Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1882

BOg y o nieuwtje roor hem te wezen althans zy moeten er men t jd niet kunnen gebruiken wat ook een bezich blykbaar niet in thuis roeien 1 zwaar is W lp gelooft dat in de zygevela vso De arrondissemcnts reehtbank te Amsterdam heeftThet stadhuis oorspronkelijk boogvormige kozyoea op 13 dezer uitspraak gedaan is een sedert het jaar 1 waren Is dat zoo dan zou eene restauratie ru en prou en diohtmaat werden gelererd door den pieker en de heeren 1 Otkam H Beiemer A Blanken Dz en G de Vreagt Met algemeen genoegen werd alles aangehoord De beataande Openbare lagere achool op het dorp Berg Ambaoht ui door eeu nieuw gebouw met lokalen erracgen worden Het iraolemeni voor den te beooemeu hoofdonderwQier aan de Openbare lagere tohoal aan den Hoogendgk onder Berg Ambacht is bepaald op SOO In de litting van Donderdag Tan het Haagache Gerechtshof was ter rerantwoording geroepen ter zake van diefstal in dienstbaarheid in een bewoond buisen met een valsohen sleutel 6 t K huisTrouw vanJ T K thans wonende onder Alphen lu het be gin ran het jaar woonde tij nog te Zwammerdamen waa toen als werkster in dienst bij den bakkerO In de maanden April Mei en Juni miste de bakker uit een kastje eerst één toen drie ryksdaalders en eindeiyk een bedrag reu 24 50 By de eerstegelegenheid was het kastje ongesloten doch rerrolgene was men Toorzichtiger en zelfs had O by denlaatsten diefstal den sleutel ran lyne geldbergplaals iotyn zak Beeds by de eerste rermissing was dererdenkiug op de besch gerallen maar uit medelyden met haar gezin was er geen aangifte gedaan waartoe eindelyk wel moest worden overgegaan Besch bekende hare schuld den eersten keer kou zij hetgeld gemakkelyk rerkrygeu den tweeden keer had x den aUutel waarmede het kastje moest geopend orden weten te rindeii en ten laatste toen zyden bestemden sleutel niet kon machtig worden had 1 zich ran een ralschen sleutel bediend Adr g n mr Gregory requireerde roor deze brutale dief gge 1 jaar celstraf De verdediger mr Modderman vees het hof op verzachtende omstandigheden Uit praak aanst Donderdag De synods der Ned hervormde kerk heeft benoemd tot hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de gemeentelyke universiteit te Arasterdam de hh dr J H Onuning pred te s Graveuhage en dr J Knappert pred te Leiden Blijkens het afdeelingsrerslag der Tweede Kamer verklaarde de meerderheid der leden zich behoudens nadere toelichting van het ontwerp en de beantvoor diDg ran rersohillende vragen bereU hare goedkeuring te schenken aan bet wetsvoorstel ttr bevordering van de deelneming aan de internationale koloniale tentoonstelling te Amsterdam De meeste leden achtten eene dergelijke tentoonatelling wel degelyk in het algemeen belang daar z door het openen van nieuwe débonché s zon alrei ken ten voordeele 3er Nederlandsche nijverheid Sommigen zagen in het ontwerp een gevaarlyk precedent hetgeeu zy ook Mt bal oog op onzen financieclen toestand onraadnuB achtten en meenden in verband met de voordeden die dt tentoonstelling voor de gemeente Amaterdam 100 afwerpen dat het in de eerste plaats op den weg der hoofdstad zon liggen haar een geldelyken steun te verleeuen H eu vroeg of de re geering zekerheid bezit dat uit de ƒ 160 000 staatssubsidie den Nederlandschen inzenders 40 pCt afslag op den prijs voor plaatsruimte geschonken zal wordett Ia mea verzekerd werd gevraagd dal Nederlandera het verwicht zulfèn hebben in het eomilé vao pitvoering zoodat de zaak nationaal blyft P Ëu door wieo zal ds jury worden benoemd P Staten Qeneraal Twude k hx zittingen aa 19 en 20 October In de zitting