Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1882

Om de redenen welke zgn vermeld in de Goudsche en Schoonhovensche Couranten en die nader nitvoeriger onder de oogen van alle Kiezers zullen worden gebracht wordt bg deze voor de verkiezing van 7 November aanstaande ten sterkste ondersteund en aanbevolen de Candidatuur van Mr P J mEL to s CrxsLT7 ©3a la agre 1882 Zondag Zl October N 3834 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenheblad voor Gouda en Omstreken Het GENERAAL CORRESPONDENTIE KANTOOR 1 Spuistraat N 232 te Amsterdam plaatst slleriei DIENSTPERSONEEL 3 mits voorzien van goede getuigschriften tevens beveelt zfl zich steeds aan tot het jj bezorgen derzelve Postzegel voor antwoord N B Spoedige plaatsing geene vooruitbetaling der kosten De inaeuding van advertentito kaa geschieden tot éSn üor des namiddags van den dag der uitgave Is hat xutTorste en meest goedkoope van eJle bakende aoortan Tan Blttar Het ts samenfMteld ait Hop Bnohn Alrnln ea Laeuwentand welke de besl da oodiic en krachuladtcsta fenwsmiddelea der wereld ilja ea oiUtekendo Keneeskrachlige 6igeJnsr happon hexitten hetgeen met aDdere SoorteD vab Bitter met het geval is Het is de beste reiniger van het bloed en regelt de fttnotle ▼ an de levar hel geeft een nieaw leven eo herstelt d geiondheiil Geene nokte of ïlechte geiondheid die nut door dit Bitter overwonnen vorden iijne verking is even verschillend als heilzaam Het geeft krachten en Mn niaaw laven aan oude of twakko lieden Voor heo die lijdeii a n torioR 10 de werking der Terteringi of waterlooiin sorganen on bij gevolg etn krachtig en TeraUrkend middel noodig hebben om den eatlaitop te wekken ir dit Bitter uiterst heiTiaam daanlesielfs eigenschappen bij aitstek tonisch opvekkeod ea geneeskrachtig iijn sender te bedwelmen Wat gij ook raoogt geToelen of aan welke siekle rij ook moogl lijden gebrnikt HOP BITTER W cht Biet totdat gij bedlegerig ii t bij de minste storing ilio gij Kevoeit moet gij HOP BITTER gobi uik n H t kan Q het leren redden woals het dat duizenden anderen gedaan heeft Het ts beweim d tt dit BHtar alle uekten geneest of verlichting aanbrengt Het is eene aangename en verfrissebende drank voor de uekea en kan met water of ndere dranken vermengd gehraikt worden Uldt nlat an btiat uwe rrlandan ta UJden geb oikt an raadt andaran aan het HOpBITTBR te gabmlkan Verliest vooral niet nit het oog dat bet HOP BZTTEB geen ktioeimiddel of geheime geestrijke drartk a het i integendeel het beste geneetmiddet vat ooit bestaan heeft het is d vnend en hoop van daa Blaka Het moest m geen een baishoaden ontbreken Meamt er van al baden da proef van VerKrijglaar öif de voornaamste Droglsten m Apotheker HOP BXTTERS Htnufaotnring C Br da n U Uidj Aitv0fp i Itw Terk Tomt Gvmnastiekvereeniging te GOUDA Huishoudelijke Uitvoering op ZATERDAG 28 OCTOBER 1882 des avonds ten 7 nor in de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kiinstmin I a afloop BAL HH KunsUievecde Leden hebben op vertoon van hun Diploma toegang met twee Dames Het Bestuur L A MOLIJN Pres Joh VERMEIJ Secr G M van de PAVOORDT MEN WAAISTRAAT Cr O Q d a Bericht de ONTVANGST der NIEUWSTE Dames en KinderMODELHOEDEN Aangekomen en in lossing de lading Grove Rulir Kaclielkolen STVs c per Hectol contant zonder korting mits bjj 2 of meer Hectol genomen en vrij aan huis bezorgd JAN PEmCE Cie Gouda 18 October 2 Door vertrek