Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1882

N S8 7 Vrijdag 6 October 188S GOUDSCHE COURANT f JSieuws en Advertentieblad voor Gouda eü Omstreken sfsssse ii In lossing een Schip Grove Rubr Kachelkoleo a 57 Vi c per Hectol Contant zonder korting vrg aan huis mits bj 2 of meer Hectol gelgk genomen JM FRmCE Cie Kantoor Turfmarkt H101 Gouda 23 Septb 82 van E BHAI DSMA Kalverstraat 158 AmHerdam In verzegelde pakjes verkrggbaar hg I C Ö DÜTILH Turfmarkt Gouda In het bözonder wordt de aandacht gevMtigd op SOVCHON h f 1 30perS Om Burgerlijke Stand Gouda KBOREN 29 Sept Coroeha ondert J Woerlee en A van den Berg Egidiua WiUebrordua ouden C Jaske ea M M I ibeton Johannea Fninciacus ouders F O Tijbout B G J Snel Johanni s ocders B Grocneveld en N F Heiaterbi rg 1 Oct Johannea Theudorua o dera H de Zeeuw en K Sluyter Jansje onders C Vis eu J A Kaars Neeltje ouders b RapiseuJ Houtlioff 3 Maria ouders T Wegi iau eu J o KempeQ OVERLEDEN 30 Sept L aii Yseudoorn 77 j J Wannet 12 m 1 Oct i J Ryff 44 j 11 m A W M biejcnaar 4 m GEHUWD 3 Oef J h A Olifiers en S i an der KleiD Burgerlijke Stand vnn omlerstnaude gemeenteu van 15 tot 3a Sept 1882 Moordrecht GËB0RE G rnt ouders J van BraodKijk en W de Brnijn iacomuntje vninT l Klok en J Mom Clisina ouders A ah Dam ed A Ooslerwyk Leendert ouders W an Vliet en C A an der Palm Adiiana ouders 1 Stolwijk GEBOREN Coriielui ouders C van der Hm tn A erdoold OVEKI EDEN A IfckkT 9 m C Anker U j A K Hu 9 W A iuirger 17 J Haastrecht Geene aangiften hebbi n pta ts gebad Vlist ONDERTROl WU D de Jong en N Snoek Ie l rrgambacht Keenwijk GËBOltt N Wilhetroua n Franciscua ondera J van leonwen en v btolw k Gijshertua otidera J HogeneUt ea P C Verboom OVERLEDEN T Blonk 14 j D P Sol 16 j C JonReneel 7 m M Boere 1 j 5 ra J Kraan lij Waddinzveen GEBOREN I Willem o ideri J de Voa en T Klever Belje oodera J de Kooler en M Verver Gernt oudera P bteenland en N Weaseling Jan en Willem ondera I Monnik en M Hulter Cornelia oudera J C Toor en J VBO Leeowcn Cornriis Johannea Servatioa ondera C van der Linden en M de Frankrijker Gcrritje ouders B van der Slelt enA de Hoog firielje ouders D Tenacnen A Koert OVERLEÜEN A Degenhardl 3 j M 1 Uilenbroek 3 m ZerenhiiizeD GEBOREN Maria ouders G 1 van der Meer en M Kaak W illem onders P Krijgsman en M Tuinzaad Meiotje ondera i Haak en G Bontenbal OVKHLËUEN S Heemsbergei 6 j ADVERTENTIÊN Heden overleed ons geliefd jongste Zoontje ADRIAN ÜS WILLEM MARIE ruim vier maanden ond A J BIEZEN AAR 1 M E BIEZENAAE Gouda 1 October 1882 van Catz m Heden overleed te Rotterdam onze waarde Broeder en Aanbehawd Broeder PETRUS SPEK in den ouderdom van bgna 45 jaren J H van dee TOGT C vak oer TOGT Spek Gouda 2 October 1882 Voor de vele en hartelgke bewezen van deelneming ondervonden by het overladen van bannen geliefden Vader en Behuwdvader den WelEerw Zeergel Heer LODEWIJK HENRICÜS SCHOTSMAN in leven rastend predikant betuigen wg onzen oprecbten dank Dr A M PRINS L J A PRINS ScHorsMAN G J Dï JONG G J ZN A W deJONG Schotsman Gouda 25 Sept 1882 ♦ Voor de vele en hartelgke bewezen van belangstelling ter gelegenheid onzer 25JA RIGE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen wg bg deze onzen hartelyken dank P H HÜL MAN G HÜLSMAN Stulen ADVËRTË TIEI in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Bij deze hebben wij de eer onze geachte Clientèle te berichten dat onze zaak is van de MsSkt naar het Eerste huis van de TTJUrMAUKT H 248 Gez RIJKEN