Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1882

ia effecten wordt gespeosleerd dan in de provincie GroningtD Boor bet than uitgekomen venlaK vanhet telegraafverkeer over 1881 wordt dat bevestigd Er werden in dat jaar alleen van het telegraafkantoor in le stad Groningen 8519 telegrammenvertonden die over effecten handelden Arnhem verzond er slechts 2600 Dordrecht 2600 Den Bosch 1900 Leeawardea 3300 Leiden 2000 Middelburg 1700 Nijmegen 2300 en Utrecht 2800 Ja zelf was het telegrafisch verkeer met betrekk ng tot effecten in kleine plaatsen van Groningen bijna even groot als op aanzienlijke plaatsen in andere provinciën Zoo verzond Winschoten er 7B7 Winsum 656 Warffam 243 Stadskanaal 357 Hoogezaud 388 ent De te Amsterdam in den laatsten tijd aangewende pogingen om Eauwere relatièn met onte stamverwanten in Zuid Afrika te zoeken hebbeu opnieuw eene schrede in die richting gedaaji door de oprichting der Maalscbappy tot bevordering der Handelsbelangen tnsschen Nederland en Znid Afrika waarvan de acte Zaterdag jl gepasseerd werd Dete maatschappij stelt tich ten doel als agent werkzaam te zijn voor Nederlaudsche fabrikanten en handelaren of hier vertegenwoordigde builenlandsche firma s In Zuid Afrika werd dit plau door invloedrijke mannen met genoegen vernomen Als directear treedt op de heer W Dull als commissarissen de heeren H T Biihrman voor Zuid Afrika S Hauseman J H Jansen jnr D H Schmüll van de firma Boks Schmüll te Amsterdam J H Kovers te Groningen Het kantoor is gevestigd Warmoesstraat 144 Als bewijs dat deze heeren tich geheel belangeloos aan dete zaak wqden kan dienen dat de directeur het hem aangeboden salaris van de hand wees totdat het succes der Maatschappij als verzekerd kan worden geacht Het ai bevat eene beschouwing over de Indische begrooting voor 1883 die op dat blad een niet veel aangenamer indruk maakt dau de staAisbegrooting met haar ontzaggelijk hoog eiadcqfer en haar wldo van tekorten van vorige dteDstjnrei De tekorten van de dienstjaren tot en met 1881 bedragen ƒ 17 900 000 het deficit van dit jaar kan tot 16 millioen slggen zoodat wg het jaar 1883 vermoedelgk met een tekort van 34 400 000 tullen ingaan Het retrospectieve gezicht op de Indische financiën gedurende de laatste twee jaren Is dus minder verkwikkend en de begrooting voor 1883 Itvert geen vroolyker tafereel op want zij sluit met eeti tekort van ƒ 9 660 000 het grootste deficit waarmede tot dusver een aan de wetgevende macht ter goedkeuring aangeboden begrooting sloot en dat terwgl toch nog bijna 2 millioen minder wordt uitgetrokken voor spoorwegen en de Bataviascke havenwerken Daarbij komt nog dat de kofüeprgten ditmaal bgzonder hoog tijn geraamd terwgl de hier te lande geveilde koMe tot dusver slechts een middenprgs opbracht van 31 cent raamt de Min de opbrengst voor 1883 op 36 cent vin het vertrouwen dat er eenige verbetering tnl komen iu de tegenwoordige marktwaarde Kaamt men de koffie tegen de middenprgzen van dit jaar dan wordt de opbrengst bgna 6 3 millioen lager zoodat het deficit in werkelgkheid op circa 16 millioen moet worden gesteld Het Vod keurt het in de regeering af dat zg den toestand niet naar waarheid teekent De kotfie is nu eenmaal het zwakke punt op ons Indisch budget Het moet ons streven zgn om eenmaal den ludischen dienst voor de gewone uitgaven onafhankelijk van de zoo wisselvallige en ontekere koffieinkomsten te maken en dat doel kan langs den weg van telfbegoooheling allerminst bereikt warden Daarenboven geeft de regeering op die wijze geen aanleiding om het geloof in de juistheid van al haar ramingen en begrootingen te verliezen De ingenieur George Gregerseu die zich bg het iiutorten der spoorwegbrug te Essegg door