Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1882

Hage betreffende het absidie van 150 000 Toor de koloniale tentoonitelling te Anuterdam en bealoot verder geen adhaeaie te verleenen aan het adres van de Haagiche Kamer betreffende het voorkomen vau ongelukken op poorwegen daar van fiegeering ege reeda maatregelen invoering vau remtoestellen genomen aren Reeda is melding gemaakt van de klokjea of pendalea van Harder uurwerken welke na ééiie opwinding 100 dagen doorloopen Van iemand die den uitvinder heeft leereu kennen ontving het N V d D omtrent hem de volgende eigenaardige en wetenswaardige mededeelini en Harder i een selfmade man en een genie Ik heb hem peraoonlgk op Bahton betoeht en den indruk gekregen dat bet jammer is dat de man reeds 71 jaar oud is anders aoa er nog veel van zijn vernuft te wachten tyn Hij is thans met het project bezig om eene steeds doorloopende klok te oonstrueeren U zult mg wel uitlachen niet waar Toch is le zaak zoo gek niet Toen Harder mij het eerste de mededeeling deed keek ik hem hoogst verwonderd aan aJa beste 1 feide hq ik zie je begint te denken dat ik reeds aan t verkindschen beu en gek zal wordrn door het zoeken naar het Perpetuum mobile Zoover is het gelukkig nog niet want het Perpetuum moiile waarmede ik mijue klok beweeg bestaat reeds Op m jne verwonderde vraag waarin f antwoordde hij heel kalm Kwik mgn waarde kwik is in onopboudelyke beweging staat nimmer stil en brengt voortdurend door nittetting eu inkrimping drukking te weeg M jue klok kan met een haast ondenkbaar minimum van kracht loopen Wat mg in den weg zit i slechts het te veel daar echter mijn latere modellen reeds geregelder loopen dan de eerate zoo is er vooruitgang en eindelgk zal ik de regeling dezer billgke beweegkracht wel bedwingen zoo God mg zoo lang spaart Harder i van HoUaudsohe afkomst er moeten nog familieleden van hem te Zaandam wonen Hg liet mij eene oude prent voorstelleude eeu gezicht op Zaandam zien waarop hg een huiqe aanwees al dat zgner vooronders Onze vriend is thans schatrijk en het lot Ranten waarop hij woont is een zeer schoon gebouw omgeven door een groot fraai park De annexe boerderg heeft H verpacht 1S6 koeien en li werkpaarden benevens zeer veel klein vee vormen deu levenden inventaris Br Alfred Carpenter de bekende hygiënist heeft nogmaals met oabezwekea volharding het zwaard gelrokken legcA de afschuwelijkbeden der mode Hg deed dit in het thani te Newcastle vtrgaderde getondheidseongres De kleedingstokken tegen welke dr Charpenter ditmaal van leer trekt cgu de kachelpgphoed van conservatieve msnueu en het rijgkeurs mitsgaders het mismaakte schoeisel van dwaze vrouwen Tegen het rggkeuts viel bezwaarlgk iets nieuws meer aan te voeren Ue medische wetenschap heeft er at wel eene eeuw lang tegen gefulmineerd en telkens steekt die zotte miastand het hoofd weer op Het schgnt dat er ten allen tgde een aantal vrouwen geboren worden hersenloos genoeg om hare gezondheid te willen opofferen aan elke gril van hare inodeoaaiater Aan dete schepseltjes z jn alle vermaningen verspild Haar geval is hopeloos De kachelpijphoed zoo leeljjk eu ondoelmatig wordt in Kugdaad nog slechts in strenge eere gehouden door de schooljongens der hoogere klassen en door de beuramannen by wie hij de rignent Mm vermoedt dus dal hij eindelgk bezig is zijn taai leven van zelf uit te blazen Bedetiksigker slaat het geschapen met het vroaweIgk schoeisel de laarsjes met booge hikken en spitse tappen Tegen deze smakeldbsheid die nog Baar niet sterven wil bracht dr Carpenter eene geduchte akie van besohnldiging in Eene DS ke Igst van kwalen legt hg haar ten lute beginnende met likdoorns en eiudigende met dyspepsie en derlelver nasleep als gevolg van het gemis eener ge tonde naluurlgke wandelbewegiug Dr Carpenter