Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1882

1883 JN 2830 Vrijdag 13 October GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ü je b lut nüYarsta en msttst go dkoop TBn alle bekende soorten van Bitter Bet n gamaaIMteld Uit Hop Btioha AJmln ea Leeuvrentand welke de beiie de andste en krachtdadigtto geneesmiddcleD der oreld iijnen uitstekende Keoei sltrachiitje eigensthappn beiitten hetgeen roet andere oorteo van Bitter aiet bet geval is Bet is de beste reiniger van het bloed en regelt de unotlea ▼ an de lever het geeft een nieuw leven en herstelt de geiondheid Geeno nekte of slechte geiondh d die mot door dit Bitter oTerwonnen worden itjne werkiflg is evcQ verschillead als heilzaam Het geelt Icraohten va een nieuw leven aan onde of twakke heden Voor hen die Igden aia storiDK m de werking der verlonngs of waterlooimjjsorganen en hij gevolff een krachtig en versterkead middel noodig hebben om den oetlastop te wekken udit Bitter uttergt heili amdaari ejzeirseigeDschap penbi uitstek tonisch opwekkend en geneeskrachtig iijn zonder te bedwelmen Wat gij ook moogl gefoelen of aan welke nekte nn ook moogt lijtlon gobrnikt HOP BITTER Wacht Biet totdat ifij bedlegerig iijt bij de minste storing ili gi geroelt moet gij HOP BITTER gpliri iken Hftt kan a het teven redden sooaU het dat dnitendenandoröti gedaan heeft Het is beweien dat ditBltteralle uekten geneest of verlichting aanbrengt liet is eene amogi name en verfnsschende drank voor de xieken en kan met water of andere drankea vermengd gobrnikt worden Xaidt niet en belet uwe vrienden te lijden gebruikt en raadt anderen aan het HOPBZTTEtt te gebruiken Varlieit vooral met oit het oog dat het HOP BITTER geen knoeimiddel of geheime geestrijke drank ia het IS intagendeet het beste geneesmiddel wat ooit bestaan beeft het la de vriend en hoop van daa sUke Het moest in geen een htnshondeu ontbreken Neemt er van af heden de proel van Verhrisghaar Mi de voornaamste Drogisten en Apothekers aOP BXTTERS Hanulactnriiiff C Breda MULoodn atverfat leY TvkHTomU Mevrouw LAMBERT STOLWUKERSLÜIS VRAAGT met NOVEMBER een NETTE 9 De Bec Quentin is ONONTPLOFBAAR en heeft een lichtvermogen van 18 Kaarsen is voor Gouda en omstreken alleen verkrygbaar bg P P SOOS j LANGE TIEKDEWEG D 59 Het lichtrermogen is des avonds te bezichtigen bg den Heer J SWITZER Az in TABAK en SIGAREN Lange Tiendeweg D van STAVEL UITDRAGER Vogelenzang heeit in lossing een schip met BESTE ZACHELEOLEISr Prjs ƒ 0 57 per H L vrfl aan huis en verder gedurende de geheele winter nit zgne Bergplaats tot concnrreerende prgzen Goed of geen geld Openbare Verkoopingf te REEUWIJK om ContMit Geld vóór en in de Herberg bewoond geweest door A TD RKENBÜRGj staande in het Dorp binnen de Gemeente Reeuumk op VRUDAG den 13 OCTOBER 1882 des morgens ten 10 are van een KOFFIEHUIS INVENTARIS in IKBOEDEL enz voomamelgk bestaande in Een Billart met toebehooren Tafeltjes Stoelen Hoekbnffet Klokje Karafifen Glazen Flessdien Kmiken Vaten Tafels Stoelen Kasten Kisten Spiegels Schildergtjes Klok Lampen Kachels met toebehooren Koper Tin Blik Glas en Aardewerk Emmers Tonnen Kuipen Bedden met toebehooren Ledikanten VooETs Kar Sleden Varken met Hok en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR ten zgnen Kantore aan de Kerkweg t Wa ddinx oéin Snelpersdruk van A Brinuiah te Gonda van E PEAUDSMA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar bg L C ti DUTILH Turfmarkt Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op 80UCH0N d f 1 30 per 5 Ons ïalrgke getuigsoliriften rao eerste GeDeeakundigeo Op veracheidene Tentaoustellingen met Medaillea bekroond Het door 30 jaar erereDommeerd Anatherin Mondwater vaa Dr i G POPP KK Bof