Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1882

de NOUVEAUTÉS voor het SATSOEN in Q JIÜ18 BS EIlilB li Sf BSSf Rokken Doeken Peignoirs Japonstoffen FluweelenenPlnckes GEKLEURDE FLANELLEN HEERENKLEEDINGSTOFFEN voor vostumes en Oveijassen ruime keuze PELTERIJEN HANDSCHOENEN en verdere ARTIKELEN voor het Saisoen UEd Dw Dr G HOUTMAN MARKT 63 hoek Kerksteeg Heeren Dames en Kindercostumes worden spoedig op Maat geleverd De beklaagd Toerde aan dat h j tijdens de drukte dia gedurende den kenniaa ond in de localiteif al waar de betoekers bg koppels binneiistroomdeo hecrschte onmogelyk coniroleeren kon aan wienftij drank erstrektK te meer daar tadera en moeders met geheele gfitanen kiudereu binocnkwtimen Daarentegen Terklaarden de twee jengdige drinkebroertjei dat m de slokjes uit bekl s hand ontvangen en hem mt eigen lak i etaald haddea weihalve het O M tegen Z twee geldboeten elk ran ƒ 10 eisohie wegens het als venanger van den verkooper rau sterken drank in de uitoefening van het beroep toedienen van dat vocht aan een kind beneden den leeftijd van 10 jaren tweemuien gepleegd Uitspraak oi er 8 da gen Het üandeh laci van Donderdag bevat het volgeude instonden stuk ouder het opschrift het Atjehadres Een kort woord tot allen die instemming betuigd hebben met mun streven geopenbaard ia het Adre aan de Tweedt Kamer der Stalen Oeueraal in mke de toestand te Aljeh Bovenbedoeld adres vooralen van circa vyfhonderd adhacsie betuigingeu werd heden aan onise Volksvertegenwoordiging aangeboden aan allen die daartoe med l ewerkt hebben betuig ik mijnen innigen dank en hoop van ganscher harte dat het zal leiden tot hei nemen van die maalregelen waardoor hel groot gevaar voor Vaderlaud en Koloniën tal worden afgewend Velen uwer deden m j mededeeliugen waarvoor ik dankbaar ben Het was my echter onmogelyk aan alle opraerkinadres te kubnen voldoen te meer nog daar ofschriflen gen omtrent vorm en inhoud van het in te dienen van mijne opstellen voorkomende in het Handeltblad van 21 en 27 Sept jl wier inhoud zoo nauw samenhangt met dien van dat adre dat der Tweede Kamer der Staten Geueraal werdeu aangeboden n enkele vraag onder de gevraagde wil ik echter publiek beantwoorden en wel deze Waarom i hei adre vermeld mordt dal de toe eland van het leger gedépraveerd en gedémoralUeerd èn leger èn idool geen meritandtvermogen than meer Inzitten Mijn antwoord daarop is kort Liefde voor de mannen die thans uog in leger en vloot dienen dreef mg tut die helaas al te ware ontboezeming omdat ik voorzie dat bgaldien de thans beslaande toestand niet wordt blootgelegd en er geen maatregelen ter voorzieniug worden genomen dat leger en die vloot wellicht later een geheel onverdiende blaam zou kunnen treffen De gebezigde woorden mogen voor den onwetende hard ztjn zjj blgven siettemiD volkomen waar en Biet voldoening wijz ik er op dat allen die ik mocht ontmoeten ia die den toestand van nabg keuneo mg de htirUlijkste sympathie betuigiigen gaven omtrent dat beweren omdat die mannen evengoed wisten als ik dat die toestand niet kon geweten worden aan ééa hunner het waren slechts de wrange vruchten die men ondanks jarenlange plichubetraohting en en edele zelfopoffering moest plukken Wel moest die toestand aan onze Volksvertegenwoordiging blootgelegd worden maar ons paste het niet de maatregelen voor Ie schrijven ter voorziening daarvan Neemt de annalen van welk land ook en schooner daden van mood en edele zelfopoffering grooler bewgzen van geleden ontberingen zult gij er niet in aantreffen dan in den Aljehoorlog zgn aan den dag gelegd maar juist daarom heeft dat leger en die vloot hel reohl dat er eene verandering worde gebracht in den toettand waarin zij onwillens en onschuldig geraakt zgn opdat zg hunue plichten kunnen blijven vervillen Hebbeu leger en vloot daarop het recht die