Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1882

I Stuk heeft vooral de aandacht getrokken omdat het I in Ignrechte tegenspraak is met de de politiek vau den heer Richter wiens houding overigens door sommige leden zijner eigene partij wordt aft ekeurd Volgent de laatste berekeningen hebben de progressislen 98 de nationaal liberalen 100 de vrgeinnige vereeniging en de andere liberale frnctiën 50 candidaten gesteld De liberalen moeten 217 zetels bezetten om van de meerderheid leker te zijn Indien meu in aanmerking neemt dat op verscheidene plaatsen twte liberale oandidoten naar deiizelfden zetel mededingen zal men erkennen dut het der vrijzinnige partg moeite zal kosten om Ai coalitie van de behoudsmaniien en het centrum te breken Volgens berichten uit Petersburg beweegt de Czaar zich na zijn lerngkomst ttit Moskon veel ouder het publiek en zonder eenig geleide Ten aanzien van de quaestie der constitutie herziening iu Spanje is een schikking tusscheu de demooraten en dissentleerende liberalen te wachten een officiéele bekendmaking van het tot stand komen der nieuwe demooratisch dyiiastische partg benevens een algemeene uiteenzetting vnn haar politieke zienswgie zal worden gepubliceerd De ralnisteriéele bladen gaan voort met groottn nadruk de wederinvoering der constitutie van 1869 te bettrgden welke volgens hen voor de instellingen des landt gevaarlgke gevolgen zou kunnen hebben Berichten uit de Vereenigde Staten melden dat aldaar sedert het laatat der vorige maand de strgd der verkiezingen voor het congres is aangevangen die tot den 7den November a s zal dnren De gewone opgewondenheid en hevigheid die het kenmerk van Amerikaansche verkiezingen zgn verloonen zich om den dag nadat de uitslag bekend zal wezen als door een tooverwoord weder te verdwgnen Hen vreest dat de republikeinen groote verlieten zallen lijden Het zegt niet veel dat zg de overwinning bereids behaald hebben in Vermout Maine en Oregon staten waar de repnblikeinache partg van oads de overhand gehad heeft en waar zg die ditmaal trouwens niet dan na een scherpen strgd heeft behonden De groote staten Ohio New York en Pennsylvanié werpen meer p ewioht in de schaal en juist daar vreest men voor den nitslag Ohio heeft sedert 32 jaren republikeinsch gestemd Maar in den laattten tgd is er een geweldige oppositie ontstaan tegen de puriteinsche gestrengheid waarmede niet alleen tegen het misbruik van sterkedrank maar tegen allen verkoop of vervaardwing van wijn bier likeuren kortom tegen alle irat een mensoh beschonken kan maken te werk l il gegaan De meerderheid van de rnlm et 000 kSera die alleen de hoofdplaats Cincinnati bevat nfn Dnitschers republikeinsch van politieke richting maar verklaarde vgandeu van alles wat op de persoonlijke vrgheid inbreuk maakt Zg verkiezen geen draconiiche drankwetgeving als I Maine Iowa Kansas betitlen en welke ook iétx reedt tot acherpen tegenstand begint te prikkelen Het is teer wel mogelgk dat de republikeinschc congresleden in Ohio iTan deze omstandigheid het verlies hunner zetels te w jteu tullen hebben Iu Pennsylvanié en New York bestaan andere oorzaken maar lijn ds voomitzichten der partg nog onzekerder Verliest tg het in deze drie staten dan bekomt haar overwicht in de geheele republiek een geroeligen knak f In verband met hst bovtutaande wordt later gemeld dat de democraten in den staat Ohio Dinsdag met 15000 stemmen meerderheid de overwinning behaald hebben Onde 21 leilen die uit den staat naar het congres worden afgevaardigd tgn nu j slechts 7 republikeinen die vroeger de meerderheid