Tandmeetter U Jf eatm Radikaal geneeamiddel voor elke TandpiJD alsook roor iedere xiekte der Mondholte en fau het TandTleeach Beproefde Mondgpoeliag bij aanhoadeude Keeltiekte 1 groote fieach a f 1 76 1 fleach a 1 20 1 kleine fleach a 0 60 I Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander ie te beschadigen Prijs per dooa 0 80 Anathedll Tandzeep in glazen dooien van f 1 3 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische I I an De J G POPP 0 pÜ maakt de tanden luiver wit londer het Sg émail aan te doen bewaart ie roor ziekelijke gg aandoeningen en hoadt den mond frisch e Het stak kost 40 ets en is toereikende S Toor een half jaar Tandplombeering praktisch en zekerst £ middel voor lelfplombeering ran holle kiezen Pr is per étni ƒ 2 60 Króidenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd eo Baardsohilrer en Koraten Huidkrankheded en alle onrcinheden der borenhuid Prys per stuk 88 CentS Het geëerde Publiek wordt rerzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te rerlangen en slechts die aan te nemen welke van mgn Fabrieksmerk ign rooraien Depots zijn gerestigd te Gonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E ran ëanten Kolff apoth en A Schipperegn 8c Co blauwe porceleinwinkel te a Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft by A J van Rijn te Schiedam by C Malta G te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bij F ran M indheim 8c Co en H H Uloth Sc Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolff en Zoon te Alphen bg L Varossieau en Zoon te Utrecht bg 6 H N ran Spanje idem Labry 8c Porton Droogisten GOUDSCHEZANGVEREEinamQ Uitvoering 1882 83 op DONDERDAG 12 OCTOBER des avonds ten HALF acht ure in het Lokaal NUT EN VERMAAK Oosthaven Programma CHRISTNACHT fHiller THüKMERLlED van MiUigen LOBGÈSANG Mendelssohn DIRECTEUR de Heer S van MILLI6EN SOLISTEN Mevr E H v W Sopraan Mej M S mezzo sopraan de Heer C C H P tenor AANBESTEDING van Aardappelen Op MAANDAG den 16 OCTOBER 1882 ten 12 uur s middags zal door de Garnizoens VoedingsCommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog worden AANBESTEED De levering der benoodlgde aardappelen voor het Garnizoen te Oouda van af 1 November tot en met 14 Juni 1883 De voorwaarden liggen ter lezing dagelgks van af 10 uur des morgens tot 2 unr s middfigs op het Bureau vanden Garnizoens Comtuaudant in de Kazerne Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 16 OCTOBER 1882 des voormiddags ten elf ure in het Koffiehuis RjisMomi aan de Markt van Een HUIS en ERF met een TUIN en PAKHUIS daarachter zeer geschikt tot uitoefenipg eener handelszaak aan de Spieringstraat wgt F Nr 18 te Gouda Terstond te aanvaarden Een in 1882 gebouwd HUIS met BOVENWONING en ERF in de Lange Dwarsstraat wgk H Nr 142 te Oouda Een in 1881 gebouwd HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven wgk N Nr 142 te Oouda En twee HUIZEN en ERVEN aan den Turfsingel Wflk P Nr 70 en 71 te Oouda Nadere inlichtingep zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda en betrekkelyk de perceelen No 4 en 5 ook ten kantore van de Notarissen P M MONTUN en Mr P P P KIST te Gouda EOBSTCAIIAMELS B zooder atnbeTolea tegeo hoert eft Vfrkoiidh id sija ▼ erkrijgbiar by W N Raaiimaakers Haven 17 Deielve zija Ueeo eobt welki papier vad oaderstuad vignet oorzieo ïüo BorstcaraiqeU W N Baagmsakers GOUDA ÏÏEBANUS PILLErr bereid volgens bet echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zgn zeer nuttig iegenongestt heden der WiOag heilzaam voor ds i sverteering nitmantend tegen de gal scherpte in thloed en huiduitslag zacht laxerend eax slifmafdrijvend 3rV et de Doos verkrjgbaar te GOUDA aUeenbuLSGHPL UoordruM 8 H P OudncMtrx Pr Vree Woerden