nalie mag het eischen want t zijn hare zonen die voor het Vaderland daar moeien strijden Monnikendam T VAN DER ZEE 3 October 1882 Oud OIB cier O I L Blijkens een van den louveraeur Generaal van Ne derlandschIndië ontvangen telegrapbisoh bericht werd de gouvernements kotEeoogst op Java voor het loopende jaar ouder ultimo September jl geschat op 1 080 000 piool waarvan 780 000 in de pakhuizenwaren afgeleverd De twaalfde gewone algemeene vergadering van den Nederlandschen FrotetUntenbond zal plaats hebben te Groningen den 30 en 31 October Maiandag den 30 October des avonds Ie 6 uur zal in de Martinikerk eene feestelijke godsdienstoefening gehouden worden waarin als spreker zal optreden ds J van Loenen Martinet picd te Zwolle en een zangkoor zich ui doen hoeren onder leiding van den heer J H Bekker met orgelspel va den heer J Worp Dinsdagmorgen Ie 10 uur algemeene vergadering in de bovenzaal van de Harmonie Dinsdagavond te 7 nur openbaar debat in de groote zaal van de Harmonie De samenkomst zal geopend worden met eenige mededeelingen van ds F H Hngenholtt Jr als afgevaardigde naar de jaarvergadering der British und Foreign Unitarian Association te Londen in Juni 1882 en van de vertegenwoordigers der bevriende vereenigingen in het buitenUnd Ala inleiders Tin het debat zullen optreden 1 ds H F Schim t d Loeff te Gouda De bezwaren onlange in de afdeeling Groningen geopperd tegen werkzaamheid van den Nederlandschen Frotestantenbond op het gebied der Zondagscholen 2 dr Fh B Hngenhollz van den Haag Wot te denken van de miskenning van den godsdienst in onze dagen ook door ernstig gezinden De heer 6 J G Volck schrijft in het U D Dat het Noorderlicht gepaard gaa met groote magnetische storingen zg magnetische onweders is bekend Merkwaardig zgn dan ook de photogrammen der zelf registreerende magnetische variatie instrumenten op aiflinenlurg Kon Ned Met Instituut De kromme lijnen vertgonen de grilligste figuren en stellen ons in staat de storingen van oogenblik tot oogenblik na te gaan Zoo blgkt o a dat de naalden der drie registreertoestellen een voor de deolinatie een voor de horizontale intensiteit en het derde voor de verticale intensiteit reeds Maandagmorgen ten 10 ure in buitengewone beweging kwamen Om half twaalf bereikte de storing eene grootte van ongeveer 45 verticale intensiteit daorna nam lij gaandeweg af lot i ure toen zg weder aangroeide tot 56 Ten 7 ure bereikte zg in den Igd van 15 min de buitengewone grootte van 1025 welke storing tot half acht duurde tussoheii half tien en half elf kwamen nog twee afwijkingen voor van 1 5 en tusschen s nachts half een en half twee een afwgking van 30 daarna kwam alles weder tot rust De getallen opgaven zijn allen genomen vau het instrument voor de verticale intensiteit de storingen in horizontale intensiteit bereikten een bgiia even groote waarde die in de declinatie verreweg de kleinste Volgens het N t d D zal Krasnapolsky ook te Rotterdam een zaak vestigen waartoe het pand aan de Hoogstraat is aangekocht waarin thans het meubelmagazgn Tan den heer Reuser ia gevestigd Buitenlandsch Overzicht Met verlangen wordt naar de voorstellen van Engeland met betrekking tot de toekomst van Egypte uitgezien Naar men verzekert zon de Duitsche ambassadeur te Londen met Lord Granville vau gedachten gewisseld halben over het raadzame om de Conferentie Ie Kosstantinopel te hervatten maar of hg een vormelijk voorstel dienaangaande heeft gedaan zooals men hier en daar hoort vertellen is niet waarschijulgk De mogendheden wachten met geduld de Engelsohc voorstellen af Waarschijnlgk zullen zg o a bestaan in eene verlenging der bezetting van Egypte door de Engelsche troepen met goedkeuring van Europa totdat de administratieve en militaire regeling tot slaud gebracht en het gezag van den Khedire weder voorgoed gevestigd ia zgn