een sprong in het water redde deelt in een Oostenrgksch blad nog eenige bijzonderheden aangaande dat ongeluk mede Toen ik schrgft de ingenieur het kraken en knarsen der balken hoorden sprong ik onmiddelgk over de leuning in de rivier Het water sleurde mg een paar meters mee maar met inspanning van alle klachten gelukte het mij tegen stroom op te zwemmen en de steigers van de half voltooide ijzeren brng te bereiken Ik klouterde daar langs naar boven en kon toen van daar de gevolgen der ramp geheel overzien Ik zag hoe ook de ingenieur Schiller zich wist te redden en hoe de timmerman Franeesi die naast mg op den brug stond het hoofd door een balk werd verbrgzeld De huzaren sprongen onder luid geschreeuw in de rivier Aan den oever stond een groot aantal menschen die onmiddellijk boven de brug met een tiental bootjes te hulp snelden terwijl beneden de brug een stoomboot die adar lag den noodigeu bijstand verleende Ofschoon de booten bg dit reddingwerk zeer belemmerd werden door de in elkander verwarde telegraafdraden werden toch verscheidene huzaren en bet dienstpersoneel rau den trein gered Evenwel is het niet waar dat sommige gered werden omdat tjj met hun mantels en sporen aan vooruitstekeode punten bleven hangen Keeds sinds gernimen tijd werd de houten spoorwegbrug niet vertrouwd zoodat telfs enkele bladert den raad gaven om de passagiers telkens te voet over de brug te laten gaan en dau den leegen trein te laten volgen Maar dit voorstel vond geen gehoor Dentelfden dag waarop het ongeluk plaats vond weigerde de machinist om over de brug te rgden Toen men hem echter met ontslag dreigde als hij het niet deed antwoordde de man Goed ik zal het doen waut ik moet toch eten en kan mijn baantje n et missen Maar of ik terugkom weet ik niet Terwijl hij dit lei liet de locomotief haar schel fluitje hooren en stoomde de trein weg Op de brug reed de man zoo langzaam dat men de looomoiief kou bghouden zonder dat het noodig was daardoor den gewoueu wandelpas te versnellen Reeds waren de 23 waggons waaruit de trein bestond allen op de brug toen de passagiers iu de achterste wagens een harden chok voelden die onmiddellijk door een tweeden harden stoot werd gevolgd Verder hoorden zg niets zoodat men eerder aan een botsing dan aan een ander ongeluk dacht Toen riep plotseling een oonducteur Bedde tich wie kan I Nu klommen de doodelijk verschrikte reitigers zoo gauw zij konden door de ramen naar buiten en zagen ongeveer 100 passen voor zich een groot gat in de brug waardoor een gedeelte van den trein reeds in de rivier was gestort Gelukkig was door den hevigen schok de postwaggon ontspoord en tegen de leuning geloopen De leuning brak niet twee remmers remden wat tg konden eu zoo kwam het dat niet de geheele trein het lot der eerste waggons deelde Dezer dagen werd te Amsterdam weder een weiboer het slachtoffer van valsche spelers In de Kerkstraat werd hij door iemand die voorwendde daarjuist een kwartje te vinden nitgenoodigd daarvooreen borreltje mee te drinken Men ging in eendrankkelder aan deu Amstel waar door een paarlieden kaart gespeeld werd Hoopjes geld om vante watertanden lagen op de speeltafel Door de spelers verlokt waagde ook het boertje tgn kans Hgivon oanvankelgk luttele bedragen en eindigde igel ƒ 300 te verlieten Pfi politie door hem gewaarschuwd heeft vaK een en ander procesverbaal apge i maakt V D De Lido bg Venrtië wier bekoorlgken oever jaarlijks honderden beioek rs tot tich trekt eu als het ware slechts genot kan schenken wd deter dagen het tooueel van een allertreurigst ongeval dat twee sanzienlgke familiën in diepen rouw dompelde De dochter van graaf d Floter een voornaam Pooltch edelman aou in het huwelgk treden met graaf