naar Indiè Openbare Verkoopingf te GOUDA VAN EENEN NETTEN t op DINSDAG 24 OCTOBER 1882 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk Q 233 inde Crabethstraat ten overstaan van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Oouda Daags te voren te zien Wegens Faillissement OPENBARE VËRKOOPING te PIJNACKER op MAANDAG 23 OCTOBER 1882 s voorm ten 10 ure aan de Oostlaan A 126 aldaar van nieuwe HOUTWAREN TIMMERGEREEDSCHAP waaronder een IJZEREN ZAAÖMACBINE eene groote party IJZERWERK len MEUBELEN an HUI iD Inlichtingen geeft de Notaris 0 dk GIDTSte Piinacktr en de Curator Mr van dbe MANUELE te Delft ROTTERI MCHE HYPOTHEEKBM VOOR NEBERLAl opgericht in bet jaar 1864 Uitgegeven Maatschappelijk Kapitaal Vijf HiUioen Gulden Reserve fonds ƒ 150 000 De Directie geeft kennis dat de Zes en dditig e Serie barer Fandbjieven gesloten is op een bedrag van 1 112 000 en dat zg eene nieuwe Serie geopend heeft onder letter M M M rentende 4 waarin 300 ver de voorraad strekt Pandbneven verkrngbaar ijn van ƒ 1000 ƒ 500 100 en 60 De Directie Mr MEES B VAN R0S8EM En HOYER RoTrtRDiM 17 October 1882 Defondergeteekende maakt door deze bekend dat zön SCHILpSpSCHOOt tot Dabootsen van HOUT en HARMEE weder zal aanvangen 1 Nov e k tot 1 Februari 1883 i P DOBBE Den Haag Rembrandtstraat 32 Abhaubbin s öf Anti Rhumatische Watten genezen ontwgfelbaar alle Igkers aan maagkramp jichC hoofd en schouderpgn of welke kwalen meer van rhumatiscben aard en door koude ontstaan Verouderde Rhumatiek verdwjnt allengs door het gebruik dezer Watten alsofhet nimmer bestaan had Men zorge vooral dat men de ECHTE bekomen welke te verkregen zgn aan het Hoofddepöt bg A BRBÉTVELT Az te Delft De prgs is 30 et per pakje Verder te bekomen bg T A G van Deth C B Yerheal Oudewatér A Bo Berkel rac Dorp Zpetermeer A Kaaling Alphen J B E C Sohlattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht WH Ö Wilhelmut Woerden Nej de Wed Bosmitn j Gouda W F J denUql SchaoBh A Prins ZeTenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Cappetle S T d Kraats Bleiawijk SLIJM en MAAGPILLËM SCHREUDER S PILLEN zgn MAAQ VSHSTEREENO zacht LAXEREND bgsonder goed tegen SLiJH en bevorderen de SFUSVERTEERING 32 Ot per doos verkrggbaar te GOUDA alleen £ SCMMNÜ iolmjk U Z jderlaai l i de bekende depót Hen wacbte zieh voor namaaksels I gar Elk dooqe is gewikkeld in e ii billet met dcnmunteekenin Ud den TcfraardigerJ J Schreuder Apotheker T üB PTnni TCr volkomen genezing door JjJmJ U XiAJLl ide Bandage RégulateurYBLU Dr Wa i Bsbo b8 gebreveteerd Êreukmeester der Hospitalen Commandeur en Bidder van verschillende Orden GroMplaata u te ice n 1 1 lil o LIJDENDE MEW8CHHEID I D avtr I rf maag d e darmen I w de meren Zfjn zooals bekend is de natuurlijke rein greie TM het ligohaam Werken d ïo editie orjtanen regrelmatig zoo I8 ie menaoh gezond stonnffen derselre veroorzaken talrijk en dikwijls Bmartelijk lijd n verstopping opgeïAazenhetd gebrek aan w ïutt hoofdpijnen ptjnen in de d9rmen maag I lever m gal opstijging van het bloed dune ligheid € ongeêtte $ gerixueht AawbeiVn j cht en rhumatismuêy huttritJtfen pijn in de nieren enhgrchaamssniftrtenTanelkpn anrd ontstnan daardoor dnt aftescheülen stoffen in htft lijfcliuam of wel giftstoffen m hot bloed t riub ijvcn m ilunts Tan door voornoemdt org aneii afjfeltiid te w ynlyxi ITet eenlire Mrenoe nil lol dat teteng op de werkiiiff aldo er iVftDcii wfrk en