doet eeu model schoeisel aan de hand waart an de boofdtrekkeu zijn breede matig hooge hakken en breede punten soodat de teeneu in den si hoen bare Dstaarlgke ligging kunnen behouden en de voet die zich bjj eiken stap als eene boog uittel en samentrekt vrge speling hebbe luzouderhcid voor kinderen beveelt h een dergelijk schoeisel aan Men klnsgt wel eens over het weder waaiiter er eigeulijk geen voldoende reden toe is Dit jniir echter bestaat er alle grond tot klagen In de allerlaatste dagen wordt het echter bijzonder bom gemaakt Uit de Vereeuigde Staten meldt men dat het aldaar drie dagen achtereen heeft gestortregend en ook den vierdi n dag viel nog water in diie dageu viil te New York meer dan een halven voet te Philadelphia bijnii een voet water In t Midden Bnropa valt sneeuw en regen in aanmerkelijke hoeveelheid De Simplou en de Joihnrd zijn zelfs met sleden niet over te trekken geweest liombardge stond ouder water Wat Verona betreft daar was de toestand too hachelgk dat van alle zijden hulp gezonden werd o a door den koning en den paus iu den orm vau geld De gemeenschap met de stad moest door vaartuigen worden onderhouden alle bruggen in den omtrek waren weggeslagen geen enkele spoortreiu kon naderen De oude Uomeiutohe brug over de rivier ilif eenmaal een Catullus en een Pliuius den jongere diende is eveneens vernield Het standbeeld van Danie op de markt atond in eeu meer Ëen aantal huizen zijn omgevallen de bewoners er van dreven rond op vlotten Meu hoopt dat het Bomeinsche marmeren amliteater dat dicht bij de rivier op een der pleinen staat nog moge behouden blijven de toestand is gelijk uit de kort medegeileelde feiten blgkt toch al verschrikkelijk genoeg Iu Tyrol zgn geheele dorpen zooals Welsberg en Tunichen als het ware weggevaagd De ondermijnde spoorbrug die ouder het gewicht van een passagierstrein bg Ëssegg een stadje aan de Drau inslortte kostte aan 30 militairen die in het water vielen het levcu terwgl een twintigtal wonden bekwameu Fraiikrgk heeft ereneens veel door de regens te lijden en Spanje nog meer Vau den was des Rijns tengevolge van den regen die in Zwitserland en Duitschinnd valt weten wij Nederlanders zelven mede te praten Men schrijft nit Bern Bgna overal hoort men uit de bergen klagen over het slechte wéér Reeds nu l gt op vele plaatseu de sneeuw 4 a S voet hoog en men hoort van lawinen van 15 voet en meer hoog Het vee heeft vóór den tijd de Alpen moeten veilaten zoadat thans reeds veel wintervoer wordt verbruikt Veel vee is ook door de lawinen omgekomen Zoo moeten op de Lungnezer Alp iu Granwbunderland van 1200 schapen slechts 300 zgn in leven gebleven Tawetsch eu Medels zijn reeda acht dagen door sneeuw bedekt Ook grondverechuivingeu die wegen en paden versperren zgn dikwgis voorgekomen o a op de Via Mala waar de verbinding door een noodbrug moest worden herstrid Het HU deelt e rlicnlier schi jten uit Atjeh mede van 17 Aug waarin nog eenige bijzonderheden worden medegedeeld omtrent het noodlottig gevecht van 7 Aug vroeger reeds vermeld Men leest daarii Den 7n dezer werd er uit de beuling Pajahoe weer een dekking uitgetoiiden om de wegwerkers Chinezen tegen overvallen te beschermen Het dekkingsdetaehement sterk 30 man ouder den Sden Initenant N werd vr spoedig tangevalleu Bg de eerste schoten werd de kommandaul ewsar gewoud De dekkingsmanaohappen beslouden uit Javatien die allen zeer jonge kereltjes en om zoo te zeg n in het vnur niets waard zgn Hierdoor is het nn refds twaalfmaal gebeurd dat er officieren in handen der Atjehers tijn gevallen doordien bg het eerste salvo de officier viel en de Javaantjes aan den haal gingen Dit geschiedde eeiiigen tgd geleden bg Toengliaep waardoor L zwaar gewond in handen der A ebers viel en E gewond werd Hetzelfde nu had plaats by dezen