Wielopolski die eveneens tot den ouden Poolschen adel behoorde Den 27n jl maakten bruid en bruidegom vergezeld van de familie der eerste een uitstapje naar Weeneu waar men tot een bezoek aan de Lido besloot De vader der bruid wandelde aan het strand gekomen met zijn ander kind vooruit terwjjl het aanslaande jonge paar volgde Op eens krggt de bruid het onwederstaanbaar verlangen om te baden Met toestemming van haar bruidegom treedt zij het badhuis binnen eu begeeft zich na een korte poos in het rg onstuimige water dat reeds door verscheiden voorzichtige baders verlaten was Nadat zg eenige oogenblikkeo al zwemmende daarin had doorgebracht slaakte tij een vreeselijken gil Men tag haar even in een kolk ronddraaien en verdwgnen nog ééumtal werd tg tichtbaar maar verdween onmiddellgk daarop voor goed in de diepte Te vergeefs trachtte men een boot uit te breugen om daarmede de jeugdige drenkelinge te redden de golven beletten het ten eenenmale Ben onier corresp schrgft ons uit Leiden Gedachtig aan het Audita alteram partem heb ik gestreefd om tegenover de betwaren van de werkstakers contra de heeren Driessen eveneens de grieven van de hh Driessen contra het werkvolk te vernemen Van bevoegde tgde heeft men mij daarop het volgeode gemeld Sedert langen tijd lijn do gedrukte katoenen lakens geheel en al 1 it de mode en worden derhalve deze ook niet meer geproduceerd Slechts bij bestellingen hetgeen echter telden voorkomt worden dete lakens nog gefabriceerd In Nov II tgn eenige bestellingen voor dit artikel uit Indié gekomen en is toen volgens genoegen der werklieden die met het drnkken dezer belast w iren ƒ 6 60 per 100 stuks betaald Eenige dogen geleden meldde een vroegere werkman dezer fabriek die echter door den militairen dienst hiertoe genoodzaakt een geruime poos af wezig was geweest zich bg de hh D aaa eg vroeg om werk De patroons antwoordden echter dat tg hem op dit oogenblik geen werk kondeo verschaffen Op zgu herhaald en aanhoudend bid den en smeefcen om werk hij was getrouwd en had twee kinderen lieten de hh Driessen alletn om den man zooveel mogelgk tegemoet te komen buiten bestelling eenige honderden van deze deken drukken en volgens de conditiën in Novembtt gesloteu Dete echter in vroegere jaren gewoon zijnde dil werk met ƒ 7 60 per 100 stoki betaald te krS gen gaf in stede van tijn dankbaarheid tetoonei luide tijn verontwaardiging te kennen steeds I werende dat hem minder betaald was dan hem toekwam Deze kleine vonk groeide spoedig tol een vuur aan De eigenigke reden van deze geheele werkttakii schijnt derhalve te tijn dat de hh Driessen giet gedachtig aan het ondank is s werelds loos nagelaten hebben aan deten arbeider de voorwat deu van November bloot te leggen Ik herhaal dat ik het bovenstaande van bevoegde geheel onparlgdige tgde vernomen heb CW Onlangs wat de vrouw van een koopman in OoitPruisen op de vlucht gegaan met een kantoorl diende van haren echtgenoot 15 000 mark mcjt nemende De man ging zgne vrouw niet achteru maar telegrapheerde naar Hamburg dat men ket paar naar Amerika kou laten vertrelcken met 11 000 mark reisgeld eu dat men hem de overige 4000 mark moest terugzenden Maar nog voordat dit telegram te Hamburg aankwam wss de kantoorbediende met het geld verder gereisil de vronc achterlatende In plaats van de verwachte 4 000 mark ontving de echtgenoot eene rekening der verbigfkosten zijner vrouw Ie Hamburg met ve zoek bovendien geld te zenden voor hare terugreii In een brief uit de hofstad aan de Jrni Ü wordt de draak gestoken met de gewoonte ia jaarlgksche aanbieding van de begrooting tau lU Tweede Kamer bij de zoogenaarade millioeanspeech De schr kent geen zotter gebruik dn dit f Verbeeld u een deftig heer