Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1882

j Poti Tiflis £ 2V6 Baltische l 4 pCt obl Gr Russ mq Chaik Azow Jel Griazi Jel Orel Kursk Ch Azow Los Sew Morsch Sysr Orel Vit nand allen 1 pCt Induttrieele Kaarde Aand Duitsche Ryksbank waren j n do Amst adm lager Oost Hong Bk g en do Pandbr 1 pCt hooger Ameïikaanschï WAABDïii Staali mdteH Zelfs in deze waarden zqn de variatiën gering Obl V St veranderden niet eu van Brazilianen slechts 75 die prqs gaven Florida s waren 3 Colnmbianen Vi en Venezuela a i Ie Mexicanen i hooger Er wordt in den laatsten tqd ook weer gedobbeld in geconfedereerden die 28Vj i 30 noleerden SpoorieegleenitigeH Lusteloos bleef vooral deze hoek Er was nogal vraag naar Chesap Ohio obl waardoor zq P r l lo 1 wonnen 88 Vj ook in CanadaSouth C v A die per saldo ook l 4 verbeterden 65 5 voorts in Illinois Cv A die 5 pCl stegen l 3 Van de Louisv en Nashv verloor C v A en Ie hyp 2 pCt nagenoeg gelqke verliezen werden geleden door Buff Pittsb S Louis Cairo inc bnds Missouri do Chic N W pref st verloor 4 pCl Braziliaansohe SpwI V l er De 3e Serie der Vereen Am Spw fondsen Vs minder do hyp beier Induilrieele Kaarde Cert Colorado en Louis Cit Bk Vs U ind Maxwell s l s a is hooger 26V 32 Pbolonoatie bente 4 pCt T P S De beurs opende heden zeer gedrukt doch kon zich later ten deeU beniallen 6 pCt Torkea verloren 6 I Cl Vs pCt Egypte Vi Russen waren niet geanimeerd dook van de sporen waren Ria Wiasma eo Mort Sysr nogal in trek de eersten stegen lot 65 dat 2 de laatsten tot 65i i dus 3 pCt hooger Aand Warschau Weeden 1 pCt lager Mexicanen verloren i i Colombiauen Vs Am sporen bleven lusteloos cert Louisr Naibv V beter Locale waarden mede Oaower Aand Haarl Zandr 100 do Centraal 37 gestemp obl do 68 4 Aand Kanaal my V Jo Kol Bk 3 pCt lager doch Pauopt 2 en Insuliude 4 pCt hooger Prolongatie rente 4 i pCt Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING l te ditz Huis en Erf Lange Dwartslnsat H 142 ƒ iOIO Vi A Grendel Idem Tarfsingel P 70 710 k B Mullaart Idem Turftingel P 71 ƒ 90 k k Grendel BIJTÜIG SCHOÜW BURGEMEESTER erf WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien Art 43 der verordening van Politie voor die Gemeente vaatgetteld den 10 Juni U Augustus 1866 en afgekondigd den 12n September daaraanvolgende Brengen ter kennis der VoerKeden en Huurkoetsiert dat op Zaterdag den 21 October 1882 des morgens ten 10 ure op het plein achter het Waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuriug hunner Rqiuigen zullende de nakeuring der op dat tydstip verhuurde of in gebruik zyude Rytaigen plaats hebben Zaterdag den 28 daaraanvolgende ter zelfde ure en plaatae Gouda 9 October 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BI$0UWER Bargerllike Stand GEBOREN t 14 Oct Adrians Teast ouden C laa Waai en T C Blekland Petriii JoliaDnes ouden P J Houings aa J J Speruaaij Aotbouia oodera W van Dyk en A A vao LeauwcB Fnnciacai Jofaasoas ooderaF Groeoea dal CU J P au der Klagn 15 Pieter ouden J Xnoendonk eu M Broekhniaan Johanna AHda ouders P Sanerbier en F J Rgk Mariona Johannes ouders M J Flui en C vaa Rgiirgk ld Margaretlia Helena ouden T N M Knmel en A M van den Berg OVERLEDEN ia Oct B den Braber 2 m 14 W A Kalihoien dm P Ridder 4 m F Toiloo U m 15 M ander Weijde 4 m P Vrgenhoef 5 m 16 A Koppeudraaier 