aanval Bjj bet eerste salvo kreeg luitenant N een schot dat door zijn linkerdg eu onderbuik in zgn rechterbeen drong Vjtü tamboer sleepte hem nog eeu eind mede doch werd zelf gewond N Irachlte tich toen zoo goed als het ging naar de zgde van den weg te slepen teu einde lieh daar iu het struikgewas te verbergen De weg een verhougde weg zgnde liep aan weerszgden onder eene steile helling af Aan den kant gekomen gleed N uit viel naar beneden en brak een zijner beeneii De Aljehers die de Javanen terugdreven vondsn hem daar eu begonnen hem Ie tjiutjaugen In stede van hem Ie dooden sloegen tg hem betrekkelgk lichte wonden kapten hem neus en ooren af en gaven hem over hoofd en gezicht wel een tiental wouden In hel geheel had hg over zgn lichaam 23 klewanghouwen Verbeeld u dat hij ouder al die pijnen nog tot het laatste oogenblik zgn bewustzg n heeft gehad en nog 32 uren heeft geleefd Hadde hg niet erist dat schot gekregen dan zouden de Aljehers wat roet hem te stellen gehad hebben wat hel was een sturdy boy Hg zelf heeft alles tot iu de kleinste bgzoudrrheden verleid o a hoe dat onluig om hem been ging tillen en zachtjes hunne klewangs op zijn gezicht lieten vallen De 1ste luitenant M die hem met 15 man te hulp kwam viel toen hg nog geen 200 pas buiten de beuling was Hij had een schot in zgn long hij is nog in leven maar er is weinig hoop op zgn behoud Bij die gelegenheid werden behalve de officieren 9 man gewond en gedood Eeue patrouille den volgenden dag uitgezonden vond vijf hoofden der irekwetsleii drijvende op het Wftter dtr sawahs zij waren zonder neus of ooren en door tn van klewanghouwen verminkt Later werden de andere op dezelfde wgze teruggevondenuitgezonderd dat van ren fnselier die schgnt oven geloopeo te zgn En toch worden ile Aijeher die door ons mei de wapens in de hand gevat zijn niet opgehangen onthoofd of gevangen gehouden O neen I zg worden heel kalm weder losgelaten Dtier dagen ontvingen wij Ier aankondiging de brochure Feruarmm en Ventilatie gemeeHtaa onderhoud met kachelmakert en kacheljehruikeri door J G Jeen uitgegeven door de firma Woliers te GrouinKeu Deze taak wordt ons gemakkelgk ge maakt door de out vangst van het volgend schrijven van een deskundige in dit vak Iu dit land zijn verwarming en luchtverversching meer dan elders een taak van groot belang ea toch laten zij in oecoiiomisch en hygiënisch opzicht veel te wenschen over Er moei dus ter bevordering van het algemeen welzgn publiciteit gegeven warden aun het belangrijk nerkje vau den heer Jeen Na lezing eu herlezing vond ik achter dien titel zooveel weteuswaardige dingen van dagclgksche praetijk verborgen dal ik het boekje als een volkomen huisschat onvoorwaardelijk ieder durf aanbevelen Ik zou misbruik maken van de ruimte welke mg in uw blad kan worden toegestaan indien ik bet eerste gedeelte der brochure naar eisch wilde ontleden maar het mag zeker een gelukkige gedachte van den geleerden schrijver genoemd worden dat hij zijn veelomvattende toepassingen heeft initeleid met een duidelijke verhandeling i smakelgken stijl over alles wat makers en gebruikers vas kachels noodzakelijk weten moeleu om voortaan goedkooper en beter met verwarming en lucbtververschiug te slagen Ook komt A kt de ware kennis viiu dat natt e en zoo noodige industrierak eerst tot haar volle recht omdat men tonder uitgebreide natuurkundige wetenschap en ervaring de degelijke grondslagen er van mist Wat de toepassing aangaat het is verwonderlijk hoe alle beginselen waarop verwarming en ventilatie steunen in aanmerking zijn genomen De stralende medegedeelde en stroornende warmte heb ik nog nooit zoo te gelgk en zoo volkomea toegepast gezien als de oulwornen toestellen vti dezen uitvinder het verraden Vandaar dat ieiler kundig lezer na den inhoud vin die