Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1882

duitegen met geweld terzet wurtan het getolg wat dat er in de getangeoia te Muntck een getecht ontstond waarb j tier hunner werden gewond en twee lelfs gctaariijk Verder bekwamen tan de militaire raaolit dia ala roorzorgsmaatregel iu de gttangenis tegenwoordig was een officier en drie minderen lichte verwondingen Sn dit toorgetallene waardoor het tertoer naar Baajoewangl toen niet kou plaat hebben hebbeu de getangeneu lich rottig gedragen Uit deie mededeeling tolgt zegt het Fad dat Atjehert op Bauka door hun terzet althans toorloopig hnn tin hebben gekregen dat men hnn niet aangedurfd heeft Een treurig bewys voor het gemis van kracht tan het Indisch bestuur Wellicht meent men ook ten opzichte tan deze lieden de opvatting tan een boegen staatsdienaar in Indié te moeten tolgen dut de Atjehera tot dusverre door den generaal van der Heiden met gestrengheid waren geregeerd doch dat het meer dan tijd werd om nu door invoering van een civiel bestuur hun harten door liefde te innen Be nit aven voor de Ryksgestiohlen Omraerschans en Veenhuizen voor 1883 worden bljjkena aan de Kamer ingediende begrooting geraamd op ƒ 617 042 zqnde ƒ 14 353 meer dan voor 1882 Deze verhooging is hoofdzakelyk het gevolg van het uittrekken eeiier hoogere bezoldiging en vrr meerdering van het getal ambtenaren Al buitengewoon werk komt op de begrooting Tan het vernieuwen van sluizen en het verbreken der kolonicvaart in hel belang van de verbinding der Frietche en Dreulsche kanalen ten bedrage van 40 000 Het cijfer der verpleegden is van 1 Juli 1881 tot 1 Juli 1882 opnieuw gestegen en bedroeg op laatstgemelden datum 2647 De school welke door de maatschappü lot bevordering der ugverheid te Haarlem in verbandmet een museum voor konstnyverheid is geopend heeft sedert eenige jaren getoond goed te werken H ar voortbestaau wordt echter in gevaar gebrachtdoor het gebrek aan een behoorlgk schoolgebouw aardoor men gedwongen is zich tgdelgk te behdpen met twee van elkander verwyderde bekrompen lokalen Het voornemen beslaat in de nabgheidvan het museum een schoolgebouw te stichten waan an de kosten op ƒ 25 000 geraamd zgn enwaarvan ter hoogte de helft van Rijkswege soudenworden betaald terwijl het gebouw rgkseigeudomion worden Daartoe wordt door de regeering voor 1882 ƒ 1000 aan gevraaga De afdeeling Letterknnde der Koninkigke Academie van Wetenschappen vergaderde Maandag Daaiin werd door den heer S Vissering herinnerd dat 10 April 1883 tóót 300 jaren een der grootste mannen op wien Nederland zioh kan beroemen werd gel oren nl Hugo de Groot Hij meende dat die dag voor Nederland in t algemeen en voor deze Academie in t bijzonder niet onopgemerkt mocht worden voorbggegaan aangezien alle geleerden op gebied van letterkunde wgtbegeerte rechtswetenschap enz in hem nog altijd ban grooten meester erkennen De heer G de Vriet wentohte de feestviering aan het partieolier initiatief over te laten De voorzitter de heer Opzoomer was van oordeel dat in de gewone vergadering over Huig de Groot kon warden getprokeu en dat alle leden door het b brengen tan mededeelingen dien dag tot een aohoonen herinneringtdag aan den grooten geleerde konden maken Ook zou C denkbeeld aanbeteling terdienen om een tolledige uitgaaf van zgn werken t bevorderen De heer Vissering deelde nog mede dat dr Wgnmalen reedt arbeidde aau een zuiver critische bibliographie van de werken van de Groot en meende dat deze Aeademie dien geleerde in de uitgave daarvan behulpzaam kon zijn Op Toaratel tan den heer Boot werden de heeren Vissering