Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1882

IIS €4 4üiïsS r 3 1 W RAAIJMAAKEaS Baven 17 i GOUDA I welks papier van nevenstaand Bgiooder aanbevolen tegen hoest en verkoudheid zgn verkrflgbaar bfl vignet voorzien zfln RMRMIIMimiHIII 3ïTa a32alooze TT ean ïD ootscl ap Verzekering lllaatschappij voor FLMTS7Efi7AN0INe EN NUUUEmUWISSELINO goedgekeurd hg Koniskujk bkslüit van 4 October 1881 No 25 Kantoor te Gouda bU den Heer J W € van der WERF CRABETUSTRAAT 240 en bij den Heer P L HESSING Korte Tiendeweg 8 De Directie bericht aan belanghebbenden dat de deelneming tot het sluiten van contracten voor PLAAlSVEBVASQlyO OF NUMMHBVEBWI BLINO voor de lichting 1883 is opengesteld Aan Ouders of Voogden van lotelingen wordt beleefd in overweging gegeven alvorens eenige overeenkomst aan te gaan nauwgezet kennis te nemen van den inbond van het Reglement der Maatschappg De Directeur Zondag 22 October 1882 J J KERENS Reglementeu gratia en frabco aan bovenstaande kantoren NB iSi M a ssra arQ ffGi Q ia sri i ï2fflta ïrQ W£i ivst I Het GENERAAL CORRESPONDENTIE KANTOOR P Spuistraat N 232 te Amsterdam plaatst allerlei DIENSTFERSONSEL mits vporzien van goede getnigscbriften tevens beveelt zg zich steeds aan tot het bezorgen derzelve Postzegel voor antwoord N B Spoedige plaatsing geene vooruitbetaling der kosten Boterletters Appelbollen St Hicolaas en vesscliillend versch Qebak bij Raarjmaakers Haven GEOOTENDORST Co LANDBOUWFEEST ie GOUDA De FiÉSTCOMMISSIE vervult bg het einde ha er werkzaamheden den aangenamen plicht haren dank uit te spreken voor de hulp en de medewerking die zij zoowel van Gonda s Ingezetenen als van de overige feestvierenden heeft mogen ondervinden bg gelegenheid der in SEPTEMBER jl gehouden Landbouwtentoonstelling Niet het minst zg deze dank gebracht aan ben die door hunne milde bedragen de Commissie in staat hebben gesteld een feest te organiseeren dat naar zg vermeent goed geslaagd ra heeteu Namens de Feestcommissie J M NOOTHOVEN van GOOB Voorzitter D N BROUWER Stcretaria N B De Rekening en Verantwoording der Ontvangsten en Uitgaven ten behoeve van het Feest zal voor belangstellenden ter inzage liggen bij den Heer A van VEEN W dstraat 163 op Maandag Dinsdag en Woensdag 23 24 en 25 October 1882 TJüPTTmj TJ Volkomen genszing door OSMU U XiiLlil de Bandage Régulatmrym Dr Waïesegbrs gebreveteerd Éreukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Antwerptn AMBESTEDDTG BORGEMEESTER en WETHOUDERS van Oudewater zullen op VRIJDAG den 10 NOVEMBER 1882 des namiddags ten 12 ure ten Raadhnize aldaar publiek aanbesteden Het bouwen van een sohoolgebouw bestaande uit 7 localen privaten gymnastieklocaal en spreekkamer met de daarbij behoorende tovaranttën Aaowgiing in loco tai geschieden op Vrgdag den 3 November a s des middags ten 12nTe Nadere informatiên te bekomen bg den architect M C VA WIJNGAARDEN te Oudev ater h trien tegen betaling van ƒ 1 bestek en teekeningen op franco aanvrage te verkrijgen sgn Oudeioaler den 17 October 1882 De Secretaris De Burgemeeiter J A MONTIJN Z S HAENTJENS DEKKER Ontyangp Betaalkantoor L Droogleeyer Fortuiju Rotterdam stand der JOepoaitorente Opvraagbaar na één maand S i twee maanden 4 L drie 4 A zes 4 o twaalf 8 De rente wordt bg vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen odk plaats hebben door tusschenkomst van den heer Me J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Gez SCHOUTEIV DUBBELE BÜDRT hebben de eer de ONTVANGST te berichten van eene ruime sitrteering DAMESBANBWEBEEN geschikt voor St Nicolaas Cadeauz Tevens blgven zg zich voortdurend aanbevelen tot het AFWERKEN en OPMAKENvan handwerken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haaitrecht