6 d 17 J de Jong 9 m ADVERTENTIÊN ♦ Berallen van een Dochter F J SAUERBIER BiJK Gouda 15 October 1882 Uit Hoorarccht tchryft men one tan heden Oiiteren arood 9 uur barstte dooreen onbekeode oortaak een heTJ e brand nit in het huis bewoond door de weduwe ran Jan fan Tilburg Sit huis tond op een half uur nfatands ran het dorp in deu Zuidplaspolder Gelukkig ontdekte de smid WerkhoTen die ook daar woont deu brand ea gelukte het hem de bewoonster die reeds te bed was met hare dienstbode nog uit het fttut te redden De brandweer nn hier die dadelijk toesnelde mocht het geraar voor de nabystaande smederij keeren Huis eo inboedel tnn totaal verbrand alleen 1 0 nog eeoige belangrijke taken gered Hei Valland verneemt dat de Commissie belast met het onderioek naar de ramp van de Jdder haar rapport voltooid heeft zoodat binnen weinige dagen de openbaarmaking daarvan kan verwacht worden Naar de StieilwHe CoaraHt verneemt is de heer J C Fabins lid van de Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistriot Delft sedert eenigen tijd ernstig ongesteld Hy is lydeude aan een hersenciekte en lijn toestand boezemt groote bezorgdheid in Van de gelegenheid tot baden te Soheveuingen werd dezen zomer als andere jaren ruim gebruik gemaakt Niettegenstaande vele dagen het weder zeer ongunstig was en twee dagen zel in t geheel niet kon gelwad worden werden slechts 27 baden minder genomen dan verleden jaar In het geheel werden afgegeven 19 771 coupons voor dameabaden en 32 516 coupons voor heeren baden totaal 52 287 In bet badhuis werden genomen 3052 zoutwaterbaden 1242 zoutwaterbaden en 1932 douches totaal 6226 tegenover 6565 binnenbaden in 81 Volgens de N R Cl was Zaterdag ora ééa uur de leening ten behoeve der Kotterdamsche Diergaarde groot ƒ 600 000 aldaar anderhalfmaal volteekend De heer J Anspaoh sedert meer dan 26 jaren predikant te Eck en Wiel is Donderdag in den Ryu b j de overvaart met de pont nab die gemeente verdronken De koetsier die hem gereden had sprang hem na en is mede in de diepte verdwenen Da Anspach was een yverig naspoorder der Geldersche geslachten oudheidkunde Meermalen las men van zijn hand belangrijke bijdragen in de Namrteker en deu Geldmekn Foli$alma ai Hy was ongeveer 60 jaar oud en sedert eeoige jaren weduwnaar en laat 12 kinderen na Omtrent het eerste van de wetsontwerpen tot herziening der kieswet is thans mede te deelen dat het ontwerp eene verdeeling van de kieadistrioten naar den oensus in vijf klassen voorstelt Voor de eerste klasse wordt en census van 60 aangenomen voor de tweede klasse een census ran ƒ 40 voor de derde een van ƒ 30 voor de vierde van ƒ 24 en voor de vijfde van ƒ 20 De ceusus van 60 zal geéischt worden in de gemeenten Amsterdam Botlerdam en s Gravenhage De census van ƒ 40 wordt ingevoerd voor de gemeenten Utrecht Groningen Arnhem Leiden Haarlem Leeuwarden Dordrecht Delft Schiedam en Middelburg De census van 30 zal gelden voor de gemeenten Maastricht Nijmegen s Uertogenbosch Zwolle Gouda Alkmaar Zaandam Harlingen Sneek Vlissingen Gorinchem Goes Bolswanl Dokknm Zierikzee Hoorn en Furmerend De oensus vnn ƒ 24 zal bepaald worden voor de gemeenten Deventer Kampen Breda Zutfen Amersfoort Koerraond Tirl Zalt Bommel Assen Heppel en voor alle gemeenten in de provinciën Groningen Friesland Noord Holland Zuid Holland