Indien het finantieele toezicht wordt gehandhaafd wat echter twijfelachtig voorkomt zullen belangrijke wgzigiugen noodig zgn tot vereenvoudiging van het personeel der Europeesche ambtenaren wier bezoldingeu zwaar op het Egyptische budget drukken en aanleiding tot misnoegen geven In de plannen oor de toekomst van Egypte ia plotseling op den voorgrond gptreden Baker pacha een gewezeik adjudant van den sultan Zgn naam duidt even als die van Bonsseau bey Blum pacha de Martinobey en van zoo menig ander voornaan personage in Bitypte aan dat hg een renegaat en wel van Engelsche afkomst ia Het hem toegeschreven en reeds tot een begin van uitvoering overgegane plan omvat de vorming van een staand leger vau buitenlandache vrgmiligers ter sterkte van hoogstens 12009 man eene rgks politie van Albaueezen en eene gemeente politie van Egypteuaren Naaat deze werktuigen tot het bewaren der orde zou Baker alle ateden Tan eenige uitgebreidheid met een gemeentebestuur begiftigen en de belastingen gelgkelgk over Europeanen en inlanders verdeelen willen Dit laatste gedeelte van het programma ontmoet volledige instemming bg de Engelsche pers De Tr dom Tan een aantal belastingen dien Europeesche beambten kooplieden en fortninzockers genieten ii Toor den fellak eene Toorldurende bron van ergernis Wanneer aan de inlanders slechts niet hel Terdeeleu der laaien wordt toevertrouwd want in dat geval zouden iq weder alles op de schouders der Treemden laden dan is het een onafwijsbare eisch der billgkkeid dat allen in gelijke male bqdtagen voor de behoefte van den staat waaronder zg leven Met de militaire organisatie Tolgeas Baker zgn de Britacke bladen daarentegen lang uiet ingeno men en het is opmerkelgk dat de ininisterieele DailjfNemi zoowel als de opposl ebliiden in dit opzicht eenstemmig zgn Waar moeten Tragen tij de bnitenlandsehe vrijwilligers vandaan komen f Zij zgn gemakkelgk genoeg te krijgen iedere stad aan de Midilellandsche zee iedere Europeesche hoofdstad bevat vechtersbazen en avonturiers genoeg die als men ze maar belalen wil een vreemden legioen vormen zullen over l waar men het noodig heeft Maar welk een indruk zal zulk een bende rnstbewaarders op de bevolking van Egypte maken Wat zullen de Europeesche mogeudheden ervan zeggen die alles wat Engeland doet met zulk een achterdocht gadeslaan F Zal deze macht die bestemd wordt om den Khédive te ondersteunen niet in staat zgn om zoodra het haar goeddunkt hare wapenen tegen hem te keeren Èiudelgc is er geen goedkooper inrichting Ie bedenken dan deze tweeerlei gewapende en éea burgerlijke gewapende arm De Engelsche oonservatieven hebben bij monde van hun leider Northcote het voorpostengevecfat geopend tegen het Ministerie redevoeringen zooali eergisteren door Northcote Ie Glasgow gehondea geven een voorsmaak van hetgeen Gladstone straks in het Parlement te wachten staat Ër is veel waars in hetgeen van cqnseriatieve tgde tegen ile politiek der Regeering wordt aangevoerd maar men overdrgft op de meer en meer gebrnikelgke iv jie uit partgdigheid door niet of althans niet genoeg rekening te houden met de omstandigheden wasronder het Ministerie handelde omstandigheden meerendeels onafhankelijk van tt n wil en de maebt der Regeeriug Dat de oplossing der Egyplisohe qnaeslie groote moeilgkhnlen zal opleveren weet ied reen maar het pleit uiet voor de vaderlandsliefde der couservatitven dat zg nog voor de Begeeriug is gehoord door hnn houding die moeilgkheden vergroeien Uit Berlgn wordt aan de 81 Jimei ë geseiod dat men aldaar gelooft dat Rusland de eerste de beate gelegenheid zal aangrqpen om van de Egyptische verwikkelingen en Engelaod s optreden aldaar gebruik te maken ten einde voor zichzelf een daarmede evenredige uitbreiding van gebied te kiggei Uit Kopenhagen seint men aan hetzelfde blad dat de hertog van