die een red voering van een drie kwartier voorleest of uit qi hoofd opzegt waarin minstens evenveel eijfen üi letters voorkomen en waaraan de tachtig beem tot wie de minister zich richt niemendal hehbta al geven ze zioh moeite om met de meeste indacht Ie luistereu Het stuk dat een overai4t geeft van deu stand der Nederlandsche ttaalskss cf een gegeven oogenblik is alleen genietbaar v orM oog maar volstrekt niet voor het oor En kd dwnasste van het geval is dat de zoogenoemde uilioeneuspeecb op het oogenblik dat de minister m financiën haar uitspreekt reeds iu druk bestMl iill op de griffie van de Tweede Kamer de afdrikka reeds gereed liggen om onmiddellgk nadat d ér nister weer is gaan zitten aan de leden te wordn rondgedeeld of wel terwgl de Excellentie nog us het woord is aan de huizen der uitverkorenen dn Nederlaiidschen volks door de bedienden der Kimir warden afgegeven of ten pottkantore betar ll om naar hun adres buiten de hofstad te wordtn vervoerd Vóór deze bezorging reeds hebben de dagbladen die het verlangen een afdruk van demilUoeneuspeech ontvangen en terwgl de tachtig KaI leden met of zander aandacht naar de opgedrenndi cijferreeksen luisteren is niet alleen de redevoerini van den minister zelf heiig om op de partikuliett dagbladdrukkergen te worden nagedrukt maarligga almee de bespiegelingen en aanmerkingen ter pew waarmede de redacteurs of de hoofdredacteurs vu elk dagblad van eenige beteekenis de jaarlijksob begrootingsrede plegen te begroeten De Sobr meent dat de dwaasheid van de tegenwoordip handelwgze vooral in het licht komt bgdentegecK woordigen minister van financiën die slecht vn geslicht is Het is oni Oodig onziunig ja het grenst aan menschenmishandeliog van iemand die zgn tijd wezenigk beter besteden kan te vergel dat hij van buiten leert en uit zgn hoofd opte eeh droge en verveleude redevoering vol cijfers el getallen waarnaar niemand luistert en waar niemaid iets aan hebben zou al luisterde hg nog me trouw Zal meewarigheid voor den graaf vau Ljflden gedwongen om uit het hoofd getallen van d eu twaalf cijfers uit te spreken als een schjolknaip uit de laagste klasse nu eiudelgk leiden tot atschalfing van eene volslagen nuttelooze verspilling van tijd en arbeid Dr Jager de bekende Duitsche professor in de gezondheidsleer van wiens ijveren voor een uitsluitend wollen kleeding reeds herhanldelgk meldisi gemaakt werd hield onlangs te Munchen een voo 1 dracht over de kleeding die hg wil Invoeren j Hg deelde uitvoerig mede hoe hem uit jj J studiën gebleken was dat het lichaam om V 9Ê geioudheid en kracht te behouden van het overbodige water ontdaan moet worden hetgeen bewerkt wordt door de wollen kleediug die de gestadige ttitwasemiog bevordert Voorts iaat de porense wollen kleeding de uitwasemingen van het lichaam naar alle zgden ontsnappen hetgeen bg de tegenwoordige kleeding niet het geval is Gezondheid is welriekend tiekte is stank Gedragen wallen kleederen geven geen lucht van zich terwgl vuil linnengoed zeer onwelriekend is Daarom was iijn leus nweg met het linnen Ook in het bed moest het linnen dooi wol vervangen worden die zoo al niet voor alle toch vele kwalen goed is Hij verzocht teu slotte de talrijke geneeskundigen dis aanwezig waren tonder vooroordeel de proef te nemen met zgu itebel en het spotten en smalen aan onontwikkelden over te laten Ook op bet congres voor gezondheidsleer te New Castle nerd dezer dagen de kleeding behandeld Er werd nl eeu stuk van dr Carpenter voorgeleten waarin deze opkomt tegen de vele afschuwelgke en ongezonde kleediiigstukkeu die de mode de menicbeu dringt te dragen Vooral tegen de schoenen waarin de voet van joogsafaan misvormd wordt en vooral die bg dames met