Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1882

No 8 der offieieele TentoonitelliDgsooarant betat ket programma ran een iDtemationakn wedttr d Toor de medaille en het diploma ten dienste der toe te kennen bekroninger bg de Internationale TentoonsttUiug de namen der byzondere commissieItden voor de bloemeutentoonstelliug zangfeesten harddraTcrgen eua en Tan de coramissieledeo voor EngelsebIndie en Nieuw Sonlh Wales In het hoofdgebouw is afgezonderd een oppervlakte faa 4800 rierlcante metei toor de tentoonstelling van Nederlaiidsche producten en in de machinejiallerq 1000 vierkante meter Een afzonderlek gebouw een oppertlakte vaA 4000 beslaande tal bestemd tgn voor luteodiogen van de Nederlandsohe koloniën en zal opgetrokken worden in een jtgl geheel in overeenatemminBLt nde met lyn bestemming en in het belang deplnerkwaardige verzamelingen die er zullen voorkomen Het tal door eeu Indisch park worden omgeven met buiten en hutten uit de overzeesche gewesten dete kniteu tullen door inboorlingen worden betrokken en alles atl aauwezig z ju wat het leven der bevolking in die streek kenschetst Hel gottteruement van Britsch Indié heeft een plaatsruimte van 10 000 vierkante vuet besproken en dat van de Engelsohe kolonie Nieuw South Wales 5000 vierkante toet Hel supplement bevat de uitgebreide voorwaarden tan het treemdelingenbureau Door de arrond reobtbaok te Utrecht is uitspraak gedaan in de zaak tan dr Fock beschuldigd tan tan bchoete tan den ambtenaar van den borgerIqken stand eene terklaiing tan het overlijden te ktbben onderteekend waarbg niet naar igne overtuiging en niet zoo nauwkeurig mogelgk 0 ave tan de oortaak tan den dood is gedaan Het openb min eiechte zgne schuldigterklnring en 100 boete De rechtbank veroordeelde hem tot ƒ 10 boete of i dagen getaugeniastraf Tot algem voonitter der Maatachappij tot Nut van t Algemeen voor 1882 83 is benoemd de heer J Goninck Westenberg Het JV e i D releveert uit de laatst ontvangen Indische bladen twee berichten van hoogst ernsligen aard Volgens het eene zou de last tot terugroeping ran kolonel Hans en d zending tan kolonel Schifer als zgn plaatstertenger in het hoogste militaire gez in Atjeh rechtstreeks zgn uitgegaan tin den afgetreden minister van koloniën en gegeten zijn aiet om den slaat tan oorlog te erkennen maar integendeel om den apostel des vredes den heer Frays van der Hoeven toldoeniag te geten in zgn klachten over kolonel Haus die haren grondslag tinden niet ip s kolonels zelfstandigheid legenoter denleitielen gouternenr maar in zgne pogingen om het departement tan oorlog naar waarheid in te lichten omtrent den slechten staat tan taken in Atjeh Het andere bericht luidt dat onlangs een sergeant en eenige onderhebbende manschappen die bij een gerecht met Atjehers op den loop gegaan zgn door den krggaraad slechts disoiplinair gestraft tgn op grond dat aangetien de toestand in Atjeh een toestand tan trede is er geen sprake was tiB tlnchten toor den tgand Het N v d D hoopt dat de minister tan koloniën weldra oter deze zaken het tolle licht zal ontstektn en zgn voorganger zuiteren tan den blaam alsof hg om den heer Pruya van der Hoeven de hand boven het hoofd te honden de waarheid heeft helpen verbergen Het N e d D aarzelt dit alsnog te gelooven want de vorige minister had in menig opzicht de sympathie tan bet blad en tan onderscheidene kanten