Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1882

1882 Vrydag 20 October Borstcramein BAAUMAAREKS HaveD 17 W N Raavjmiiaker f N 2833 Dezelve zfln alleen echt welks papier van nevenstaand vignet voorzien zijn Bgtonder aanbevolen tegen hoest en verkoudheid z n verkrygbaar bg 2 GOUDA g GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bij Gebr De RAADT Westhaven en Peperstraat MAAIVDAG 16 OCTOBER en de overige dagen der week Om de redenen welke zjn vermeld in de Goudsche en Schoonhovenschi Couranten en die nader nïtvoeriger onder de oogen van alle Kiezers zullen worden gebracht wordt bg deze voor de verkiezing van 7 November aanstaande ten sterkste ondersteund en aanbt volen I De Standaard weet van den liberalen candidaat in het distriol üoud des heer Van Bergen Ueendoorn geen niider knaad té teggen dan dat hg de eenig goede voor de ahlircvolutiouaiien dan ook zeer Ie duchten tegceoaiididaai is een man die haast denken doet a n bei geestelijk zoo fikante woord Wee u als alle mensehen wel van u spreken Dubbel driedubbel oppassen znl dus voor on goede volk de boodschap t D dus besluit zij Nu men het gewone refrein van godloochenaar afgodendienaar en wat dies meer zij Liet durft aanheffen wordt ona goede volk naar een geestelijk pikant woord verweien om Ie beweren datde algemeen geadite en geëerde man niet goedkan zgn HoeVde geestelijk pikante woordje loumen niet op die wijze tegeu den clericalen candidaat kunnen aanvoeren Om go e volk moetwel dom goed tij als het dergelijke argumenten voor steekhoudend aanneemt FaderhiHd Naar aanleiding van de in een vorig nr medegedeelde Z i Uaiil opmerking betrefTende d onbescheidenheid eener kieBvei eni i in het district Gouda die door den beer v n Bergen IJzendoorn candidaat te stellen hen dwong op 7 November a St ziek of uit de gemeente afwezuf te tijn valt nog op te merken dat geuoerade l r candidaat of niet toch niet in t slembureau zitting zal knapen hebben wijl den eersten Dinsdag der maand November de gewone vergadsHng plaats heeft der Provinciale Stalen waarvan de lieer vau Bergen IJzendoorn lid is Behalve den Bnrcemeester van Gouda tullen ook die van Oldewaler Lekkerkerk eu Rietveld willen lij hun taak als Lid der Staten vervullen haa pbwto Uk het sterobarean aan e i aoder moeten afstaan de Candidatuur van Mr P J SI EL te s G xa v enla sigre m yi iüi m Het GENERAAL CORRESPONDENTIE KANTOOR Spulstraat N 232 te Amsterdam plaatst alleqlei DIENSTPERSONEEL mits voorzien van goede getuigschriften tevens beveelt zfl zich steeds aan tot bet bezorgen derzelïe Postzegel voor antwoord N B Spoedige plaatsing geene vooruitbetaling der kosten Chocolaad in poeder Tabletten Flikjes Pralines enz bjj RAAUUAAEEZIS Haven 17 Giateienavond wa in ien kaaapakhnia aan de Groeneweg alhier tekere de Zeeuw wenkzaam waar hij van een hoogte achterover sobgnt Ie zgn gevalles met het gevolg dat hg waarscbijalijk terstond overleed HedeBmsrgcn werd althaaa iga Igk gevonden Volgena kennisgeving van den inspecteur van het geneeskandig staatstoezicht hebben de mazelen opgehonden te Cappelle a d I Jtelapidemisch te seencfaen Ter verkiezing van eea lid van de Tweede Kamer der Slaten Generaal inhet hoofdkleadistrict Amersfoort zgn aitgebraoht 