puntige toouen en faooge bakken welke de gezondheid zeer benadeeicn Voorts wees faij op het onvoldoende vau de kinderkleeding de schadelgke verfstoffen die dikwgis roor de kleeding worden gebruikt enz en wekte het Congres op tot bestrgding van die verwaarloozing van de wetten van gezondheid zedelgkheid en schoonheid die de oorzaak is van zoovele ziekten eu kwalen Buitenlandsch Overzicht Te midiien van het gejuich over den triomf door En elaud in Egypte behaald doen tich telkens klanken hooren die heriuneren aan de ernstige beteekenis van een strgd welke niet bepaald blgft tot twee natiën maar twee rassen twee beschavingen twee godsdiensten in botsing brengt Achter de Egyptische verwikkeling ligt de üostenche quaesiie in al haar omvang Dat bleek reeds nit het onbeduidende geschil over de door de Engelichen te Konstantlnopel voor hun transportschepen aangenomen sjouwerlui Het standje tusscben lord Dnfferin en de Porte hierover ontstaan is spoedig bijgelegd Maar aan het trillen van den grond doet vaak eene naderende aardbeving tich voelen Ernstiger klinkt reeds dit Nobjj Aden heeft de Britache regeeriug een stuk gtoaa met een dorp er op getocht Nanwelgks heeft d Sultan deten koop too dicht bjj tgn Arabisch rgk vernomen of hij heeft daarover zgn ernstig ongenoegen te kennen gegeven en den gouverneur der provincie Yemen gelast een streng onderzoek in te stellen of eenig onderdaan der Potte in de zaak de hand gehad heeft De uitilaz van dit onderzoek ie geweest d t de fali een Tnrksch ambtenaar schuldig is bevonden aan het misdrgf van Briltenvriendschap dat hg tgdelgk outslagen en naar Koostautiuopel opgezonden Is om naar bebooren gestraft te worden Het is niet mogelgk wordt gezegd in het telegram uit Athene waarin dit voorval gemeld wordt de verbittering te overdrijven die n de hoogste kringen te Konstantlnopel legen Engeland gekoesterd wordt De jongste gebeurtenissen iu Egypte hebbm wel verre van aan de pan Islamitische verwochtingen den bodem te ontnemen die met frisicbe krocht doeh opleven ledere stoomboot neemt zendelingen mede vooral naar Zuideljjk Atië die niet te doen hebben dan den B itschen invloed te oudermgneu Deter dagen is te Rouaan in tegenwoordigheid van den minister van openbaar ooderwgs eene inrichting voor openbaar onderwgs aan meisjes ingewgd De wet van 21 Dec 1880 tegt de Bi fr bij de bespreking deter plechtigheid komt dus langzamerhand in Frankrijk tol uitvoering en weldra tal er geen stad lan eenig belang gevonden worden waar dergelijke instelling gemist wordt De oprichting van lulko scholen gevoegd bü de algemeene regeling van hel lager onderwijs voor beiderlei geslacht is stellig geen der minste voordeelen welke de derde Republiek heeft aangebracht Uit Pressborg wordt onder dagteekening van 2 deter geseind Gisteren liep de dag rustig voorbij en waren de Israëlieten aan geeue verdere mishandeling blootgesteld De minister van buitenlandsclie zaken heeft het gemeentebestuur nadrukkelijk uilgeuoodigd den commissaris die door de regeering gezonden is ten krachtigste Ie onilersUuuen eu de door hem noodig geachte maatregelen onmiddellijk uit te voeren De Hegeering heeft gekst dat de schade aan de Israëlieten toegebracht door de stad moet vergoed worden E n honderdinl personen zgn in hechtenis genomen Op het platteland Is het echter 1 og onrustig Op 1 de er werden te Lanscbitt verschillende wonlugcii geplunderd en sltchts aan de tusschenkonut van den pastoor was het te danken dat de ongeregeldheden geeB grootere uitbreiding verkregen beeft Eene compagnie voetvolk is van Presburg naar Lanschitz vertrokken om de orde voorgoed te herstellen Ook te Budapest worden voorzorgsmaatregelen genomen De bladen dier stad trachten de