Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1882

S8S9 Woensdag 11 October 188S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouefa en Omstreken de Darde Kade t het verzoek toe te ataan vmi d Ageoteii è l7rBa b Mid wëï l if Hiermede hebben wy het genoegen onze geachte Clientèle te berichten de ontTSngat der nieuwste WINTER Toor DAMES en KINDEREN Japonstoffen met daarty passende garnering Satijnen Vilten Melton rokken en Peignoirs een fijne keuze PËLTERIJEl JONGE HEEEENPAEJES WmTEEJASJES EN DEMI SAISONS HEEREN CHAMBRE CLOAKS De nieuwste BUCKSKINGS voor HEERENCOSTUMES en STOFFEN voor WINTERJASSEN Specialiteit in gemaakte witte goederen zooals Pantalons I iachtjaponnen Corsetlijfjes etc du alles kan op maat geleverd worden ferder alle HBEBEN en DAMESARTIKMLBN tol het vak behoorende Uns minzaamst aanbevelende BAHL IIAi C f f HEBREN DAMES en KINDERCOSTÜMES worden zeer spoedig en naar den laatsten smaak vervaardigd IBMZUN inlAPÖTiT GOEDIJirSTOFFEN en BEHAITGEESAETIKELEII B de JONG Behanger Gouwe C No 200 lüMËlORDEAÜZ EN ANDESE WIJNEN Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAUXWüN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessotaen kwart en half ankers verkrUgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en firanko toegessonden Alles wordt franko t huis geleverd Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elizter f HiTaaaianlooze TTerLZiootscliLap f Verzekeringf lHaatschappij voor FLAATS7EE7ANQINB EN NümBTERWISSELINB goedgekeurd by Koninkiwk besluit van 4 October 1881 No 25 Kpt r te Gottda bU ten Heer J W C van der WËIW CRABETITSTRAAT 340 en bij den Heer P L HESSII G Korte TiendeTv eg 8 P De Directie bericht aan belanghebbenden dat de deelneming tot het sluiten van contracten yoor PLAAISVERVATHGINQ OF JfUMMERVEBWiaSELlNG oot de lichting 1883 is opengesteld Aan Ouders of Voogden van lotelingen wordt beleefd in overweging gegeven alvorens eenige overeenkomst aan te gate nauwgKet kennis te nemen van den inhoud van het Reglement der Maatschappg De Directeur i J J HERENS NB Reglementen gratis en franco aan bovenstaande kantoren Snelpersdruk van A Bbinkh n te Gonda I GfOUDSCHE ZANaVEREENiaiNCi r L itvoeringf 1882 83 op DONDERDAG 12 OCTOBER aanst des avonds ten 8 ure in het Lokaal Nüt en Vermaak Oosthaven Aanmelding van buitengewone Leden Donateurs en Donatrices Contributit ƒ 2 50 en ƒ 5 bfl het Bestuur Wordt gfevraagfd ten dienste van de STADS MUZIEKSCHOOL een LO KAAL geschikt tot het geven van Lessen Brieven worden ingewacht by F HARTING SeeretarU Schrijfwerk IEMAND een flinke hand schrflvende met administatie bekend wenscht zgnen vrgen töd te besteden met het BIJHOUDEN van BOEKEN of ander SCHRIJFWERK Adres lett B I bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Je alhier Wordt gevraagd iemand voor SCHRIJF en LOOPWERK Brieven franco onder No 764 aan het bureau dezer Courant BOESTCAEAMELS Bijzoader anberolca tegeo bo ftt m verkoudheid s n Terknjgbaar bij W RaaUmaakers Haven 17 Dezelvr zijn sUmd tcfat welkt papier tdd ondentMii vignet voorzien zijn Borstearainels B W N Raaymiuilier i GOUDA I A CL BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wglen den Heer A J W KOENAART dagel ks te cotuulteeren Weite Wagenstraat 54 Eottavdani T5 TJITTTTTj W Volkomen gensiing door DaJii U JCuiuH de Bandage RégulatettrYm Dr Waïrsbgees gebreveteerd Ëreukmeesterder Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 31 te Antwerpen Openbare Verkoopingf te REEUWIJK om Contant Oeld vóór en in de Herberg bewoond geweest door A TURKENBURG staande in het Dorp binnen de Gemeente Reeuwijk op VRUDAG den 13 OCTOBER 1882 des morgens ten 10 ure van een KOFFIEHUIS INVEi TARlS en lUEOEDEL enz