K Fruin en de Wall als commissie tanonderzoek benoemd of de 300e geboortedag tanHngo de Groot door deze academie zou wordenherdacht Ën zoo ja hoe dit het meest passendton kunnen geschieden Deze commissie zal in de tolgende tergadering rapport oter haar bespreking uitbrengen Het aantal weezen terpleegd door de goede rorgen der Haataohappg tot optoeding van Weezen in het huisgezin bedraagt volgens het 8e jaarterslag reed 166 Meermalen hadden wg gelegenheid om op de nuttige werking dezer Maatschappij de aandacht te testigen we doen dit ook thans omdat tg als alle liefdadige instellingen jaailgks meer steun behoeft dien tg tinden moet bij iedereen tan welke gezindte hg ook zg Want dit staat bij de Maatsehappg voorop Goed doen zonder aanzien de persoons Zij vraagt niet van welk geloof de kinderen zgn zg hteft ze reeds van elke gezindte I verpleegd en doet dit nog Het nadeelig saldo is in 1S81 weer met 900 vermeerderd en berlraagt thans 2600 maar toch ia de Maatsehappg niet ontevreden haar oontributiën nemen toe en zij blgft giften ontvangen voor kapitaalvorming Mochten zg die met ruime middelen gezegend zgn dikwgls deie Maatschappij gedenken en haar in staat stellen haar lieldergk werk met kracht voort te zetten Het bestuur der Maatsehappg bestaai thans uil de heeren F J vau der Aa te Baarn J Attema Ie Ngmegen jhr mr A E van Boeleus van Eysiuga Ie Leeuwarden mr H I H baron van Boettelaer van Ooalerhout te Amersfoort Alexander Daniels Anton KalfF dr B J Tidemau allen te Amtlerdain en M W Schellema El te Amersfoort Wg maakten reed melding van het adres dal het bestuur der Vereeniging tot bescherming van dieren wil aanbieden aan Z M den Koning om door een wat hel misbruik dat vau de vivisectie kan worden gemaakt tegen te gaan Het Hbl oordeelt die handeling van bet bestuur vrij onschuldig maar vraagt waartoe een wet indien zg niet door de omstandigheden dringend wordt geboden Het grooie publiek moet door dit verzoek ouder den indruk komen dal misbruik hier werkelijk bestaat of door de vereeniging op goede gronden wordt gevreesd Dit acht het Èhl niet onbedeukelgk Kent de vereeniging misbruiken zg behoort die aan te wgzen heeft tg goede gronden voor de vrees dat die misbruiken tullen komen tg is verplicht die op te geven Maar door eenvoudig te handelen alsof het misbruik beslaat of aanstaande is zonder zgne gronden op te geven deed men onrechtvaardig eu verkeerd en plaatst het vraagstuk op een verkeerd terrein De vereeniging zelve erkent dat vivisectie voor de wetenschap onmisbaar i zg behoorde dos te beproeven in overleg met mannen der weteiJschap en door hunne krachtige samenwerking een goede regeling te verkrijgen De weg die thans werd ingeslagen schgnl echter het mi daartoe niet de rechte Het heeft er meer van of men een waan van den dag gevolgd is tich aansluit aan eene beweging in het buitenland ontstaan met hel oog op buitenlaadsohe toestanden dan dat men goed wetende wat hier geschiedt ook voor ons land gewenechte maatregelen wil nemen Dat geeft aan de geheele poging iets ondoordachte iels liekelgks wat niet dan verkeerde gevolgen hebben kan Een bestuurslid tan de Vereeniging tot bescherming van dieren luit Salomon is tegen dit oordeel opgekomen h een aohrijven waarin hg ten bewgie dat de veHbeniging op eigen initiatief handelt en niet lich Éansinit aan eene beweging in het buitenland verwgA naar de memorie van toelichting die uilsluitehd handelt over Nederiandsohe toestanden De handelwgze der Vereeniging beschouwt hg niet als ondoordaoht maur integendeel als al te lang doordacht eh hg die ziekelgk noemt het