Is het zuiverste en meest goedkoope van alle bekende oortan van Bitter Het is samea estelA uit Hop Buchu Alruin en I eeuwentand elke de MiU lu oudste en krichldatliasta oorfcen an Biller mei hel geval is Het i de beste reiniger van tiet bloed TogBlt da functie van de lever liet gooft oen nieuw leven on herstelt de jeiontltiuii r nu iieklt of sleclile gütoadheid die met door dii Bitter overwonnen worden iijne werking is ovnn verwliilli nd aU heiliaam Het geelt krachten en een nieuw leven aan oude ofswaUo ln don Voor lien die Igden aaa torlna m de urkmg der verlering of waterlooi sorj men en hlj gevolg ci n kracUtig en versterk nd midilel noodig tiebbüii om den oetlaatoii te wokken t du Bitter iiilertt hciftiam d ar deiieirtcigenscltappen bi uit ttek tonisch opwekkund en g nocgkraclilij tijn zonder te bedwelmen Wat ij o ik niDOgt gevoelen of aan elke nokte i IJ ook moogl lijden sob nikt BO P BITTEB W cht Qiet totrlat Kij ttedlegiTig iijt bij de minste tormi iliyij gevoelt mopt k ij HOP BlTTER ebruiki a Het kan u het leven reilden looals het dat dnizfndon anderen geilaan beeft Hel ts b f ezen dat dit BttUr alle liekt n tieneest of verlichting aanbrengt Het is eenf atnegenaine en verfrisschend tlrank voor de iiekan en kan met waler of andere dranken vermengd gebruikt worden Uidt niet sn belet uwe vrienden te lijden gebruikt en raadt anderen aan het BOPBtTTER te gebruiken Verliest vooral met uit het oog dat bet HOP BITTER geen kTioeimiddel of geheinie geestrijke draak u het IS integendeel het beste geneesmiddel wat ooit bestaan heeft het is de vriend en hoop vaa dlw Bieke Het moest in geen een hnishoudea ontbreken Neemt er van al beden de proef van verkrügbaar bij de voornaamste Drogisten en Apoihekeri aOP BITXERB Manulaotvriaa C Br d i MULoUn AitwirrM ltw T k iTin ll Door verandering van zaken uit de hand TE KOOP op een zeer wel gelegeo stand een WHTKELHUIS desverkiezende TERSTOND te aamvaarden t bevragen bg W C REUHL Timmerinaii Karnemelksloot I DEBAnNGCLOTT Wegens de Leesvergadering van bet Notof a 8 DINSDAG wordt de OCTÜBER VBRGADERINü TJITO BSTDEJIUD Hm BESTüOB 15 October In het klein gezin van een Notarii ten piattMlande nabg Gouda wordt GEVRAAGD een BURGËRlllËISJE genegen om gedurende de wintermaanden tegen overeen te komen salaris de vrouw de hoizea in alle huisselgke bezigheden en vooral in het koken behalpzaam te zyn Adres onder No 760 aan het Bureau dezer Courant per flesch 1 50 4 SWITZEK Az T Lange Tiendeweg GEPERST door ondergeteekende eene lading 1ste QUA ITEIT PAARDENUOOI verljrflgbaar inr faiken van 100 kito f 4 75 Gebrs BLOM Stalhoodera GOUDA GOEDEOOFE MÏÏZQZ No 1 900 is voorhanden in den BINNENen BUITENLANDSCHE BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg Puik e qualiteit JAVA KOFFIE Per kilo J 0 45 1 0 85 2V 2 05 Lange Tiendeweg BOBSTCABAMELS Bijzooder aanbevolco tegen hoest en terkoudheid zijd verkrijgbaar bij W N KaaIJmaakers Haven 17 Dezelve zijn aUuen echt welke papier vnn enderataaod vignet voorzien zijn S Borstcaraniels S i W N Eaagmaakers i I GOUDA i MtmmsmtwafHfmtmm Snelptrsdruk van A Brinkman i Gouda GOUD B October 1882 UeD dceli OU mede dat de kiesvireeniging NederUn l en Orauje te Oudewaler tot candidaat roor het lldmaatachap der Ze Kamer in de aeaInre die lal oclttaan door bet bedanken Tan den heer Mr Patyn heeft jtekoieii ouien burgemeejler Mr A A van Bergen IJieudoom Het komt ons voor dat genoemde kie Tereeniging wat al te haastig ia te werk gegaan