voomamelgk bestaande in Een Billart met toebeliooren Tafeltjes Stoelen Hoekbnffet Klokje Karaffen Glazen Fleaschen Kruiken Vaten Tafels Stoelen Kasten Kisten Spiegels Schifdet tjes Klok Lampen Kachels met toebehooien Coper Tin Blik Glas en Aardewerk Emmers Tonnen Kuipen Bedden met toebehooren Ledikanten VooBTs Kar Sleden Varken met Hok en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR ten zjjnen Kantore aan de Kerkweg te Waddinxüeen BINNENLAND GOUDA 10 October 1882 lu de giatcren gehouden zittiDg van de Tireede Kamer ia iagekomeo eeu misaire ran Mr J G atijn waarin hij verklaart lijn ontalag te nemen all Lid dat Kamer ten gevolge van zijne benoeming tot Bargemeeltar van a Gravenhaxe lu de beden gebouden vergadering van den gemeenteraad ia ingekomen eine miaaive bevattende bet antwoord van B en W op bet rapport der Eaadioommiaaie in wier banden waa geateld de begrooting der gemeente voor 1883 Daarin wordt o a opgemerkt dat nu de reatauratie van den voorgevel van het raadbuia ten einde loopt volgena B en W niet die van de raadazaal moet tet hand genomen worden zooala de Comniiaaie weutchte maar veeleer die van den zg en achtergevel daar de Uvundigt reatauratie nu allereent moet worden voortgezet De voorgeatelde overklaizipg van het water bij de Hoogatraatsbrug achten B en W niet wenacbelgk daar een betrekkelijlf kleine verbrerding met bet oog op den aaualaanden tramdieuat alleazina voldoende mag heelen Het het vooratel der Commiaaie om den Inapecteur van politie ƒ 100 hooger bezoldiging toetekenoen vcreenigen lioh B en W doch alleen ali perumeele toelage In dete zitting werden de begrootingen der geaabaidieerde inatellingen van weldadigheid dienst 188S goedgekeurd De raad besloot 1 afwyzeud te beachikken op het in de vorige vergadering iogekomon adrea van den heer C j de Oidta belr het rioleeren van een aloot lasga Politie derde klaaie met de naobtdieaat belaat om verhsoging hunner bezoldiging B en W atelden nl voor bedoelde agenten 5 oanta per naehtdienat meer te geven en da bezoldiging alzoo te brengen op 76 centa De beer van Straater atelde voor die te brengen op 80 oenta Dit laatate vooretel werd ttnoorpe met 8 tegen 6 atemmen die der hb van Straaten Samaom Jager Hoogeoboom de Rotte en Poet Droat Het vooratel van B en W werd daarop net algemeene itemmen aangenomen 6 en W verkregen heden maohtiging om de hypotheek te doen roieerea door den haar Weater te Leeuwarden geateld tot zekerheid van de nakoming der verpliohtiogen van den Coooeaaionaria der Waterleiding den heer Oodaohana Denlz welke heer daartoe bet verzoek had gedaan ia plaata van welke hypotheek no de noodige efCeoten ter waarde van ƒ 26 000 ittllen worden gedeponeerd De raad benoemde Tot Leeiaar in het Bekenen en de beginaelender meatkuode aan da Bargaravondaebool de heerP Meijer te Hoorn Tot onderwijzer aan de TuaachcBiohool deheer P Meijer te Hoorn Tot onderwijzerea aan de Ie koatelooae sobool Mej M R Wöloken te Utrecht De jaaaeo dief die liob dezerdagen in vencbillende leden vau ona land heeft vertoond en die het voornamelijk op de kleedingitukkeo van heereo onderwijzers aohijnt te hebben gemunt beeft zioh than ook te Gouda doen lien AUbant giatcren vervoegde tioh ten huize van den onderwijzer 1 van Kempen alhier een peraoon die verklaarde de boodiohaploopet der aoholen in deie gemeente te zijn waarop bij aan de eohtgeBoote van genoemden onderwijzer vroeg of zij zoo goed wilde zijn de beate jaa van haar man mede te geven daar hij die tvelke bij aan had geacbenrd hadf De juffrouw waa zqo veratandig de jas niet af te geven doch te zeggen dat zij die wel zelf zoude brengen waarop uitkwam dat bedoelde boodschaplooper een bedrieger was Het bleek later