voorkomen van onnoodige en nuttelooze wreedheden is zelf erg ziekelgk Het HU handhaaft ook na dii schrijven zijne bedenkingen en doet opmerken dal de heer Salomon verwgst naar eene Bemorie van toelichting die niet openbaar schijnt te lijn gemaakt zoodat men niet kan beoordeelen oi daarin wezenlgke grieven dan alleen maar opvattingen voorkomen Eveneens i het met wat door den Schr verder wordt genoemd Dat het ziekelijk wezen zou onnoodig wreedheden Ie voorkomen is nooit beweerd Maar men kan goede zaken zeer verkeerd opvatten en hel hier aangehaalde sohrgven heeft niet den indruk van hel HU weggenomen dat deze zaak niet goed werd aangevat In 1881 zgn uil Zeeland verzonden 1 547 231 kg oesters en 2 016 211 kg mosselen De verzending in 1880 bedroeg oesters 1 172 416 kg mosselen 2 509 386 kg In 1881 zgn du 374 816 kg oesters meer doch 494 176 kg mosselen minder verzonden Baltenlandsch Overzicht In een schrgven nil Pargs aan de Pol Corr wordt een eu ander medegedeeld over de onderhandelingen welke thans tusschen Londen en Pargs over de toekomstige regeling in Egypte gevoerd worden Mei de bgzonderheden is de berichtgever natuurlijk onbekend maar toch meent hg te kunnen verzekeren dat de regeering der Frausche Republiek over den loop der gedachteuwisseling vrgwel tevreden is Aan de Engelsche regeering brengt hij den lof dat tg op verstandige en bezadigde wijee te werk gaat Zij tracht het in de eente plaats een te worden met de mogendheden die het meest bij Egyple betrokken ign of den grootsten invloed in Europa hebben daarna wil tg zich mei de Porte verstaan LaatstgenoemJe doet haar best om zich zooveel mogelijk te laten gelden en zou thaut reeds met den gang der onderhandelingen bekend willen zgn maai de Engelsche legeering meent dat de tgd hiervoor nog niet gekomen is InlusBchen gaan de onderhandelingen slechts langzaam voort an de Berigntche berichtgever der K Z achrgft dit hieraan toe dat de mogendheJen er geen belang bg hebben den loop der taken te bespoedigen nu uit den tegenwoordigen toestand in Egypte noch gevaren voor Europa noch onlusten voor het land zelf te dochten zgn Men mag dus verwachten dat de eindregeling der Egyptische qoaestie niet zoo spoedig zal tot stand komen als sommige bladen beweren In de diplomatieke kringen van Berlijn wordt verder ontkend dat de houding van Rusland tot eenigerlei bezorgdheid aanleiding zou geven Een nienwe gunst der fortuin wordt aan het ministerieGladttone bewezen door het bericht van de ontbinding van hel Amerikaausch Iersche laodfonds Door hel forsch optreden van de regeeriug legen de heeren Parnell Dillon en andere aanvoerders der lersche beweging in den afgeloopen lomer werd de kracht van het verbond feitelgk reeds geknot Er is toen gesproken van een Kilmainhamr tractaat tusschen Parnell en htt ministerie Wal biervan waar is geweest doet minder ter zake maar een woarheid ia het dat Parnell en de zijnen het meer gematigde of alllians het meer diplomatieke deel der partij van het vertel vau dien tgd af een andere richting hebben ingeslagen De breuk ia thans volkomen Bovendien is na het geld op wordt er niet meer bijgedragen en op hoogen toon van de beheerders van hel fonds rekening eu verantwoording worden geëlscht Of ze gemakkelijk van hun beheer ac ii en dioharge krggen zullen wordt sterk betwgfeld In hel Journal dt De iatt wijdt de heer Paul Leroy Benulieu een uitvoerige beichouwing aan de qoaestie van het 8u k ba l De houding van den heer De Lessept wordt door hem verdedigd en hg vraagt wat men in Engeland wel zou g Zegd hebben indien een Russisch of Fransch