van Donderdag is besloten tot een tweede scotie ondersoek van het ontwerp Kotterdarosehe waterweg Na verwerping van amendementen van den heer Keuchenios iqn de Indische rekeningen 1867 1868 en 1869 onveranderd goedgekeurd In de Iting van gisteren i de heer van Bylandt als ft toegelaten De heer Gleiehman heeft ceue iBlerpellaiie aangekondigd over de niet bekraohtiging vau de benoeming van prof Boseustein aan de univeriiteit te Amatudam De interpellatie van den heer intgens over hrt Haagache Bosob is wegens ongesteldheid van drn minister van financiën tot na het reoèa verschoven De ooniilusie der commissie in xake Klajr de onwettigheid aannemende van de voomitschniving van vier marineofficierrn op de ranglyst van het Indische leger ia aangenonTen nadat de miaister het herstel van het Mdeel zooveel mogelyk bad beloofd en de commissie alatocn dat deel harer ooBClusie had laten vervallen De laak van der Heyden is onbepaald uitgesteld daar de minitter aicuwe stukken ter dier zake aan de kamer heeft overgelegd De kamer is op reces goscheideu Bij de Nederlandsohe Maatschappy ter bevordering van sqverheid ztjn ingekomen vier antwoorden op door haar uitgeschreven prysvrageo en wel eene beachryving van de houtoulluur en de bossohen in Drenthe eene laudhuishoudkundige beschryving van het Weslerkwartier in de prov Groningen en twee beantwoordingen van de prysvraag voor eene handleiding tot de ontfiuuiug van heidevelden De glazen deken aan Z M den Koning ten gescheniie gezonden behoeft niemand een rilling aan te jagen Wie ooit in een glasblazery is geweest zal eten dat het glas tot in de fijnste vezelen als die van vlas kan wolden bewerkt zoodat hoogst waarschijnlijk ouder eeu zijden of satynen fond de glazen deken die met pracht van kiemen eu bloemea kan pryken zoo zacht is als het fijnste dons Men denke maar eeus aan de ichoone lange gekleurde staarten die óók van glas de glazen vogeltjes sieren welke nu en dan op den openbaren weg ten verkoop worden aangeboden Ten bewyse dat de Nederlaudtehe zuivel in het buitenland nog eene zeer goede figuur maakt meldt men het volgende De heer C Schut kaashandelaar ite Furmerend koofat op 20 Sept 11 te Haarlem ran den heer H Franzen te Oidorp een stapel kleine Edamsche kaas 160 stuks Uit dezen stapel werden door gen heer 60 stuks geëxposeerd op de tentoonstelling van de British dairy farmers Association Ie Loiulen geopend den 4deu Oct eu met deze kaaa aldaar de 1ste prijs behaald Uit deze zelfde levering zond de heer H Franzen 5 stnks naar de laudbouwteiitoonstellin te Gouda alwaar hem de 2de prijs ten deel viel Woensdag namiddag ten 2 ure 15 bij aankomst te Slikkerveer der salonboot uit Dordreobt had het volgende ongeluk plaats Een roeiboolje komende van Krimpen waar zich 4 personen iu bevonden roeide naar de stoomboot die juist aan de legger lag Door den sterken stroom eu het achteruitslaan der stoomboot kwam bet boolje in aanraking met het rad der stoomboot zoadat het kantelde Éen der personen in het bootje de heer A Boshoff greep het rad der stoomboot doch geraakte er lu beklemd Aan arm en been gekneusd werd hy spoedig door toegesnelde huip gered De overige personen wisten zich zelf op de stoomboot in veiligheid te stallen Woensdag hebben s en dertig personen besehnldigd van bedelarij voor de recfatbabl te Assen terecht gestaan t aim deze personen bevonden zich eenige die reeds vroeger iu de Byksgestichten geweest waren doch werden ontslagen omdat zy zichin Fransoheu dienst wilden b veu doch te Rysstl waren afgekeurd Gewoonlijk zyn de bedelaars die door de rechtbank aldaar veroordeeld worden pertoueo die reeds vroeger in