blailtijdti ea de teekeniugen zich eigen te hebben gemaakt or s zal toegeven dat lasga dien weg werkelgk iiiet slechts de meeste nnar ook de hoogste temperatuur kan verkregen worden IntusBchen heeft de schrgrer Talkamen gelijk ab hij zegt dat de kaohelgebruikert verstandig znlln doe geen toestellen te aanvaarden welke maar op goed geluk af en niet volgens il9 ualuurkundi e beginselen vervaardigd zgn Alhoewel de gitvinder verklaart dat de eigeulijks kern van zjn systeem in eeu buitengewoou vermogen van lerwarming beslaat is toch d ventilatie er tOo nauw mede verwant dat naar ingn bescheiden oordeel de grootste waarde van het sjitteeni geheel toegepast gelegen is in het positief vermogen om venche dampkringsluchl in een warmtegraad naar welgevallen de vertrekken slechts Ie laten passeeren en daarbg het iulredeo van schadelijke gassei onmogelijk te maken In bospitaleu scholen fabrieken in eettalen gelagkamers enz tullen de uitademingen nitwtssmingen verdampingen opatairiogen die er als zooveel onreiuheden rondzweven door de nalnurtyka luchtstruominK worden afgevoerd eil men lal als de omstandigheden het eischen feller stroomiug en na weinige minnieo verandering van temperatuur kuuiien verkrggen zonder ieta aan het vaar te rioeh Zalen waar men ramen en deuren wil gesloten houden ofschoon er een talrijk gotelscbap van rockers aanwezig is zullen volgens het systeem ingericht geeu benaauwde labagies meer weten enz enz Volmaakt als I ware kan de aanleg van de verwarming en ventilatie die op het Stadhuis te Groningen reeds in werking is genoemd worden De teckening er vau is ook aan de brochure toegevoegd Een waar genot is het deze vernuftige inrichting iu al de interressante onderdeelen na Ie gaan en daardoor van zelf tot de overtuiging te koifien dat de inrichting aan de atreugste eischen der gezoudheidsleer voldoet terwgl tg loowel s zomers als s winters de gelenenheid aanbiedt om binnenshuis hel voordeel te hebben van eeu zachte aangename buitenlucht Wg maken dus den wensch van den verdienstelijken schrgver tol dcu onzen dat alle gebouwel en niet het minst die der arbeidende k BSl jl zelfs de woonhuizen van rgk en arm het heilzame dier nieuwe uitvinding zullen deelachlig worden Ook mogen onze geneeskundige autoriteiten idet vertnimeti keunis te maken met de ventilatiekribbe voor besmtltelgke zieken bestemd en door de zelfden uitvinder zoodaiiig geconstrueerd dat de ziekenoppnssers de besmetting uiet iiindeineii Dff gelijke ledikanten zonden ook niet te versmaden zijn voor gezonden menigeen telfs ton bij heete zomernachten zulk eeu friscfa tlaapverbl jf verlangen t hebben Ten slotte een paar opmerkingen Hoe edel dis icbrijvers bedoeliogeu ook mogen tijn om de kleinere indostrieelen vun dienst te wezen wig belwgfclentoch of tg over t algemeeu tegen die laak welcün opgewassen De geleerde uitvinder doet danook lelf reeds eeu beroep op de kunstindusirie Gaarne hadden wg ook meer teekeniugen aan debrochure toegevoegd geiien De reden eerbiedigende die de schrijver voor deze beknoptheid gehad heeft vreezen wij toqh dat tg oorzaak zgn zal dal hijiiiet zooals hj verlangt van veel correspoudeutie zal bevrijd worden Dagblad Buitenlandseh Overzicht De EugeUche wapcnscbouwiiig Zaterdag Ie Cairo gehouden had volgens telegrnfisoh bericht groot succes Oudanks de nauwheid der straten passeerden de troepen de revue voor den Khedive De inarsch duurde bijna twee ureu Er as een groote menigte inbuorlingen op de been Er hebben acht arrestaties plaats gehad van personeu die drii brand hadilen doen tocnemeu Het gerucht dat dynamiet gevonden was in koren hetwelk in het spoorwegstation stond vereiacht nog bevestiging Zooals is gemeld zgn de datums voor verkiezingen voor den Proisiacben Lauddag vastgesteld Dit moest trouwens in dete maand