de normale topstand deivnive zfor up tcniijf voert atsttiede het HJ tn In dtn wortil angri p4 en V afkctrt zijn de zoo beroemd gownrdcn pu th ma m overal met het grootito Btir cesffebruikt wordende Zwitsersche Pillen fHimii Apothtktr ftlchi BrafldI tUohtf z itiaien M honiarildutiwdin danktn lan hst g bru k ctrieUt di Mnigkear hvnncr gezondheid Waaiom ixi to Hjden en onTerichilIi sIlB sniartpn ovei rich luten komen welke zoo liRt tot de ernstigste zi ttfji die het leTCn tot een trcut ig en c ndig bp tiaii lelden wanneer men 7ich op zulk M tie okore F gemakkelijke en goedkoope wyze zelf genezen en het verergeren der kwalen voorkomen kan Niomand die met eene der genoemde kwalen aangehaald is moet dus nalaten onmiddoliik zijne I toevlucht te nomen tot de Zwitsersohe Pillen van Bichard Br ndt die immer helpen zooals men bij eenevroefnemtnj nliss bespeuren zal nnntUvemvilicltt ptvin ds chls ZwHssr Mlis Pillen vu RIohirtf Irsndt ts btkpmsn want Bleohts deze helpen Dezelve zijn vcrii ikt in blikken doozen voorzien van eene etiquettp vcrtoonendo I h t witte Zwitseraclio H op roodcn grund pn voorzien van ce handteeking van RIshard Brandt De doos Zwit ri lia PJHsn vanAloAird randt cat 0 70 cents en la voMocihIp unr 5 woken aoodat de dagelljksche kosten slpclits i cents bedragen 71 ztjn bene enB gebruika rnuv i i ï en een groot aantal modisclio uttcatan in de dieeate Apotheken verknia h ar Snelperadruk van A Buinkman te Gonda Te Gfoiida bij Hoef hamer Apot üe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjs per drie maanden is 1 25 ranc9 per pgpt 1 50 By deze Courant behoort een BUvoegsel BINNENLAND GOUDJl 21 Ootobat 1882 De heer Mr K A ran Bergeo IJteodoorn heeft de caudidatuar toor LUI der Tweede Kamer io OQt dittrict hem aaas eboden door de Centrale Liberale kiesrereeuiging niet aanvaard De kiesveteenigiai nBurgerplicht alhier tal hedenavond opnieuir Tergadereo tot het stellen aa een candidaat oor het Lidmaatschap der Tweede Kamer Voor de aanilaande Terkielino in bet Iciesdittrict Oouda van een lid voor de Tweede Kamer is door de antirevolutionaire Iciesrereeuigiogen Nederland en Oretye ts J3touda e frifietd en SeiU te Atpbac met algeroeene ste mmeu tot oaiididaat geproclameerd de heer Jhr Mr K A Godin de Beaufort lid der Provinciale Staten au Utrenht Voor de akte als onderwü ere irerdm Donderdag te Orarenbage geëxamineerd lo candidaten 3 weiden afgehecen en 7 toegelaten waaronder mej U D Begeer nit Gonda Donderdagavond bad eene vergadering plaats der Afd Gouda en omstreken ran het NederUndsoh Protestantenbind onder roorzitfersohap ran den heer H P Schim van der Loeff Uit het verslag ran den Secretaris en de rekening en verantwoording ran den Penningmeester bleek dat de toestand der afdeeliug gunstig is Dr punten ter besebryring der Alg rergadering te honden 31 October e k te Groningen werden kortelgk besproken rn naar aanleiding daarvan eenige mededeeliagen gedaan De heer L Froos Hoogendjjk lid der Commissie orer de Zondagschool bracht rerslag nit orei den toestand diet iprichting en daarnit bleek dat btt aantal leerlingen steeds toenemend is Op bet oagenblik telt hun aantal 222 Met innige erkentelijkheid werd melding gemaakt r n de toewijding eu liefde waarmede de dames aan de Zondagschool rarbotden hun taak rertnllen De rer rn belangstelling door hen getoond erdienen aller waardiering n een hart lqk woord ran dank brooht