1850 geldige stemmen Volstrekte meerderheid 930 Oekoten is de heer T W C F graaf van ByUndt net 1286 stemmen De heer K W an Gorkom verkreeg 682 stemmen Naar men verneemt bestaat het vooraemen om met 1 Januari a e bg hel inwerkingtreden der wet van U Juli 1882 tot wgtiging van de wet op bet recht van tegel het tot beden voor in het buitenland opgemaakt baudelspapier bealemda aouhechttegel af te schaffen het bezigen van plakiegels wordt alsdan voor dit papier verpliohtcnd Staten Oeneraal Twixoi Kavek zittingen van 17 en 18 October In de zitting van Dinsdag kondigde de beer Wintgens eene interpelUtie aan over den toestand van het Haagsche bosch Op voontel van den heer Gratama is het opmaken van de n ominatielgst ter benoeminft vaneen ISen raadsheer in den hoogen raad uilgesteld tot ua de behandeling van het hoofdstuk justitie der stsatsbegroo ing Met algemeene stemmen ia aangenomen het ontwerp tol overdracht van het Amaterdamsohe Noordieekanaal aan den staal De overeenkomst met de Kollandsche spoorwegmaatschappg is aangenomen met 44 tegei 22 stemmen In de zitting van gisteren tiJn aangenomen met 49 tegen 11 stemmen een drietal Indische credieteu na langdurige discussie over de vraag of de comptabiliteitswet dergelijke credieten gedoogde Heden zgn eenige andere ontwerpen aau de orde Naar de Arnh Cl verneemt tal eerlang een omvangrijk werk yan den hoogleeraar Buy commentaren op de GVondwet het licht zien De ondergeteekende maakt door deze bekend dat zön SCHILDERSCHOOL tot iwbooiMn van HOOT en MARMER weder zal aanva gen 1 Nov e k tot 1 Februari 1883 J P DOBBE Den Hang Rembrandtstraat 32 koelhuis t Reeumjk om contant geld aan de Bouwmanswoning bewoond geweest door STEVEN KOSTER Jb in den polder Middelburg van Leve ide Have Bouw en Melkpreedschappen en Inboedel ALS ZEVEN EOEIEN EEN HIALF TOOBTS nüm 20 000 Kilo best gewonnen Hooi BENEVENS Staren Kaasvaten Kuipen Schragen en Planken Vorken Qraven Kaam met toebehooren Bedden met toebehooren Kasten Tafels Stoelen Tin Blik Aardewerk Klok Ladentafel Olaagordgnen Een Speelwagen met toebehooren VOOSRAAD KAAS en hetgeen verder meer te voorschgn zal worden gebracht welke Verkooping zal plaats hebben op WOENSDAG 25 OCTOBER 1882 des morgens ten 10 nre ten overstaan van den Notiris MOLENAAR gevestigd te Waddinxvten ten wiens Kantore alle verdere Informatiën worden verstrekt Snelpersdmk van A Bbiheman te Gonda PRACHTIQ HOOFDHAAR 1784 CJetnIirschrlften van af is tot 1882 Wy ondergeteekenden erkennen dat de HAAR ontwikktlingsbalsem tot HERGRORl van hoofdhaar enz de waarheid is Wü autboriseeren de firma THEOPHILE deze verrassende uitkomsten door ons ondervonden te publiceeren Alphen 12 Deo 1886 Mr C raii T RIET JtmUrdan Dec 1873 Doohler van W BRIENEN Poslbeamte Sneek 28 Mei 1874 Mr R KKOON Beambte hui van Arreet Pmsjum 10 Febr 1875 Mr W S d VELDE Melukerke bij Uiddahurg 2 Pebriii ri 137B Mej Anuttrdam Aug 1877 Mr J BLEEKER Rett Dtwmter 10 Feb 1879 Mr W r VERHEIJEN Dordrecht 15 Sept 1879 Mej ü vao DEE Rotterdam Mr A HOONIG Jr Velp Mr 1 A BRÜMMELMAN Almelo Mr A J SÏEPFEN S jietuigen H J SMITS barbier Zoetermeer M J MOLEMAN Hoogoven Drenthe Mr J de A RIES Neeróeei bij MatuiruU 9 Juni 1 2 A JANSEN Mr Smid Uitval