en Zeeland voor zoover deze hierboven niet zijn uitgezonderd De census van ƒ 20 zal gelden voor alle andere gemeenten in de overige gewesten ook voor zoover die niet uitdrukkelijk zijn uitgi zonderd De vermoedelijke vermeerdering van het aantal kiezers door deze oensus rerlaging wordt op ongeveer 12 000 geschat yit de Memorie van Toelichting blijkt o a het Waaneer thans slechts een wetsontwerp tot herrieaing van den census wordt ingediend dan is dit niet omdat de Regeering zich daartoe wil bepalen maar alleen omdat die herziening met het oog op het samenstellen der nieuwe kiezersiqsten in de maand Februari het meest urgent is Een voorstel betrekkelgk de indeeling der kiesdistricten zal spoedig Tolnen Bij sommigen beeft het bevreemding gewekt dat in de Troonrede èn van herziening der Grondwet èn van wytiging va i het kiesrecht is melding ge maakt De Minister van binnenl zaken wensoht hieromtrent het volgende op te merken Het schijnt geen betoog te behoeven dat sommige bepalingen der Grondwet niet meer overeenstemmen met de feitelijke toestanden en met de tegenwoordige behoeften dat anderen de wetgever een te kuellenden band aanleggen terwijl ook de redactie in duidelijkheid somtijds te wenschen overlaat Behooren tot dete bepalingen de voorschriften omtrent het kiesrecht de parlementaire werkzaamheid het belastingstelsel en tel defensiewezeu andere artikelen schijnen toch met nog meer recht voor herziening in aanmerking te komen Zijn ei dus gewichtige gronden om de vraag van welke bepalingen der Grondwet herziening raadzaam is aan de oMe te stellen de Regeering heeft allerminst de nadeelen roorby gezien die daaraan verbonden zijn Alvorens het toelichting van het wetsontwerp over te gaan acht de Minister het wenschelijk met een enkel voord zijne meeniug kenbaar te maken omtrent verschillende punten die by de behandeling van vroegere voorstellen tot verlaging van den census zijn ter sprake gekomen Daaruit wordt hier het volgende vermeld De Minister acht het ongeoorloofd omtrent het kiesrecht der zoogenaamde capaciteiten eene bijzondere regeling vast te stellen Kau derhalve voor toekenning van kiesrecht aan capaciteiten niet gezorgd worden bij de regeling van den census wijziging van het belastingstelsel kau er toe leiden dat zij het dual voor vereischt bedrag in de directe belhstingen betalen en aldus het kiezerschap verwerven De personen die hier bedoeld tyn behooren in den regel tot den gegoeden stand en indien zü minder dau ƒ 60 a ƒ 2 0 directe belasting san het R k betalen is de regeling dier belasting blijkbaar gebrekkig Art 76 der Grondwet bedoelt evenals art 78 de directe Ryksbelastiogen Het gaat naar de meening van den Minister niet aan de Grondwet aldus uit te leggen dat de directe provinciale en plaatselijke belastingen by het opmaken van de Igsten der hoogstaangeslagenen niet by het opmaken der kiezersiysten oor de verkiezingen der Tweede Kamer wél in re kening gebracht zouden worden Voorts is het niet aan te nemen dat de grondwetgever de kiesbevoegdheid zou hebben doen afhangen van grondslagen die in de verschillende deelen des lands zoo wisselend zyn als gewesteUjke a plaatseiyke belusliiigen c Het is niet geoorloofd de verhouding tusschen de bevolking en het aantal kiezers in eene gemeente tot grondslag te nemen De Grondwet