brengen ter algemeene kennis dat van MAANDAG 23 OCTOBER tot en met MAANDAG 6 NOVEMBER 1882 alle werkdagen van desmorgenslO l nre ter Secretarie voor een ieder ter lezing zgn nedergalegd de Voorwaarden waarop ingeschreven kan worden naar de Geldleeningen ten laste dier Gemeente groot 19000 en 2000 Haattrecht 21 October 1882 Burgemeester en Wethonders voornoemd D A D UPPER AzN Burgemeetter T J sms HARTOG Lo Secretarie C SLOTElIAEEl en Westhaven 199 Citroen Punch per Liter 1 50 per fl 1 30 SYROOP VAW PÜMCH per Liter 1 40 per fl 1 20 Sociëteit ONS GfEITOEaEN 1 Abonnement Vooretelling DONDERDAG 26 OCTOBER 1882 Kon Nederlandsch Tooneel Afd Amrttrdam De Rantzau si Tooneelspel in 4 bedr van EncKHAiiH CHATaiAii Schrgver van Vriend Frits AiinrMig 7Vj bmWtr Gewone bepalingen en prijzen aHOOTEITDORST Co Hebben de eer de ONTVANGST te berichten der Nieuwe ARTIKELEN voor het saisoen Hoeden Bloemen Linten Veeren Vormen naweelen Sat n en Pelnches in mime keuze voorradig MODELHOEDEN worden van heden af gepresenteerd Aangenaam zal bat os zgn met een bezoek vereerd te Worden Markt A 50 A 97 Voortdurend in lossing de lading Grove Rubr Kachelkolen k 57V c per Hectol contant zonder korting mits bg 2 of meer Hectol gelgk genomen JAN PUrnCE Cie Kantoor Turftnarkt Ht 101 Gouda 21 October 82 Snelptrsdruk van A Bbinkkak t Gouda Ter voorkoming van misverstand zg ♦ bij deze herinnerd dat het BUREAU der GOVDSCHE OOUBAST voortdurend blgft gevestigd Langfe Tiendewegf D 60 terwgl de DRUKKER IJ dezer Courant gevestigd biyft MOLEIW EBF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op het Uorean Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging Büftenlandsch Overzicht De oiiiekorheid ten opzichte van het rechtegeding legen Arnbi en de andere gevangen genomen hoofden van den opitanud in Egypte il tolgen bericht uit Cairo nog ateeda even groot en het laat zich niet voorzien hoe lang het 8al duren voordat men het eens is over de irgie waarop het eohttgeding gevoerd zal worden Men oppert thaut iu aomniige kringen het denkbeeld de gerechtelijke vervolging te lalSo varen eene amnealie af te kondigen en Arabi benevcna de andere hoofden wier aanweaigheld in Egypte onder het bewind van den tegenwoordigen Khedive oube laanbaar is te verbannen Enkele dagen later aanstaanden Diuidog worden de ziltiugen vap het Ëiigelaohe parlement hervat Ue heer Qlwldtiie heeft dn wvBMh trkcmmr gefceveir dat men zich voorloopig alleen zon béng houden met de vooralelleu om eene Initlng der debattenf en enkele andere verbeteringen op te nemen in da ttandmg order of het reglement van orde van het lagerhui De groole drang der lersche laken biiletle tot nogtoe de behandeling dezer nuttige bepalingen waardoor zonder inbreuk op behoorlyke vrijheid van debat het huia zal beachermd worden tegen een deel zijurr leden die moedwillig den gang der talen en d afdoenipg der overkropte agenda tegenhouden De opening der zitting van de wetgevende macht iu Frankrijk ia op 6 November a s bepaald Volgens Le Tempi is het kabinet voornemens bij dfeze gelegenheid eene verklaring aangaande hare 1 staatkunde af te leggen De Fransche Kegéering ijdt thèns hare bijzondere aandacht aan de uitbreiding harer macht in MiddenAfrika Een pakketboot der Messageriea maritimes benevens vier andere booten zjjn vódr eenige dagen naar de kust van Senegal vertrokken Zy hebben het personeel en materieel aan boord voor den tusaohen de Senegal en Niger te leggen spoorweg Het technische personeel beslaat uitsluitend uit Franschen en is tachtig man sterk daarbij komt een grootendeels uit Marokkanen en negers gevormd korps werklieden van 12Ü0 a loOO man Eene troepenafdeeling