Brunswgk Luneburg die 67 jaar ond is ernstig ziek is Sterft hg dan wordt de successie v in den hertog van Cumberland ondsis zoon van wglen den koning van Hanover tea netelige vraag De koning van Denemarken stelt zich voor naar Gmuuden te gaan om den hertog te overredn zijn aanspraken op de kroon van Hanover prgi te gev Anders zal Fruisen Brunswgk annexeerei door een voorioopig agentschap in Ie stellen De Hongaarsche Ministar pretident Tieta kttlt een besluit afgevaardigd waarby voor den Igd lil een maand het standrecht wordt afgekondigd in k proTincie Presburg tevens is voor bet gewest esi baiiengevone regeeriagscommissaris benoemd Nienwi ongeregeldheden hebben niet meer plaatsgehad Is meer dan n opzicht doen de gevolgen van het oproer zich gevoelen verschillende voorname Joodsche firma s inzonderheid Tan groote kleedermagitgnen Jverhuiten naar Weeneo waardoor honderden v arbeiden broodeloos worden andere firma s don haar zaken aan kut om stil te gaan leven op eea plaats waar geen iodenoproeren zgn De Deenache Hiuiitw Tan Pininoiën diende ds begrooting in de inkomiten worden geraamd op S2 de uitgaven op 61 i millioeu Kronen Gevonden voorwerpen in den laatiten tgd Ml het bareau van politie gedeponeerd Een gooden Cachet met steen een lilTerln Horolon met stalen ketting een gouden Hing een bloeokoralen Bracelet een Forlemonoaie met geld eei Farapluie een bloedkornlen Armbandje met gouden tonne e een kinder portemonnaie met eenig geld en een gooje zak Xwee koperen halsbanden van honden ook kannea inlichtingen gegeven worden omtrent een jong smousblondje met grgs hing haar witten neus en pooteo de punt van de staart en lange ooren Kaotoogerecbt te Gouda iTereohtzitting van Woensdag 4 October 1882 I ICantonrechter i Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Rotterdam VEROORDEELD l l I letterletter A v d E zadelmaker A Ü kunstdroaier te Go uda ieder tot 8 of ee dag wegens werpen van slijk legenC een fabriek op de Boelekade te Gouda j A G 0 bakker te Goudo tot ƒ l o i ag wegens als voerman van een tilbury bespannen ijjiet een paard stilstaande op de Markt te Goud midden op het rgpad voor het koffiehuis de Pauw op den Zaterdagavond van ile kermis niet dadelgk oprgden op bevel van den Commissaris van Politie J W touwslager Ie Gouda tot ƒ 3 of 1 dag wegens rgden met een wagen door dat gedeelte der Gou e te Gouda hetwelk door de brandweer as ingenomen voor de beproeving der brandspuit J Z knecht te Gouda evenals de vorige gepleegd op den Kleiweg N H werkvrouw te Gouda lot 1 of 1 dag wegens schrobben van de straat op de Raam te Gouda op ongeoorloofdeu tijd tusschen 11 uur les morgens en 10 uur des avonds T de R boodaohappenlooper te Moordrecht tot ƒ 1 of 1 dag wegene te Gouda rijden met een kar bespannen met een houd die niet was voorzien van een muilkorf 0 E bouwman te Gouderak lot 1 of 1 dag wegens te Gonderuk op den IJseldgk een standplaats innemen met een wagen tonder vergunning van den Burgemeester M de G weduwe von H B tapster te Gouderak tot 2 vau 3 of 2 dagen wegens op twee avonden uit hare tapperij uiet doen vertrekken van de bezoekers op het voor de sluiting bepaalde uur 10 uur Kors Droog schoenmaker te Gonderak tot ƒ 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap Ie Gouderak Jacob Mudde arbeider te Gouderak tot ƒ 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouderak Hendrilt Zwanenburgt aschman te Waddiuxveen tol ƒ 1 tot 1 dag we ens openbare dronkenschap te Waddiuxveen NiooUas Slraver vleeschhouwer te Waddiuxveen lot ƒ of 1 dag wegens openbare dronkenschap Ie Waddiuxveen Bartholomeus van der Neut arbeider te Waddiuxveen lol 2 boeten van ƒ 3 of 4 dagen wegens openbare dronkenschap te Waddinxveen op weet avonden Jan Bakker arbeider te Nieuwerkerk tot 2 boelen vau ƒ 8 of 4 dagen wegens openbare dronkensahap te Nieuwerkerk