verantwoordelijkheid voor de oproerige tooneelen te Presburg op de Duilschers te werpen hoewel Istoczy en Onody de leiders der anti semitische beweging briden Hongaren zijn en ook de studenten die aan de beweging deel namen tot die natie bebooren De Spaansche Miuiiter van Buitenl Zaken beeft met verschillende leden van het corps diplomatique beraadslaagd over de verlenging der haiidelstractaten Ofliciens wordt verzekerd dat de Minister besloten heeft verlenging te weigeren aan de Mogendheden die geen concessie aanbieden voor de nieuwe handelstractaten VERGADERING VAKDEN6EHEENTERAAD DINSDAG 3 OCTOBER Voottitter Mr A A van Bergen IJiendoorn Tegenwoordig zijn al i leden De notulen der vorige vergadering worden voorgeleien eu onveranderd goedgekeurd Ingekomen tijn 1 Het rapport der commissie in wier handen is gesteld de Gemeente btgrooling voor het jaar 1883 De Commissie acht het allereerst wenschelijk dat B en W behalve eene meer omvattende toelichting van de bijzandere pasten tevens jaarlijks een overticht leveren van het geheel der nieuwvoorgettelde taken eu in t bijtooder van den fii antieelen toestand der gemeente wat volgens de Commissie noodig is tot ren volledige kennis van den werkelijken toestand welke verelscht wordt tot een juist oordeel by de vaststelling der verschillende posten De Commissie die trachtte ook uit andere gegevens dan de begrooting op de hoogte te komen van den finantieelen toestand is van oordeel dat die toestand bijtouder goed is en wil het vermoedelgk batig saldo van de Rekening over het loopeude jaar op 30 ü 35000 stellen jbe Commissie voorts overgaande tol de beschouwing der verschillende pasten geeft in overweging nu de restauratie van den voorgevel van bet Raadhuis ten einde loopt de Raa lizaal ie doen herstellen wyi het fraaie gobelin behangsel en de sntieke schoorsteen weinig in hangonie lijn met de witte katklaag waarmede het oorspronkelgke plafond is bettreken met de kleur vau het verfweik en met de gordijnen Zij stelt roor een memorie post voor die restauratie op de begrootiug uit te trekken Verder geeft zij in overweging in plaats van de brug over de Hoogstraat die anders toch eene verbreeding zou moeten ondergaan het water aldaar te overkluizen met ijter en keibeslniting de kosten waarvan tij B en W uitnoodigt te willen opgeven Met de voorgestelde houtbestrating op Tieudeweg en Molenwerf vereenigt de Commissie tich eveneens met de verhooging der tractementen van den heelmeester der giütiiiien van den bedmeeste belast met het toeziet op de publ vrouwen van den pedel van het gymaaaium en van de agenten van politie Ie en 2e kl Zij stelt voor het tractement van den Inspecteur van politie met ƒ 100 te verhoogen Het bedrag uitgetrokken voor de vernieuwing der brug bij het Amsterdamsche veer ƒ 4000 acht de Commissie teer hoog Het motief door B en W aangevoerd tot het geven van tractement aan den opper brandmeester welk voorstel gedaan wordt met t oog op tijn vele werktaamheden acht de Commissie vreemd daar brand in Gouda een groote teldtaamheid is Is de Gemeente bouwmeester per se opperbraudmeester en acht men zgn werkzaamheden met bet oog daarop te veel dau zou het volgens de Commissie regelmatiger zgn het tractement van den Gemeente bouwmeester Ie verhoogen De som uitgetrokken Ier vervanging der lokalen van de Je kostelooze school door nieuwe op diezelfde plaats wil de Cotnmissie verminderen en brengen van ƒ 45000 op f 30000 Den post onvaorziene nitgaveu acht de Commissie te hoog opgevoerd De Commissie stelt verder voor den post opbrengst van bruggelden veergelden enz uitgetrokken op ƒ 62000 te brengen op ƒ 67000 de post opbrengst van de Gabel te brengen van f 20000 op ƒ 22000 en de geldleening