onder bevel van kolonel Deabordea is belast met de bescherming der afbetders eja hef uitvoeren der noodige ventcrkingswerkeu De Pruisiaohe lilieralen hebben uitgerekend dat 2ij 40 plaatsen zullen winnen bij de verkiezingen voor den Landdag of zij zich niet verrekend hebben znl spoedig bigken Aangenamen dat zy g d gezieu hebben dan spannen zy wel de kroon van de oonservatieveii maar hebbeu nog niet de meerderheid daarvoor zouden zij 70 plaateen moeten wuinen wat zeer onwaariohijntyk is Winnen de liberalen nu 40 stenunen dan geven de ultramontanen weer den doorslag Daarop steunt dan ook het denkbeeld der Regeering om nu zg met het centrum nitt meer ui deu weg kan hel te beproe ven met een middeljiarlij d w i de vorming van een meerderheid uit de gematigd conservatieven 11 gematigd liberalen Iti theorie klinkt dit heel fraai men weet dat Bismarck zya meerderheid zoekt waar h Jie vinden kan links of rechts maar in de j raktgk inoet dit afsluiten op het kenmerkend ve ohgnsel van de verkiezingen In deu laalsten t l 4at de gematigden verdrongen worden ó 15 o Ti plaaU te maken voor de ultra s een meerderheid van gematigd conservatieven en gematigd liberalen hoe gewensobt wellioht op zichzelf it in den tegenwoordigen tyd een onvindbaar iets en dat het zoover gekomen is is voornamelijk de schuld van Bismarck zelf Het arbitrage congres te Brussel mag op ziolaelf genomen als welgeslaagd beschouwd worden De brieven van instemming klonken goed zoo die van Gladstone en lord Derby tegenover deze instemming maakte de brief van den grooten vredeman Henry Bichard een zotten indruk liy verklaarde geen InSt te hebben te Brussel den vrtde te komen prediken op een oogeulilik dat de Rageering van zijn land een onrechtvatrdigeu ooHog voerde in Egypte Het voorstel om in alle landen veieenigingen op té richten tot bevordering van het groole doel ging uit ran de Londensche vereeniging en werd uitstekend verdedigd door den voorzitter van he uitvoerend Comité Ie Londen Hodgson Pratt Ook Laveleye hield een groole rede volg ns hem kwam het er op aan de denkbeelden van prestige invloed nationale grootheid le bestrijden welke nog bij de nitnemendste geesien waren ingeworteld da oorlog in Egypte had de populariteit van het Kabinet van Gladstone hersteld over welke droevige uilkomst Gladstone zelf bedroefd moest zijn in Frankryk treurde men naar aanleiding van denielfden oorlog over verloren prestige overal dezelfde drijfveer tot krgg e verovering hy Laveleye verwachtte alles van den invlaed der pers Ka ner breede diacusiiea werden de volgende moties uugenomen waarbij de vergadering lo de enachelijkheid uitsprak van het stichten van vereenigingen in alle landen om de openbare meening ten gnnate van vreedzame beelechting viu internationale geschillen le bewerken 2o het wenschelyk verklaarde dat bedoelde vtreenigingen erden samengevoegd tot een iuternatioaaiT TerElttd verklaarde 4mï de kiezers in de landen welke een parlementair ttetael bezaten bij voorkaur aan voontanders van arbritage hun stem behoorden te geven Nog werd een brief voorgelezen die veel had van een oorlogsverklaring het was dte van het ËlHs Lotharingsche lid ap den Duitachen Rijksdag Dolfna die protesteerde tegen de inlyving van den Elsas in Dnitsohland i 25 aan Doktersvisiten zullen U minder goed doen dan eene flesch Hop BMer Gebruik het tegen aaiigezichtspgn Pgu in den Bug Nieren of Ledematen llopBitter bevordert de spijsvertering de werking der lever goeden bloedtowloop en vrolijk gestel Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 8 October 1881 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD Arie Borst boomkweeker te AlDhen tot ƒ I of 1 dag