leger den grooten waterweg bezet hadP Onderstellen wg eens zegt hg dat over tien jaren eene Amerikaanache expeditie de landengte van Panama bezel alle scheefvaart ia bet Kanaal verbiedt en garnizoenen in Panama eu Colon legt Wanneer De Letsept dan nog leeft en protesleert en zgne loodsen weigert durven wij met gerustheid voorspellen dat alle Engelsche bladen hem zullen toejuichen Wat nu onwaarsohgiilgk is kan over tien jaren gebeuren De schrgver gelooft verder niet dat een tweede Suezkanaal gemaakt zal worden Hij raamt de kottea daarvan op 48 millioen p tt en gelooft dal de tchepen aan het oude kanaal de voorkeur zouden geven omdat hel de helft korter lou zgn De opbrengat van hel Soez kanaal ntemi jaarlgks toe over tien of vgfiieo jaar tal zij twee of driemaal meer bedragen De Maatsehappg zal dan misschien op eigen kosten epn nieuw kanaal naast het onde kunnen graven zonder dat de aandeelhouders reden tot kliu eu zouden hebben In Fruiten wekt de aanilaande terkietingsstrijd toor den Landdag groote levendigheid De conierratieten zgn druk in de weer en ook de hoofden der partg hebbeu zich naar hel platteland begeven om er voor hare belangen te waken De liberalen tan hun kant blgven niet werkeloo De heer Richter hield dezer dogen te Berign eene redetoering waarin hg tooral opkwam tegen het streten tan den bekenden hofprediker Stöcker Hg wee ook op den legenwootdigheid tan den heer ron Putlkamer in eene tergadering welke een anti temU tisch karakter had Zgne rede tand teel bgtal ING EZONOEN Uyitheer it Redactevrl Getolg getende aan het toornemen in üw torig Nr medegedeeld kom ik u thans nog eenige plaatsruimte terzoeken toor eeu verslag tan de bgeenkomst Ie Leeuwarden door het plaalselgk Oomilé van de Amsterdnmsche tentoonstelling aldaar uitge chreten en bggewoond door den generaal agenl toor Nederland den Heer Schagen tan Leeuwen r aan wiens rnstelooze üter vóór en tgdens de wereldlentoonstelling te Melbourne onze industrie tooveel had te danken gelgk door den Vooniller van het Leeuwarder Comité terecht werd opgemerkt Na een openingswaard van den Voortilter begon de Heer van Leeuwen met er op te wgten hoe de internationale tentooutlellingen sedert de eerste die in 1851 te Londen is gehouden steeds grootere uitgebreidheid hebben verkregen en dus thans nu 00 Vaderland voor de eerste maal too een strgdperk opent daarvoor zeer veel wordt gevorderd Dal deze tentoonstelling in de eerste plants ia een koloniale en daarom in het kleine Nederiand volkomen op haar plaats omdat wg zijn en met eere zgn koloniale mogendheid van den eersten ranir maar dat zooals uit hel uitvoerig programma voor den uitvoerhandel dnidelgk blijkt iedere tak van onze ugverheid tot het welslagen der zaak kan medewerken Door de goede zorgen van het volijverige hoofdbestuur is eene grooie oppervlakte op beste piaat van het hoofdgebouw en de nevengebouwen toor de Nederlandsche afdeeliog geresertrerd terwijl het itellig teker kan worden geacht dat de weigerende mocht door het torkennen der getrangde subsidie de betaiir g voor de plaatsruimte met 10 pOl kan doen verminderen Volgeus de nadnikkelgke verklarii g van het uitvoerend comité in zgne circulaire vau 26 Augustus kan reeds thans het verlaagde tarief als vnttstaoude worden gerekend Spreker verdedigt de billgkbeid van die betaling wijst er op dat die cijfers ook Ie Parijs eu elders worden bedongen eu toont door meerdere voorbeeld u aan dat die betaling olstrekt niet bezwarend kan tijn zoodal dan ook de buitenlander geene beileukiugen heeft duiiende vierk meters aan te vragen om zijue ugrerheidt