vap Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Fijn in de Sobedelbuld Haarof Baardworm Huidzeer vroegtijdig Grijs worden Binnen korten tüd verkrggt de behaarde huid hare vorige groeikracht en glinsterende schoonheid weder 2 de flacon KLEDRMIÖDEL ƒ 2 Baard grooi btlMm ƒ ï Holle Chrirtalio ne Odeur l KlïèrOlie f 2 Dames Zeep fijne Odeur 50 CU SoheerZ ep 50 Cts Brochure of handleiding gratii Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bg de firma THEOl HICE Frederiks in No 32 Amsterdam NB Brieven worden terug gezonden De flacon geheim verpakt Getuigschriften worden NIET geplaatst of het moet scfariftelgk vermeld worden dat ik ze plaatsen mag Er bestaan geen Depots onthoud dit EXQUISE VIEUX per fl 1 50 bij SLOTEMAKER Co In Lossingf een Lading EERSTE KWALITEIT Ruhr Hachel en Haardkolen CüNCüREEÉENDE PRIJZEN MULDER BAKKER Bleekerssingel 7an E BHAlTDSliIA Kalverstraat 158 Amtterdam In verzegelde pakjes verkrggbaar bg I 0 ü DÜTILH Turfmarkt Gouda In het bgzonder wordt de bandacht gevestigd op SOVCHOy d 1 0 per 5 Ons Een geachte Firma in Hambura met eerstereferentiën en uitgebreide relatiën VERLANGTmet een Eerste kuis in Eaas in aanraking te komen om de uitsluitende Agentunr daarvan p ziSh ie nemen en verzoekt aanbiedingen te zenden onder H 05228 aan het AdvertentieBoresu van HAASENSTEIN en V06LER te ffambvrg De ondergeteekenden hebben de eer J d ontvangst te berichten der nieuwste Modellen van DAMES en mSERHOEDEN Zich vleiende met Uwe gunst vereerd teworden noemen zfj zich ouder aanbeveling Uw The Dienarenen Gez koorevaar G OÜDA Korte Tlendewef D 7 Openbare VrUwillige Verkooping te STOLWIJK bg veiling en verhooging op DINStXAG den 24 OCTOBER 1882 en bg afslag en combina tie op WOENSDAG den 1 NOVEMBER 1882 beide dagen des voormiddags ten 11 ure ten huize van GERRIT vak DAM herbergier in het dorp aldaar van Bene BüU WM ANS WONI NG mst SCHUUR HOOIBERG verdere getimmeri n TUIN BOOMGAARD en ERF staande en gelegen in de gemeente Stohoijk aan het einde van BenMerhenl op de noordzgde benevens eene daarbfl behoorende partfl WEI HOOI en BOUWLAND gelegen grootendeels in dezelfde Geöieente achter en bg de Bonwman 8 woning en overigens in de Gemeente en Polder Berkenwoude te zamen groot 13 Bunders 75 vietk Roeden 94 vierk Ellen bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Opstallen en het Erf den 3 Mei 1883 en overigens bg de Betaling der Kooppenningen op den 27 November 1882 Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantore Tan den Notaris G J SP RU UT t Ouderkerk a d IJiiel BINNENLAND GOUDA 19 October 1882 VERGAUEEING van den GEMEENTERAAD Vrijdag deu 2U October 1882 des namiddags ten 12 nre ten einde te behandeleo Het voorstel ran Burgemeester en Wethouders betrekkeltjk de vergrooiing der kleedkamer bg de StadsGymnastieksohool De Gomeente begrootiiig dienst 1881 Te beuoemea Twee leden en twee plaalgierrangende leden in hel Steinbnreau voor de op 7 November e k te houden verkiezing ran een Lid ran de Tweede Kamer der SiatrnOeiieraal De Ie Ijdit Adjudant 1 van der Meer wordt mtt 1 November a st overgeplaattt b j de Pupillcoschool en de Ie Lail G V Tan der Garden wiens delacheering bg de Krggs sohool is afgeloopen wordt met dien datum ingedeeld bg het 6e bat 4e reg