de ByksgMtiohteu zich hebben bevonden Van de bovenbedoelde zes en dertig liedeu bestond nagenoeg de helft uit personen die voor den eersten keer wegens bedelarij terecht atonden Ben ander treurig versohynsel is dat de gevangenis aldaar zoo rot is dat niemand meer kan worden opgenomen en de justitie genoodzaakt is de bedelaars stil hun gang te laten gaan J C Baroninahitriniariro leest men op het oogenblik in Fransche bladen Ve eerste gedaabte is aan een kifakzalversrrclame dia zijn gocd oor alle dnnk eeu vreemden langen naam gegeveu heeft om de aandacht te trekken Toch béteekent bet woord iets geheel anders bet is denaam van een meosoh rail een aanzienlijk personage van een gezant Zooals men weet ia namelyk het gezanlsohip der koningin van Hadagaacar te Farys aangekomen en niets natnurlyker dan dat alle Fransche couranten de heeien beaprekcn Welnu de primua van t gezantschap heet ab bovengemeld den naam tweemaal ts schryven oti te veel van s zetters geduld vergen wezen I Zyn ntaék beteekent duizendmaal door God geschonken en hij schonk zyn moeder een veertig jaar geleden n eersten kinderlach Hy is klein iueengtdrongeo donker heeft een rood gezicht een ronde korte neus dicht wollig haiir en een zwarten baard Hy sekynt erg zenuwachtig want zyn linkeroog en kakebeen voeren voortdurend een grimassenduo uit Mea schyut op Madagascar graden van eer te hebben althans er wordt bericht dat de gezant den ISden Graad bereikte en de 16de de hoogste is Hy is dan ook van een adelijk geslacht en minister van Bnitenbindsche Zbken terwijl zyn oom president minister is Evenala metgezel de tweede jongere gezant die Ëngeli kent is hij Frotestantach ea ia EuropeesctTe kleeding Het laatste sohyat echter nog al 187é hangende procedure der SInger maatschappy te NeWT ork contra den heer A Lewenttelo handelaar in naa machiues te Amsterdam ïten lal ziah herinnereu dat laatstgenoemde bij vonliiB van 19 December 1879 wegens gebruik makeu vanj den naam Singer veroordeeld werd tot schadevergoeding nader op te maken bij staat eu in de kosten Op grond vau dit vonnis heeft de Singer Mabtschiqipy na gedurende ruim 13 jaar ondervonden te hebben dat de veroordtelde zich niet san de vermelde uitspraak van de Rechtbank stoorde maar voortging niet van de Singer Company afkomstige machines onder de benaming van verbeterde Singer Machines aan te bieden thans het opmaken by staat der haar eerst in principe toegestane schadevergoMing verlangd De rechtbank vereenigde zich dan ook met het gevoelen van de eisoherca en heeft deu gedaagde veroordeeld tot vergoeding van rijf duizend gulden en in de kostpn jDe eisch werd toegelicht en bepleit door mr Fn AJ Haas Azn terwyl voor den gedaagde mr J Kappeyne van de Coppello en mr J W Tlamaer allen advocaten te Amsterdam optraden VERGADERING VAN DEPiGËHEENTERAilD VRIJDAG 20 OCTOBER 1882 Voorzitter Kr A A vau Bergen IJzendoorn Tegenwoordig lyu de heeren ti Luijteu Frioce Oudyk Hemsiiig Jager Siraver Bamsora Post Drost van Straaten en Noothoven van Goor Afwezig zijn dn heeren HoogenboOm Kranenburg vau Iterson de Rotte en Fortuijn Droogleever De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat Maar dag jl de publieke verkooping plaats heeft gehad van de twee huisjes aan den Turfsingel welke hebben opgebracht ƒ 710 en ƒ 690 alzoo tezamen ƒ 1400 Aangenomen vnor kennisgeving Ingekomen ia Ben adres van de IJsel stoomtramweg maatschiippy verzoekende wijziging van de bepaling in art 7 der coneessieroorwaarden daar zy wenscht met den aanleg van den tramweg te mogen beginnen voonlst de in dat art bedoelde trottoirs gemaakt zyn en wel omdat eenige eigenaren Van