voortbrengseleu eene waardige plaats Ie kunnen aauwijren Hij let uiteen hoe geheel ten onregte der Nederlandsche nijverheid onmacht en onvermogen wordt ten latte gelegd De fabrieken van stoom en andere werktuigen kunnen zelfs wut den prgt betreft den itrijd met den buitenlander olhoudeu terwgl de degelijkheid en dcngUelijkheid van on weik door den unpartgdigen vreemdeling wordt erkend en geroemd Onze weverijen en tpinnergen boekdrukkerijen eu tal van andere werkplaatsen slaan bij die van geen enkel volk ten achter Onze toowslagergen zeilduekreverijen glatfabrieken enz enz hel maken tan balansen en weegwcrktoigen van cbronomelert fijne werktuigen eu tal tan andere zaken otertreffen allet wat in het buitenland kan worden geleterd Vele industrién b t het maken tan rijtuigen meubelen iedere soort van kleeding enz enz hebben in de la tste jaren uiet alleen wat betreft de doelmatigheid en tolidileil maar vooral ten aanzien tan knust e i kunstsmaak eene hooge tlgcht genomcu niet het minst door den iotloed der lenloonslelliugeD Het figuur dat onze industrie dut op de Amalerdamtche tentoonttelliog zal maken is tan ons ernstig willen afhankelgk Wij hebbeu bel iu onze macht aan geheel de wereld te Iconen dat het talent en de energie tou onze roemrijke tadereu mogen zg dan ook hebben gesluimerd of geslapen Dog niet lijn gedoofd Wanneer wg de schade en de schande wenicheu te ontgaan dal onie dagelgks meer eu meer ontluikende koloniën door de ngverheids prodneten tan andere tolken woriien otentroomd dan moeten wg jn dezen wedstrgd het overtuigend bewijs leteren dat onze werken in alle behoeften van de wereldmarkt afdoende kannen toorzien Wg kunnen ja wg moeten doen wat de treemdeling doel Onze eer gedoogt niet dat wg io onze eigene hoofdstad door anderen worden overtcVodawd de plaats ont in den kuntttcmpel aangewezen moet met de bette werken van onze helderste hoofden en bekwaarattc banden worden versierd andert er i geen midden eg moet de nobnur onn pUoU innemao of door roiiwvlaggeo op de ledig gebleven ruimten onie notiouale schande worden gedekt De heer van Leeuwen betpreekt in het k rt hel groote out der lentoonatelliBgeB voor den fabrikant en ngverbeidtmao Aangezien veilig mag worden aangenomen dat honderdduizenden uit alle oorden der wereld ten volgenden jare Amtlerdom zullen bdoekeo worden de namen en de werken der inzenders wereldkundig gemaakt waa uit gemakkelgk aangename en voordeelige relotién kuonen voortvloeien Om van Weenen en Pargt niet It spreken toonen voorbeelden nog uit de jongste dagen aau dal ten gevolge van de tentoonstelling te Melbourne door Nederlandsche firma s betrekkingen zgn aangeknoopt met Australische handclareu die vroeger ons Vaderland oonwlijks bg name kenden Hg wgst er op dot het Igddip voor het honden der teutoonetelling zeer gelukkig ichgnt te tgn gekoten De geregelile toomvaartdienslen hier te lande en in onze Indische bezittingen maken ons en onze werken meer bekend en onze aanraking mei de veraf verwijderde volkereu gemakkelgk In onze rgke koloniën wordeu schier dagelgks door landbouw en ugverheid nieowe ooderuemiugen begonnen Gezwegen nog van de steeds toenemende eischen op bgna ieder gebied iu de bescbtofde wereld ontaiaan door de meer en meer toenemende beschaving gemakkelijker communicatiemiddelen of welke oorzaken dan ook tien ü in onze dagen tot zelfs in de meest verwijderde streken nederletlingen en volksplauiiiigen verryzeu dit alles moei tol gevolg hebben dat van de ngverheid zeevaart en handel steeds grootere diensten tullen wordeu gevraagd en aangetien de palm der