eischt regeling naar de plaatseiykefeslehlheid Is er eenige reden om aan te nemen diat naar dezen eisoh overal een zelfde gedeelte der bevolking geschiktheid voor het kiezersohap zou bezitttn Zeer zeker niet Aan bet slot der Kemorie van Toelichting neemt de Minister de vryheid met bescheidenheid maar tevens met ernst op bene spoedige behandeling van dit wetsvoorstel aan te dringen De degrlykheid van bet onderzoek behoeft daardoor geen schade te lyden Tegen eene spoedige behandeling kan ook bq de tegenstandeis van censusverlaging geene bedenking bestaan Niemand kan meer dan by overtuigd zyn dat ook op ander gebied dan dat van het kiesrecht veel behoort gedaan te worden Een Minister van Binnenlandsohe Zaken die verzekerd is vau het vertrouwen der Volksvertegenwoordiging zoude gedurende vele jaren in de herziening van de wetten welke tot zyn Departementen behooren ruimschoots arbeid vinden Tot herziening van het middelbaar onderwijs en tot eene betere regeling der plaatseiyke belastingen wil de Min nog in dit zittingjaar gaarne medewerken Doch sedert zyn optreden heeft hy verbetering van den politieken toestand door uitbreiding van het kiezerspersoneel en door een andere indeelibg der kiesdistricten als de taak beschouwd waarvan de vervulling lóót alles door hem moest beproefd worden Het bestuur der aanstaande koloniale tentoonstelling te Amsterdam heeft de Nederlandsche fabrikanten van stoom en andere werktuigen ongeveer ryflig in getal uiigenoodigd lot een gemeenschappeUjke byeenkomst om Ie bepalen op welke wyze deze belangrqke tak van nyverheid op de tentoonstelling tot haar recht zal worden ebracht Aan de Nederlandsche eo buitenlaadsohe regeeringen voor zoover zq aan de tentoonstelling deelnemen zal het versoek worden gericht om naar gelang van het getal inzenders juryleden te benoemen Slechts het één zesde der juryleden zal door het comité van uilvoering worden aangewezen Voor de vervaardiging van de modellen van medailles en getuigschriften voor de bekroningen zal een interaatienale wedstrqd gehouden worden mrt uitloving van belangrqke prqcen in geld 13 120 vragen zqn door de commissie voor de enquête omtrent de exploitatie van de spoorwegen in Nederland gedaan De ollerlaatsie vraag was naar aanleiding Van eenige inlichtingen die een getuige veehandelaar van beroep omtrent de exploitatie van onzen Rhqnspoorweg had gegeven De getuige had zich beklaagd dat in ons land 10 personen in de tweede en 12 personen in de derde klassecompartimenten worden vervoerd wat z i in den zomer te veel woe Zqn de compartimenten gemeeniyk zeer bezet f was de 13 120e vraag van den voorzitter der commissie Ën de getuige die dien dag iu een vol compartiment had gezeten en bigkbaar daarover nog uit zyn humeur was antwoordde Op mqn reis hierheen zat ik heden met 1 0 personen De Maatschappq is zeer spaarzaam met baar materieel Gelukkig dat het antwoord op de allerlaatste vraag van de enquête niet moest luiden dat er 12p roneu in het compartiment waren gestopt en hetbe lienend personeel zich dus aan overtreding van het reglement had schuldig gemaakt ffi Buitenlaiidsch Overzicht De BerUjusche correspondent van de Dailg Neic $ verneemt dat de onderhandelingen tusschen Engeland en Frankryk over de Egyptische aangelegenheden van bevredigenden aard zyn Er bestaat