dot hij aan de kindoren der school gevraagd bad naar adressen van heeren onderwaters Het verwijzing naar een advertentie in ons vorig nr betr aanbesteding van levensmiddelen enz ten dienste v n het Militair Hospitaal alhier maken wij opmerkzaam dat die aanbestedii plaats beeft Maandag 16 October 1882 des oiddags ten 12 ure Zaterdag jl bad alhier in d z al van Ona Genoegen de najaarsvergadering plaats van de onderwijzers van het arr Gouda onder voorzitterachap van den achoolapziener Dr D Terpstra Na de opening der vergadering het lezen der notulen en de rekening en verantwoording va den penningmeester werd het woord gegeven aan ten heer J Kiewiet de Jonge van Ottdewater om in te leiden Herhalingionderwijs Nadat d inleider bet hooge belang van art 17 der wet dit onderwerp betreffende in t licht geateld had zette hq achtereenvolgens uiteen Kat naar zija inzien diende onderwezen koedanif dit ouderwqs moest ingericht eu tcamuer het diende gegeven te worden Aaa het einde zquer inleiding gekomen vatte sprtker de hoofdzaken van het behandelde samen in de volgende etelling Bel herhalingtondeTKgi kan mtt poed geregeld luii teeUtint nutte vnieh ti n toor de toekomt Hiertoe acht apreker noi a dat dit onderKiji alleen e faiikelgi zij voor die teerlingen leelke de klanen na tgemton eckoolonderwiyi doorloopeH hebben iet a dm e dit zi eenmnimtim tot de koogete kUm braehten b dat iet kerka ingeonder ck kenmerkt dooreene practitele ttrekking c dat dit ondermyê gedtifenie eenige maanden tjoon bij voorkeur gedurende die van kei mnterkalfjaar overal naar t kan gegeven worde Na eene geanimeerde disoMsie veteenigda de vergadering zioh nagenoeg eenstemmig met deze stelÜBfen lerafls eonolasie van wprokene de Onderwijzers en Uoofdonderwijzera vereenigingaan Z Ezc den Min van Bino Zaken eg atelde voor van wege de Vereeoigiag in dezen een bewijs van adhacaie te verleeneu en hiervan blijk te geven in een schrijven aan den Miaiater Hiertoe werd na eenige discoasie besloten Mede besloot de vergadering eene Commissie te benoemen ter bevordering der belangen van het Onderstenningafonds De heeren hiervoor benoemd lieten zioh die keuze welgevallen Na afloop van de vergadering vereenigden de leden zioh aao een gemeenscbqtpelqken discb waar als naar gewoontCi een recht prettige toon heerschte en menige loost afgewisseld door voordracht en lied bet genoegen van den diseh verhoogde In de vorige maand iverd te Rotterdam de Bennie der hh afvaardigden van de Walsohe kerken gehouden Daar is door dr W N du Rieu uit naam van de Oommiaaie voor de geschiedenis van dat kerkgenootschap verslag uitgebracht over M81 82 Wordt daarin allereerst het verliea herdacht van twee ijverige medewerkers de hh Backer van Leuven ir Hooft van Iddekinge daarentegen wordt ook van een aanwiuat melding gemaakt die üj vond in den luiu kol N Scheltema te Gouda l n welirtllenden oavorscher die zijn Reoueil van aénteckeuingeg uit de Reaolutiën der gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier vau Holland en W Frieiland ter leen ventrekte waarin tal van gegevene voorkomen betr Walsche kerken en predikanten vardar is een afschrift van het lidma eWMgistar der Gondache kerk door hem bezorgd Oieteien ochtend omatreeka $ ure is in de Koningshaven drijvende gevonden het reeds is verren staat van ontbinding verkeerende lijk van schipper Broere woonachtig te Gapelle a d IJael het lyk is naar het drenkelinghuiqe overgebracht Staten Oeneraal Tvieoe Kames Zitting van 9 October In deze zitting heeft do heer Dirks den minister van waterstaat geïnterpelleerd over de aanbesteding van werken voor het kanaal Amsterdam Merwede zonder dat de onteigeningswet is vastgesteld De Minister van waterstaat antwoordde dat de kamer daarvoor gelden had toegestaan dat de onteigeningswetten spoedig zonden komen en de richring niet geprrjudiceerd zou worden De hh van Heydenrijck Tak en van Houten hielden bet tegendeel vol Laatstgenoemde stelde een motie voor verklitrende dat grondaankoop en aanbesteding voor de goedkeuring der onteigeningswetten niet wenschelyk was Na discussie is deze motie door den voorsteller ingetrokken Het Fttd verneemt dat de heer J GrH Mann uit s Hage is benoemd tot dirigent van da Concertvereeniging Vereeoigde Toonkunstenaren te Amsterdam hij volgt als zoodanig den heer Thadewaldt op die naar Berlijn is teruggekeerd Met l Jan e k zal te Amsterdam vanwege de Dagbladvereeniging Uollz c Co een dagblad worden uitgegeven getiteld de Amsterdammer Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2 ton Van omc ataudigheden zal afhangen of in het nieaire blad het weekblad van dien naam zal opgaan Als hoofdredactenr er van treedt volgens de ontweip statuteo de heer de Koo op Het Comité van uitvoering voor de aanstaande groote tentoonstelling te Amsterdam heeft bericht ontvangen van den Miniater van buitenlandaohe zaken dat door den Britwhen secretaris van staat voor Indië een commiss e benoemd is betast met de behartiging van de belangen der Engelsch Indiscbe afdeeelmg op genoemde tentoonateUing beataande uit de heeren air Xouis Mallet President mr W G Pedden en sir Q Berd wood terwijl de fnnctien van aectetaris aan den heer J R Boyle zyn opgedragen Toorts dat de regeeringen van Venezuela en Paraguay bealoten hebben deel te nemen aan de tentoonateUing en dat de Fraosche spoorweg maalsch ppijeo zich bereid hebben verklaard de speciale tarieven voor qlen vrachtgoederen van kracht bij de verzending naar de geweatelgke landbouwtentoonstellingen in Frankrijk toe te passen op producten en voorwerpen bestamd voor de tentoonstelling met uitzondering evenwel van kostbare en kunstvoorwerpen Een naar men zegt officiense Duitsche courant de Lotkr Zeitmtg bevat eenige opmerkingen omtrent de Troonopvolging in oas land Zij schrqfi dat een zeer gewichtige quaestie op dit oogenbtik de gemoederen in Nederland bezig houdt nl die van de Troonopvolging Wanneer eenmaal de te nwoordige kroonprins kinderloos kwam te overlgdea zon dus schrijft het officiense orgaan de Kroon der Nederlanden overgaan op Prinses Wilhelmina doch twee mededingers zouden dan de Troon aan de jeugdige Frinsea kunnen betwisten nl Prins Albert van Pruisen en de Prins von Wied De belangstelling van de vreemde vooral van de Duitache bladen in de zaak der Nedertandsebe Troonopvolging is zeer opmerkelijk Men spreekt bnttenalands meer over dit teere onderwerp dan in Nederland zelf Dat ket tweede Hoofdstuk van onze grondwet aan duidelijkheid Ie wenschen overlaat zal iedereen moeten erkennen en daarom zon het goed zgn dat het beter geredigeerd deanooda waar het noodig ia gewijzigd werd Doch over zulk een herziening lang en veel te praten ia niet goed men brenge haar liever zoo spoedig mogelgk tot stand Dat de Regeering oak van de noodzakelijkheid van een verbetering van Hoofdatuk II overtuigd is bleek uit de redevoering van den heer van Lgnden b dibehandeling van het adrea van nntwoonl in de Tweede Kamer Maar wanrom dan gewacht met een commissie voor de Grondwetsherziening wier taak ala van wetenschappelijkBtaatsrechtelijken aard wellicht nog meer dan van politiekeu aard reeds terstond kan worden aangevangen Te meer schijnt hereieniug van de Grondwet vooral op dit punt noodig als men bedenkt dat art 198 der Grondwet bepaalt geen verandering in e Grondwet of in de erfopvolging mag gedurekde een regentschap worden gemaakt P Ofschoon den hemel zij dank op een