Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1882

SAMSOM Woensdag October N S83S MARKT GOUDA heeft de eer zijn retour van Parijs mede te deelen en de ontvangst te berichten van Costumes Dames en Kindermantels Peignoirs Japonstoffen met daarbij behoorende garneeringn Pelterijen enz enz Het blijft steeds zijn streven zoowel door rw e Collectie van de goedkoopste tot de rijkste Artikelen als billijkheid in prijzen tegen alle Buiten en Binnenlandsche huizen te concureeren en noodigt zijne Clientèle ten zeerste uit zyne Expositie te komen bezichtigen 1883 GOUDSGHE COURANT JMeiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken zijn kolommen opneemt blijft slechts de veronderstelling over dat het bij ongelak daar verzeild is BINNENLAND De kiesvereenigiiig Birgerplicht alhier hield GOUDA 17 October 1882 w T r 1 JL i i Zaterdngdfond fene rgadetinif tot hel tellfti aii A D den Heer W F Barbier predikant bg de pi n r hel Liim aKchan d r T d Luthersche geraernl alhier is op verzoek wegen hebben de Eer de ONTVANGST te berichten der NIEUWE MODELLEN er de ONTVANGST te berichten der NIEUWE J WINTERM AI TELS eene achoone COLLECTIE JAPONSTOPFEir met tpehoorend FLUWEEL Rokken Doeken Flocconés Duffels Miltons eene groote SORTEERING WOLLEN en GESTIKTE DEKENS Bevers Baaien Krifnpvrije W itte Flanellen alsook SSETL WOLLEN HEEItEN ONDEmESEN in alle GROOTTEN L TRICOT HANDS FICHÜS PARAP UIES WOLLEN VESTEN enz enz en verdere Artikelen tot het vak behoorende Veizekeimg Haatseltappij voor de ITaüonale Miliüe evesti d te ABWHEM Hoofddirecteur A J MQLLMANN WaarborgkapUaal VEERTIG DUIZEND GULDEN De DIRECTIE der bovengenoemde Maatschappü heeft de eer aan belanghebbenden te berichten dat de gelegenheid tot deelname is opengesteld aan het Hoofdkantoor Nieaweplein C 37 te Arnhem zoomede bg de Heeren C A B BANTZINGER Directeur Korte Tiendevreg 17 te Gouda C B tan BAAREN Einde der Oude Haven te Schoonhoven B VAN IPEREN Bz te Lexmond en C de RLDIJVER te Oud Alilas alwaar op franco aanvrage Reglementen te bekomen zgn De Directie nameni dezelve A J MOLLMANN Hoofddirecteur MT De Betaling blijft geheel ter keuze van den deelnemer ook na 5 jaar Eet Depot der echte Singer MacMzies de beste en meest gezochte NA AIMACHIVB der wereld FABRIKAAT der SINGER MAATSCHAPPIJ te New York bevindt zich ie GOUDA uitsluitend 122 23 HOOGSTRAAT 122j23 Machines op proef en gr Uis onderricht Degelgke garantie Gemakkeljke betalingsconditiën van af 1 per week aan desverkiezenden Hooge Korting voor contante betaling Markt Av54 ONTVANGEN de nieuwste DEMISAISONS KOSTUUM en WINTERSTOFFEN J HOOGENBOOM Wordt gfevraagfd ten dienste van de STADS MUZIEKSCHOOL een LOKAAL geschikt tot het geven van Lessen Brieven worden ingewacht bg F HARTING Secrtiaris De ondergeteekende maakt door deze bekend dat zgn SCHILDEBSCHOOL tot nabootsen van HOUT en MARMER weder zal aanvangen 1 Nov e k tot 1 Februari 1883 J P DOBBE Den Haag Rembrandtstraat 32 Ontyang Betaalkantoor L Droogpleever Fortuijo Rotterdam stand der Depoaitoi ente Opvraagbaar na één maand 5 o twee maanden 4 7o drie é U 7o zes A j twaalf 8 De rente wordt b vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats liebben door tnsscheukomst van den heer Mb J Ï ORTUUN DROOGLEEVBR Advocaat te Gouda BORSTCABAMELS B ionder uuIktdUd tegfo hoest en verkoodheid xija Terknjgbatr b W N Raaymaakers Haven 17 DmcWb z d BllceD ceht welks papier tan onderatuad rignet voortiaa lyn MNWWnMnMMIIll 2 Bontearanieta B W N Baa mulcen j I OOUOA Snelpersdruk van A Bbimkham te Gonda voortdurende ongetteldheid eervol emeritaat verleend in te gsau met I Januari 1SS3 I e meest