hadden Iu het telegram wordt nog eens positief vertekerd dat de overdreven strenge drankwettan airmede de repblikeinen den stut vilden begiftigen de oortaak tgn van dezen ommekeer IN G B ZON OE N Ouderk k a d IJiel II Oct 82 Mijnheer de Sedaetetir Het ingezonden of door UEd overgenomen bericht van i Ootober 1882 over e n polder quaeatie alhier ia niet jaitt n in strgd met de waarheid De bedoelde slnot daarbg vermeld is onder den naam van Kerkvliet gelegen langs een publicken weg en it tiraedt in 1861 in d polderkeur opgenomen en van de toen bettatnde eigenatrt afgekocht voor ƒ 819 met vetioek van de töisn bestaande eigeuaara 4ien vliet iu de polderkeor op te nemen Zoo tal de Hooge Baad op 6 November a t een tweede bealiising nemen de eerste heett alreeds plaats gehad in April 1882 waarbg een zekere J n Mouhemius veroordeeld is voor boeten en kosten an een te laag liggende brng over genoemden Kerkvliet of na een opvolgende eigenaar van een teet klein perceel bevoegd is in en over genoemd Kerkvliet dammen te maken en bruigen t leggen waardooi de waterloop n doorvaart geheel gestremd zgn kkard worden die thani nog niet Toldoende te verklaren lijn Keu feit vuu dergelgken aard werd o a inden loop au dit jaar door prof Ëdvrard Tan Ëichvald Tau St Petenbarg medegedeeld Deie geneeskundige toch constateerde by eene Knniache dame te 8t Petersburg dia oerigens eene uitmuntende gezondheid geuooi herhaalde malen aanvallen tran iiitermitteerende koorts lelkeus nadat ty in haar aalou Terblyf hield waarin eene builengevroDe rykdom Tau planten eii bloemen Zoodra de koortsaanval daar was giug eg naar hare laapkamer en onder het gebruik an chinine genas de koorts Zij bleef dan echter tot verder herstel nog eenige dagenMn haar boudoir en dan T rtoonde zich de koorts niet meer Nauwelijks echter betrok sij weer haar salon of de koorts verhief cicL opnieuw waarran men terergeefs de reden ibcht Eindelgk vestigde prof van Eichwald lijn aandacht op de planten en liet deie uit het salon verwijderen waarna de koorts voor goed wegbleef niettegenstaande de voormalige ptiéute lich als naar gewoonte hoofdtakelijk in het salon ophield De Bomeinsche hoogleeraar Cooradi Tommassi Cradeli dit releveerende segt overtujgd te zgu dat het bewaren van planten in kamers welke kunstmatig verwarmd en itte voldoende geventileerd ign vaak koort verwekt zelfs in landen waar overigens geene intermitteerende koortsen te huls bebooren Ook de kiemen derer tiekte meent hg dat tassebeu de porie n der vochtige aarde verborgen zgn en van daaruit in de lacht opatggen Deie beachouwiiig reeds vroeger door hem selven en Kiebs betreffende de Bacillus malarine als oortaak van inoeraskoortscn gegeven sluit nch aan bg dtrgelgke beschoawingen van Salisbury Wood Baleilra Lanti en tal van anderen terwijl vooral ook uit de bekende ondersoekingen van Pasteur omtrent het miltvaar blgkt hoe groeten invloed de toestand van den adem op het ontstaan van verschalende i besmettelijke ziekten uitoefent Herhaalde malen werd en terecht de aandacht gevestigd op het gevaar verbonden aan het kweekeu van sommige bloemen in huis en slaapkamers dan was echter de bloem zelve bet gevreesde voorwerp thans echter blgkt dat de aarde nog van grooter invloed op onte gezondheid kau zgn dan de bloem Baltenlandsch Overzicht Yersohillende sprekers dei tory partij hebben dezer dagen in Engeland het woord gevoerd en het wachtwoord van sir Stafford Northoote herhaald dat de oorlog in Efcypte vermeden lou ign indien het kabinet de politiek van lord BcaeonaSeld gevolgd had Het is echter