cutting het de tenekeriag dat de heer Frays tan der Hoeven een man tan doorticht en bekwaamheid is Doch hoc is daarmee te rgmen een optatting tan de eiscben tan den tredestoestand waardoor ons leger te gronde gericht wordt en wg oia bespottelgk maken toor geheel Europa gÉgi é Indien de boeren in NpordSrabant of S and wanneer ar otentroomiug is den een of anderen djjk t OK x steken en de soldaten dia ban dit moeten beletten op den loop gaan dan tonden wjj t oogergmd tinden 4ie deserIcar er met 11 dagen protoost te laten afkomen Waaneer de wet geen hooger straf mogelgk maakt omdat bet trede is dan zouden wij de toorkeur geven aan een tgdelgken ttaat tan oorlog No moge die tgdelgken staat tan oorlog hier te lande ernstige en missiibien onoterkomelijke moeilgkheden j pleteren in Atjeh is bet getal trij wat gemakkelgker want de eiticlate aller civiele goaterneura moet reeds de maobt ieuttett om de diteipline te doen en te helpen handktten Anders moet het baigerlgk beatnnr eentou dig plaats maken toor het militaire iets waarin aeer telea met ons groote betwaren tien Doch aan ie de ehold indien de aandrang daarheen onstredelietenden t sterk wordt f Daarom tiet het f f i D terlangend uit naar het tolle licht in deze t Is niet de traag of de civiele gezagvoerder in Atjeh Prayi van der Hoeten en de militair aantoer der Hans of Sohhfer heat maar wat er tan A eh moet worden en tan ons wakker leger daarginds onze officiereu en soldaten die voor onte eer op hun post staan Uechtstreeksche berichten uit Kaapatad loopendetot 26 September melden dat de pokkenepidemieeen al meer en meer kwaadaardigen vorm aanneemt In één huis kwamen acht sterfgevallen voor Hettchgnt dat de ziekte vooral in de voorsteden veMwint Dagelgks openbaren zich er meer getallenonder blanken De berichten omtrent de Transvaalsohe goudvelden luiden niet gunstig Van de presidentsverkiezing in Transvaal hoort men niet veel Kruger loowel als Joubert hebben eeue voor en tegenpartg BM Militair lager onderwUs iOvergenome utt het roliiblad Met het eindigen der uajaarsoefeningen is voorloover de infanterie betreft het leger weer tot zgne gewone sterkte of beter gezegd zwakte teruggekeerd de miliciens der lichtingen tan 1879 en 81 zgn huiswaarts geienden en de winteroefeningen zullen weldra een aanhang nemen Hiertoe behoort ook de zoogenaamde huishoudelgke school een naam dien ik nooit goed begrepen heb doch die tolgens mgn ondertinding beteekent lager onderwgs aan korporaals en soldaten t Is hieroter dal ik eenige opmerkingen wensoh te maken Hetgeen tolgt ia regel en waar het anders is behoort talks tot de zeer telden voorkomende uittonderihgen Het onderwgs wordt gegeven in lokalen die des zomers gediend hebben tot huisvesting van troepen De oterblgvenden krggeu natuurlgk de beate kamers toodat voor schooldoeleinden gebruikt wordt wat overschiet Met de regelen der hygiëne wordt en kan ook geen rekening gehouden worden Wat heden slaapen woonvertrek was moet morgen tot scboollokaal dienen en de veieitohten voor beide tgn natuurlgk zeer verschillend Met de schoolmeubelen is het eveneens allertreurigst gesteld Zij bestaan uit gewone tafels van verschillende afmetingen bouten banken een enkele kaart van Nederland soms nog de oude letterkast en schoolborden van allerlei vorm en afmetingen Aangezien het onderwgs altgd des avonds gegeven wordt moet dit steeds bg