geschieden daar volgens de grondwet in het begin vau November de nieuwe Kamer moet worden bgeengeroepen In afwachting der nieuwe Kamer kan het zgn nut hebben mede Ie deelen hoe tg gekoieu wordt De Eerste Kamer het Heeienhuis bestaat uit leden door den Koning voor het leven benoemd met haar hebben wij dus niet lerder te makep De Tweede Kamer an den Landdag hel Abgeordneten Haut wordt door het volk gekoten vulgeus toogenaain e getrapte verkiezingen zg bestaat nit een vast aantal van 362 leden leder Pruis die 25 jaren oud is en iu de gemeente waar hg woont de bevoegdheid heeft om voor den gemeenteraad te kiezen is Urmikler of kiezer in den eersten graad Zonderling genoeg naakt de grondwet bier het kiesrecht voor de volksvertegcnwoordigiuz afhaakeiyk van bel kiesrecht in de gemeenten dat by organieke wet is geregfld Op iedere 260 wordt een WahlmaiiH eeu kirter iu den 2tt graad verkoteo Voor die verkiezing verdeelt men de PrwdUer in drie klassen naar de belasting welke zij betalen eu men doet dal niet aaar eeu persaoulijkeo maar naar ecu collectieven census Heeft bg oorbeeld een district 30 000 inwoners dun zullen er 120 leden in het kiescollege moeten worden gekozen Stol dat dis M OOO inwoners te taoeo 90 000 in de directe belastingen batoleii daii ueemt meu van de hoogslbetalendcn af drk groepen die ieder een derde dier som of 30 000 te zamen betaten Ieder dier groepen kiest afzonderlijk een derde of 40 der ledeii au het klesaollege zsodot Iwt klein sautal der hoogst aaugeslageuen venveel invloed uiloefeul als de vele met kleine aauslageu getroffenen Iu het zoo veikn gcn kiescollege heeft ieder gelgke rechten of liever slechts ééu recht dat vau atem nit te brengen voor een lid der Kamer In Frankrijk begint de aanstaande hervatting vau deu arbeid der Kamer van Afgevaardigden meer en meer de belangstelling te wekken Algemeen wordt de behoefte gevoeld aan eene opjielderiug vau deu toeftaud in zoover de serhoudiaii der vertshilkiide pailgen betreft Men aohi bel Biel OHwaanch lijk dat onmiddellijk of althans spoedig den $ crutin de litte zal worden ingediend opdat blijke hoe de meerderheid dèr Kamer over deze qaaeatie deukt Uit Brussel wordt gemeld dal de hrtr Charles Rogier die sedert S November 1830 met geringe tusschenpoozen ziju land heeft vertegenwoordigd heden ziju halre eeuwfeest als staatsman viert waarbij dan de bedotlde tuaschenpooten van zijne loopbaan afgetrokken zijn Hij was herhaaldel k minister en voorzitter der Kamer en maakte lot Februari ISSl detl uit van het voorloopig bewind Op 13 Juni 11 werd hij herkozen te Doornik oor welke stad hij sedert 1863 zitting had Een paar maal moest hy te Antwerpeu het onderspit delven De Précurteur nOemt dit een afdwaling elke door die stsd stellig betreurd wordt au zou hal niet meer dan billijk achten indien door haar bestuur maatregelen tot eene schitterende mauifestaiie genomen werden Voorts wordt door genoeisd blad het deukbeeld geopperd om voor hel paleis der volksve legeawoordiging Ie Brussel zijn bronzen standbeeld op te richten In sommige straten van Pressburg heef het grauw groole verwoestingen aangericht vooral iu Blumenthal waar van geen enkel door Joden bewoond huis de ramen zgn gespaord en geen eukele winkel ongedeerd bleef In de Sohlasslrasze werden de woningen waar Christenen woonden zorgvuldig overgeslagen Van den groolen winkel in specerijen werden de deuren stuk gehakt en de geheele iuhoud op siraal geworpen Tot schande der studenten moet getegd worden dai verscheidene jouKetui deel namen aan het schandaal en den ijver der plunderaarsnog aanvuurden Wanneer een patrouille kwam giug de hoop uiteen maar vertamelde tich weerin den rug der soldslcn waar het werk opnieuwbegon Men beweert dat een paar betren geldonder hel volk niulreldeu Men ie niet