te vetwachieu datdergelgke ve wgten geen ingang hoegenaamd inllen vinden De Dmlf Telegraph vroeger een tegenstander van Qladstone geeft aan de tories den raad om eepvandig te erkennen dat het kabinet gesla is Daardoor Hen noodeloon en tgdroovende disoussiën over den oorsprong der expeditie ia Egypte vermeden worden De Standard spreekt over den Khedive met grooter minachting dan Arabi zelf en zegt dat Engeland dwaas zou doen niet van de gelegenheid gebralk te maken om zelf alles in Egypte op nieowe grond alagen te regelen Het effectief van het Egyptische leger is bepaald op 19 000 man Het vroegere cgfer was 14 000 man dat door de militaire partg eigenmachtig wordt verhoogd De officieren zallen naar thans werd gemeld allen Turken of Circaasiers moeten zgn De werving voor Efypte vordt in Zwitserland voortgezet 100 man zgu dezer dagen nit Beru vertrokken De pen klaagt bg voortdaring over werkelooaheid der overheden die de bondswet van 1869 laten schenden Uit ingewonnen inlichtingen blgk t dat het effectief van het in Zwitserland geworven korps 2500 man zal bedragen Een korps van geIgke sterkte lal iu België geworven vordeu De sterkte van het voor Indië bestemde korps gendarmerie zon dus GOOO man zgn De recruten worden leefata aanganomen wanneer haane inatmctie in Zwitserland ii ai eloopeB Hiertiit volgt dat de 2 00 man die het Zwitscnche contingent tallen vormen op kosten der Zwitteraobe Kepubliek voor den dienst van den dienst ven den Khedive hun militare vorming zaliea genoten hebben In de Fransohe Kamers zal het over de door den vorigcn Minister van Financiën Léon Say met de OrIeBDaroaalschappg gesloten overeenkomst waar chgnlgk tot levendige disenaaie komen de opvolger Tirard herft die overeenkomst welke vervallen ie omdat tg niet intgdt door de Kamer is goedgekeord ingetrokken maar men verzekert dat Say haar in den Senaat weder tal indiecea als amendement op de begrooting De kietmanifetten volgen elkander in Pruisen snel op De zoogenaamde vereeuigde liberalen of seces nnitten hebben bet hunne 0 enDaar gemaakt Dit I i De damman en bruggen ego ook niet gelegd vóór de afkondiging der keur zooals de berichtgever gel t te melden maar oi geveer 0 jareu duarna Met de rectificotie van dat bericht door de opname van dit stnk in Uw blad zal UEil mij ten teerste verplichten De voorzitter van de daarbij betrokken polder en Uw bettendjge leter O Vonk Jz Laatste Berichten Kalro 13 October Binnenkort wordt een besluit van eii Khedive gewaoht waarin den iiiternatiouateu rechtbanken zal worden bevolen geen kennis te nemen van eischen tot schadevergoeding daar in overeeostemining met de mogendheden een speciale commissie is benoemd om dergelijke eischen te onderzoeken I Alexandrie 13 October De Egyptische Gateile meldt dat het effectief van hel leger zal bestaan uit 11 000 man onder Engeliche en Egyptische officieren De onderofficieren zullen Albaneezeo Turken en Bulgaren zgn en uit den staf van het vorige leger gekozen worden De gendarmerie zal 1500 man sterk zijnt De jaarlgksr he kosten zallen de £ lOO JDOO niet oversohiijden Kantojigerecbt te dloiida Terechtzitting van VIToensdag 11 October 1882 Kantdnrechter Mr J H van MIEBOP Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEROORDEELD Pieter Kreuk schipper te Ouderkerk tot 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Moordrecht Adrian ui Harraen arbeider Ie Ouderkerk tot ƒ 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Thgs Berger metselaar te Stolwgk tot 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Cornelia Zanen metselaar te