F W Sireermsn Benikuisn W i Boow meester BUuKijl S van der Kriati SodegraMn P Venloot Baattmil K Ooiterling en in it bekende dep6t in andere platteen Hen wacMe zich voor aamaakgelsll Elk doo ieiiyWa en Mip Wn tdei rfUekexiitf de rerviardigerei Wbd KUENEN ZOON Chemitten BINNENLAND O0ÜD 12 October 15S2 De kiesvereenigiujj BurgerpUchl te Alphen heeft met algemeene alemmen gekozen tot candidaat voor de Tweede Kamer in plaata van mr Patijn mr A A ton Bergen IJiendoorn De Standaard berat een atnkjf waarbij e boeren in bet dialriot Goada een complimentje krijgen en de Oudeirateraobe Kieafereeniging een reprimande onl nngt Ware de kieafereenlging eerat deier dagen opgericht of de gewraakle naam eerat thana aaugenomen er zou irellichi eenige reden beataan voor een dergelijke klacht het ia echter reeda lang loldoende in ons diatrict bekend dat bedoelde kieafereenigiug eene liberale ia e de opmerking in het autirerolutlonaire hoofd orgaau ia alzoo ten hoogate gezocht Het bedoelde atakje luidt aldna fKmichuimerij Zeeiehuimer heette oudtijds wie onder alacbe vlag op de groote wateren voer Zoo nu zou men van Kiei Kiuimery kunnen apreken waar in Gouda a diatrict een corpa nobele liberaliaten onder ome vlag op Oudewaler a kieiera loatrekt Nederland en Oranje ie op de electorale wateren nu eenmaal de anti rnoluttonairê evenala Vaderland en Koning de eoHHmtitve vlag terwijl de liberatialea meeat onder Grondwet of Burgerplicht Voeren Ën zie wat doen ou die nobele betren liberaliaten uit OudewaterF Meeneude dat onze boeren heuii zoo dom zgn all zij denkm heachen ae op ban Ubnaliatiaehen kaper onze prachtige banier van Nederland m Oranje zoo bij zich zelven denkende dan loopen die domme boeren er wel in I Men vraagt ona ran meer dan n kant of tegen zulk een boerenbedrog niet dient gewaaraohuwd Oprecht geaproken dnnkt ona van aw Onze boeren ook in Gouda zijn heuaoh wakker genoeg om zelf ter dege goed uit bun oogeu te kykeo Ze laten lioh zoo zielig niet beet nemen Even alt een alampamper te IJmuiden niet maar op het vlagje maar even goed naar achip en tnigaadje kykt om te weten wat hij voor zich heeft too ook zyn onze betren uit Gouda a dialriel veel e glad en bij de hand om ah een kind enkel naar dat naampje en niet ook oaar de ondarteekeniag ran oandidalunr te zien Ëo doen ie dat dan weten ze opperbeal diil men die heeren van Oudewaler met hun moraq i handtl maar atil moet laten betgen Wat echter in nieia het feit wegneemt dat die heeren liberaliaten van Ondewater i i iiier zgn Met genoegen voldoen wg aan het verzoek om de aandacht te vealigen op achlerataande advertentie betr een gymnaaliek curaua voor jongena uit den ambaohtatand Geregeld iedere week eeuigeu tgd te wijden ann gymnaatiache oefeningen kan niet andera dan heilzaam werken op het lichaam en men mag veronderatellen dat tegen een zoo geringe geldelgke vergoeding ala de advertentie aangeeft velen van de aangeboden gelegenheid gebruilc zullen maken Dinadagavond had de eerste openbare vergadering plaata in dit aeizoen van het Dep Gouda der Mantachappg tot Nut van t Algemeen Nadat deze door den roorzitler den heer H W 6 Koning geopend waa had de uitreiking der zilveren medaille plaata aan H M Molgn leerling der Hoogere Burgerachool De heer Koning hield daarbij een toeaproak waarin hg allereerat het feit in herinnering bracht dat aanapraak had gegeven op dit eerebigk Op 24 Februari II waren nl eenige knapen op de Viaohmarkt aan hel apelen toen een hunner een misttap deed en in t water viel Het kind ware zeker een prooi van den dood geworden zoo niet een zeitienjarig jongeling Henri Marinu Molgn de flinkheid had gehad teratond in het water te apringen en het I J lAJJIJ l llll I 1 1 