Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1882

Zondag 15 October 188S JN 3831 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Aduertentieblad mor Gouda en Omstreken Openings eener Cursus voor JONGENS nit de Ambachtstand van 13 tot 18 jaar tegen 20 Cent per maand bg vooruitbetaling op ZATERDAG den 14 OCTOËER a B a avonds te 8 uur H J STEENBERGEN Prof Pergrer d Alion HAAR ËXtRACT Geheel eenig in zgn samenstelling enafwgkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodnt men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gouda A Frios ZeTenbnizen Wed fl Wilhelnin Woerd l Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen Broeder en Behuwd Broeder Dr ERNST CHRI8TIAAN BüCHNER Lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal te Amsterdam betuigen wij onzen weigemeenden dank W W M SMITS Gouda BüCHNEB 12 Oct 1882 A SMITS OPROEPIKG Allen die iets te vorderen hebben van of verschnldigd z n aan de onder het voorrecht van boedelbeschrgving aanvaarde nalatenschap van STEVEN KOSTER Junior in leven bouwman te Reeuwijk en aldaar overleden den 15 SEPTEMBER jl worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 21 OCTOBER dezes jaars ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Mevrouw LAMBERT STOLWIJKERSLUIS VRAAGT met NOVEMBER een NETTE Op0iil are Verkooping Te GOUDA op DINSDAG 17 OCTOBER 1882 voorm ten negen uie ten overstaan van Notaris Mr EIST in net huis aan de Turfmarkt Wgk H no 80a aldaar van een zeer netten uitmuntend onderhouden BOEKEN LIEFHEBBERIJEN gewerktGOUD en ZILVER KRISTAL met ZILVER enz enz Te zien particulier op verzoek Zondag van 12 3 publiek Maandag van 9 12 en 2 ï uur Binnen eenige dagen weder n achtende een lading Gréve Ruhr Kachelkoleo wawoit wij zullen voortgaan tot 57V c per Hectol te leveren contant zonder korting mits by 2 of meer Hectol genomen Orders worden zoo spoedig mogelflk voor de geregelde bezorging ingewacht JM PmCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Oouda 12 Oc tober 82 ünlTerseel Zuiverings Zout is het eenvondigste en goedkoopste huismiddel tegen mai Ün maagkramp slechte spgsverteering zuur hoofdpjjo duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook by het inm en van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewgst in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes a 18 33 en 60 cents Medicinale Levertraan In fl van 30 50 en 90 cents lïser Levertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram flzer in een licht verteerbaren vorm a flac 50 cents Druiven Borstsüfoop met Fenkel Honig werkt genezend en verzachtend bfl keelpfln heeschheid hoest pan in de borst kramphoest en kuchhoest in flesschen a30 60 ets en 1 Tp bekomen Gouda J C ZELDENRIJK L SCHENK H vos GIMBORN Emmerik Voor de aanstaande verkiezing van een Lid der Tweede Kamer in ons district wordt met alle ernst aanbevolen Mr P J mEL Advocaat en Procureur bg den Hoogen Raad der Nederlanden vroeger woonachtig te Gouda thans te s Gravenhage Zgne gematigdheid van beginselen verdraagzaamheid van karakter aangenaamheid in den omgang groote ijver bg al wat hem te doen wordt opgedragen en algemeene bekendheid bij alle Kiezers van ons District waarin hjj werd geboren eu opgevoed leveren te zamen de beste waarborgen voor zgne groote kans van slagen EENIGE KIEZERS Eenige Kiezers in het kiesdistrict G OUDA hebben besloten eene candidatuur van Mk A A van BERGEN IJZENDOORN niet meer te tteunen V omdat de Heer IJ zelf een candidatdur volstrekt niet wemcht 2 omdat de Heer IJ indien hg gekozen werd de benorming waarschijnlijk niet zon aannemen en eene nieuwe verkiezing noodig zou maken 3 omdat de Heer IJ die even als de Heer PATIJN zgn Burgemeesterschap met het lidmaatschap der Tweede Kamer onvereenigbaar acht gekozen wordend en de benoeming aannemende hoogstwaarschijnlijk als Burgemeester van Gouda zou bedanken hetgeen de gemeente Gouda niet wenschen kan en evenmin mag in de hand werken Zg raden alle Kiezers dringend aan om hunne stem uit te brengen op iemand die evenzeer in het geheele district bemind en geacht is die door zgne persoonlijkheid zgn invloed en relation de meeste kans van slagen heeft en door zgn ijver bekwaamheid