stoepen onwillig zyn in het verleenen der veréisohte vergunning wjjl deze mernen met het oog op hunne uitstalling van winkelgoederei daarin f iet te moeten treden B en W stellen voor op dit verzoek afKtjani te beschikken wyl ifj vree Cn dat het maken dier trottoirs dan op de lange baan tou worden geschoven doch zy geven den Raad tevens in overwegiug de Commissie voor de strafverordeningen uit te noodigen de politieverordening in ditn zin te wjjzigen dat het uitstallen van goederen vóór de woning door B es W zal kunnen worden nrbeden Het adres en het rapport van B eu W wordt ter visie gelegd De heer Hoogenbsom komt ter vergadering Aan de orde is Het voorstel van B en W tiH vergrooting der kleedkamer bij de Stida gymnastiek school dat in de vorige vergadering was ingekomen Dit wordt zonder discussie en tonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde is De gemeente begtootiiig voor 1883 Allereeist die der uitgaven j De eerste artikelen worden onbesproken goedgekeard BQ den post Jaarwedde ran d bonwknndigen stelt de heer Kist voor dezelli aan te houden me het oog op het voorstel van B en W om den opperbrandmeester eene bezoldiging van f 200 toe te kennen Aldus wordt besloten Bij volguT 68 bespreekt de heer Kist de door de Begrootings eommiuie voorgestelde restauratie ran de raadszaal De restauratie ran de adhter en iljgerels acht spr meer een ryks dan een gemeentezaak en eene herstelling der raadhzaal zon z i niet kostbaar zyn Het zou zaak zyn nu er roor de restauratie van den iroorgevel hier ter stede deskundigeo koinen dje te raadplegen over een reatanratle aa d laadssaal De heer vkn Straaten is ook voor eene kentflliag der raadszaal trouwens het geheele raadhuis is ondoelmatig meent spr om op de secretarie te komen moet men vele trappen klimmen Aaék de Voonitter meent dat restauratie van voor en zijgevel vóór moet gaan die hentellijg is noodig en ofschoon eene restauratie der raaoizaal wel wenschelyk ts moet men z i niet te veel hooi io eens op de vork nemen Borendien zon men d raadsual b j een restauratie is gerui de buitenzijde ook om die reden de voorkeur verdienen daar anders de raadsaal in orde werd gebracht en later opnieuw moest worden onder honden genomen Het voorstel der Begrootiugs Comroissie om een memoriepost uit te trekken voor restauratie der raadszaal werd verworpen met 10 tegen 3 stemmen die der hh Kist Prinoe en Jager By volgnr 79 stelt de heer Samsam voor den post voor Btraatkeien te vermindereu wijl er op het Veerstal reeds van het vorige jiiar af nog loo rele keien leggen die door de jongens successievelijk in het water wonieu gegooid Dit voorstel werd eohter niet ondersteund en kon dos niet in behandeling komen De heer van Straaten zegt zich niet te kennen rereenigen met de voorgestelde hout bestrating vooral niet op den Tiendeweg Was de toestand van die straat slecht het ware iets anders maar zij is zfer goed De gelden voor deze bout bestrating bestemd konden beter gebruikt worden voor de verstrating van de Crabelhstraat De Voorntter merkt op dat de Directeur der Hoogere Burgerschool B eu W heeft medegedeeld dat de leerlingen veel last onderviaden vau het gery op den Tiendeweg vooral op marktdagen en dat de geneesheer van het Gasthuis B en W heeft kennis gegeven dat voor de zieken het leven in de Holenwcrf door de rijtuigen erg hinderlijk is hetgeen aanleiding heeft gegeven tot het voorstel De heer de Rotte komt ter vergadaring De heer van Straaten wyst op Dordrerht waar het gymnasium en ook andere scholen in drukke bnurtr n gelegen zijn en toch wordt iiir niet geklaagd over te veel leren op straat Hy rerklaart zich bepaald