de Commissie hen roor al hetgeen tij roor de kinderen deden met welke dankbetniging de rergadering onder Inid applaus instemde lu het venlag Terd voorts met voldoening melding gemaakt ran het in 1881 gerierde feest b j d i Kerttlüom Dank lij de groote belangstelling ran reien was de Commissie een aantal giften toegestroomd waardoor zy het feest kou maken tot wat het geweest is een nitslekend geslaagde avond iie der kindireu groot genot rersabafte Het voornemen ia een dergelijk feest op groote schaal qm de twee jaar te doen plaats hebben toodat het dit jaar niet gegeven wordt hoewel men bij gelegenheid ran bet Kerstfeest toch steeds ran plan ia de kinderen eenigerlei feestrlering zy t dan ook op reel kleiner schaal te bereiden De Commissie geeft als bare meening te kennen dat da Zondagschool hoogst nuttig w rkt o a ook door de boetes die de kinderen worden medegegeren en die niet alleen den kleinen maar ook rele ondereten goede komen wyl zy aanleiding geien tot lectuur in gezinnen waar daaraan anders weinig of geen tijd besteed wordt In deze rergadering werd benoemd tot Bestuurslid in de plaats ran de heer Mr J Fortuijn Droogleerer die aftrad en niet meer in aanmerking verlangde te komen do heer A L Schmidt jr tot Afgeraardigde ter Alg rergadering de heer H P Schim ran der L ff tol lid der Comntlssie orer de Zondagsehdol de heer L Proos Uoogendijk Naar aanleiding ran een mededeeling ran den Voorzitter dat de hrer Dr ï Knappert te Leiden benoemd was tot Hoogleeraar aan de Unirersiteit te Amsterdam werd op roorsle ran den beer D G ran Vrenmingen besloten dien heer welke in deze Atdeeling herhaaldelijk A spreker was opgetreden namens de rergadering met zijne benoeming geluk te wensohen Tot Directeur der Gondstd Waterleiding is benoemd de heer C J van der Veen te Valburg Het DagUad berit naar aanleiding van het door ons in ons vorig nr overgenomen bericht nit dat blad het volgende ingezonden stuk dat wy op rerroek overnemen Aan de Hoofdredactie van het Dagüad va Zuidiolland en t Ortaenittfe MijnAeer de Sedacteur I la uw blad van gister lees ik onder het opschrift Verkiezingincidenten enige opmerkingen omtrent het verhandelde in de op Zaterdag II gehouden rergadering der Kiesrereenigiug Bui erplioht te Gonda De opmerkingen zjn gemaakt naar aanleidiqg ran hetgeen orer genoemde rergadering inde QotuUcke CouraiU te lezen staat en daar het rerslag in dit blad niet uitvoerig genoeg schijnt om te roorkomeu dat men zich een rerkcerd begrip ran het rerhaudelde vormt verzoek ik u deze toelichiiog te pUatsen Kadat de Voonitler een woord ran lof had gesproken orer de wqze waarop het afgetreden lid ran de Tweede Kamer der Staleo Generaal mr Fatyo tiju taak alt volksrertsgenwoordiger heeft rerrnld noodigde hq de ledrn uit orer te gaan tot het noemen ran personen dis men roor den opengerallen let l wensobte te t en in aanmerking komen Nadat ets viertal namen waren genoemd werd door mij nog uitdrukkelijk san den Voonitter gevraagd of het noemen ran namen ook een ruimere beleekenis heeft zoodat men door het noemen ran een naam den bedoeideu pertooo tot oandidaal stelt Hieromtrent door een ontkennend antwoord van den Voorzitter gernstgeateld werd door mij de naam genoemd van den heer H J Bool te Leiden Wat is toch het geralP Korten tQd te r ren was mij uit rertiouwbare bron ter oore gekomen dat de beer van Bergen IJisDdoorn aan de liberale