Infisuterif hier In garoitoen Blijkens een der tabellen bij het Kieswet ontwerp geroegd jou de oorgestelde ceiisus rerlaging o a Teroortaken dat hst getal kictcrs in Gouda t b 544 op 741 zou komen De beide Üoneerten der Vcreeiligde Tooakdnstenaren lullen thans bepaald plaats hebben daar de deelneming voldoende ia liet DogUad bevat het volgeode stukje Ferkieiing incidenten Men is er reeds aan gewoon bij verkieiiogen rare diogeu te brieven maar wat wQ heden ia de Qomdtct Cl leien omtrent het verhandelde in een vergadering van Ooodsoh Burgerphcht dnukt ons toch oorieus genoeg om het sfzonderlgk te vermelden Op de candidaten lijst wa geplaatst mr van Bargen IJiendobrn De heer Noothoveu van Goor bracht er echter een ander oandidaat op namelijk mr Fortuijn Droogleever Nu wordt door dien Mlfden als candidaat genoemden mr Fortniju Droogleever aangeraden leu heer van Bergen IJzeodoorn niet als cand daat te verkleien maar bg vindt tegenspraak bg den heer Noothoveu van Goor Niet minder vreemd dunkt oua de einduitslag der vergadering welke het ig in t voorbijgaan opgemerkt door slechts 14 leden werd bggewoond Aan het slot der vergadering werd nog eens door den heer Noothoveu van Goor bovenvermeld betoogd dat men niet beter kon doen dan den beer Fortuijn Droogleever candidaat te stellen en even warm werd door den heer Witte van de Velde de heer H J Bool daarvoor aanbevolen Hierop volgde de ateaming en Eoeh de heer Fortuijn Droogleever noch de heer Bool verkregen één stem Dus uiet eens die van hun toch hel laatst aan l woord gebleven voorstellers Die voorstellera schijnen dus wel nadat tg tiohtelf hadden hooren spreken tot het beaef te ign gekomen dat hetgeen zij dden aangevoerd onvoldo tuda was om zelfs maar tieh telf te overtuigen Naar aanleiding van lyst boreusIMude neeneu wij te moeten opmerken dat zooals het Dagilad de taak voorstelt tij werkelijk eenigsiins vreemd schijnt Maar wanneer men verkeerd teil leten en iets belachelgk ml voorstellen dan ia allee te ridicniiseeren Men moet toch niet over t hoofd tien by de beoordeeling van t verhandelde op da Zaterdag jl gehouden vergadering da het vooreerst twijfelachtig was af de heer van Bergen IJiendoorn de caadidatuur al dan niet tou aanvaarden en dat het voorts een der spreken I beste voorkwam ia hel gegeoe getal thans een ander candidaat te stellen Dit in aanmerking nemende was er toch inderdaad niet vreemds in dat enkele heeren voor het geval dal de vergadering het gevoelen van bedoelden spreker deelde andere namen noemden die loo men er toe overging eer ander te stellen dan de heer van Bergen IJiendoorn h i in aanmerking moesten komen De zaak ia zoo eenvoudig mogelgk mits men maar Kil begrgpon I Aan Z M deu Koning is verzonden het volgende adres waarop de onderteekenaars de algemeene aandacht wenschea te reatigeu Utrecht 13 Octoier 1882 Sire Met den diepsten eerbied nemen wij de vrijheid OU tot U M te wenden en tot Haar vrijmoedig uit IC spreken wat ous h el hart met smart en zorg vervult De gebeurtenissen in Aljeb van alle kanten bevestigd van den meest bevoegden kant door geen weerspraak getroffea dwingen ons er toe De nood des lauds legt ous die plicht op In de onderworpen naar wg hoopten tot rust gebrachte streken