alle hoop zegt hy dat ze spoedig tot eene verstandhouding leiden zullen Verder verneemt hq dat Engeland s vorderingen te Beriyn als zeer gematigd beschouwd worden Zoodra Engeland en Fraukrqk bet eens zyn zal aan de overige Eoropeesche mogendheden gevraagd worden of eene Conferentie al dan niet noodzakelqk geacht wordt Van ééne zaak houdt men zich te Berlqo overtuigd namelqk dat de staatkunde van het kabinetGladatone ten opzichte van Egypte in de regeeringskringen der Duitsche hoofdstad goedkeuring gevonden heeft Hetzelfde blad meldt uit Cairo dat Baker pacha zqn oorspronkeiyk plan betreffende infanterie officieren gewqzigu heeft en zq thans op grootere schaal by het leger en de gendarmerie zullen toegelaten worden dan aanvankeiyk zyn plan was Overigens is nog niets geregeld alleen is men hieromtrent overeéngel omen dal het leger en de gendarmerie bqeengenomen zullen beslaan uit 11 000 man onder twee inspecteurs die aan Engelsohe officieren ondergeschikt zouden zyn Het korps gendarmerie zal 1500 man sterk vezen In Egypte openbaart zich bij zekere partq in de omgeving van den Khedive meer en neer de zucht om het land volkomen onafhankeiyk van Turkije te maken Volgens de Daily Ifeici zal waarschyntyk aan deze stemming binnenkort in een manifest opeu baarheid gegeven worden De Engelsche regeeriug heeft de officieele mededeeling ontvangen dat het rechtsgeding tegen de Egyptische rebellen een aanvang heeft genomen Haar is ook de akte van beschuldiging gezonden Het eerst zullen voor den krygsraad terechtstaan de hoofden van deu opstand die in de voorvallen te Alexandria lietrokken zyn Zq worden beschuldigd van de in Juni gepleegde moorden of medeplichtigheid daaraan brandstichting en misbruik der parlementaire vlag Daarop zullen de andere beschuldigden ia twee categorieën volgen Het lot dat Arabi beschoren is wekt io Engeland mee £ n meer de belangstelling Welke ook de schuld van den voormaligen dictator moge zyn de algemeeoe stemming is meer en meer voor zachtmoedigheid en de pers reroordeell ten strengste de slechte behandeling welke Arabi naar men beweert vao den kant zQner bewakers ondervindt Zy erinnert dat op de Engelsche regeering in dit opzicht eene zedelqke verantwoordeiykheid rust De Poll Mali Oatetta aarzelt niet te verklaren dat Arabi niet als gevangene van den Khedive maar van de Kngelschen moet beschouwd worden In elk geval is men van gevoelen dat niets de regeering van den Khediv machtigt om den overvonnen vyand aan mishandelingen bloot te stellen Naar men verzekert heeft sir E Malei in last om vertoogen deswege bq den Khedive in te dienen De Engelsche conservatieve leden van het Lagerhuis hebben een aanmaning ontvangen om 24 dezer bq de heropening van het Parlement op hun plaats te zyn daar er zaken van hoog gewicht aan de orde komen Men schqnt dus groote oppositieplannen te hebben De Fransehe Ministerraad besloot geen kranten bericht meer van de zittingen te geven Dat zal ten gevolge hebben dat iedereen een bericht van de zittingen maakt naar het hem goeddunkt dan volgen de officieuse verbeteringen en n f a weet toch wal er gebeurd is De Hong iarsche Minister van koophandel graaf Kenieny is tot Minister van Openbare Werken en graaf Paul Czeohenyi tot Minister van Koophandel benoemd De benoeming van laatstgenoemde een der