knaapje Ie redden Door den drenkeling in zgn b wegiugen belemmerd ontatond er ook voor Molijn levensgevaar en eerat nadat andere personen in een echuilje ter huipe waren gesneld gelukte het hem aan den wal te komen Vervolgens toonde spr de waarde aan van de medaille der Maatschappij Ër mogen onderscheidene eereteekeoen en medaillea bestaan die inderdaad weinig Ie betcekeuen hebben en de reden van wier torteuning roor ieder een raadsel is het eerebigk der Maatschappij tot Nnt van t Algemeen heefl groote waarde zg is daar hoogst zuinig mede en bovenal de medaille hedenavond gegeven is van beleekeuia want zij ia ten volle verdiend Spr bood daarop den jongeling Molijn zgn gelukwensch aan haydt de medaille in waaide zeide hg die een erkenning b van uw schoone daad van moed en zelfopoffering en noehten er soms in nw venier leven oogmbliktien komen waarin de verzoeking tol a komt af te wgken van den we van eer en plicht sla dan een blik p het heden ontvangen eerebigk en gij zult dasrait kracht putten lot het doen van nw plicht De bewustheid een goede daad Ie hebben verricht moge uw deel zgn ook de dankbaarheid der oudera van het geredde knaapje komt u toe en als eenmaal het geluk moogt smaken uw eigen Moeder van wien gg thans verre verwgderd zgt wpder te zien zal zg u als gg baar deze medaille vfirtoont ook in haar hartdankoaar zgn voor nw nobel daad i Spr eindigde met alle aanwezigen op Ie wekkéi het voorbeeld van Molgn te volgen in zelf opol png en spoorde hen aan zich bovenal te wgdeo aan de bevordering van bet geluk hunner medemenacheu De vergadering betuigde door luid applaua hare aympathie met het geaprokene en daarop trad deheer P H Lsmberte r uit AjMterdam op to hethaadcn üncr roMdtMbl 4 Hg vertelde Cremer s bekende norelle KrUuzemunge en hg deed dit op even naluurlgke ala indrukwekkende wgze De versehillende personen uit bet aardig geachreven verbaal leefden als t ware voor onze oogen het lieve kind dat de hoofdrol rervnU in t slak de ralaebe veldwachter en niet bet rniaat de Boigemeeater met zgn moeilgk geral werden zoo sprekend opgevoerd dat de novelle inderdaad tot haar volle recht kwam Na de pauze werden door den heer Lamberts eenige kleinere stukjes voorgedragen die zeer de lacblust opwekten De voordracht ran Dinadagavond was ontegenzeg Igk een waardige opening van de leeaaronden en wg hopen dat dit een belofte mag zgu vnor de verdere nuta avonden die van het jaar gehouden zullen worden De aotear Louia Bouwmeester thans lid van het Nederlandsch Tooneel trad vroeger ala lid van het gezelachap des heeren Judela ook meermalen hier ter atede op Het was in die dagen dat hg na zekere voorstelling onzen tooneelvcralaggever eenige aanmerkingen ontlokte welke den heer Bouwmeeatrr zóó boos maakten dat bg den aohrgver kort en goed een pak slaag beloofde Wg hadden gedacht dat de heer Bouwmeester die zich niet het minst in de laatste jaren ala een groot kunatenaar deed kennen met den Igd verslandiger zou zgn geworden Het blgkt echter dat dit niet het geval is Althans de heer A C Loffell de bekende tooneal eritioat van het FadtrUmd die aoms de vrgheid nam den heer Bouwmeester eenige misvattingen ouder het oog ie brengen kreeg eergisteren de volgende briefkaart Indien je denkt dat ik mij dezen winter weer door je zal laten uitkleeden vergis je je erg Pas op voor de gevolgen je verveelt me al lang genoeg Ik brand van verlangen persoonigk kennis met je te maken En ik tal die kennis maken den eersten keer dal ik mij in den Haag bevind Louis Bouwmeestek Het is Ie bevreemden en te betreuren dat een talentvol artist als de heer Bouwmeester ontegenzeglijk is zich verlaagt om iels dergelgks te schrgven Hij kan er zeker van zgn dat