kiesrereeuiging te Öndewater had gesehreren hg de hem aangeboden candidatnur niet aannam Daar il u natuurlijk niet wist welken loop de discussies zouden nemen of wel of htt bestuur bg het bespreken der genoemde candidaten ook wellicht sou mededeelen d it de heer IJzendoorn bepaald had rerklaard in geen geral de candidatuur te willen l nraalden heb ik door het noemen ran den naam ran den heer Bool mg willen verzekerd ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 S regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS Tvorden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommera VIJF CENTEN tien dat deze heer onder de aandacht der leden zou worden gebracht Nadat er uu orer de candidatuur IJzendoorn met reel sympathie gesproken was en dit door de geheele rergadering 1 met biykhaa welgevallen werd aangehoord zoodat gemakkelijk te roonien was dat de beer r B IJ met groote meerderheid tot candidaat der rereeniging zon worden rerkoteu eu terwijl betbestonr geen bepaalde mededeeling kon doen orer betal of niet aannemen der candidatuur door dezen heer zoo was dit laatste juist r or mg een reden om niet geheel van een bespreking ran de c mlidatuur Bool af te zien Ik heb dan ook gezegd dat de discunies den door mg gewenaefaten loop hadden genomen nu het roor mij zoo in hooge mate waarschijnlijk was dat de heer IJ tot candidaat der rereeniging zou worden gekozen doch dat ik de gelegenheid niet wilde leien roorbügaan om de aandacht te rrsligen op een man ds den beer Bool voor Int geval de heer iJs oon onherroepelgk Zou weigeren een candidatusr te aanraarden Zoo was ook naar ik neen de bedoeling ran den heer Noothoren ran Goor toen hg den naam van den heer Fortugn DroQgIcsvsr noemde Van een warme aanbeveling ran de oandidataren Bool en Droogleerer was dns TOra soog geen sprake En zie wat men vreesde is helaas gebeurd De beer voa Bd 0zendoorn heeft roor de candidatuur bedankt toodat de leden du Kiesrereeuiging burgerplicht wedepom tegen beden zijn bijeengeroepen tot het bespreken ran candidaten roor de raeant gekomen plaala in de Tweede Kamer Ik stel mü roor M de B dat de uitslag der stemming n of uwen berichtgerer nu niet meer too rreemd zal roorkomen en of nu een korte bespreking der oreiige candidaten wel zoo geheel tijdrerlies is geweest ben ik too rrij ran te betwgfelen Het feit dat er slechts ii leden ter rergadering aanwezig waien Js wel te betreuren al is dit aantal in rergelgking met andere steden niet zoo bjjtonder kl in Zijn de groote steden ons hierin zooveel vooruit Ik geloof het niet Ontvang M de B blerbg rele bigken o er hsogachting du dienaer OoïNs Wrm van db Vïldï Qotda 20 October 82 1 Ook ds heer mr Fortugii Droogleerer rerklaarde tioh sterk oor de candidatnur rlJzendoom mits hg zekerheid had dele heer de candidatuur lou aanraanlen De gemeente begrooting te Zerenbuizeo roor het jaar 1883 is in ontrang en uitgaaf rastg ri eld op 15 804 16 Geraemde kosten roor onderarys beloopen 5774 De heer H Hipping heeft ontslag gerraogd als lid ran d n Gemeenteraad te Zerenhuizen Hierdoor tyn er twee raoaturen in den Gemeenteraad de eerste is ontstaan door het vertrek van den heer A Box De 1 9de jaarreeks dei Voordrachten in de Vereenigiug jfWinterlezingen te Berg Ambaoht werd op Donderdag 19 October geopend door den Voorzitter den heer G Bettink welke de novelle Een vriendendienst Van J ran Maurik roordroeg Bgdrageu k