overwinning nlleén voor hem is weggelegd die dapper heeft gesiredei zoo zullen ook de eer en het voordeel die bg en door de Amsterdnraache tentoanslelling zgn Ie behalen alleen don het aandeel zijn van de Nederiandsch industrie wonneei wij met inspanning vac alle krachten io dot vreedzaam strijdperk een waardig figuur hebbeo gemaakt Onder de overige woordvoerders merken wij er een op die de grooie kotten voor de iciender beiprak eeu onderwerp dat ook in de Goudscbe bijeenkomst breed werd uitgemeten Hij uitte den wcnsch dat onze Regeering die een eu andermaal schatten olTerde teu behoeve der Nederlandsche afdeelingen van de tentoonstelliugen te Weeuen Parijs en Melbourue thans nu het in hooge male geldt onze eer en ont belang het gevraagde subsidie cijfer van ƒ 150 000 mocht opvoeren tot 3 a 5 tou gouds een offer met het oog op het groote en grootsche doel uiet te zwaar De heer van Leeuwen nutwoordde dot het uitvoerend comité onverpoosd werkzaam is om de beta aren voor de inzenders tot een minimum lerng te brengen dat het offer dat van de expotaiilen wordt gevraagd zoo gering is dat niemand die zgne duurste betangeu begrjjpt zich van medediugiug behoeft te onthouden en wijst met kracht en Mleiit op de hooge belangen die voor oua op bet spet itaou Behalve enkele vragen van meer plaatselijkeo aard treffen we nog de volgende van meer algemteu belang aan Kan aan de inzenders b v van parfuiuerièn en kunstbloemen wordeu toegestaau het recht vau verkoop tydens den geheelen duur der teutooustelling Zoo ja welke extra betaling wordt voor dat recht gevorderd Ja mittchieu echter niet aan alle aanvragers ieder verzoek daartoe moet warden gericht aau hel hoofdbestuur regel is dat voor het recht van verkoop hetzelfde wordt geheven alt voor de plaatsruimte dos te tamen het dubbele tarief Indien de expolactvcrkouper niet i producent moet leven worden overgelegd de verklaring dat de fobrikont of vervaardiger met den verkoop genoegen neemt Dnikl op lederen inieoder groot en klein de verplichting in h t verroer onipakken opttellen choonboaden bewaken aaturantie en wat diet meer ty te voorzien Antwoord geeft eene circulaire van 27 September Dat hel vervoer lot Amtterdam meereudeels koateloot lal kunnen geaehieden dank zij de welwillende medeaerking van de spoorweg en stoom bootmaatschappgen waarvan tt zgoer tgd nitvoerige mededeeling tal wordeu gedaan Dat het vervoer van de plaats vau aankomst naar hel lentoouatellings terreiu dojir eeu ieder naar goedvinden kan geachiedeu docbjlat het ii het belang der inzender de voorkeur venlient dat d plaataelijke comité voor getameuiyke n gelijktijdige inzendiogeo tol hun reaacrt bekoorende willeu lorg dragen waardoor hel uiltoerend comité licb o staat zou den gealeld op gundige voorwaarden voor dat TCTToer te coutracieeren Dat het comité desverlangd torg tal dragen voor de verzekering tegen brandgevaar bij solide Nederlandsche maatschappijen tegep de laagst mogelijke pmni Dat het comité tich eveniear lal belasten mei het onipakken elalleeren bewaren der ledige collis én later met terugzending ofschoon een directe vert enwoordiging voor de inzenders verkieslijk blgfi D koiten VOO eeo en ander komen ten latte van de isiender en tollen zoo ipoedig mogelijk warden bekoBd gemookt Indien het vervoer kotleloot getchiedt ookt zich de spoorweg of tloombootmaattchappg van iedere verplichting voor schade of verliet onttlagen Kan ook eenige inlichting wordeu verkregen of in die leemte zal warden voorzien Neen oangesieo het uitvoerend oomilé Ie zg ner lijd uitvoerige mededeeling zal doen kan die vraag niet