ieder weldenkende die de vrijheid dercritiek voorslaat zgn daad ten hoogsie zal af kcjren Bij de gisteren gehouden publieke aanbesteding van de noodige veranderingen in en aan het schoolgebouw ie Ouderkerk a d IJsel begrooting ƒ 8917 16 wos laagsie inscbrgver P Vermeer Jz alhier voor ƒ 7390 Aan dezen inschrijver ia het werk gegund Giaterenavond is nabij Gouwslnis het boveagedeelie vau den mast der stoomboot Volharding door den bliksem getroffen eu nedergrkomen op het borendek der kajuit waar in het zich daar bevindende koper een klein gaatje ii geslagen zooder verdere ongelukken te veroorzaken Naar meu verneemt is gisteren avond te IJselstegn het onweder in den Korenmolen geslagen heeft eenige schade doch geen brand veroorzaakt te Benschop gn vier te Schoonhoven drie eo te Vlist éene koe door den bliksem doodgeslagen Staten Generasl Tweedz Kahzb Zittingea van 10 en 11 October In de zitting van Dinadag is bestolen de verslagen in take de enquête omtrent den toestand der spoorwegeiploilatie te doen drukken en aan de regeering roede te deelen De heer van der Schrieck interpelleerde de regeering over het bezwgken van de sluis bij Crévecoenr en vroeg inlichtingen omtrent de oorzaken van het onheil eu de maatregelen recdi genomen of alsnog te nemen ter voorkoming van grooler rampen De Minister van waterstaat verzekerde dat intgds maatregelen zijn genomen en de altti de hooge winteratanden niet keeren kan De NoordBrabantsche en Limburgsche afgevaardigden drongen op verbetering van den toestand aan en op de spoedige behandeling van het ontwerp tot verlegging van den Maosmond De Minister sloot zich durbg aan In de titling r giatMcn b eft de kamer rerklaard dat wegens de beperking der consulaire reohtamacht in Egypte een tractaat aan de goedkenriug der kamer behoorde te worden onderworpen I e minister van oorlog heeft nadere weilelijke regeling rao bet krggsrecht in oorlogatgd en wijziging van ds inttrai ie der fortkonunandauten in overeeoatemming met den beataanden toestand toegezegd De kamer is gescheiden tot Dinsdag ter behandeling van versobillende ontwerpen Door bel hoofdbettuur der Uaalsobappg tot Nut van t Algemeen zgu ingevolge het besluit der jongste algemeene vergadering de departementen Kotterdam Dordrecht en Edam aangewezen om elk een lid der commissie te benoemen die belast zal zgn met hel voorbereiden vau het eeuwfeest der genoemde Maatschappij Het Hoofdbeslnur der vereeniging tot bevordering van fabriek en haudwerksnijverheid in Nederlantt heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met ern adrea waarin het den wenaoh uil dat aan bet uitvoerend comité voor de internationole koloniale tentoonstelling Ie Amsterdam door de Nederlandsche Regeering subsidie worde toegekend ouder de navolgende voorwaarden lo dat de verleende som geheel ten goede kome van de Nederlandsche inzending en zooveel mogelgk worde gebruikt om de vergoeding voor plaaurnimte te betalen te verminderen ïo dat de Begeering zich voorbehoucle aan Z M den Koning de Nederlandsche leden voor da jury ter benoeming voor Ie dragen en het reglement voor de jury goed te keuren om zekerheid te hebben dat de belangen der Nederlandsche inzenders bij de beoordeeling hunner inzendingen in geen enkel opzicht zullen worden benadeeld De opbrengst der binnen en buiteiibaden aan het Groot Siedelgk Badhuis te Scheveninïen bedraagt over het afgeloopen seizoen ƒ 24093 95 tegen ƒ 24743 30 in 1881 In het Koloniaal verslag biz 60 wordt medegedeeld dat op het eiland fianka aanwezige Atjebers aanleiding tot klachten gaven zoodat bealoten werd hun naar Banjoewangi over te brengen Toen in Mei jl aan dit besluit uitvoering zon worden gegeven hebben bedoelde Atjehers zich