wegeus openbare dr É hsp te Gouda Httbertus vaji J ajE eh i4 te Alphen oL +f=f grndag wegensV re i Staii Ëldert Zwaiicveld kleedermakerskneoht te Gouda tol of 1 dag wegens openbare dronkenschap le Gouda Cornelia vaA Wyk landbouwer le Moercapelle tot 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap le Moercapelle Arie Kerkhoven landbouwer te Zevenhuiaen tot 1 of 1 dag wegens openbare dronkscbap te Zevenhnijen Klaas Bonienbal arbeider te M oapelle tot ƒ 1 of 1 dag Wegens openbare dronkensoqap te Moercapelle Arie Bos koopman te Moercapelle tot 2 boeten vaif S of 2 dageu wegens openbare dronkenschap te Moercapelle op twee tydslippen Johannes van der Beek arbeider te Zevenhnizen pt 2 boelen van ƒ 3 of 4 dagen wegeni openbar dronkenschap te Zevenhnizen up twee tijdstippen Tacobus van Halm arbeider te Ter Aar tot 2 boelen van f 8 of twee dagen wegens openbare droyunsohap te Moercapelle op twee tydslippen HBer Touw arbeider te s Gravesande tot x boeten van 3 of 8 dagen wegeit optnbtra dronkenschap te Uueroopellt en te ZevMtbaiM op drie tijdstippen J G B schilder te a Gr venhi e tot ƒ 1 of 1 dag wegens hengelen in eens anders vischwaler onder Zeroihnizen zonder vergunning vn den jnchter van het visohwater H H landbouwer te Alpken tot 3 of 1 dag wegens rijden hanr dan stapvoets met tijawagen over de beweegbare bra ata dan Kleiwegte Gonda J A V landbouwer te Zegwaard eranala de mi r VRIJQE8PE0KEN N K landbouwer le Zegwaard vin de léaklacht te Gouda harder dan slapvoata aset lü beladen vraehtwi eHi enden te hebben J de B laAdbonwar t Huerswsode evenaia de vorige B A B landbonwer te Haierswooda cveaah de vorige W 8 landbouwer te Huerswoadc evMals i vorige W 8 landbeawar le Ter Aar evenals de vorige De kantonrechter heeft niet bewezen gerekaiid dat dese bowenwagena werkelgk wir u Toaklvageni volgens den kantonrechter moeten onder vroshtwageut alleen die wagens worden verstaan die wegena hun vorm en taraenslelling bljjkea tol hal vervMiea van vrachten bestemd te zijn Burgerlilke Stand QSBORE N 17 Oct MolpPcsrel a m P C A Kiüi iMrg eg 1 Wit 18 Abrahass Iers P Tak w W Mol Ua mden A d Leut n I Koolia l Bw drikje oodsn H J JiaKü e V tan Evsh r Batras oiden L aa der Ua e A Vsiky so Maw Haadnia oodm C da OrwijM ra C K m CoraalM Maria ca Manu Cornell oadcr i krawont n J Baanmu OVERr EDEN 19 Oct II de Zmiw tS l J l va Vaam 61 j iO i Wmr S j M vai Nai Ij 9 m ONDEBTROUWD 20 Get a Slicdrcckl Uj mO sn den End 22 j N L vu B okla l 4t j u A A Biicm 41 j C P aloB 24 j ca W M vsa Vm IT i A Laforcc U j ca B K W Zaap 2 j Burgerlijke Stand van onderstaande ganaeoten vaa 13 tot 20 October 1882 Moordrecht GEBOREN Headrika sa Fickr oodui K Bm sd J Blaat ONOERTROUWDi W A Ecahoon ea T da Vrü Gtouderak GEBOREN Mattkü ondcra H Viik ea H va dar Vlut Jacob Older A tao Vlieica A Varbaots Ms aadcia A lagfruaard ea J dt oag GEHUWD W Uodde ea S H rreman P via Mollen ea N C laa Vliet Haastreoht OBBOBEN Aolj oaden A ViiKhar ea C vaa der arkea Geertrui ooder J Oskam ea W Lekkerkarkar ONDERTROUWD Slootje en T He uk VUBt Geene aangiften hebben ptaali gehad HÓeavijk GEBOREN Jobanni Xirii older A Groeoewnia ia J Bgnr eld Krgn oadan M Ooatroai ra S Vwwa OVERLEDEN M A de Kneehl 4 m ONDERTROUWD i G Kromme en M vaa Groaingea ZevenhuiMn GEBOREN Wilbclmina Maria oodera A via da Valdaa eu F Huter Pieter Gerardna oudere H Piul ea D W Rnpke Dirk oadei B Sehnidt en C MaarlaveU Dirk ouder 6 Berkhof en S Weatmaa OVERLEDEN D Himietnuo 1 j D Berkhof i d ADVERTËI IËN in Steenkolen en Aartj ppeieü bericht dat hg binnen eenige da n wedw een lading puike KACHKLKOLBN verwacht en die tegen concu rreer Aden prga zal worden geloiit GEHUVD W Oa thoek en W t Vliet