daar het allfiïin weoschelgk raag geacht worden dat de kieivereenigingen althan achten met hel proclamecren Tan caudidaten totdat de vacature m ontataan en de nieuwe verkieiing i uitgetchreven De heet C P van Dillen heeft giileren het propaedeatiuih examen in de medicijnen met goed gevolg afgelegd Het is At politie niet gelakt de betrekkingen op t aporen tan bet kind ènlangs in het plantsoen alhier gerondeo waarom het thans in het Weeshuis alhier ia opgeoomen Het ia ons aangenaam onte stadgenooten te kunnen mededeelen dal de Vereenigde Toonknnstenaren nit Amsterdam wier concert op Donderdag 21 September jl too bijtonder in den smaak liet het Toornemen hebben opgevat lich opnienw in Oonda te doen hooren Zij willen een tweetal concerten geven een in November en een in December waartoe ly inteekenlysten znllen doen circnleeren Wy vertrouwen dat de Goudsche ingeietenen gaarne deze gelegenheid cullen aangrijpen om iets waarlgk achoons te hooren Waa de avond van 21 September er ontegenKêltr k een vol kunstgenot te zelden valt ons too iels hier ter stede ten deel dan dat niet ieder onter van ganscher harte het tqne tou doen om ons opnieuw dat genot te vertekeren Dat de inteekenlysten spoedig mogen prijken met tal van namen ia inderdaad teer te hapeo Dinsdag 1 0 October e k tal als spreker optreden in de vergadering van het hier gevestigde Dep der Maatschappij tot Nat van t Algemeen de heer A Werumeus Burning nit s Hage De vergadering van onderwyiers nit het arrondis e ment Gouda die Zaterdag jl tou plaats hebben tal nu gehouden worden Zaterdag 7 October a s In de verordening van Politie voor de gemeente Gouda afgekondigd 24 Januari 1882 komt in artikel 40 eene bepaling voor die in de vroegere verordening niet voorkwam Deze bepaling laidt ffMet beladen spoeling molenaars en andere vrachtwagens nog tleekti ttaptottt gereim toerden behalve bij het op en afryden der bruggen ter lengte van 20 meter aan iedere tyde Een aantal landbottwers en kooplieden uit de naburige gemeenten Gouderak Haastrecht Bergambacht Bodegraven Mphen Aarlanderveeo Halerswoude eni j die des Donderdags de Markt te Gouda komen beioeken en die met deze nieuwe bepaling van de politieverordening van Gonda geheel onbekend met hunne beladen wagens harder dan stapvoets te Gouda reden zgn deawege in den laatsten t jd door de politie bekeurd loodat het niet oiidieiislig zal zijn deze nieuwe bepaling van de politieverordening van Gouda in herinnering te brengen Als tetters van s rijks directe belastingen zijn herbenoemd te Gouderak de beeren J Smits en A C van Houweninge en te Berkenwonde de heeren J Kok en A Boer Ann de gUteren te Stolvrijk gehouden harddrnverij namen 13 paarden deel De prijs werd behaald door hel paard vnn G firaalland te Stolwijk en de premie door dot van J Schouten te Zuidbrock Berg Arobacht ïe Boskoop zijn de kerkelijke verVieiiogen in vrijzinnigen geest uitgevallen Van de vacaiutes in het kiescollege ontstaande door af of uittreden van zes confessioneele gemachtigden werden er v f door liberalen vervuld In het college van notabelen waren twee liberalen aan de beurt van aftreding welke beiden met groote meerderheid herbenoemd lijn Staten Oeneraal Twmm Kami Zitting van 8 October 1882 In deie zitting is ingekomen de begrooting voor Ommersohans en Veenhuiten dienst 1883 Tot rapporteurs ovei de Indische begroeting voor 1883 fijn benoemd de bh Cool van Oeiden voorzitter van Gennep BInssé en W K van Dedem Tegen Maandag