tevredenover de politie die met te weinig kracht optrad Ook was het garnizoen niet sterk genoeg om eenegroole macht te ontwikkelen zopdat op verzoek van den burgemeester 200 huzaren uit Neusiedizgn gezonden daar de stad nog volstrekt niet rustig is W De Effectenbeurs xxxvni Amsterdam 2 October 1882 De afgeloopen week getuigde vooral van veel beweging in Ceutroalwaarden torwyi de binnenlandsche Slaatsfuudseu ook meer dan gewoonlijk geagiteerd warcu De invloed der rede van den minister van financiën bij de aanbieding der Staalsbegrooling deed zich op de beurs gevoelen Behalve voor de ipeculatieve Staatsfondsen was de markt in deze artikelen zeer sul en zwak Egypteiiarrn dobberden nog al doch Turken hielden zich fliuk zoo ook Mexicancu vooral 64 eu Peruanen terwijl Venezuela s en Columbiauen bijzonder flink waren Amerikaansche Sporen bleven zwak de handel is tonder eenige beteekenis en de lagere noteering te New York deed ook hier wcér niet onbelangrijke verlieten lydeu BiMMENLiNUSvHE WAASDEN Staalt Pronneialeen Gemeentefmduu Omtrent de eersten is reeds vermeld dal zij voor hun doen geagiteerd waren Integralen en ttriaèn giugen oude vieren l s nienwe Vi achteruit amort syad en eutrepdi dok onveranderd Omtrent de laatsleu ia slechts een rgzing van 1 pCt te vermelden voor aand Noord zeekanaal PremieUeninfen Gemeeute crediet verbeterden Paleialoten 1 pCt overigens geen verandering SpoorKtgleeningen Oe aand in den Centraal sluiten ruim S pCl Uger dan de vorige eek de geslemp obl 3 de uitg sch 7 Öe verwachliugeu opgewekt door de geruchten omtrent het contraet tussohen dete maatschappg eu die tot exploitatie van Siaatstpoorwegen werden door t I ekeud worden van het eoniract deerlgk teleurgesteld Aand Rijnapoor leden opnieuw eeu verlies van 4V aand Ind 8p profileerden 2 t TratnKayleeningt Er tijn in dete geheele lijst slechts twee veraudcriugen A iud Rytuigv luiten l aud Gooisebe 13 lager De reaultaten der laatste lijn vallen niet mede vooral de Iquen boven Naarden geven verlies Induitrieele Kaarden Aand Afr Hv gaven 2 pCt prijs do Amal Bk do Kanaal mg Vi do Havensl 2 do Stoomv Nederl 1 do do Zetland l s Aaud Java Rameh caltuur gingeu 8 pCt vooruit De kolossale daling in de vorige week is nog nirt opgehelderd De Ramehplant heeft vetelt die uitslekeud moeten zijn als grondstof voor onte spinnergen doch wier bereiding met meer moeielgkhedeo en kosteo gepaard gaal dan lan onzen gewonen vlassten el Bij de grooto behoefte aan S piMnateriaal verdient deze maatschappg dus toer e aandacht vooral van hen die dezen tak vau Industrie iu ons vaderlaud uitoefenen Aand Kasv stegen 4 do Ned Bk In aand Roti Hv is ook weSr eeuige rgziifg de laatste noteering 4 EuKOPEESCBE WAARDEN Slaolt ondien Belgische vieren gingen l i biunenl Denen eveneens l achteruit doch 3 pCl Tolkroon do 2 pCt hooger Omtrent Hongaren eu Melallieken valt nieto mede te deelen Lamaisou Ilaliaoen 1 pCt hooger Fortuheeten herstelden tioh de oude verbeterden ruim 1 pCt Russen waren meerndeeU lager doch hoogstens VtS Itoogff nolaerden ouda Ruaaen Vt 1 66 £ iw 78 Vi m Vt SpanjaardenïpCt jtaven ♦ pCt is U Wnneill V P Ua slechts l j buitenl V hooger 6pCl Turken profiteerden en voor geregistreernen telfs l 6pCt resp Y tn il hooger 4pCt Egypte verbeterde 2 5pCl do Prtmieleeuingen Bijna souder uitzondering waren deze soorten illiger verlies is bgua niet te couslateeren De inalen zgn trouwens fractioueel iets meer wounen Stuhlw Oostenr 60 en la l not leatt Turken l ie IS s Spooneegleeuingen Theiss obl Victor Em U j lager Qiselalijn I pCl hooger Aand WarschauBromb verloren do Warso au Weenen doch obl do beier Russen meereudcels iels lager doch neinig Uitzondering maakten obl Brrsi GrBJ ƒ ij Morich Sysr Vis nol1 Poli ïift Rias Wiasm s Z W is ludualrieele Kaarden Aand Oost