aanvoerders van de grmntigde oppositie zat vermoe delijk de samenstelling van die fractie met de liberale regceringspariy ten gevolge hebben De Effectenlïe iirs XL Amsterdam 16 October 1882 Ook thani kan slechts weinig belangrqks worden medegedeeld Dinsdag en Woensdag scheen hel dat de toestand verbeteren zou maar Donderdag kwam er al weer reactie en de week eindigde voor schier alle soorten doch voorul voor Amerikaansche Sporen flinw en ongeaniftieerd Daarbq was de omzet zeer onbeduidend zoodat alles medewerkte om de koersen te drukken Het geld is weer iels duurder geworden Er is trouwens groot vraag want 1 is de herfsltyd steeds een tqd waarin bet geld noodig is om de landbouwproducten te betalen en 2 zyn er weer een paar maalschappqen verrezen die in de aanstaande week inachrqviug open stellen Zoowel Arnhem als sGravenbage zag een hypotheekbank verrqzeo de eerste biedt aan 150 000 4pCt Paudbr a 98Vj de tweede ƒ 600 000 4pCt obligatiën Daarenboven is door den slaat op 20 dezer de inschryving voor 17 millioen aan èchatkislbillellen geopend en ligt in t vomuilzicht een nieuwe Ruuische Spoorwegleening Batum Tiflis door het gouvernement gegarandeerd groot 8 millioen ponden st in 3pCl obl k 56 een nieuwe Turksche SpCt leentng eveneeni 8 millioen ponden st a 85 en een nieuwe emisie der Hongaarsche papierrente ad 3 millioen Borqneii De Nederlandsohs Bank zag haar goudvoorraad weer met 11 ton verminderen haar disconto en beleeningrekeningen met ruim 4Vi millioen rermeerdereg BiNNBNLANDSCBE WAABDEN SUuUi Prorinciolten OemttHlefoitdun Staatsfondseu noteerden alle hooger en sloteu integralen 66V drieën SO j vieren lOg Vu i ♦ amort 8yn 96 entrepêt dok 104 Van de andere fondaen waren obl Amst 79 do Roti 82 en do Leiden hooger obl gem Groningen i i g r PremieUmiiifen Ook deze loorien hielden zich goed Amsl sloten lOS j a I09 Rolt lOOVi met eenig verlies na de loting Credietl 95 en Paleisl 119V 8poortii glteiii gtn Het wordt bevestigd dat de Rqnspoor nu ook een bod heeft gedaan om de Centraal Ie pachten In desa week zal de vergadering van aandeelhouders plaats hebben Van de Ceolraalwostdeo daalden aand eo oU reep l s P gestcmp obl sloten onveranderd en do uitg sch verbeterde 1 Aand ftyospoor gingen l s o Iix 9p i achteruit Van Boxtelwaarden waren obl g do l 4 ea 2e hyp l r Aand Haarl Zaodv vielen van 123V op 100 geforceerde realisatie moet daarvan de oonaak zqn Vrq algemeen is echter t gevoelen dat doe aand veel te hoog stonden Tramwaj leenitijfe Behalve voor Omnibnsmq die 3 pCt steeg zqn in deze soorten slechts verliezen te vermelden en wel van 5 pCt voor Gooisohe tr van 8 pCt voor Bqiuigv en Roti Ir en van voor Arnh do IndutlrieeU Kaarden Er valt rqzing te vermelden voor aand Kanaalmq van S Rotleid van 1 K W Stoomb mq van 2 Ned Bank van Sloomr Inndinde 1 86 pCl daarentegen daling voor Air Hv 2 Hv Amat l j Havenstoomb ï j Panoplicum 1 Rolt Hr aand Stoomv Ntderl 1 5 pCt obl do 1 aand Stoomv Zetland V ËUB0PBI8CBX WAARDEN StoaU ondu i iPCi België Vs 8 i i r Hongaren waren 67 en SpCt gondrenteferm doch 4pCt goudl b i pCt do Vj lager jltalianen Lamaison s nder Oostenrqkers alle lager hoogilens voor goudreote Poolsflhe schatkislb minder Portugeezen ferm ep ij ft u hooger Russen waren mede in flinke stemming vooral profiteerden de pondenioorten die Vs 1 