tegen de bont bestrating De heer Fortuyn Droogleerer komt ter vergadering De heer Oudyk wil eerst de houtbestrating op den Tiendewrg aanbrengen in de Molenwerf nog niet om eerst te zien hoe het op eerstgenoemde straat bevalt want in Londen en Amsterdam moge eene dergelijke bestrating al in gebruik zijn hy gelooft dat de Damstraat waar hout bestrating is te Amsterdam nog al eens morsig is De heer Post Drost zou veeleer als een van beide bestratingen moest worden uitgesteld den Tiendeweg uitstellen in de Molenwerf is het hoog noodig met het oog op de zieken in het Gasthuis De heer v iu Iterson komt ter vergadering De heer Kist zegt fMt genoegen te hebben gezien dat B en W eens een proef willen nemen met iets dat ia andere gemeenten uitnemend werkt dat moest z i bier meer gebeureta Houtbeitratitig is zeer aan te bevelen en om te zien hoe goed die is behoeft men niet naar Engeland te gaan in den Haag is in het Noordeinde by de Fransche kerk die voor een jaar of drie aangebracht en voldoet zeer Spr is er roor én op den Tiendeweg én in de Molenwerf een hontbcstrating aan te brengen doch wil men een ran beide laten rerratlen dan laatstgenoemde daar het gery roor leerlingen en leeraren der Hoogere Bugenehool seer lastig is De hesr Kranenburg komt ter rergaderiog De heer ran Iterson is bet leu rolle met den heer Kist eens doch h j weoteht té mg i lal die hontbcstrating io de Uoleotrerf de zieken in het gasthuis roldoende rust verschaffen P Er is daar in de buurt toch een bronwerq en een kuipery waarin veel leven gemaakt wordt Wellicht zon t beter syn dat de zieken naar een andere zaal werden overgebracht De keer Noothoven vao Goor merkt op dat de houtbestrating tal worden gemaakt op verzoek van den eersten stadsgenecslieei eu durdoor lal wel geen volmaakte maar too alleazina afdoende mat aan de zieken worden bezorgd De heer de Rotte beveelt een hontbcstrating ereneens aan en de heer Lnyten betoogt dat bet ryden door eeu smalle straat veel grooter geluid veroonoakt dan op een plein Na eenige verd re discussie wordt een vporstel van den heer van Straaten om de houtbestrating op den Tiendeweg uut te doen plaats hebben vtrmrfiH met 14 tegen S stemmen die der heeren van Straaten Fortuyn Droogleever en Hoogenboom Beo voorstel van den beer van Straaten om die bestrating inde Molenwerf niet te doen plaats hebben wordt vencorpat met 16 tagen stemmen die der hh v a Straaten w Oadijk Daarop werd aan een breedvoerige discussie onderworpen het denkbeeld van de BegrootiugsCommissie om de brag op de Hoogstraat by het buis van den heer Hoogendyk te overkluizen met yzer en keibestnuing De heer Kist lid dier Comnitsie verdedigde dal denkbeeld tot op zekere hoogte doch deed al dadelijk uitkomen dat de Commissie niet zoozeer op baar stuk stond om geen wijziging in haar platte kunnen gedoogen Spr betieuithetdatmen b deze brug weder opnieuw wilde doen wat men hier meestal deed o a ook by het nieuwe brugje by het huis van den heer Ter Brugge half werk Kwam men in andere steden dan bleek het hoe I men er daar oor ia om de bruggen even breed te maken als de straat Zoo behoort het ook De kosten worden door een kleine verbreeding niet aanmerkelijk verhoogd en uit een oogpunt van veiligheid en schoonheid verdienen breede bruggen alle aanbeveling Spr wenschte deze Hoogstraatsbrug in allen geval aan beide kanten verbreed te zien niet aan ééue zyde zuoals B en W voorstellen De Voorzitter stemt den heer KIst toe dat bet maken van breede bruggen aanbeveling verdient vooral als men steeds ruimschoots over geld kan beschikken wat eohter in deze gemeente niet het geval is Bovendien in zeer