op twee avonden Jan Visser Hendrik Vermel en Hendrik Kalkman arbeider te Gouderak ieder tot ƒ 6 of 3 dagen wegens verstoren van de orde te Gouderak in staat van dronkenschap VRIJGESPROKEN F van O timmerman te Gooda van de aanklacht kippen te hebben laten loopen in een boomperk van het Planuoen aan den Flnweeleniingelte Gonda W Z vleeschhouwer te Kralingen van de aanklacht schapen ie hebben laten loopen op eens anders land bezet met haver in den Prins Alexanderpolder onder Nieawetkerk ONTSLAGEN van aili RECHTSVERVOLGING J W arbeider te Nianwerkerk van de aanklacht in kenneiyken ataat van dronkens Aap zich te kebben bevonden op den openbaren weg Ie Nieuwerkerk S O bonwmau te Waddinxveen van de aanklacht op z jn laad te Waddinxveen opiettelgk een eend vin zgn bnnrman gedood te bebben Burgerlijke Stand GEBOBXNi 4 Oet lont ou3irs M Z lvoert a 1 v n Tliet B Abnksn ondais 1 Nitawvild en J BriaJuoua Eliubeth oodni P Ryohaat ei tl d W ger t Cluiai oud rfl J v n Gent ea C Fokken OVERLEDEN 4 Oet C G de Jong 4 n P C isa der Wtof 3j 6 m 6 J KsTremsn lm M J Elikoit 8w ONDBRTBOUWDi Oet H Jsspn j a M den Edsl 26 j G SloUie te Nienwerkirk s d Uisl TO j en M Wild U j Ondertrouwd H DB KAT Bx Wed Tan A A tan sbn Beko EK J H NIEÜWBBFF ta de BEBG Dilft 5 Oct 1882 Ooitsingel ADVERTENTIÊN BeTallen Tan eene Dochter E SIBBES Dï Jong Oouia 6 October 1882 BeTallen Tan eene Dochter G W TAN D BEN Gouda 6 Oct 1882 Bijken Voor de Teie blgken Tan belangstelling en hartelgke gelokwenschen bg ons Huwelgk ondervonden betuigen wg onzen hartel ken dank C H A 0LIFIEK8 S J C OLIFIEBSVAN DEE Klein GouOa 6 October 1882 enz ten dienste Tan het MILITAIR HOSPITAAL te GOUDA Den 15 OCTOBER 1882 des middags ten 12 uren zal op het Bureau van den Administrateur Tan gemelde Inrichting in het openbaar worden AANBESTEED de LeTcring van het benoodigde VLEESCH WITBROOD KRÜIDENIERSWABEN BOTER AARDAPPELEN en STEENKOLEN beneTens het WAS8CHEN der WOLLEN en LINNEN GOEDEREN ten behoeTC van de dienst Tan bovengenoemd HospitaaL De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd Bureau ran s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar teTens de gewenschte inlichtingen rerkregen kunnen worden De Chef der Inrichting E J KflHNE Belangstellenden naar den bg de CHB GEBEF GEMEENTE alhier beroepen predikant H tan HOOGEN te Wildervani zg bericht da ZEerw op DINSDAGAVOND te 7 ni in de Chr Geief Kerk zal PBEDIKEN RAAUMAAKBBS 17 Haven 17 voorhanden Appelbollen Klein Gebak Bdte T ini t m St Nieolsaa Tnrksch Gebak enz enz eos Door Terandering Tan zaken uit de hand Te KOOP op een zeer wel gelegen stand een WimELHUIS deiTerkiezende TEBSTOND te aanvaarden te berragen bg W C REUHL Timmerman Kamemelksloot GEVRAAGD EEN OPPASSER TOor het Terriohten Tan HUISWERK Alleen zg die in zoodanige betrekking werkzaam zgn of gewepst zgn komen in aanmerking Franco brieven onder No 762 aan het bureau dezer Courant GEVBAAGD EEN WERKVROUW TOor 2 of 1 dag per week Franco brieTen onder No 763 aan het bureau dezer Courant FhotograpMsclL Atelier van J e KIlMlT Mavkt wijk A No 156 Gouda DAaSLUES GEOFEm Borstlijders vinden baat bg den Toortreffelgken Rgnlandscheu DRUIVE BORST HOINIG o s I o o o o DONGEN 30 Mei 1876 De ondergeteekende rerklaart Tolgaarne dathg door het gebruik Tan de zoo gunstig bekenden DRITIVBNBORST HONIG van denHeer W H Zickenreihkb te Mainz genezenis van eene borstkwaal waaraan hgtweeiiarengeleden heeft Hg beveelt dus den borsuonigallen bqiiilgders ten zeerste aan i A SEMMEN Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt men verzocht er op attent te zgn dat de flacon van fl 2 van elene geele die van fl 1 van eeqe roode en die van fl 0 65 Tan eene witte capsule met neTenstaand fabriekstempel Toorzien is Alleen echt verkrggbaar Te Gonda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C 6 v d Berg