kunstlicht plaats hebben Nemen wg aan dat in de kazerne gaslicht gebrand wordt dan zijn de fitten aangebracht met bet oog op huisvesting niet voor de behoeften n een schoollokaal Van tgdelijke verandering is geen sprake De eisohen voor gewoon en schoolvertrek zgn ook hier weer met elkander in strijd de eerste behouden de overhand en de gevolgen big ven dan ook niet uit Medelijden moet men soms hebben met hen die onder die omstandigheden les geven of ontvangen £ n nu Aa hoofdtaak de onderwijeers Bg ieder bataillon is éen sergeant onderwgier wiens betrekking ik gelgk stel met die van hoofd der school Bggestaan wordt hg door twee drie of meer onderofficieren of korporaals die dus de taak van hulp onderwgters vervullen Aan dit personeel la het onderwgs opgedragen van een grooter of kleiner aantal leerlingen onder bet toeticht van een luitenant en het oppertoeticht van een kapitein Oppervlakkig beschouwd tiet de regeling er goed uit Doch met de wetenschap dat tulk een tergeantonderwijter en tgn personeel alle bevoegdheid tot let gei ea van onderwijs missen dat de meeste onderwgters mislnkte officieren itjn d w z jongelieden die om de eene of andere reden den wetenacbappelgk n cartas voor officier verlaten hebben dat tg een gevolg van hun opvoeding geen takt voor het geven van onderwgs betitten en dat tg die het gewoon of oppertoezicht uitoefenen ook leeken zijn op dit gebied bedenkt men dit alles dan krggt de zaak een ander aanzien en zal men ook hiervan moeten zeggen treurig zeer treurig Dat de resultaten Van znlk een regeling zeer gering zijn spreekt tan zelf en dat de statistiek die jaarlgks opgemaakt wordt het tegendeel tchgnt te zeggen bewijst ra i niets Offieieele en tooral officieelmilitaire statistiek is weinig vertronwbaar Of hierin dan geen terbetering te brengen is Zeer leker Op die plaatten waar in de kazerne geen lokaal aan te wgnn en in te richten is voor een school die aan billgke eiscben voldoet moet een school gebouwd worden Men behoeft niet bedacht te wezen dat h et des tomen leeg tal staan theorie lessen bijeenkomsten van effiaieren enz enz kunnen er eveneens in gehouden worden Doch bovenal moet het onderwgs gegeven worden door bevoegden Het militair b stuur moet daartoe overeenkomsten aangaan met burger ouderwgzera die hun avonduren beschikbaar hebben natuurlijk in ovejleg met den betrokken schoolopziener Voor de mjlitaire tucht tgdens de lessen san door de te genwoordigbeid van een adjadant onderoffioier worden gewaakt Is intassohen het bovenstaande niet spoedig te verwachten dan zou men dunkt mij alvast de volgende verbetering in het beslaande kannen aanbrengen De halp onderwyzers voor den dienst aangewezen zouden in plaats van in Mei eerst half Juli ouder de wapens behoeven te komen hun meerdere ontwikkeling is een waarborg dat zij nog tgdig genoeg afgeexerceerd zullen zgn om aan de najaarsoefening te kunnen deelnemen Hun indiensttreding valt nagenoeg samen met het begin der vaoanties Zij zouden van 15 October tot 1 April Bchoolonderwgs geven en daarbg nog enkele diensten b V tchgfschieteu verrichten moeten Gaf men hun dan nog den graad van korporaal en na 1 April ontslag van hun Verderen militie dienst dan ton menig onderwgier die thans een plaatsvervanger neemt en daarvoor uitgaven moet doen welke hem zwaar drukken zelf in dienst treden en het onderwgs was gebaat De tegenwoordige