Stolwgk tot ƒ 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda AdrianuB Johannes Lariveld koopman te Schoonhoven tot ƒ 3 of 2 dagen wegens openbare dronkenschap te Gouda Ggs van Vaaren landbouwer te Schoonhoveo tot ƒ 1 of 1 dag wegens openbare dronkeosohap te Gouda Nicolaaè Verkerk koopman in goud en zilver te Schoonhoven tot 1 of 1 dag wegena openbare dronkenschap te Gouda Oerardüt Habertus Jeldenla koopman in petten te Roti rdam tot ƒ 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Autonie van der Vliet koopman te Botterdam tot 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Qonda C V d D landbouwer te Oosderak tot ƒ 3 of 1 dag wegent te Gouda rgden harder dan ttepvoett met een beladen vrachtwagen bespannen met een paard J L voerman te Gouda evenals de vorige A U tleepertkneoht te Gouda evenalt de vorige J 8 landbouwer te Willeskop lot ƒ 1 of 1 dag etenalt de vorige A V voerman te Botterdam lot 8 of 1 dag wagens rgden harder dan stapvoeti over de beweegbare brug aan den Kleiweg te Oonda met een wagjen bespannen met een paard W V d T voerman te Gouda tot ƒ 3 of 1 dag wegent te Gouda rgden harder dan in matigen draf met een wagen bespannen met een paard J de V bouwman te Moordrecht evenali de vorige W V B ilacbtertkoeoht te Gouda tot 1 of 1 d ig wegena rijden over de klinkerttraat op de Markt te Goada met een wagen beladen met een kajf A V broodbakkersknecht te Gouda tot 1 of 1 i ag wegena rijden over de kllnkerstraat op de Gogwe te Gouda met een handkar beladen met brood J vj Z landbouwer te Uoenkoop tot I o 1 dag wegens rgden over de klinkerttraat op de Markt te Gouda met een wagen beladen met hooi G e B huitvrouw van P V te Stolwgk tot ƒ 1 of 1 dag regent te Gouda met den trein van Nieuwerkerk aankomen met een niet meer geldig retourbiljet eu niet voldoen van het verschuldigde aan Aha spoorwegbeambte op het slation te Gouda SÜPPLETOIRE PATENTEN EENNISGEVINO BUBGBMBE8TKB en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentidichtige ingezetenen wier namen voorkomen op de tnppletoire registers voor het dienstjaar 1882 83 dat igu zij die na Mei 1882 zich in deze Gemeente hebben gevestigd of na dien tgd zich voor het Patentrecht hebben aangegeven dat de PATENTBLADEN ia gereedhaid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn wonneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van den 16 October tot eu met den 28 October daaraanvolgende des voorraiddags van 10 tot des namiddags 1 are de Zondag uitgezonderd tallende overeenkoraslig Z M besluit van 17 Ooiober 1830 de binnen dien Ig d door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien eentê worden uitgereikt terwijl de nalutigen vervallen in eene boete van vijftien gulden bgaldien zij aangevraagd worden hun PATENT of een afschrift van hetzilie niet kunnen vertoonen Gouda 13 Ootober 1883 Burgemeester eu Welhonders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER CORRESPONDENTIE Het ingezonden slnkje vtn Efini e Kiea eri v Goads en OmltrekeQ li edeeltelijk een berbtting van een vroiger ingezondea slok en edeeltclgti gebaseerd op een telt welks joitthoid wg betwgfflen zoodat de plaatsing ona onnoodig roorkomt Het ituk tan X getiteld iDe verkiezing kan niet orden geplaatit Dl RüDacT Barfcerliike Stand GEBOREN i 12 0 t Pieter ouders 4 L van Oodskoorn en 6 Verlain OVERLEOBN 12 Ocl A C Coiijn 58 j N Heerkeni I j 10 m ONDERTROUWD 13 Oct J Westbroek 41 j en L an der Jagl 49 j C Vtrkerk 19 j en M van der Kleijn 18 j J T an der Pool 82 j en C Heus 88 j ADVEtlTENTIËNa m Heden gedenken onze geliefde OoderB