en groote toewijding aan den bloei der stad Gouda en aan de behoeften en belangen van het gebeele District ons kiesdistrict van onberekenbaar nnt zou kunnen zgn Wg hebben op het oog onzen vroegeren stadgenoot den Heer Mr P J SNEL Advocaat Procureur bg den Hoogan Raad der Nederlanden te s Gracenhage VAN VOLLËNHOVËN S STOUT onderscheidt zicU door aangenamen smaak WORDT DOOK TAL VAN ENEESKIINDIGESI AAHBEVOLEN wegeAs rgkdom aan extract d i voedende bestanddeeien tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De nu reeds gevestigde gunstige reputatie levert het beste bewUs dat bovengenoemde Uersoort geseiiilit is om liet bultenlandscbe fabrieliaat te vervangen J XjIEj in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prgs Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeanx Azyo Kruiden Azyn Dragon en Wyn Azfjn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GEEROOinDE VALE AMSTERDAIH DORDRECHT PIANINO Een Indische Familie biedt TE KOOF aan een zeldzaam prachtige gebeeldhouwde PIANINO geheel in me taai raam gebouwd met Keuren Blokplaat en dubbel kruissnarig slechts 4 weken gebruikt en gekost 600 na te koop voor 385 met garantie kist en vrg spoorkosten Te zien van 9 tot 12 en van 4 tot 7 uur Adres Den Haag N Haven 156 W db WIT Een geachte Firma in Hamburg met eerste referentiën en uitgebreide relatiën VERLANGT met een Eerste kuis in Kaas Wed N Sanders Leiden W Liglhelm Vuorborg A Bos Betkei in aanraking te komen om de uitsluitende Agentuur daarvan op zicE te nemen en verzoekt aanbiedingen te zenden onder H 05228 aan het AdvertentieBureau van HAASENSTEIN en VOGLER te Hamburg Snelpersdmk van A BpiNKMAN te Gonda BINNENLAND JOÜDA 14 Ooiober 1SS2 De Minister ao binnenlaniische taken Overwegende dal mr J G Patijn zijn ontslag heeft genomen als lid ran de Tweede Kamer der StateuGeueraal eu dat derhaUe in het hoofdkietdistriot Gouda de rerkiesiug n een lid dier Kamer behoort plaats Ie hebben Heeft goedgevonden te bepalen lo dat die verkiez ng tal plaats hebben Dinsdag 7 November e k So dat heratemming is die noodig zal graoLieden Dinidag 21 November daaraanvolgende Hedenavond ten 8 uur heeft in een der lokalen boven de sociëteit de Reuuie eene vergadering plaats der Kiesvereepiging Burgerplicht alhier ivaarin een condidaat tal worden gesteld voor Lid der Tweede Kamer in de plaats van den heer Mr Patijn Donderdag avond had dt eerste nitvoering plaats in dit teiroen van de Goudiehe Zangvereeniging die door een lalrgk publiek werd bijgewoond Het waa een recht geuotvolle avond Het programma bevatte 1 Ciriitnacht GtaMe v Ferd Hiller 2 Tliürvurlied ge iieht v G Oeibel v S van Milligen eu S Lebgeumg symphoiiieMnnlate van Mendelssohn De uitvoering slaagdi uitstekend en een woord van lof en dank komt de UDgereaaen en zangers ten volle toe niet het minst Mevr E H v W Mej M 8 en He Heer C C H P die de aolo a voor hnnne rekening hadden genomen hebben aanspraak op erkentelijkheid voor de aohoone wiju waarop ty ich kweten van hunne taak De Urceteur der veraeoigiag de iter S van Milligen ontving deien avond een bewijs van waardeering en toegenegenheid dat niet onvermeld mag biyven Brhalve een laawerkrant werden hem namens de Vereeniging door bet Bestuur de keurig uitgevoerde smaakvol gcëncadreerde portretten aangebeden vau Waguer en Litzt bg de overhandiging waarvan de voortitler de heer H G Hoefhamer eenige hartelgke wborden van waardeering en erkentelgkheid sprak Wg wenioheu d vereeniging toe dat ig den heer van Milligen dien tg too terecht op hoogen prgs stelt nog langen t jd als haat Directenr tal mogen behoaden Maandagavond werd in het Café I Amitié alhier de 9de jaarvergadering gehouden van de MetaelaarsVereeniging Onderling Hulpbetoon Uit het verslag bleek dat bet ledeoUl 90 bedroeg en dat aan tiekengeld nat uitbetaald 323 en nog 20 was oitgekeerd aau de betrekkingen van een overleden lid zoodat er een batig taldo in kaa wat van 820 88 Naar het DajUai verneemt is gittereo bg de Tweede Kamer der Stalen Generaal ingekomen het eerste der wetiontwerpen tot herziening van het kiea recht Is het blad wel ingelicht dan bepaalt het zich in hoofdttrekking tol een verlaging van den oentui en wel meer