sergeant onderwgzer ton in functie kunnen blijven voor uitsluitend militaire zaken menagerekeaing ent Ziedaar mgnheer de redacteur enkele gedachten ter overweging aangeboden Er is nog veel aan uit te werken ik weet dat teer goed doch wellicht gevoelen anderen zich aangetrokken ook van hun ondervinding te doen blijken Ik hoop het omdat het dan nog duidelgker aan het licht zal komen hoe hoog noodig een geheele wijziging van het militair lager onderwga is C A KOOBBTAAB Breda 21 Sept 82 kapitein der infanterie Buitenlandscli Overziclit In Engeland wordt de aandacht bij voortduring zeer getrokken door de bgeenkotnst welke de home ruler Dinsdag te Dublin hebben gehouden met bet doel om in de plaats der Ltndleague eene vereenigiug te stichten welke de behartiging en bevordering van alle eischen tan Ierland beoogt Men weet dat deze conferentie te bealisseu heeft tusschen twee programma s waarvan de eene door den exfeuian Michael Davitt het hoofd der ultra radicale partij en het ardere door den heer Parntll ontworpen ia Laatstgenoemde vertegenwoordigt de gematigde fractie der partg en stelt voor om de liudaet op geleidelgke wijte te herzien in den geest eener onteigening tan de landlords door den Staat ten ganste der pachtera voorts dringt hg aan op uitbreiding der gemeentelijke vrgheden bezoldiging der afgevaardigden uitbreiding van het kiesrecht in de graafschappen aanmoediging der lerscbe ng verheid bestriding zooveel mogelijk van alle Engelsche mededinging en stichting van zeker aantal dagbladen om deze denkbeelden Ie bevorderen Het is echter de vraag of de heethoofden daarmede tevreden zullen tgn Volgens later bericht is het laatstgenoemde progiarama aangenomen Als een gevolg der laatste volkstelling in Frankrijk tal het aantal leden van de Kamer der Afgevaardigden van 667 op 670 gebracht worden er worden dertien nieuwe arrondissementen gevonden wier bevolking 100 000 zielen te boten gaal en die das volgens de wet een tweeden vertegenwoordiger moeten kiezen Daarentegen is de bevolking in twee arrondissementen verminderd namelgk Largentière departement Ardèohe van 104 041 op 81 908 en Ambusson departement Creuie t an 101 661 op 99 724 De benoeming na soWar indeloos dralen tan Melchior Hubert Paul Qustiv graaf tan HatzfeldtWildenburg tol staatssecretaris aan het Duitsche departement tan buitenlandscbe taken is een merkwaardig feit De benoemde tierde den 8n dezer zgn 51a verjaardag en is das eeu man in de kracht tan tiju leten Langtn tgd heef men die benoeming T or onmogelgr gebonden op grond dat de graaf bg den Keiter niet gunttig stond aangeachreten allereerat om zgn famili hg ia de toon tan graaf Edmund Hatifeidt en de onlangs te Wiesbaden oterleden triendin tan IjOsalle toorttandater van de sociaaldemooratie in de tweede plaats om de bopelooie verwarde financiën van den diplomaat die zoo diep in schulden stak dat men niet gelooven kon dat hg er ooit bovenqp ton komen In deu laataten lijd heeft men tan tgn boren minder gehoord maar troeger werd terteld dat hg te Berlijn niet blaten kon Bismarck bad echter hgzondere toorliefde toor Hatzfeldt n hjj is t ie in weerwil tan al deibezwaren de benoemiqg in t eind heelt doorgedreven In 63 was Hatefeldt atUché aan het Pruisische gezantschap te Pargs waar hij hawde met Helene Moulton de in Frankrgk geboren dochter van een Ameiikaansohe familiei wat zgne positie