atellig worden beantwoord Moohten dete mededeelingen strekken om de lamelgk flauwe belangstelling voor deze zank onder ont te verlevendigen dan zouden Uwe welwillendheid en mijn arbeid uiet onbeloond zijn meer nog Qouda a handel en uijverheid zouden er ruimichoots de vruchteu van trekken Nog slechts drie weken en de termga vau aangifte ia gesloten Men bedenke zich dut niet lang meer maar neme een betluit voor het Ie laat it Ontvang geachte Redacteur nogmaaU mijnen dank Mr J FokTuijn Droogleevzk Secretaris van het plaatselijk Ck mité Gevoi den voorwerpen van tijd tot tijd aan het Bureau van politie gcbrscht eu niet afgehaald Een zilveren lucifers doo e eenige duimstokken een zilveren horologie een bracelet van bloedkoralen met gouden slot een mesje met gedeeltelijk perle d amour heft een portemonuaie met geld een koperen halsband van een hond een bloedlioralen kinderarinbaudje met goutien tonnetje een kinder porle monnaie met eeuig geld een hols ketlinkje van vier tour bruine koralen met gouden slotje met bruine steen eenige tleulMtjea en kurkentrekker aan een ring een sigarenpijpje een paar lederen kinder rijglaarzen met nieuwe halve zooien die eenigen tijd geleden wellicht per abuis zgo bezorgd bij den heer Kortenoever op lic Wachlelstraat 14 Arcade Leeds Febiunri 1882 Nog nooit hebben wij een geneesmiddel gekend dotzoo spoedig populair geworden is als hel Hop Bitter Sedert y het voor het eerst nu eenige maanden geleden inkochten hebben wij meer als 7000 flestchen inbet klein verkocht MASON PROETOR MARKTBERICHTEN Oouda 12 October 1882 Granen in vaatere atemming Puike Zeeuwsche Tarwe ƒ 10 75 a 11 26 mindere en poldersoort 10 ƒ 9 50 en lager naar kwaliteit Rogge ƒ 6 75 ü ƒ 7 r de droogere 6 60 a 6 de mindere Gerst ƒ 5 25 a 6 Haver ƒ 4 10 a ƒ 4 76 Henncupzaad 9 60 i 10 Braille Boouen 16 a ƒ 7 Dui ttenboonen ƒ 8 50 a ƒ 8 76 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel vlug tot hooge prgieu verkocht varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 cta per half kilo magere varkens en biggen traag biggen 0 90 i f 1 20 per week vette schapen en lammeren vlug verkocht Aangevoerd 50 partgen kaae handel gewoon eerste qooliteil 30 a ƒ 32 tweede qualiuii 25 a 28 Noordhollandsche 29 a ƒ 32 Goeboter ƒ 1 80 a ƒ 1 70 Weiboler ƒ 1 40 a ƒ 1 60 1 November a s KAASMARKT ieboorteen Sterftestatlgtiek der gemeeBte GOUDi September 1882 Geboben 33 Jongens en 24 Meisje totaal 67 Otbilioxii beneden 1 jaar 12 M 8 V totaal 20 ton 1 5 5 3 8 5 14 1 1 14 20 1 1 20 60 4 6 9 50 66 1 2 5 66 80 2 1 8 boven 80 I 25 M 21 V toloal 46 LbTZMLOOS AAITOEGÏTÏN ï 1 M V totaal 1 Burgerlijke Stand GEBORE V 10 Oet Arie ouden P Koppeadruiei ea A IJsselstgn Aatoams JobaDOM Chrittuao oaderi A Togt ea 6 Okker 11 Elizatelh ea Maria oadrri e Zefttt D M dcD Boer CeDt ouders D Bakker eo S de Joog Neeltja oodert C Tw a P M Verbliaow OTERLEDEN 9 Oct P VersHat IS d 10 4 Otwt nacl 4 n P C Fiokie tl j GERUWD 11 Oet C A vaa Vaaren ea J H de Joog H de Jong en W Daneoa TA LeeSaagaa P Verkerk C Vcricbnt eo J de Haas C T da Goeij en N de Kngf ADVERTENTIfiN Ondertrouwd H Dï KAT Rz Wed van A A tan dkn Bkrq N J H NIEÜWEBFP VA dem BERG Delft 5 Oct 1882 Oostsingel Heden overleed zacht en kalm ten mgnea huize onze innig geliefde Zuster en Behnwdzuster LOUISE MATHILDE van STEEL Namens de tamilie J IJPELAAR Pz Gouda 22 Sept 1882 Wegent buiUnlandtche betrekkingen eerêt heden geplaaUt Voor de zoo talrgke bewezen van belangstelling ondervonden by de geboorte onzer Dochter betuigen wg onzen hartelgken dank H J B PLIEGEB Utrecht J C A PLIEGÉR 11 Oct 1882 VAH ZULL