bepaald voor die gemeenten wdke in de Tabel bedoeld bij art I der kieswet tot d ttittonderiitgen zgn gebracht Voor Amaierdam Sotterdam en s Graveuhage moet bet bedrag op ƒ BO ign teruggebraoht terwijl voor de overige grootere genteenten in de verschillende districten de gradatie van 4U SO ƒ 24 en 20 zou ign aangenomen Door den heer J de Boer aannemer te Oostzaan is aan den minister van marine te kennen gegeven dat hg er teker van meende te tgn om met eenvoudige maohiaerlën den gezonken rammonilor Adder te kunnen liohtac en hg tclfs genegen wat igne plannen daaromtrent aan den minister te openbaren In de vorige week werd de heer de Boer dientengevolge door den minister van marine aan het departement ontboden alwaar in tegenwoordigheid eener oommissie eenige betprekingen plaats hadden zood t men mag rerwsoliteii er eerstdaag iets nadert TSD te Teruetoen Men verneemt dat bg bd Utrechtsch Variéiésgezelschap van de heeren Jeau Charlier en J G Stoete voor vaat zjjn geëngageerd mevr Vink Verwoerd en de beer Vink vroeger verbonden aan bet Kolterdamwhe Toonecigeielichsp BIgkens het verslag van het Ned genootschap tot zedelgke verbetering der gevangenen over het jaar 1S8i bedroeg het getal leden der afdeeling ie Leiden 112 bg de oorretpondeuicn 7 De afwisselende bevolking der militaire strafgevangenis beliep 51 personen Op 31 Decembei waren aanwetig 343 pertonen Aan 40 ontslagenen werd op de eene of andere wgse iulp verleend too werden voor eene som van f 105 08 aan 11 personen gereedschappen of geldelijke voorschotten verstrekt opdat t j in de gelegenheid tolden liju hun handwerk of beioep nit te oefenen voor 12 ontslagenen werd een bedrag van 84 57 besteed voor kleediug huisraad en voeding terwijl aaneen 17 lal pertonen kleine giften tot den gezamenigk bedrag van S8 werden uitgereikt waardoor tij in staal waren heizij in hunne dadelijke behoeften te voortien heltg hnnne re eo verbigfkoatenfle betalen In den gemeenletaad ran Itotterdam was Donderdag aan de orde het voorstel om aan de Nederlaadscfae eleetriciletts maatsohappij in b nsel eoneettie te verleenen tot het aanimngen van electrisobe geleidingen Na langdurige discussie werd het voorstel met 27 tegen 1 atem aangenomen doch niet dan nadat het eene w itging had ondergaan waarbg nitdrnkkelgk bepaald werd dat de conoeseie alléén wordt verleend tot hel 4fra van proefnemingen Terwgl ia de laatste jarea bij het vertrek van marineschepen nit onta havens naar eldrra geen ongeregeldheden door mindere schepelingen aan den wal werdan gepleegd had tieh in den naobt van 6 op 7 deier een aantal mariotmatreteu te Helder aan den wal venamald on zooaia ig dat noamen de hnnr op te halen hetgeen hierin bestaat dat rij de herbergen binnenloopen daar drank vorderen en dan tonder betaling weder heengaan Gewoonlijk wordt dan bg die gelegenheid ook u nog het een of ander voorwerp medegenomen Den volgenden dag toen hna getal tot 12 waa geminderd begonnen tg op nienw die ongeregeldheden voort te letten doch nu gewapend met knuppels en messen om bedoeht voor de komtt der politie tieh tegen dete te kunnen verdedigen doch hoe vefnut waren tg toen de politie geëscorteerd wordende door een patronille der marioiera veraoheen om ban die verkeerde handelingaa te beletten en de meeaten geboeid naar boord braeht Zes banner wisten te ontvluchten dooi het op een loopen te letten en een door in hel water te springen Tot het vertrek der schepen hebben patrouilles geloopeu en is verder alles rustig afgeloopen De Parijeche oorreipoadent van den ïï s wu met een twintigtal anderen nitgenoodigd een proefrit mede te maken van Parga naar Weenen georganiseerd door de Internationale SlaapwaggonMaatscbappij Ofsohoon hg van de invitatie geen gebrnik maakte bracht hü een beaoek aan den proefireio en deelt eenige wetenswaardige biJUoiMierheden mede over de nieuwe onderneming De maatschappij ia roomemens loo de proefrit aan de verwachting beantwoordt treinen te laten loopen tnaohen Calais Pargs en Weenen Calais Farijt en Kaaien en Calais Pargs en Bonlogne Zelfs bestaat bg haar hel plan ah alles gereed is om treinen tol Konstantinopel te tenden De Inein is samengesteld nit 4 teer nette slaapwaggous