tegenover het Pruisisehe Hof niet verbeterde In den groeten oorlog wasy Hatzfeldt in de onmiddellgke omgeving van Bismarck die veel met hem ophad Na den oorlog werd HaUfeldt benoemd tot gezant in Madrid en men verlelti dat hg nog hooger in de gunst van den Bgkskanaelier steeg toen hij een hem opgedragen last niet volbracht maar wel het tegendeel deed Hatzfeldt rechtvaardigde tgn handelwgze bg Bismarck op zulk eeu schitterende wqze dat de ingenomenheid nog klom Bgtoniler verdieuttelgk maakte Halifeldt lich als ambassadeur te Konstantinopel en de groote invloed dien Duitiohlaad tegenwoordig iu de Turkscbe hoofdstad uitoefent wordt aan zgn werkzaamheid toegeschreven Zdlk een man wilde Bismarck als zgn plaatsvervanger hebben aan niemand meende hg de buitenl zaken geruster te kunnen overlaten zonder Etch telkens er mee te moeten bemoeien Dit heeft zander twijfel het meest bggedragen om den afkeer van het Hqf te overwinnen Hatzfeldt wordt inderdaad gohoudea voor den bekwaamsleu van Duitsohlandt diplomaten hg beweegt zich gemakkelijk is meester van den vorm zonder Ie groote toegevendheid Gisteren hebben zooals men weel de Verkiezingen plaats gehad voor den Pruisiichen Landdag de Beurs was te Berlgn gesloten en in spanning ziet men den uitslag tegemoet die ech er bij de getrapte verkiezingen eerst acht dagen later bekend zal lijn Men verwacht vele herstemmingen Van versohillende tgden wordt terzekerd dat de Landdag onmiddelgk na de nieuwe terkiczingen in het begin tan November bijeen zal komen In verband hiermede moeten de chefs van enkele afdeelingen in last hebben ontvangen om te zorgen dat de laatste hand gelegd worde aan verachillende wetsontwerpen die bg deu Landdag zullen ingediend worden Iets tekers is echter nog niet bekend De KreHiteilmg acht het zelf in strijd met genoemde mededeelingen waarschijnlgk dat de Landdag niet vóór bet midden van Januari tal biJeen erocpen worden Te Brussel vergadert de iKternationaie conferentietoor het tcheidsrechterschap er is besloten om in alle landen tereenigiiigen in dien geest in het leten teroepen Het doel is zeker goed maar het ziet er in Europa nog niet na uit dal er tan terwezenigking spvake kan zgn De Burgemeester van Brnasel verscheen op de vergadering om de heeren welkom Ieheeten hij noemde t een eer voor Brussel dat deconferentie daar bgeenkwam en herinnerde dat deKoning van België reeds tier malen scheidsrechter was geweest INQEZONOBN Goudsclie FoUtici jinladtgayoad vergaderde de Goudsche kiesvereeniging BargerpUebt en blgkens bet Veralog in de Ooudiolie Cl van Woensdag 18 October werd daar candidaat gesteld Mr A A van Bergen IJzendoorn Tot zoover uitstekend en op die candidatuur valt leker weinig aan te voeren doch wèl valt iels af te dingen op de wgte waarop de heeren politici die Zaterdagavond waren vergaderd tich kweten van de vrgwilijg op zich genomen taak de kiezers in ona district toor te lichten Hebben de heeren tich in ernst afgevraagd toordat tg bet woord toerden wat het doel was tan hunne redeneering Het moet worden betwgfeld Immers tg stonden toor het feit dat de heer tan Bergen IJtendoorn bg de torige terkieting reeds de liberale candidaat was dat dete geachte heer ook thans door verschillende kiaftereenigingen was gesteld en dat ware bet te teronderitellen dat toen de heer Steens Zjjnen den beer tan Bergen IJtendoorn noemde hg met applaus