aanstaande is de interpellatie bepaald van de bh Dirks en van der Stjiricok ov r waterstaatsaaugelegenheden Daarna beslissing over de oonclusiën van aanhangige rapport B De Haagsehe kroniekschrijver in de N Gromigtr Cour geeft naar aanleiding van de vragen van den he r Viruly in de Tweede Kamtr over de oefeningen in hrt kamp van Hilligen eenige opmerkingen ten beste De minister van oorlog verzekerde dat die oefeningen goede vruchten badden geilragen op grond van mondelinge mededelingen daar de rapporten omtrent het kamp nog niet bij zijn departement waren ingekomen Dit meent de kroniekschrijver op grond van zeer betrouwbare inlichtingen te kunnen tegenspreken Het bedotlde rapport lag reeds dagen lang op het bnreaa des ministers hel kan zijn dat een bode het daar heeft nedergelegd zonder den minister te waar eha en zoodat Z Exc het niet wist en er dan ook game kennis van ge nomen had Doch de min jnute verklaring des ministers is hier niet de hoofdstak Wel is zijne mededeeling ob rbI de vfMÉha lier oefeniagtn van groot belang Het kamp van 1882 beeft tij verklaren het eensiemmig aan den goeden geest aan de liefde voor hunne roeping bg alle officieten een gevoeligen knak gegeven er is geen cut hoegenaamd uit get okken integendeel tyu de kracht en de positie van het leger er teer door vertwakt De kroniekschrijver is er van overtuigd dat men ook in de schriftelijke rapporten omtrent het kamp too al niet in ronde oorden dan toch tussc en de regels veel tal kunnen leien dat een ganach anderen indruk geeft dan dien des ministers Sr naar strevende om SoheveningeD als badplaats van deo eeraten rang waarop het door tijn ligging iqn nitstekend strand en i jn goede verbinding met het buitenland aanspraak heeft te behouden of het ilien rang onder de badplaatsen aan d Noordzee te doen innemen hebben burg en eth van s Hage den gemeenteraad medegedeeld dat tij zich in hoofdzaak kannen vereenigen met de denkbeelden door den heer Vaillaut c s in hun onlangs ingediend voorstel ontwikkeld Zij hebben derhalve en raad vooigeateld lo in beginsel te besluiten tot het stichten voor rekening der gemeente op het terrein van het tegenwoordig badhuis van een nieuw bad en kurhuis te Scheveuingen y bg aanneming daarvan machtiging te verleenen tot het uitschrijven onder mededinging van binnen èn buitenlandsche architecten van eene prijsvraag onder nadere bepaling van het bedrag der daaraan verbonden premie Het plan zou wezen om in het badhuis gelegenheid tot het nemen van binnenbaden te laten bestaan maar niet een hotel aan de inrichting te verbinden misschien wel enkele logeervertrekken er aon toe te voegen De politie te Botterdam beeft eergisteren eene arrestatie gedaan waarbg eene zeer belangrijke inbeslagneming heeft plaats gehad Zekere K die vroeger een s gareiiwinkel op den Binnenweg beeft gehad woonde thans met een achttienjarige bgzit in de Coolsche straat alwaar hij zich uitgaf voor reiziger in tabak Reeds sinds eenigen tgd was hg aan een winkelier in de binnenstad ongeveer ƒ 3 schuldig geweest en telkens wanneer er met een quitantie om dit bedrag werd gezonden bad hij onder een of ander voorwendsel de betaling uitgesteld Toen uu eergisteren de loopknecht van den winkelier andermaal bij hem kwam verklaarde hg wel een bankbiljet van ƒ 60 te hebben maar bet niet te willen afgeven als hg niet dadelgk geld terug kreeg De knecht ging met die boodschap naar den patroon terug Dete gaf hem uu wel het noodige bedrag