gewiclilige raaduilting van het jaar die oaarin de gemeente brgrooling voor het volgende jaar wordt behandeld wordt Vrijdag 20 October e li gehouden Donderdag 26 October e It heeft de eerste vom telling in deze gemeente plaats van de Koninltlglte Verecnigiiig Het Nederlandtch Tooneel De Amslerdaraache Afdeeling zal dan opvoeren De Kantzau s Tooncelïpel in bedrijven van ErokmannChatrian ohryvera van Vriend Fritz vertaald door A J Le Gras Daarin treden o a op de hh Eouia Bouwmeester van Sohoouhoven Spoor Tonrniaire de Jou en Sohuize benevens Mevr Sloeli Mevr Sluijter Mej Sophie van Biene en Mej Marie Lorjé l e Ranhau ê behoort tot die stukken die van de eerste opvoering f in het Theatre ïraucaü een buitengewoon groot succes hadden de lUtutration nam in hare Italommen afbeeldingen op van de meest treffende looneelen en in de voornaarasto schouwburgen werd het avond aan avond opgevoerd Een bewijs hoe hoog het Nederlanieck Tooneel het stuk schal is dal de Vereeniging het zoowel door hare Hotterdamsche 1 door hare Arasterdamsohe Afdeeling laat opvoeren wat slechts mei zeer enkele stukken het geval is Het komt om voar dat het den Ooadsohen ia Ï ezetenen hoogst aaiigenaam lal zgn met de Rantiau enois t maken Donderdagavond werd voor de leden der K K I eeavereeniging alhier de eerste leiiog vaa het seizoen gehouden door den heer P B Viaman pastoorte Nederhorstdeo Berg De spreker had een onderwerp van ascetisohen aard gekoseo en behandeldedit op een aangename en boeiende wgie waardoorhij vaa de vrg lalryke vergadering veel bjjval ineogstte Tyd De Slandaard noemt den heer van Bergen Usendoorn heden den eenig goeden maar dan ook voor de astirerolulionaireu teer te dnchlen oandidaal Het blad legl ten slotte Dubbel driedubbel oppassen zal dan voor ons goeide volk de boodschap zyn We jhmM er komen Wiskuustig zeker komen Maar er moet dan ook uit gehaald al mat er in lil Hoge deze aansporing tot krachtsinspanniug aan het goede volk der anti revolutionairen ook voor de liberalen een prikkel zijn om niet stil te zitten I Hei Dagilad zegt het volgende De Kieerereeniging BargerplieU le Alphen heeft op een eigenaardige wyze beschikt over den Burgemeester van Gouda door hem te dwingen op 7 Xovember e k ao eiii tolent ziek of uit z jn gemeente afwezig te zgn Immera art 91 der Grondwet zegt De ambte naren die ter verkiezing voorzitten zgn binnen het district waarin ig voorzitten niet benoembaar als lid der Stateu Qeneraal Art 48 der Kieswet bepaalt dat de voorzitter van den Gemeenteraad ie voorzitter van het bureau van stemopneipiog De wgte waarop de Burgemeeater voorzitter van den Raad door een wethouder wordt vervangen is geregeld bg art 77 der Gemeentewet en daarin is alleen sprake van ongesteldheid afwezigheid of oDtslentenia Door den Burgemeester van Gouda nu oandidaat te stellen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer blijkbaar buiten diens voorkennis heeft men dus op onbescheiden wgze tegen den dag der verkiezing over fijn persoon beschikt Wanneer men bovenstaande regelen in een of ander dorpsblaadje las zoude men de schouders ophalen onder den uitroep hoe kinderachtig 1 Nu het groote Haagsche politieke blad een dergelgk berichtje in een candidaat voor het Lidmaalscbap der Tweede Kamer De voorzitter de heer J A Koest van Limburg sprak na opening der vergadering en na voorlezing der notulen allereerst een iroord vau hulde over de wijze waarop mr J 6 Patijn zyn taak als volksvertegenwoordiger had vervuld waarna hg voorstelde hem namens de Vereeniging dank te betuigen voor hetgeen hg als afgevaardigde van ons Histrict in de Tweede Kamer had