ec een restaurant in hel midden der 4 waggons De waggons correspondeeren met elkander door gangen van het eene einde tot het andere en hebben dit voor op andere tjatemen dal tg compartimenten van 4 en 2 bedden hebben De waggon reslanrant die in twee salons is gesplitst elk ruTmte bevattende voor 12 personen heeft een tapgten kap Wat verder meubilair enz aangaat laat comjort noch smaak iets Ie wenschen over Ook de Menu aau den heer Oppert getopnd stelde dete volkomen gerust dat dr gasten die den proefrit zonden medemaken niet den hongerdood tonden sterven terwijl elke stad waar men ophield hare speciale lekkerugen ton moeten bgdragen zooals bv Straatsburg zgn beroemd pttU de aie grt Het uitstapje zal dus eventeef als een gatlronomitche proef mogeu gelden Neemt men daarbij in aanmerking dat de treinen het van de tegenwoordige exprestreinen ook in snelheid winnen omstreeks 6 uur op een reis tnssohen de twee eindpunten looals Parijs en Weenen dan mag voorzeker de Internationale Slaapwaggon Maatschappg op succes hopen De reieigera die den proeftochl meemaken moeten 75 frank belalen ongerekend natuurlijk de kosten voor hetgeen zij willen gebraiken Volgens eene mededeeling van den beer mr Amarafoordt in het f p d D bestaat er plan om uit China naar Amsterdam eene Tonk te bevrachten geladen met voortbrengselen des lands bestemd voor de koloniale tentoonstelHug Reeds voor tweeduizend jaren vestigde Hippocratca de aandasht tgner vakgenoeten op den invloed van den bodem op de gezondheid der bewoners Toch werd tol voor weinige jaren bg het optreden van ziekten van den bodem niet die belangstelling der hjgienislen gezegd die dete toedroegen aan de lucht n aan het wate eener plaats Langzamerhand echter komt men meer en meer daarvan terug en zoekt men de kiemen der tieklen die ons treffen metr in den bodem daa in de lucht en in het water en dat te lecht Meerendeels toch wordt lacht en water voortdarend vernieuwd hetifl door den wind ketty door het verval der ririeren ent de bodem daarentegen waarop wg leven bigfl ona bij en ofsehoon ook daarin een voortdurend stroomen en liewegen van verschillende samenstellende deelen plaats heeft ia hij toch veel langer ec inniger aau onte woningen en perBonen verbonden dan Inoht en water die steeds worden vernieuwd Alt lucht en water van eene plaats bedorven zijp dan gaat dit niet nil van een dezer levensfactoren zelve maar van de plaata en verder gaande tgn tij weer apoedig gezniverd terwijl de bodem onzuiver Ugft Meer en meer werd dan ooit gedurende de iaatate jaren aarin vooral de leeraren der Munehener sobool op den invloed van den bodem op het ontstaan van epidemieën vooral van typhus en oholera weten de bodem aan een achei en natuurkundig onderzoek onderworpen terwijl ook Ier wille der bealisaing van de schadelgkheid der kerkhoven menige bodem door deskundigen werd onderzocht waarbij bleek dat werkelgk loairel de aarde telve als de grondInoht en het grondwater lal van soorten van verschillende besmettelijke ziekten verbergen en dat nil den bodem deze kiemen ona bestaan bedreigen Van enige deier tooali van het miltvunt en van de amelslof welke de malaria te voorschijn roept il de rol welke de bodem bg het ontslaan eu het voortplanten deter riekten speelt reeda vxg duidelijk aangetoond van ahdere echter is dit oog niet beweien Veel hangt daarbij af van de ligging der terreinen maar vooral ook van de samenstelling en dientengevolge oapiliarileit vati den bodem Vooral wordt daardoor de slrooming van grondwater en grondlncht beheeracht waardoor de warmte van den bodem wordt bepaald een der meeat invloedrgke factoren op het ontataaui leven voortplanten en weerstandsvermogen der micro organismen welke in den bodem verborgen ala de kiemen der besmettelijke ziekten aangemerkt moeien worden Bg dat onderzoek treedt vooral het microscopisch onderzoek op den voorgrond wat in belallg het scheikundig ondertoek verre overtreft Het micrsacopisoh ondertoek is echter nog slechts in lijne wording Zoodra dit later meer positieve en onbetwistbare resultaten tal hebben opgeleverd zullen tal van feiten waaruit de invloed van den bodem op onze gezondheid blgkt kuiiuen opgelost en ver