verbeterden 73 telfa V 2 Ooaterleeningen resp Vs Vi liooger Ond Russen maaktea byna de eenige uiiiondering en verloren i j4pCt Spanje l A builenl Vs doch do binnenl V hooger 6pCt Turkea a V minder pCt do een a twee fraction beter 4pCt F rypl V lager PremieleeHingen De meesten waren iets lager Oostenr Vj 1 behalve Weenen die tegen Russen 63 Vj 66 1 Madrid Turkeu J Hooger waren Antw Brussel Hongaren Vs Theis en Zwilsersche Vi Spooruiegltmiiige Behalve Russen waren de meeste soorten lager aand Theiss sp Victor Em Vi Fr Oostenr li Elislqn aand WarsohauWeenen 2 48V do Warschau Bromb V en obl WarscbauWeenen hooger Russen waren IB gunstige stemming behalve bl Brest Grajeifo die 1 pCt verloren gingtn de meesten vooruit Heden OTerleed te i Hage onze geliefde Dochter A Aanbehnwddochter Ml j ZWAANTJE MAEIa tan VEEN Echtgenootvan den Heer Martinbs Zanbn in denoaderdom Tan 27 jaren B L VAN VEEN N A TAV VEEN Oouda 16 Oct 1882 va der Pwi GERBEIN en JOZEF BAKKER Er BIEDT zich aan tegen drnkk n tgd een mODISTE goed met het vak bekend Adres met franco brieven onder No 765 aan het Bareat dezer Coarant STEENHOÏÏWEE gevraagd MULDER en BAKKER Bleekers singel Aanbesteding Op WOENSDAG 1 NOVEMBER 1882 des middags te 12 ure zal door de GARNJZOENSVOEDING COMMISSIE te Gouda onder nadere goedkeuring van Z E den Minister van Oorlog worden AANBESTEED De levering van RÜNOVLEESCH SFËK en STEENKOLEN De voorwaarden liggen ter lezing op het Bureau van den uamizoens Commandant dagelgksch van 10 2 ure Talryke getuigschriften Tan eerste Geneeakundigea Op Terscheideue Tentoonstellingen met Medailles bekroond Het door 90 Jaar Kerenoinmeerd Anatherin ICondwater ran Dr J G POPP £ f Hof IoHdmeetler te If etHe Radikaal geneesmiddel roor elke Tandpyn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en an het TandTleesch Beproefde Mondspoeling by aanhoudende Keelziekte 1 groote flesch a 1 76 I fleseh a 1 20 1 kleine flesch a ƒ 0 60 PltuiturdJi Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander ze te beschadigen Prijs per doos 0 80 AiMtlieriii Taiubeep in gUzen doozen TBu ƒ 1 20 beproefd TandiaiTeringsmiddel De echte aromatische I Tan De J G POPP 9 zy maakt de tanden zuiTer wit zonder hei S émail aan te doen bewaart ze Toor ziekelgke aandoeningen en houdt den mond friscb Het stuk kost 40 ets en is toereikende TOor een half Jaar 14 Tandplombeeringr praktisch en zekerst middel Toor zelfplombeering Tan holle kiezen Prya per étui ƒ 2 60 Kroidenzeep aangenaam en best middel TOor Vlekken Uilslag Zomersproeten en Puisten Hoofd en BaardsohÜTer en Korsten Huidkrankbeded en alle onreinheden der borenhnid Prys per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt Terzooht uitdrnkkeiyk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te rerlangen en slechts die aan te nemen welke vanmyn Fabrieksmerk zyn roorsien Depots zyn geTcstigd Ie Gouda by L Scheuk winkelier op deHoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E ran Santen KotlF apotb en A Schippereyn k O blauwe porceleinwiukel te s Hage by J L F Soabilié apoth te Delft by A J Tafl Ryn te Schiedam by C Malta Gr te leiden bg E Noordgk teAmsterdam bg F ran Wiodheim Co en H H Uloth Co apotheek te SdKonhoren by 8 Wolff en Zoon te Alphen by L Varossieau en Zoon Ie Utrecht bg G H N ran Spanje idem Labry k Porto Droogisteu i