drukke steden als Amaterdam eu Rotterdam rioge het noodig zijn dat de bruggen eren breed zya als de straat bier is dat niet noodig eu met het oog pp de kas moet dat dus z i niet geschieden De heer ran Iterson betoogt de wenscbelykheid om de Hoogstraatsbing zoo bueed mogelyk te makeu Die waleratoep waarop B eu W in hun roorstel wyzen H niet onmisbaar De heer Luyten wijst er op dat B en W niet alleen de brug zullen doen rerbreedeu manr dat terens hun plan is daaraan holle hoeken te doen aanbrengen waardoor een gemakkelijke op eu afrid naar de Turfmarkt wordt verkregen De heer Oudyk stelt voor de brug met minstens 30 centimeter te verlagen wat echter volgens den Voorzitter de vaart zou belemmeren Het voorstel van deu heer Oudyk werd niet ondersteund daar men omtrent de kosten geheel io het onzekere verkeerde De heer vau Iterson stelde roor dat de Roail B en W zou uitnoodigeo eeu onderzoek te doen instellen naar die kosten doch de Voorzitter meende dat het beter was dat die raadsleden welke een dergelyke vetlaging nuttig achten later een voorstel daartoe deden Dan zou een onderzoek naar de kosten volgen en de zaak kon met de ooodige kabutC na aandachtige overweging worden behandeld De vergadering deelde het gevoelen van den Voorzitter het voorstel van den heer Iterson werd uiet ondersteund De post onderhoud van straten en pleinen werd daarop met 14 tegen 2 steromen vastgesteld die der hh van Straaten en Jager terwyl de heer Samsom buiten stemming bleef Bij den post Onderhoud ran wandelplaatsen en plantaoeneu gaf de heer ran Iterson in orerweging de boomen en heestergewossen aaa te achaSen iu orerleg met den leeraar iu de plantenkunda aan de Hoogere Burgerschool net het oog op het onderwys De Voorzitter we sr op dat er by de Hoogere Bargerschool een plantentuin is en dat dair de plaats is om de leerliag te doeeeren niet het stadspUntsoen doch gaarne wil hy de zaak in orerweging neaen De beer Itemsing acht raadpleging van een deskundige wenschelyk by het sooeieu der boomen daar de wyze waarop dat snoeien thana gebeurt rry leelyke booiüen geeft De Voorzitter merkt op dat de wyze ran snoeien door een deskundige als de beste is geoordeeld By den post Onderhoud ran bruggen en orerletreren geeft de beer ran Iterson iu orerweging de afsluit kettinkjes aan de draaibruggen te rerrangen door afslnit boomen wyl spr gebleken is rooral by de bruggen op de Gouwe dat de brngvraokters de brug b j het opendraaien niet afsluiten De heer Oudyk acht alleen het plaatsen ran hekken zooala er b r in Rotterdam z jn roor de bruggen een afdoende maatregel waardoor alle geraar roorkomen wordt doch deze hebben volgens den Voorzitter deze schaduwzijde dat dan voor een brug steeds 2 personen noodig zyn By den post onderhoud van huizen enz zegt de heer van Iterson in het verslag van hh Regenten van het Weeshuis gelezen te hebben dat de ziekenzaal te wenschen overlaat Wanneer dat zóó erg is dat daarover in bet vertlag geklaagd ordt acht hy vooniening ensebelyk Een ziekenzaal moet allereerst in orde zyn vooral in een Weeshuis Spr zal geen voefstel doen tot verhooging van dezen post yl l si moeilijk is nu een bepaald cyfer te noemen ÏToch hy zou een onderzoek naar de kosten alleszins wenschelyk achten welk onderzoek de Voorzitter toezegt By den post onderhoud van het Jaagpad geeft de heer Oudp in overweging dit aan te besteden waarop de Voorzitter ojibierVt dat de materialen reeds worden aanbesteed e het werk z i daarvoor minder geschikt is B j den post Beloouiiig en premien aan de brandspnitlieden en beambten wordt het voorstel besproken van B n W om den opperbrandmeester eene bezoldiging