gedaan Dit voerstel nerd onder algemeene tQrjuichingea aangenomen Daarop werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld personen le jioemen die men voor candidaat in aannuiiking wilde doen komen De heer O i Steens Zijflon stelde voor Mr A A van Bergen IJzeudoorii alhier de heer Mr J Fortugu Droogleever noen d Mr VV Thorbecke te s Gravenhage en Mr P i fuel aldaar de heer J M Noothoven van Goor loenidc Mr J Vertuyu Droogleever alhier en dfs heer C Wille van de Velde noemde den heer U 1 Bool oud directeur vau Financien in Ned Indïë thans wethouder van Ijeiden Ue heer G J Sieen Zgnen Sf rak allereerst een woord ten gunste eener candidalun van Mr van Bergen IJzendoorn In dien beer zonde deze vereeniging een nilnemend candidaat en de liberale partij een bg uilslek geschikt volksvertegenwoordiger hebben Talentvol spreker en bekwaam jurist zijnde slaat bg bg ons allen tevens bekend als man v n karakter en van degelgke beginelen zoadat moeil k bater kame kon gedaan waMtao aaram api sijn candidatuur ten zeerste aanbeveelt De heer Mr J Foriuijn Droogleever voert daarop het woord ten betooge der wensebelqkheid om een ander candidaat dan deu genoemde te stelleiv Hg begint echter met nitdrnkkelgk le eóaslaleeren dat hij het voor ons district zeer gelukkig zou rekenen als Mr van Bergen IJzendoorn het vertegenwoordigde in de Kamer Geen candidatao sou hem meer wenschelgk voorkomen dan juist eene eandidatuurvan Bergen IJzendoorn en spr zou de laatste zjjn om een dergelijke eandidatuur te besirgden mits die dan ook bepaald door den heer van Bergen IJzendoorn werd aanvaard Werd de beer van Bergen IJzendoorn nu bier aandidaat gesteld en candidaat der Centrale Kiesyereeniging dan zon het vreesde spr weer deuzélfden weg opgaan die bij de vorije verkiezing werd ingeslagen Toen had de heer van Bergen IJzendoorn de oandidalnnr niet geweigerd het is waar doch ook niet bepaald aanvaard hg had slechta daarin heruet en dat wenscht spr thans le voorkomen wijl dat z i een zeer ongunstigen invloed moest uitoefenen op het reaultaat der verkiezing Er waren toch verscheidene kiezels die Mr van Bergen IJzendoorn gaarne hnn alem zouden geven doch alleen in geval hg verklaarde bepaald de oandidamur te aanvaarden Wanneer evenals by de vorige verkiezing ook thaua alom kon worden gehoord de heer vnn Bergen IJzendoorn ia tegen zgn zin candidaat dan vreest spr dat dit hoogst ongunstig zal werken op den uitslag der verkiezing en daarom wil hg thans liever een ander candidaat atellen Wat zal daarvan het gevolg zgn f Dal er eenateramigheid gemist wordt tussohen de verschillende afdeelingen van de Centrale vereeniging wat ingevolge de bepalingen van het Beglement aanleiding zal geven tot een vergadering der verschillende afdeelingen te zamen Iitmiddels heeft men lijd gehad deu heer van Bergen IJzendoorn eene bepaalde verklaring le vrage of hg al dan niet eene eandidatuur aanvaardt en wordt die oangenomen dan zal spr de eerste zgn om op de Centrale vergadering den heer van Bergen IJzendoorn als oandidaat voor i stellrn De heer J M Noo oven van Goor vraagt daarop t woord en zegt het gev len van den vorigeu spr volstrekt niet te deelen De an4 re afdeelingen der Centrale vereeniging in ons district BieMeU d vau Bergen IJzendoorn candidaat ook Buri crpfjAl in deze geraoenie moet volgen spr dat vo eeld gen In genoemden heer zouden wg toch een uitnemend afgevaardigde hebben terwyl zijn eandidaatstclling op heden avond levens een protest zou zgn tegen de zeer voorbarige en hoogst oukieache wijze waarop de candidatuur van Bergen IJzendoorn in twee naamlooze advertenlien in de