candidaat zou zgn gesteld tenzij men nntuuriyk om oterwegende redenen een a ider penoon prefereerde Intusschen dit had geen plaats Versobillende heeren schenen eeu ander candidaat te terkieeen alAans tg noemden andere namen de heer Fortagn Drioi leeter relfs twee namen voor ééue taoatnre I doob erg ongerust behoefde men zich oter den uitslag niet te maken want zelfs de heeren die andere namen noemden ttemden op den eerttgenoeiDden candidaat Waartoe de weelde diende om die andere namen op te geten ia niet reeht duidelgk Gesteld dat het voorhuid der drie heeren die namen noemden door de anders 11 heeren gevolgd was dan had men kunnen prgken met een lijstje van 14 namen waarvaa er IS tot sieraad dienden daar het niemand ernst wai met hunne aanbeveling Voorzeker onder de curieuse kiesvergaderingen is die van Zaterdag niet de minst treffende men zag daar voorstellen 6 personen die allen werden aanimoltH geen van allen bettredtn Het bleek trouwens ten slotte dat ieder op één na die op Mr Thorbeoke stemde den beer van Bergen ijzendoorn de voorkeur gaf en zelfs hij die hem zijn stem nitt gaf zou hem den bellen candidaat achten als hg de candidatuur slechte bepaald aanvaardde Men moet onwitlekeurhrtot het resultaat karnen dat 1 de leden van Bwgerplioht met niet voldoende ernst aan het erk waren andera hadden tij niet liclitvaardiglijk namen genoemd wier candidaatstelling hun zelf niet wenechelgk voorkwam 2 bet bestuur van Burgerplicht nagelaten had wat het iu dé eerste plaats had moeten doen den heer ven Bergen IJtendoorn die reeds door verschillende kietvereenigingen in t district gesteld was polaen of hij de candidatuur al dan niet aanvaardde Is het aan den eenen kant waar dat men bij verkiezingen weinig belangatelliug toom aan de andere zijde kan het niet worden ontkend dat kiesvereenigingen in t leven geroepen om die belangstelling gaande te houden het zich wel wat al te gemakkelijk maken Alvorens men tich opwerpt als voorliohters der kieters alvorens men tich aan t hoofd telt eener beweging stelle men tich goed voor oogen wat men te doen heeft Weet men wat men wil eerst dan ga men ann den arbeid en of de heeren die Zaterdagavonil vergaderden dit hadden bedacht moet o i in twijfel worden getrokken Eenige KigzEsa LIJST VAN BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e h lft der maand September 1882 uit Gouda vertonden en door tusscheukomst van het Postkantoor tenig Ie bekomen T Verwoerd Amsterdam J M Koster Ellemeet F Stevens Grampre Molière a Hertogenbosch Gouda 17 October 1882 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS GEVONDEN VOOUWERPEN van tijd tot tijd aan het Bureau van Politie gedeponeerd Eeu bloedkoraleu Bracelet eeu zilveren Horologie een Knipmesje met perie d amour Portemonnaie met geld een bloedkoraal Armbandje met goud tonnetje eenkoperen Halsband van een hond een Kinderportemonnaie met eenige centen een Bril tpel brilbws een Lamp en een onderstuk van een gonden Oorbel MARB TBERICHTEM OOUda 19 October 1882 De graanmarkt toonde weinig verschil met devorige week Mooie Zeenwsche tarwe werd betaaldmet ƒ 10 60 n ƒ 11 25 Miodere ƒ 9 75 ƒ 10 25 Poldertarwe ƒ 9 60 i f 10 Geringere ƒ 9 26 9 en lager Rogge ƒ 6 75 a ƒ 7 26 de beste Gerst ƒ 5 25 a 6 r Haver ƒ 4 a 4 50 Henneptaod 10 26 i f iU 50 Daiveboouenƒ8 60 a ƒ 8 75 De veemarkt met goeden aanvoer alle aoorten werden lot hooge