P D MOL EN C BROERE den dag waarop zjj voor ÜS Jaren in het Hnweljk traden Oouda U Oct 1882 Hunne dankbare Kinderen en Be hawdkind Heden overleed in den ouderdom van 53 jaren mnn geliefie Echtgenoot A C COSIJN collectenr der Staatsloterg Wed A C C08IJN TA LmNT Gouda 12 October 1882 Voor de loo talrflke bewflzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte onzer Dochter bétaigen wg onzen hartelgken dank H J B PLIEGBB Utreda J C A PLIBQEE 11 Oct 1882 VAH ZllLL Voor de veleblgken van deelneming betoond bg hei overlgden van ons geliefd jongsteZoontje betoigen wg onzen hartelgken duik A J BIEZENAAR M E BlEZENAAR YAi Catz Gouda 13 October 1882 Voor Savoe behalve de reeds aangekondigde 23 Van den Ring Qonda 10 50 33 50 M A G VORSTMAN OPROKPINfi Allen die iets te vorderen hebben van of verschnl gd zgn aaa de onder het veorrecfat van boeddbeschrgving aanvaarde nalatenschap van STUmy KOSTEB Junior in leven baonlMtn te Bteumik en aldaar overleden den 16 SEPTEMBER jL worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 21 OCTOBER dezes jaars ten kan tore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 21 per 48 Flesschen met acdjns franco huis getaeel Nederland ook per proefflessoh kwart en half ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle mERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeiüg Depot van Wellen s Eoonekainp Elizter SCHOENen L A AKZËNMAGAZIJN WItJ3DSTie A A T Au 42 ONTVANGEN een groot en prachtig Assortiment nieuwe gemakkelgl passende BOTTINES LAARZEN MOLIÈRES nieuwe Kinder en Meisjes Lakenscbe KNOOPLAARZEN Jongeheeren KAPLAARZEN Dames VIL TITAT T AAD ZCM i J TT ï i Tl r Tr i JÊ ONTVANGEN een crroot en prachtiir Assortiment nieuwe gemakkelük iL TEN LAARZEN met eu zonder Hakken Heeren Dames en KinderPANTOPPELS in soorten Alles soliede bewerkt en tot uiterst billgke prijzen gesteld My minzaam in uw gumt aanbevelende üu Dn Dienaar R VAS DEB HEIJDEN bij Gebr De RAADT Westhaven en Peperstraat TE OHDTTJDj MAANDAG 16 OCTOBER en de overige dagen der week Versche Appelbolien en ander Gebak bij Raaijmaakers Javen W J m LEEUWEN Spieringstraat F 41 ONTtANÖBN en prachtige collectie HANGLAMPEN Verguld en in alle soorten van Brons ook tevens aAS ORNAMENTEM GlBglaDtaarns eo Kookmacbioes f é t A in alle soorten Beveelt zich ook tevens beleefdelgk aan tot het MAKEN en KBPAREEREN van alles wat tot het vak behoort öStvaWgeW DE NIEUWSTE m irnmsiQiFES W BOER WESTHAVEN 174 Gevraagd tegen NOVEMBER een fatsoenlgke van de Prot Godsd loon naar bekwaamheid Adres Westhaven B 151 Een BURGERMEISJE zag zich gaarne in een WINKEL geplaatst Adres met firanco brieven aan het Advert Bnrean van A KOK Comp Boekhandelaren te Gouda VERSCHENEN Aanbesteding Op WOENSDAG 1 NOVEMBER 1882 des middags te 12 ure zal door de GARNIZOENS VOEDINGSCOMMBSLB te Gouda onder nadere goedkeuring van Z B den Minister van Oorlog worden AANBESTEED De teVBTiBgvan RÜNOVLEESCH SPEK en STEENKOLEN De voorwaarden liggen ter lezing op het Bnrean van den Gamizoeus Commandant dagelgksch van 10 2 ore Winterdienst 1882 83 op Carton PRIJS 5 CBNT A KOK CoMP Boekbandelaren Binnen eenige dagen weder wachtende een lading Grove Rahr KachelkoleA waamit wg mllen voortgaan tot 57V c per Hectol A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wglen den Heer A J W KOENAART dagelijks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam te leveren contant zonder korting mits bg 2 of meer HectoL genomen Orders wonlen zoo spoedig mogelgk voor de geregelde bezorging ingewacht JAN PEmCE Cie Kantoor Torfinarkt H 101 Gouda 12 October 82