Hong Bk s lager Piindbr Hurs Hy bk hooger Ahebikaakscrx waarden Staattfondien De fondsen der Ver St sluiten onveranderd evenals de meeste Brazilianen doch van deze avanceerden 66 Vi 63 Vi 79 Ve terwijl 75 s prijs gaf Mexicanen waren voor oude i oor nieuwe beter Colnmhianen profiteerden 2 Peruanen u Venezuela s Vis SpoorKegleeuingen Ziehier de voornaamste verlieten in dete waarden Atch Top 1 Buff Pitlsb j Louisv en Nashv C v A 6 obl St L en S Fr 1 Mich Centr 2 hoogei noteerden Chic N W pref St eu 2e hyp St Paul Manitoba 2 St Louis en S Fr 2e pref St I j do le do Canada South Oregon pr St Cert Uii Pac 1 pCt Brat Spwl beter Induttrieele waarden Colorado s waren a l Maxwell s tj a 1 lager Peolongatie eente 4 f a 5 pCt T P S Ook van heden valt niet veel te vermelden Onte Staatsfondsen iets gunstiger Aand Rijnsp 4 i hooger Ceutraalwaarden onveranderd Gooische tram 4 a 6 pCt hooger Aand Afr Hv 3 j lager Van Europeesche waarden verdienen Turken vermeld le worden 6 pCl noteerden 12 26 j 6 pCt 14 21 Vi pCl yple70 Columbisnen 34V i Mexicanen 26 ie IS i Peruanen 14 ll i Venezuela s 38 Amerik sp gingen wederom achteruil en waren zonder handel Canada South daalden 2 pCt de anderen minder INGEZONDEN Naar wij vernemen tal of heeft Mr Patijn zgn ontslag genotnen als lid van de Tweede Kamer der StatepGeneraal en worden er leeds namen genoemd om die plaats in le nemen zooals Mr van Bergen IJzeudoorn reeds vroeger candidoat Mr Greebe griffier bg hel Kantongerecht alhier Mr W Thorberke adv te s Hage en Mr P J Snel onze vroegere stadgenoot Wij willen ons oordeel opschorten wie wij van dezen het beate zouden achten maar zou het niet raadzaam zgn dat men besloot niemand definitief candidoat te stellen voor dat men de zekerheid had dat hij bereid is one op eene openbare vergadering in ons district zijne gevoelens keoboat te maken over dit zaken die op het oogcnblik in s lauds vergaderzaal aan de orde van den dag zullen omen Verschillende vcreenigingen hier ter stede bieden daartoe de gelegenheid aan zooals de plaatselgke vereeniging Volksonderwijs eu de beide Kiesvereenigingen Wij voor ons hebben bepaald besloten niemand te steunen van wien wg vooraf niet zeker tijn hoe of hy over de gewichtige vragen van den dag denkt 3 Oct 1882 Eiiiie KiEZEiis FOXjITIÈ Gevonden en aas het bureau van politie gedeponeerd Een zilveren Horlogir eeu onderstuk van een gouden Oorbel een gouden Ring een bloed koralen Armband met gouden sluiting een Portemonoaie met geld eeu bloedkoralen Kettingje met gouden capiltelstokje eu oogje eeu bloedkoraal Armbandje met gouden ton en een koperen Halsband van een hond AFKONDIGING BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in dete Provincie van den 2 2n September 1882 A No 1066 3e afd Prov blai No 67 betreffende de verplichlini lot bet doe vau snppletoire aangiften voor de BELASTING op hei PERSONEEL over het dienstjaar 1882 83 Breugen ter algemeens kennis dat volgens de artt 27 en 42 der wet op de persoueele Belasting vau den 29n Maart 1833 Staattblad No 4 zooals die tgn gewgtigd en aangevuld bg de artt 7 en 14 der wet van den 9n April 1869 S oaMW No 69 tot hel doen vau snppletoire aangifte verplicht tgn alle die na den 16n Mei jl een perceel in gebruik hebben genomen alsmede zy die dienstboden of paarden na laalstgeuoemdeu datum hebben aangeschaft Wordende de Ingezeteueu nilsdien herinnerd aan de op hen rustende verplichtingen lot hel doen dier aangifte ten einde bevrgd te bigveu vau de toepassing der strafbepalingen voorgeschreven bg art 35 voor zooverre die tgn gewgtigd bg art 13 der wet van den 9n April 1869 SlaatAltd No 59 en art 39 van meergenoemde wet van den 29n Maori 1833 Slaatiblad No 4 Gouda den 3u October 1882 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJ3END00RN De StcrHaris BROUWER