bate zou zyn ten koele van het belrokken faillitiemenl De Minittert vereenigen zich met de ttrekking door eenige leden aan een waarborgknpitaal voor de niivoering van geooncetsioneerde apoorwegen toegekend doch betwijfelen het gevoelen dal door teruggaaf van een waarborgkapitaal een wjjd veld geopend zon worden voor allerlei aoort van tpeoulanten daar het in ieder geval tpecnlaujeo moeten zyn die vrij solide relatiën hebben om een aanzienlyk kapitaal te kunnen krygeu met risico dat het by mislakking der onderneming geheel of teil drele verloren gaat Het storten van een waarborgkapilaal kan integendeel geacht worden eu heeft ook voor een deel ten doel om te strekken als een middel om speculanten zouder finaccieële conueclièn te weren De toetlaud vau de schatkist kan naar de Beg meent geen reden zgn om zich toe te eigenen at iu billijkheid aan anderen toekomt De Beg vreest tevens dat uiel temggaaf van waarborgkapilaal ondernemende lieden zal cerhonden om industrieele ondernemingen op ton te letten De Ministers vinden geen grond om de billykheid slechts ten deele te betrachten door gedeeltelijke teruggaaf De Bottrrdamsche Kamer van Koophandel heeft adhaesie verleend aan het adres van de Kamer te