tfil te kennen van ƒ 200 De heer Kist had hel eigenaardiger gevooden als B en W hadden voorgesteld het tractement van den stadsarchitect met 200 te verhoogen want de reden afogevoerd voor hua voorstel gaat niet op De opperbrandmeester heeft niet zoo bgzouder vele bezigheden brand is er bijna niet in deze gemeente en is er al eens ten groote brand dan brand het perceel bgna oltyd uit De Voorzitter wyst er op dat het niet veel voorkomen van brand juist te dankeu is a n de goede zorgen van deu opperbrandmeester over de vuurscbouwerij moet men niet te gering denken De brandblnseh middelen zyu voorts iu uitstekenden toestand eu dat een pand waar brand ontstaat meestal uitbrandt spreekt van zelf doch dank zy de goede zorgen van den opperbrandmeester blgft de brand steeds beperkt tot één pand De heer Samsom bestrydt het voorstel van B en W eu spreekt vau branden die geblttscht waren voordat de opperbrandmeester er by was Voorts is veel wat B én W aan de goede zorgen vau den opperbrandmeester danken veel meer te danken aan den yver der kommandeurs Het voorstel van de Begrootings Commisaie om den opperbrandmeeater geen bezoldiging toe te kennen wojdt aangenomen met 9 tegen 8 atemmen Fimr stemmen de heereu Jager Prince Oudyk Kist Samsom Straver Hoogenboom de Rotte en Kranenburg Tegen stemmen de heeren Lnijten van Iterson Uemaing Post Drost FortnynDroogleever van Straaten Noothoven van Goor en de Voorzitter De heer Samsom stelt daarop voor de bezoldiging van den gemeente architect te verhoogen met ƒ 600 onder voorwaarde dat hy geen particuliere werkzaamheden op zich zal mogen nemeu Dit wordt niet ondenteund Daarop stelt de beer Prince voor deu gemeen earehitect een peraoueele toelage toe te kennen van ƒ 200 Dit wordt aangenomen met 16 tegen 1 stem die van den heer Samsom De heer de Rotte verlaat de vergadering De heer Kranenburg stelt daarop voor de vergadering wegens het vergevorderde uur te schorsen tot s avonds welk voorstel wordt terworfen met 12 tegen 5 stemmen die der hh Prince Oudyk van Iterson Kranenburg en van Straaten De heeren Kranenburg en van Straaten verlatende vergadering Daarop wordt de begrootiug der inkomsien behandeld By den post opbrengst van brug kaai haven sluia boom en veergelden wordt het voorstel der BegrootingsCommissie in rondvraag gebracht om dien post te brengen van ƒ 62000 op 67000 Dit wordt aangenomen met 8 tegen 6 stemmen die der hh Straver Fortuyn Droogleever Luyten Noothoven van Goor Post Drost en de Voorzitter By den post Opbrengst van de Galiel roor het beraren van de rivier de Gouwe wordt in rondvraag gebraakt bet roorstel der BegrootingsComraissie om dien post Ie brengen van 20 000 op 22 000 Dit word Uungenomen met 8 tegeu 6 stemmen die der hb Straver Forluqu Droogleever Lnyten Noothoven van Goor Post Drost en de Voorzitter De onvoortiene uitgaven worden daarop vastgesteld op 6848 60 en de begrooting in oStvaitgst zoowel als in uitgaaf op ƒ 366 689 8 1 Tot Leden van het Stembureau voor de verkiezing van een Lid der Tweede Kamer op 7 November worden gekozen de hh W Post Drost en C C H Prince Tot hunne plaatsvervangers de hh G Straver en H Jager Niets meer a de orde zynde wordt de vergadering daarop door den Voorzitter gesloten ADVERTENTIÊN M Ip gSi 25 JABiaE Ê C KERKHOF M P A ROLLOÜS H Qouda 25 Oct 1882 M M i flSÊKIÊtltlli ll Êlti j Êl ll l §l Voonpoedigf berallen van twM Jougttu 20 Oct 82 KROMHOOT BoNNnm ♦ Voor de vele bewgzen yan belangatelline onderTooden bg gelMreuheid van ons 25 JARIG HUWELIJKSFEEST betni n wg oazen haii Igken dank en io het bgzondef aan onze beide Patroons P DB MOJi C DB MOL Broerb Gouda 20 October 1882