van ƒ 67 en lond hem daarmede naar K maar vertrouwde de zaak toch niet Het zou toch niet too heel onmegelijk zgn dat de schuldenaar de f 67 inpalmde het bankbiljet hield en naderhand beweerde het aan den knecht te hebben gegeven In alle geval de winkelier ging mede eu bleef voor de deur wachten Kenige ongeublikken later kwam de knecht het huis uit en ja wel alles waa in orde daar waa hel bankbiljet De winkelier echter hetzij nit wantrouwen of sircbu uit voorzorg scheen bet noodig te achten zich van de echtheid van het biljet te overtuigen Hiertoe bestond de beste gelegenheid bij de Bijbank op de Leuvenhaven Het biljet werd aldaar onderzocht en onmiddelijk naar Amtlerdam gebracht alwaar ten kautnre der Nederlandsche Bank werd geconstateerd dat het een valsch biljet was Nauwelijks was dit bericht te Botterdam ontvangen of de politie nam maatregelen om K in handen te krijgen Eergisteren middag kreeg tg hem in de nabgheid zijner buurt in t oog Zoodra hij dit bemerkte ging bij op den loop Door de agenten vervolgd nam hij de vincht naar tgne woning alwaar de politie I innendroug en hem in heidbtcnis nam Bij de daarop gevolgde huiszoeking vond men onder het bed een kist bevattende alle liti raphitche toestellen met gereedschappen en benoodigdbeden die bg het maken van valsch bankpapier dienstig kannen zgn Doph bij nader onderzoek vond men ook een hoop valsche bankbiljetten van f 60 en na f 100 eenige reeds geheel aizdere gedeeltelqk afgewerkt Dit alles werd door de politie medegenomen terwijl K naar de gevangenis werd gebracht te gelijk met zijne bgzit die tgdens de arrestatie beschuldigd werd van onlangs alhier een valsch bankbiljet Ie hebben uitgegeven In de afgeloopen maand is ts Frederikaoord 106 millimeter regen gevallen De gemiddelde regenval van de Septembcrmaanden 1673 tot 1881 os 84 mm zoodat er nu 82 meer gevallen is Van genoemde reeks jawn was September 1876 alleen hooger dan nu namelgk 129 terwijl Sept 1873 101 mm leverde De Frederik Mnller stichting is naar de Spectator meldt thans in werking getreden Het kapitaal daarvoor door den atichler bestemd is aan de vereeniging tot bevordering van de belangen des bpekhandels overgegeven en door deze aanvaard Het doel der stichting is vooreerst het exploiteeren van eenige bibliografische werken door den erflater vroeger uitgegeven of voorbereid Verder tal de commitsie van beheer tich begveren bevoegde bibliografen zoowel hier te lande als elders uit te noodigen hunne krachten te wgden aan het bewerken van verschillende gedeelten der NederUndaehe bibliografie die de grondslagen zullen uitmaken van een volledig Nederlandsch bibliografisch handboek Binnen kort hoopt tij reeds de Nederlsndaohe bibliografie der aardrgkskuiide door den heer P A Tiele bewerkt Ie kunnen uitgeven De commissie bestaat nit de hh dr M F A G Campbell pres mr S Muller Fz seor P A Tiele A C Ktmeman F Adama van Scheltema en M Nghoff Indertgd is melding gemaakt van een berispii g door het Classicaal bestuur van Den Haas op aanklacht van een der ouderlingen van de Herv gemeente toegediend aan ds VV Hoevera te s Hage ter zake van gegeven ergernis bij de behandeling van den 7n Zondag van den Catechismus Bg het hooger beroep waarin ds Hoevers zich begeven had heeft het Prov kerkbestuur van Zuid Holland het vonnis van het Classicaal kerkbestuur vernietigd omdat de taak niet behoorlijk ondertocht was Hiermede is deze taak ten einde Men heeft wel eens beweerd dat er nergens meer