Oonduie Ct van Vrijdag jl is bestreden Spr achl den weg door den vorigen spr aangewezen tijdverlies daar de heer van Bergen IJzendoorn zoo hg heden avond candidaat wordt gesteld reeds terstond de candidaat zal zijn der Centrale Kiesvereeniging terwijl wordt nu een ander candidaat gesteld de heer van Bergen IJzendoorn toch maar eerst later de candidaat der Centrale Vereeniging zal worden daar zelfs hij die voor t oogenblik de eandidatuur bestrgdt verklaart die le willen verdedigen op de Centrale vergadering De heer Mr J Foringn Droogleever beantwoordt den vorigen spr en zegt er bg te blijven dat eene candi atuur van Bergen IJzendoorn hoe gewenscht ook in alle opzichten alleen kans van slagen aanbiedt als die uitdrukkelijk wordt aanvaard fiat eenvoudig berusten in een candidatour zou t i nadeelig werken op den nitslag De Voorzitter merkt op dat zoodra de h er van Bergen IJzendoorn op deze vergadering candidaat wordt gesteld hü reeds is daar alle andere afdeelingen hem stelden de candidaat dei Centrale Vereeniging waarvan hem natuurlijk l woeden kennis gegeven en dan falgkt toch of eandidatuur al dan niet wordt aangenomen Nog enkele andere sprekers voeren het woord en wijzen er op dat het een vreemden indruk zon maken dat de kiesvereenigingen in andere deelen van het district den heer van Bergen IJzendoorn wel stelden en juist die in Gonda niet terwijl voorts nog in het licht wordt gesteld hóe de aanstaande verkiezing meer kans van slagen nvUedt dan de vOtigï dfiif tocü ten aftredend lid tegenover den liberalen candidaat stond wat nu niet het geval is Daarop werd nog een en ander gesproken over de verdere peisonen die genoemd waren De heer Mr J Foriuijn Droogleever teide Mr W Thorbecke gaarne een zetel in de Tweede Kamer te zien innemen met het oog op z jn groote bekwaamheden Wat Mr Snel betreft ook door spr genoemd hij had gemeend de anoniepie advertenlien ten diens gunste in de Gondeeie Ct geplaatst met een enkel woord in af keurenden tin te willen bespreken doch naar hetgeen de heer Noothoven van Goor reeds getegd had was dit onnoodig geworden Ten slotte verzocht spr zelf ook genoemd als candidaat als toodanig niet in aanmerking te komen De heer J H Noothoven van Goor en de heer C Witte van de Velde spraken ten slotte nog een enkel woord ten gnoste der door hen genoemde personen de hh Mr J FoituiJB Droogleever en U J Boot Eerstgenoemde had steeds groote belahgstelling en ijver getoond in de openbare zaak van de vereischte bekwaamheden alleszins blijk gegeven en was als Lid der Provinciciale Stalen reeils opgsdragen ons district te vertegenwoordigen Laatstgenoemde had reeds eens ie Middelburg de meerderheid verkregen doch de verkiezing werd toen nietig verklaard en bü een nieuwe behaalde de tegen oandidaal de meerderheid Ds heer Bool was een energiek ijverig en lalentval man die in zgn tegenwoordige woonplaats Leiden in betrekkelijk korten tijd zóó gezien en geacht werd dat hem dezer dagen met algemeene stemmen door den Raad de betrekking van wethouder werd opgedragen Ten slotte werd tot stemming overgegaan waarbij de heer Mr A A van Bergen IJzendoorn 13 st en Mr W Thorbecke 1 st op zich veteenigde loodat tot candidaat der Vereeniging is geproclameerd Mr A A vAM Bebgen IJzendoobm Voordat de vergadering gesloten werd werd het bekende adres aan den Koning van de Unie te Amsterdam in zake het kiesrecht ter sprake gebracht doch na eenige discussie besloten geen adres van adhaesie in te zenden wjjl dit nu reeds een wetsontwerp tot herziening der kieswet is ingediend ontijdig mocht heelen 1 Daarop werd de vergadering door den Voorzitter gesloten