prgiec vlug verkocht varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 ett ier half kilo magere varkens en biggen traag biggen 0 90 ü f 1 20 per week vette schapen en lammeren vlag verkocht Aaagevoerd 109 partijen kaas handel ving eersM qualiteit 30 4 ƒ 32 tweede quoliteii ƒ 26 R ƒ 29 NoordhoUaodsohe ƒ 29 a ƒ 32 Goeboter ƒ 1 60 i 1 70 Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 1 November a s KAASMARKT Bureerlilke Stand Gouda GEBOREN 16 Oct Trustie Wilhelmiiu oudan Vol en B de KooÏDg 17 Dirk Johaooes onderi D J Starreveld CD H C VerlKom OVERLEDEN 16 Oct M a tan der Kind 6 m 17 G Ridder 2 j 3 m T Holioisn wed k Reeoart 82 j C K Ukerfcld 3 m 18 M de Omf 49 j OBHUWU 17 Oct S Godiclulk en C van Baareo 18 H Jaspers on M S den Edtl O Slobbe te U Walda Burgerlgke Stand van onderttaaude gemeenten vao 6 tot 12 October 1882 Uoordreoht OEBORENi Jan Beruard oaden D van der Rooven en C VSD Griekeo OVERLBDBN E A W van der Kog 5 m Qoudoeak GEBOREN Aaltje en Fieter aif enden P Ksttiergcn en G de Jong Jinna ouders J OosterOQ eo D de Jong Fietertje oodera J Boateatega en E dé Joog Jobaaaei S Sehoatea en F van Blitteriwgk Maris J van dtr Vlut en A den Hoed OVERLEDEN F C de Briigo 8 at StolwUk 6EB0RE Nt Gerrit ondtri W S Stoppeleobarg on J RoaaauD Frederik Hendrik ondert F Krsaiei en T tan Iiaenwen Cornelia L A Stoppelenbnrg en N Donk OVERLEDEN C de Jong 1 j 2 m M Hoikoop 21 j Haastrecht GEBOREN Tennlje onderi G Steehouder en T F WillA I Wilhelmni W Sine iv J van Vecbten Martjnut H StoUuk en J van Egk Vlist GEBOREN Cornelia Sliedr cbt Nicolaaa ondersT Ritt viU en D van Leeunen Willem Hendrik ouders J van Reniffonde en A Verdam Rfiouwijk GEBOREN Pieter ondire C van Ei en M Perdgk Cornelii oaden J Hagen en C Naltijl Coruelii ondera F van Leenwcn en W Vogelaar Johannea en Pelroi oudere A Vcrkleg en M Mooni OVERLEDEN C vin Ri n 1 j 7 m F A Beranik 4 m L Bocre 6 □ ONDERTROOttD A Boef en N Beronik Waddinzveen GEBOREN Jobanu Jicobui onderi J Letf en M van Vliet OVERLEDEN P Voorkamp 3 j A Verboom 6 w 35 JARIGE cHtb teeniging VAN J C TAS DER BRUGGEN EN A C VAN 8PINGELEN Gouda 20 Oct 1882 ADVERTENTIËN Getrouwd ö GODSCHALK Atien IN C VAK BOÜREN Gouda Gouda 17 Oct 1882 Eenige Algemeene kennUgeoing Getrouwd H DB KAT Rz EN J H NIEUWERFF van den BERG die hunnen hartelgken dank betuigen ook nunens beider familie voor de vele bewgzen van belangatelliDg betoond bg de voltrekking van hun huwelgk Delft 18 October 1882 BH Inteafcenaren der Concerten Tan de Toonkunstenaren wordt bekend gemaakt dat Ae Concerten zgn bepaald op Donderdag 16 November en 14 December De Iggt zal nog tot 22 October ter inteekening leggen in de Sociëteit sOiis Genoegen Openbare Verkoopimr te GOUDA op MAANDAG 23 OCTOBER 1882 vèorm ten tien ure ten overstaan van Notaris Mr KIST aan het Veerstal aldaar van eeue groote partg nieuw HOUT bestaande in DELEN PALEN eiken en green WERKHOTJT BRANDHOUT enz Alles vóór de verkooping te zien PEIVMTLES in t FRANSCH en ENGELSCH ook in de HOLLANDSCHB Vakken op billgke voorwaarden Adres letter J P bg den Boekhaiidelaar H C EDAUW Jr alhier BORST PASTILLEN In zakjes li 15 ets en in doosjes 30 en 50 cents EUSERFASTILLEN In doosjes met 30 pastillen 50 cents SLEIMnAAOPILLEN In doosjes ipet 50 pillen 25 cents TEÊRCAFSULES j tn flacons met 60 capsules 60 cent Te bekomen Gouda 3 C ZELDENRIJE L SCHENK H TON QIMBORN Emnerik ft