is eigendom npch liven veilig Eu het is geen slechts vergrooK getal vau enkele misdaden op den gewonen weg des recht te bedwingen en te bestraffen het zijn welberaamde aanvallen zooal alleen de krijg ze verklaart en rechtvaardigt We meenden in een staat van vrede te leven ea we beviaden ons aU voorheen in een toestand van oorlog Wij beschuldigen niemand Te goeder trouw zün de schoonste verwachtingen gekoesterd en wie ton niet gejuicht hebben als een geordend burgerlijk bestuur aan kloeken en earlijken zin aan de krachtigste hand toevertrouwd de heerschappij van het zwaard voor goed had kunnen vervangen I Maar de verwachtingen zijn beschaamd teleurstelling achteruitgang zijn gevolgd Die teleurstelling te erkennen op de erkende dwaling terug te komen te herstellen wat beatoad en wat toen ons tot een staat van zalun heeft gebracht ua mislukking van vroegere ia t 4iBaatri gelen zoo gewenscht soo bevr tgend dat we bet doel reeds bereikt konden wanen het schgnt van den loop der feiten het noodwendig gevolg te tgii Zonder het oog te sluiteu voor het kwaaiid aan verbonden meenen wg het onvenngdelgte van dat gevolg niet te kunneo miskennen Niet over personen wordt geklaagd aan de invoering van een nieuw stelsel wgt men de noodlottige omkaering van deu torstand Is het redmiddel in ieta anders te toeken dan in terugkeer tot het oude stelsel Of is er nog een andere weg Is bg voortgelette onderwerping aan et bargerlgk gezag de militaire telfhtandigheid iu beoordeeling en uitvoering voor krgKSverrichtingen onmisbaar te waarborgen Wij tonden het wensehea En wie zou het uiet wensohen Maar het valt ons te iwaar het te gelooven Voor dien anderea weg spreken de feiten niet Ook is hg niet geweien Den overmoedigen vijaud weer den schrik in het hart t planten ia daarop te hopen bij behond i r vormen iie den overmoed groot brachten De deelneming dea volks iii de handhaving onzer belangen in Aljeh be utt tioh ta uiten Enkels stemmee lieten lioh hoqren Maar geen woord kao baten als het niet tot daad wordt Het tot daad ta maken is de taak der Reseering s Lands weltijn vordert dat bij l aar de beweegkraeht blijve dat het voorstel tot groote dingen van haar uitga de leiding baar aelfstandig werk zij Wij leven in een tgd voor ona Vaderland van den grootsten ernst Wat thans op het spel staat trekt den blik van politieke twisten af en richt dien op vragen van eer van zelfbehoud Daar is geen hoop meer als de vrees in ous moet wonen dat het hachelgke oogenUik niet den rechten ernst ontmoet die een krachtig handslrn doet v erwacbtrn Van den schgn zelfs van agitatie af keerig zoeken wg niet door tal van namen ons te sterken Met bescheideuheiil een recht tot spreken alleen aan onie beschouwing der feiten en aan oi ze liefde tot het Vaderland ontleenend bieden wg de uitkomst van ons overleg aan niemand ter onderteekening sas maar richten het uitsluitend tot Uwer Majesteits hooge Regeering Wij durven vertrouwen dat Zy weldra tal tooneo hel gevaar in te tien en voor afdoende maatregelen niet terug te deinzen Met den roeeslen eerbied noemen wij ons van Uwe Koninklijke Majesteit de getrouwe onderdanen was get Ma C W Opzoom b Da 0 H D BuiJS Ballot 1 Ma J DE LODTÏR Da P TstirLUMAN van dik Hoïvbm