ter gedeeltelijke bestrgding der kosten van de verbouwing der Ie kostelooze school in plaats van op ƒ 40000 te brengen op ƒ 16000 De Voorzitter tegt de Commissie dank voor bet uitgebracht rapport eu eteit voor het ter visie te leggen Wordt aldus besloten 2 Het rapport der Coramlssle in wier bandentijn gesteld de begrootingen der gesubsidieerde in tel ui eu v nn wcldddightil alrise renJe tot goedkeuring De Voortitter tegt de Commissie dank voor hetuitgebracht rapport eo stelt voor het ter visie te leggen Wordt aldus besloten 3 Eene aanbeveling voor leeraar in het Rekenenen de beginselen der Meetkonde aan de Burgeravondschool Daarop komt voor de heer P Meijer te Hoorn Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 4 Een voordracht voor onderwijter aan de openbare Tusschenschool Daarop komen voor de hh P Meijer te Hoorn J F van Tricht te Nieuwersluii eu N Vlasveld te HendrikIdo Ambacht Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Een voordracht voor onderwijteret aan de eerste kostelooze school Daarop komt voor Mej M B Woleken te Utrecht Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Eene missive van het Bestuur der Afd Gouda eu Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw den Raad tijn dank betuigende voorde verleende medewerking bij gelegenheid dergehonden Tentoonstelling Aangenomen voor kennisgeving 7 Een adres van de Agenten van politie 3e klasse met den nachtdienst belast verioekende verhooging van bezoldiging ook met het oog op hunne vermeerderde werktaamheden ingevolge de wet vanS8 Juni 1881 In handen van B en W om bericht en raad 8 Een adres van den heer C J de Gidts vertoekende den Raad terug te komen op tijn besluit van 28 Juli 11 in take een door adressant ingediend verzoek betr de demp Ug en rioleering eenersloot bij de Derde Kade alhier In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde is Het adres van den heer P van Vledder Pz houdende verzoek om het hem verleende ontslag als leeraar aan de Burgeravondschool met wgziging van het Raadsbesluit dd 27 Juni II te doen ingaan deu 1 Sept 1882 B en W stellen voor op dit adres afwijzend te beschikken Dit voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 14 tegen 3 stemmen die der hh Jager Hemsieg en van Iterson Aan de orde Is Het adres van den heer A F Cremer leersar aan de Burgeravondschool alhier houdende verzoek om verhooging zgner jaarwedde B en W stellen voor op dit adrea afwijzend te beschikken Zonder boofJelijke stemming wordt overeenkomstig dit voorstel besloten Niets meer aan de orde tijnde wordt de vergadering door den Voortitter gesloten Ï OSTEK ICTElSr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand September 1882 uit Gouda vertonden en door tusscfaenkomst van het Postkantoor terug te bekomen Schrijvers Amsterdam Mej van Eijk s Hoge W Ooms Peer Haastrecht J Walerhara Muiden C van Zomeren Nieuwer Amstel J Broekman Oudewater H van Zanten Waddinxveen Uit Reeuwijk Mej H van Gent Maastricht Stol ijk J Stoppelenburg Kralingen Waddinxveen H van der Tol Moordrecht D van Leeuwen Nieuwveen J Keenk Ouderkerk a d IJsseL Gouda 6 October 1882 De Directeur van bet PostkantsM ie Gouda SIMONS Ëdenburg 18 Maart 1882 Hob Bitters Compie Londen Ik heb thans Ineen korten tijd 20 doiiju van het Hop Bitter verkoobt en ik kan verklaren dat allen die er vangekocht hebben mg hunne tevredenheid en over betuigd hebben Jas Clark KEXMISGEf lJMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bg lagen van N A van der Ree om vergunning tot het oprichten eener blikslngerg in bet perceel gelegen aan het Veerslal Wijk B No 136 kadaster sectie D No 1183 Dat op Woensdag den 18n October 1882 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid