Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1882

OVERLEDEN M Keijser 7 O Gulmao 38 j A Kleijn 16 j ONDERTROUWD K Butter en W Koeler ADVERTENTIËN Ondertrouwd H DE KAT Rz Wed yan A A van den Bebo EN 3 H NIEÜWERPP VAS den BERG Delft 5 Oct 1882 Oostsingel regentiohap thans fceeu vooruitzicht l estaat moettoch op de mogelijkheid daarvan gerekend worden Zooals men het altijd heel verstandig m vinden dat de menacb in lijn goede en gefsnrie dagen denoodige beschikkingen maakt voor het geval dathg ion sterren zoo moet men het ook veor eenvolk het beste achten als in de dagen waarin ergeen quaestiëo over de troonopvolging mogelijk ijjndese teere taak goed geregeld worde vóór de moeilijke dagen die komen kunnen x O In de nabijheid van Poitiers is een bedolven Gallisch Romeinsohe stad ontdekt die door een oudheidkundige als t ware een klein Pompeji genoemd wordt Zij heelt een tempel van U4 meter lengte en 70 meter breedte volledig ingerichte badkuipen over een uitgestrektheid van vier acres een schouwburg met een tooneel van 90 meter breed en geheele huilen en straten geiamenlgk 14 acres groot Beeldhouwwerken naar het tich laat aanzien uit de tweede eeuw en een menigte ijzeren en bronzen voorwerpen en pottebakkerswerk zijn reeds gevonden Met de opgravingen wordt ijverig voortgegaan Onlangs hebben wij een en ander medegedeeld betreffende de genomen proeven om bg hevig stormt weder en verbolgen zee de gevaren verbanden aan het binnenloopen van havens enz bijna geheel weg Ie nemen door het zoo eenvoudige middel om wat olie voor den boeg van het schip te storten Niettegenstaande dit middel van ouds bekend is wordt het slechts zelden toegepast Ëenige invloedrijke personen in Engeland hebben thans de zaak in handen genomen en het schijnt dat men eindelijk in dit opzicht zich aan den sleur wenscht te onttrekken en het gebruik de aanwending van een nuttig middel zal trachten te bevorde n t welk tallooze menschenlevens binnen korten tijd aan een wissen dood kan ontrnkken Op 26 Sept jl hebben de graaf van Aberdeen generaal Gordon de heer Siemens voorzitter van de Brith Association en vele andere mannen van naam zich naar Aberdeen begeven Het doel hunner komst aldaar was het in oogenschouw nemen van den aanleg van een buizennet dat ver in zee rijkt en strekken moet om te allen tijde olie ie kunnen verspreiden over de oppervlakte van t water vóór de haven der genoemde stad Later zullen zij opnieuw lieh derwaarts begeven zoodra de aanleg is voltooid waaraan met ijver wordt gearbeid Mei verwacht van dit middel een zeer gunstig resultaat op grond van de proeven vroeger zoo tfltooie maten genomen Geen pielt tor wereld is wellicht beter in staat bet afdoende van het aan gegeven middel in t helderste licht te stellen want de kust en vooral het aandoen der haven van Abeldeen bg stormweder bieden aan de scheepvaart tallooie gevaren aan De aanwending van dit middel zal door het gunstige succes hier verkregen stellig op krachtige wijze worden bevorderd De heer K van Ëck die in de laatste vergadering voor statistiek geen gelegenheid had zijn denkbeelden over 1 staatsloterij te ontvouifen heeft die thans medegedeeld in Int jaafboekje der vereeuiging dat pas verschenen is Hij komt daarbgtot de slotsom dat nn de speelzucht door mergen been is fi rongen men niet mag aandringen op de afschaffing der staatsloterij omdat niet vermiadering van spelen het gevolg zou zijn maarvoortwoelÉering van het spelen in allerlei loterijen die veel minder waarborgen oplevere i Reeds eenige maanden heeft een Duitsch schüdeïd3 heer L Nosler te Vollendam vertoefd waarhij lich bg oud en jong bekend en bemind heeftgemaakt Ug is zijn streven om tUh grheel enai Ie verplaatsen in bet leven en lie eigenaardigegewoonten van dit vissohersdorp Met groote opoffiringen en vrij moeite is tiet hem gelukt zich een uitgebreide verzameling van Voiendammer kleederdrachten en curiosa te verschaifen die onmisbaar zijn voor zijn volgMida studiën Beeds talvan schetsen en uitgewerkte BCli3Sergen zijn alsvmeht van zijn onverpootden arbeid naar Onitschland gezonden Thans handt de jonge knnstenaarzich in Ëdsm op waar hij een stuk an grooten omvang heeft ontworpen dat ontleend is aan hetTolendammer volksleven en bestemd is voor de tentoonstelling die het volgende jaar te Berlijn zal worden gebonden N v d D De Compagnie des wagons lits heeft het plan opgevat nm van Calais naar Weenen een exprestrein te laten loopen die uilsluitend uit salon restauratieen bedwagens zal bestaan Door de snelheid nog te vermeerderen en het aantal der stations te verminderen hoopt men den afatnnd Pargs Weenen inzeven ea twinig uur te kunnen afleggen De onderhandelingen zgu reeds zoover gevorderd dat de Maatschappij dezer dagen een p roeftreio zal latrc loopen van Parijs naar Weenea en terug Het voorgestelde plan zal nog dit groote voordeel hebben dat de trein die te Parijs na aankomst van den Londenschen trein vertrekt in Weenen aankomt vóór het vertrek der exprestreinen naar Bucharest Warschau en het Oosten Buiteolandsch OverzichU De Ttmps maakt melding van een regeling der Ënjptische zaken die de Ëngelsche regeering ontworpen heeft In plaats von de vroegere Pransoh£ngelsoiie £ commiuie zou er een liohaam van vier leden komen door den khedive te benoemen op voordracht van Frankrijk Engeland Italië en Oostenrijk om op de financiën toezicht Ie honden Ofschoon uit Londen geseind wordt dat alle mededeeliugen omtrent de plannen der regeering voorbarig zijn wordt an dit nieuws van de Tempt toch veel gewicht gehecht èn uithoofde van de geloofwaardigheid en de goede relatién van dit blad èn omdat het met de spaarzame uitlatingen van enkele Britsche regeeringspersonen in overeenstemming schijnt Volgens den berichtgever van de Daily New te Cairo wordt aldaar in sommige kringen beweerd dat de Porte de bevoeg lfaeid ontkent van het hof waarvoor Arabi en de andere gevangenen terecht rullen staan Tot dusver is echter noch bg de Egyptische regeering noch bij den Engelscheu consul generaal de bevestiging van dit bericht ontvangen Dezelfde correspondent meldt in strijd met vroegere mededeelingen dat nog geen enkel officieel stuk is ontdekt waaruil Arabi s medeplichtigheid in de moorden en plnndeiingeu te Alexandrie zou blijken Hij beweert ook dat de rok tegen Arabi verminderd en daarentegen de alg meege gezindheid ten opzichte van den Khedive jiiel vriendschappelijker wordt De oude ijverzucht der Turksche pang neemt toe De Fransche Minister van Justitie heeft een plan ontworpen tot herr ming van de rechterlijke macht dat niet zeer in $ in smaak valt Devès wil een raad van toezicht welke meereudecls zal bestaan uit leden van de hoven van cassatie deze raad zal beslissen of de irechttrs disciplinair gestraft zullen worden op bet advies van den raad zal de Minisier van Just iie de rechters kunnen afzetten of verplaatsen De Minister behoudt zich verder het recht voot elkïn rechter die 30 jareu dienst heeft of 60 jaar oud is te pensioneereu Het gevolg van deze wet zou natuurlijk zijn dat de rechterlijke macht geheel met de politiek besmet wordt Op eene groote liberale bijeenkomst welke dezer dagen te PontrefaQtjKhQUden is werden verschillende maliën aangenamei PWaarbij de staatkundige rich ting van het Ëngels Ae kabinet in het algemeen en zijne Egyptische politiek in het bijzonder werden goedgekeurd Bijzontier vertrouwen werd te kennen gegeven in den vertegenwoordiger van dit district den minister van oot log Childers die door zijn beleid zooveel tot den goeden afloop van den oorlog bijgedragen heeft Te Newcastle voeida de heer Cow u van de radicale partg het woord Deze spreker liet zich echter niet in met de bililenlandsche staatkunde maar sprak nilsluilend over het onderwijs Hij prees zeer al wat op dit gebied verricht was hoewel bij tevens beloogde dat ËngeUnd op vele punten vooral wat het technisch onderwas voor den handwerksland betreft nog bg verscheidene andere Enropeesche Stalen ten achteren is Aangaande den afsChuwelijken moord in Phoenixpark te Dublin waarbg lord Cavendish en de heer Bourke als slaohtotFers vielen wordt gemeld dat de lerschc politie de wapenen heeft gevonden waarmede d misdaad gspleegd is t zijn messen met kleine hechten maar vrij lange en breede klingen blijkbaar van Engelseh maaksel Er worden sporen van bloed aan gevonden Veraekeidene personen moeten in verband met deze ontdekking in hechtenis genomen zijn de politie meent dat minst genomen tien personen bij den dnbbeieu m d betrokken zijn en de johuldigan zich nog ili lortand ophouden Ëittdelijk htefi de Duitsohe Bijkskanselier een beslissing genomen ten opzichte van de bijeenroeping van den Rijk dag deze is bepaald op 30 November de afgevaardigden tjitlen kennismaken met tM i4 groolingen die van 83 84 en die van 8 $Ji de Begeering wil hiermee het bewijs leveren Ut het vaststellen van twee begrootingen zeer goed mogelijk is de meerderheid van den Bijksdag wil echter daar niet aan en tal zich bepalen tot de eerste begrooting Verder zal in behandeling komen de wet op de ziekenfondsen en de verzekering tegen ongelukken Het bericht dat het geheele eomitaat van Presburg in slaat van beleg zal worden verklaard schijnt eenigszins voorbarig te zijn geweest Wel is waar hebben graaf Esterhazy en de rijkscammissaris Jekelsatuasy daartoe de noodige volmacht gekregen maar alleen om er gebruik van Ie maken wanneer de ongeregeldheden zich herhaalden Tot nu hebben geen nieuwe wanordelijkheden plaats gehad zoodat men vermoedelijk niet tot strengere maatregelen lal overgaan al is ook de toestand van het comitatt nog niet geheel rustig Volgens de mededeeliug vtn een oorrespondent der Preue is bij het ingesteld onderzoek nu reeds gebleken dat de beweging niet alleen door drijvers uit Hongarije maar hoofdzakelijk door lieden uit het buitenland is aangestookt INGEZONDEN Mynieer de Redacteur Uwe meermalen gebleken belangstelling in de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel tenlooostelling in 1883 Ie Amsterdam ie houden doet raij de vrijheid nemen U te verzoeken aan deie regelen publiciteit Ie geven in uw blad Op de bijeenkomst van kooplieden en fabrikanten alhier 2 October gehouden werden eenige vragen gedaan die bet Subcomité aan het Comitó zon overbrengen met verzoek haar Ie beantwoorden Nu aan dat verzoek is voldaan meende ik die vragen en antwoorden ter algemeene keunis te moeten brengen 1 Volgens art XX van bet algemeen reglemeat zijn de inzenders verplicht na de verwijderingvan verkochte voorwerpen die door gelyktoortigt te doen verrangen Hoe ver gaat hier het woord ngelijksoottigoP Moet b v een boltoilet door eenbaltoilet of kan bel ook door een ander costanoworden vervangen P Atttuoord In t algemeen is de tentoonstellinu geen marktplaats verJÉoop in t klein d i dadelyh leverutg aan den kooper is daarom uiigeslolen behoudens bijzondere vergunning De inzenders kuoan dus eigenlijk alleen bestellingen aannemen en oaa de koopers van buis uit voorwerpen leveren die in soort en qnaliteit overeenkomen met het nilgestside Het kan echter zijn dat iemand er bgzonder op gesteld is om juist datgene te hebben wat op de tentoonstelling is dan kan het voorwerp verwijderd worden met een geleidebrief noodzakelijk in t algemeen om een goede bewaking der voorwerpen te verzekeren en in t bijzonder voor het buitenland met het oog op de douane en buiten de Uren dat de tentoonstelling open is voor bet publiek Het spreekt echter van zelf dat de ksatea niet ledig kunnen blijven daarom moeten de inzenders hunne uitstalling weer brengen in vertoonbartn tUud daaruit volgt dat bet er niet op aankomt indien een baltoilet b v door een ander toilet wordt vervangen 2 Is het waar dat de I ransche inzenders ved gotdkooper ja bgna voor niets kunnen exposeerei jMlwoord neen 3 Betreft de vermindering van 40pCt ookden prgs vm 60 afzonderlijke plaatsruimte Antwoord Deze vermindering betreft hoofdgebouw en maehinegalerijsn de eenige plaatsen wssr wij als t ware er een slag in konden slaan e berekenen boevsel wij voor Nederland noodig zoudn hebben dus ook den prgs van ƒ O voor afzonderlijke plaatsruimte De vermindering betreft echter niet de iim de netengalergen daar is evenwel de pr js 10 per M wor NedeHand in plaats van 11 60 en de werkgaterij de plaats waar voorwerpen gemaakt en verkocht worden eigenlijk een soort van bazaar niet getplitat naar de nationaliteiten de prijs blijft daar 60 per M met reobt van verkoop in t klein De werkgalerij avonds geopend en waarschijnlijk cleotrisch verliebt 4 Wat wordt onder afiEonderlijke ruimte ver staanP Antwoord Buimte voor een vrijstaande kut het publiek kan er zich om heen bewegen en het ten toon gestelde van alle zijden bezichtigen Daarom is ook de prijs hooger Daarbij Itcmt nog dat voor vrijstaande rniots de hoogte oaverschillig is voor zoover de hoogte van het gebouw het toelaat terwijl tegen den mnuf de hoogte is beperkt Int 3 M met een extrarecht van ƒ 6 per H voor eiken meter wandvlakte meer 6 Bnst op de inzenders de zorg van schoonhouden wordt er gelegenheid gegeven dit te laten doen en tegen welken prijs P Antmoord De zorg voor het schoonhouden rust op de inzenders het is ook een te leer iets voor het beschadigen Voor zoover de Nedtrkmdieke inzenders het verlangen zal onze Commissie het wel doen ten koate der inzenders en buiten verantwoordelijkheid voor beschadiging De personen belast met het schoonhouden hebben kosteloos toegang behoudens de maatregelen die genomen kunnen worden om te weren dal dit een middel worde om het entreegeld Ie ontduiken 6 Kan at worden opgegeven tsgen welken prijs ledige colli zullen worden geborgen P AnlKoord Deze prijs kan nog niet nanwkeurij warden opgegeven Wij behouden ons voor door middel vau het subsidie dst naar wij hopen ds Begeering ons geven zal deze tok van dienst voor Nederland te centraliseeren en het gratis of legen een geringe vergoeding naar den inhoud der kisten tedoen Hetzelfde zal waarscbijulgk voor het vervoer van de losplaats naar het terrein geschieden Het was miju voornemen bier nog bij te voegen een verslag van eene te Leeuwarden gehouden vergadering door den beer Schagen van Leeuwen den agentgeneraal voor Nederland bijgewoond wellicht zou dan echter mijn stuk Ie uitgebreid worden enik doe dus reeds nu voor een volgend Nr een nieuw beroep op uwe welwillendheid Na dankbetuiging Uw Dienstw Dr Mr J PoKTOijN Dboooleevee Secretaris v h pi Comité De Effecteii1 eurs XXXIX Amsterdam 9 October 1882 De beuis was in de afgeloopeu week weder zeer onbelangrijk Van locale waarden viel slechts op Cenlraalwaarden en Bott Hv de aandacht van bnitenl Staatsfondsen waren bet alwéér de speculatieve soorten die uitsinitewl verhandeld werden vooral Turken en Peruanen en Amerikoansche Sporen bleven in flauwe en onbehagelijke stemming BIMNINLANDSCBE WAAKDEN Staat ondieit ProviHcittU viHcittUen Oemeenteleeningen Onze Staatsfondsen herstelden zich volkomen integralen s drieën viersn l s hooger Amort Syn verbeterde Omtrent de verdere soorten valt niets belangrijks mede te deeleu De Leidsche leentng 82 is in de noteering opgenomen en staat 98 i Pretnitleeningen Amst loten van f 1000 gingen 1 pCt achteruit die van ƒ 100 sloten s hooger Credietlottn Paleisloten 4 pCt minder de laatste ten gevolge der jongste loting BpooTicegleeninge De beweging door het contract der Stuti en Centraal Spoorwegen ontstaan is na de vergadering van obligatiehouders op U Woensdag niet bedaard De directie der Ceniraal weigerde alle inlichtingen en sneed alle discussie sf £ r werd in de Centraalwaarden nogal afwisseling beepeord sand sluiten g hooger doch gesterap obl f en uitg schuld 4 4 lager dan de vorige week Aand Slaalssp onvcnndetd do Bijnspoor 3 a hooger do doll Sp IVi lager do Wesif Sp I pCt hooger Vau de Boxtel waarden gingen gestemp obl en 2e byp l s achteruit Tramwaytetninge Ook hier is een nieuw fonds opgenomen nl de 4 4PCt obl der Stoomtram f Boseh Uelmond die 92 noteeren Aand Amst Bgtuigv verloren 2 Qoaische tram wonnen 7 pCt Induitriiele waarden De aand BoM Hv zijn in den laatsten lijd weer iels gestegen nadat zij gtmimen gd onder 4 pCt stonden stegen zij tot 6 en sloten Zaterdag 6V4 Zoo goed als zeker is dii een speculatie om van deze nagenoeg waardelooze papieren af ta komen Voor 20 onde aaodeelen tal men volgen vroegere mededeelingen te aandeel bekomen in ife nieuwe maatschappij die met een kapitaal van 8 200 000 tal worden opgericht De koers van 6 voor oude aandeelen staat dus gelijk BMt die van 106 voor njesnre In ae vergadering van aandtelb der Jiva Bameh csttBurmij bleek dat de maatschappij door een thans ontslagen directeur was misleid men wachtte nadere berichten van den gezonden Commissaris De aandeelen bleven na de vergadering op 68 staan Er valt overigens weinig te vermelden hooger noteerden obl dninw mg aand Hv Amst 1 do Havenst 1 do Mod Bk 1 lager aand Kol Bk Vil do Panopticum l v EirloPincHB WAAEDEN SUurit mdêen Wjj kunnen omtrent deie geheele afdeeling leer kort zijn en varmeldtn slecfals dat Turken 6pCt 13 i26 6pCt 13l i a 2 l s Egypteoareii 4pCt 7l i tpCt 921 noteerden Er waa eenige verfaelBng voor 4pCt Spaqje die 61 en voor lilvermetal lieken die 66 sloten 4pCt Hongaren 81 gingen 1 pOt tohtemit Preaieleeningen MeCrendecIs verkeerden deze soorten in aangename stemming Stnhlw was 1 Ooitenr Vi a Madrid en Turken 2 en Génève kooger Weenen ging 2 achteruit SpoorwegUningen Aand Tkeit tp verbeterden l obl Victor Ero 1 Z Ital s f O Elit sp i Warschau Bromb Vi l Warsohan Weenen u P oder Van KoBsitche was de stemming vrij ost Ballisobe sloten iVé hooger Induttrieek waarden De Amst Cert der Duitscke Bijksbk en de pandbr van de Oost Hong CredietAnst verbeterden Vi doch Hongsarsche dito gingen ruim 1 pCl achteruit Amekikaaksche waakoen Slaattfondien De obl V St sluiten onveranderd Van de Brazilianen valt eene verheffing vnn e c noleeren voor 76 van voor 68 voor 65 en 79 een dalin van Florida s waren Louisiana s 2i Mexicanen 64 Columbianen Ecuador s n n Venezuela s V loger hooger sloten Hexianen 51 5pCt Peruanen e pCt Vi Spoorwegleeningen Een fonds dat lot nu toe eenig vertrouwen genoot de aand der Louisv en Nashv baan is zeer gedrukt door de tijding dat de maatschappij 12 millioen dollars nieuwe aandeelen zal uitgeven tot dekking van vlottende sehuld Deze maatschappij gaf sedert jaren goede dividenden en hoewel lij zich in de beide laatste jaren belangrgk uitbreidde zal toch eenig licht over den fiuantieelen toestand niet onwelkom i jn De C v A dulden tot 66 g dus 12 pCt Denver Bio s C v A gingen 3Vs do gecons obl 2 achteruit In deze soorten was ook aan onze beurs eenige handel De andere noteeringen werden uitsluitend veroorzaakt door lagere noteering te New York en Landen De aand Un Pac gingen 8 de eert do 6 pCl acbteroit pref Chic N W Missonri inc buds en Wabash 4 Clev A C Ie pref Si Louis S Pr Milw St Paul pap 3 Canada South 2e pref St Louis S Fr Miss sh pref Oregon s 2 pCt De verbeteringen zijn zeer gering obl Aloh Top noteerde l o Illinois obl Springf 1 pCl hooger Van de vereeoigde Spoorwegf waren de 3e Serie en de Hyp 1 pCt hooger 89 lOl ludueirieele waarden Colorado s waren a s lager Maxwell s s Vu lioogsr Pkoionbatib eknti 1 4 T P S Heden was er ook weinig verandering Onze Staatsfondsen ferm centraalwsarden met eenige bevestiging Bolt Hv 41 i 5 Omnibas mij 3 pCt hooger Ëgyplenaren 4 pCt hoog Turken flauw Bassen willig en voor de £ soorten circa pCt hooger Ballische sporen ook 1 pCl beter en de overige ook meerendeels met eenige bevestiging Peruanen waren iels flauwer doch Mexicanen profiteerden van eenige vraag Amerik sp werden mede iets vaster vooral voor Ontario s Erie s Missouri s en Wabash Cerl Louisv Nashv sloten 57 dus iets beter doch Denver Bio s die een levendigen handel uitlokten verloren voor cert gecons obl 1 Prolongatie rente daalde tot 4 pCt Van de vele geneesmiddelen welke bijna lederendag te voorschgn treden is il wel geen enkel dat in de korte tijdruimte van etbfge jaren zulk eene verspreiding bekomen hebben en zoo algemeen gebigd worden ala dr Zwilseii e pillen van BichardBrandt Dit is wel het best bewijs dat zij gevenwat zij beloven Inderdaad is er ook legen le storingen van het onderlijf en derzelver dikwijls teer ernstige gevolgen zooals pijnlijke verstopping sraarlelgke Aambeien aandoeningen der lever der maag en van de gal onaangename opgezelbeid afmatting ongesteldlieid het zuur gebrek aan eetlust j geen enkel middel dat binnen eenen korten tgd zulk eene radicale bewerking te weeg brengt als de Zwitsersche pillen van Bich Brandt en ksn men zich hiervan overtuigen door dezelve te gebruiken De Zwitsersche pilkn van Bich Brandt zijn Gouda te verkrijgen bij den apotheker Hoef hamer to bedragen dedagelijksche kasten slenhts 2 ets BarrarlUke Stand Goads GEBOREN 6 Oet Jobsnni Alids ouden W 1 ia der Beo eo O W Rijkeo Stspbsoai oodert D de Weger esK vso der Sp lt Johanns Coroelis Hargarstha oadsra 6 Sibbcs CD £ ds Jong Albertoa oodcrl H Vn k eo J W Coeorssda 7 JobsDoei osderi i Hooimegar co A A LoctUng HcDdrika oadora i Hood ck co H M Peeten 8 JohioDS LoDias ondera i Schut eo J LcDderiok OVERUCDGN i Oct K HwMbeck S m W A Htmmsr 8 j Sm 7 F BreekUod 3 m M KruijeD brisk 0 j 8 J P au Meuri 49 j O I Hoegee Uw Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 1 tot 8 Ooiober 1882 Moordreoht faslios oudera i de Knagt en k Voraoel Gouderak GEBOREN Jan ooden 0 Boo eu C de Bruijo Aart oudere T t n den Heorel eo A vso Rgaw jk Eliubtth ondera W de Kvaadaleuiet aa L Broaje ONDERTROUWD P J vau MoUem 81 j en N C tan Vliet 40 j W Modde 21 j eo S Hsrraassu 18 j Haastreobt GEBOREN Pieternella Aotouia oudera J Ketrebgo en 0 Seboooderwoerd OVERLEDEN W au der Grift 8 m Reeuwijk GEBOREN 1 Dirk Jan ondera H Strijland eo 1 Dompeliog Pielerntlls oudere P Verwaal en Q T Moleoaar Klaaa ondera K O Blonk eo W Katijn OVERLEDEN I Kraao 11 j J van der Wolf 51 j Waddinxveen GEBOREN Jan Hra eiiboer ondera J Strijdborat en J van Bergen Aan allen die bg toverljiden van den Heer JAN WALLER hunne deelneming betoonden wordt de dank zgner familie gebracht OPROËPIM Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrgving aanvaarde nalatenschap van STB rMN KOSTMR Junior in leven boawman te Reeuwijk en aldaar overleden den 15 SEPTEMBER jl worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 21 OCTOBER dezes jaars ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Wadr dinxveen Door vertrek naar Indlê Openbare Verkooping te GOUDA VAN EENEN NETTEN f op DINSDAG 24 0CTOBER 1882 des morgens te 9 nren aan het Hnis Wgk Q 233 in de Crabethstraat ten overstaan van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVEE te Gouda Daags te voren te zien GOEDEOOFE miZIEK No 1 900 is voorhanden in den BINNENen BÜITENLANDSCHE BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg GROOTE BELOONING ilsctte of Amerlkaansdie aaw hare voortreltelIjktaeKl eene iledoUle SMutalUsv sa Barvoael la taao klaur wener ff het belet SMpiBik het uitval ff 1 Jr len van hef Tiisr geeft het een jLy iUrl nieuw leven en krachllgengroei TtT ninfO I De BarmI naOsor vervongt y m w alle andere haarheratollers Het Is geen verf verkrimtmxr in keete m katte fieutken MJ dappers en Partumeurt IAttist Van D V7 PHXETTE 10 Beilewd dea HaUeia Parijs De voordeeliffe uitwerking van de Meyal IVIndaar ie eoo mnttit iat ik kei voortinrent aan mijne CUenttU lal aanbevelen DBPOT VOOK BELGIË XN NEDERLAND IIORBERT DEKETN 57 Rui rmiauUafi BROSSEI Niiiiseliid liaiHnNkiiiliiii rFinDi 4 t niiiitiTM DepAt te Gouda by B SCHOLTGN Colfténr t