Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1882

N 3835 188S EKKEND IEHSTERKIlWO KOORTSVEHDRIJVEHO BIJ BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE f NZ Hwrteiyk dank aan mgne Stadgenooten voor ie langdurende gunst my zoo ruimschoots geschonken hopende met diezelfde gunst weder te mogea genieten in een volgend jaar ZONDAG en MAANDAG voir t Laatst Bakken Bestellingen yan WAFELS gedurende de Winter aan huis I G SIBBES GOUWE Woensdag 25 Octolter GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN Lange Tiende veg D 60 GrOïïDA I nge Tlendeumg It 60 Alle BOEKEN en TIJDSCUBIETEN worden binnen den kortst mogelyken tijd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billjjke pryzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelyk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is De Bec Quentin is ONONÏPLOPBAAR én heeft een lichtvermogen van 18 Kaarsen is voor Gottda enomitreken alleen verkr gbaar hg P P SOOS LANGE TIENDEWEG D 59 Het lichtvermogen is des avonds te bezichtigen by den Heer J SWITZEB Az in TABAK en SIGAREN Lange Tiendeweg BOELHUIS te Rttuteijk om contant geld aan de Bouwmanawoning bewoond geweest door STEVEN KOSTER Jk in den polder Middelburg van Levende Have Bouw en Melkgereedschappen en Inboedel ALS ZEVSN EOEIEN EEN KALF voopTs ruim ao OOO Kilo bast gevonnea Hooi BENEVENS StarMi Kaaavtten Kuipen Schragen en Planken Yorkes Graven Kaam met toebehooren Biedden met toebehooren Kasten Tafels Stoelen Tin Blik Aardewerk Klok Udentaiel QlasgordyneDt Eeri Speelwag en met toebehooren rOOBBAAD AA8 en hetgeen verder ueér te vooraehyn zal worden gebracht welke Verkooping zal plaats hebben p WOENSDAG 25 OCTOBER 1882 des morgens ten 10 ure ten overstaan van den Notaris MOLENAAR gevestigd te Waddinx Mti tan wiens Kantore alle verdere Informatiën worden v rstrekt GETTJIGSCHRÏFT over genezing van Kinkhoest Am 4 i Veer V H ZIGKK1VHEIMER te Mainz Mgn drie en eenhalQarig zoontje leed in zoo hevige mate aan de Kinkhoest dat wy Ik nar t ergste verwachtten Opmerkzaam r aakt op OW Vruivenborgthtmig liet mmiddelgk eene Flesch halen en de B el zg dbizendmaal gedankt reeds den volgenden nacht werd de hoest lichter de ademh ing ng zonder moeyelykheden de slum lostte zich op en myne kleine ALFÓNS ia thans volkomen fnscfa en gezond Met den hartelyksten dank enz Ober paaeabaoh by Osthofen 9 Dec 1880 J Nagel Onderwyzer Alleen echt verkryghear in flesadian ran twee Gulden een Gulden denen 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te GooBa fcg F H A WoUf Boskqep lif J van Bergen f HMÜMMiit bg J f deü Hariog f Ondewater b F Jouker Idenbni f Bodegtare by P Versloot Stolwik bï C Q V d Berg Talrijke getuigschriften van eerste Geneeskundigeu Op versoheidene Tentoonstellingen met Medailles bekroond Het door 30 jaar ereuomineerd Anatlerin Kondw ater van Dr i C POPP KK Hof Tandmeetier te Weenen Rndikaal geueeamiddel voor rtke Tandpijn alsook voor ieilere ïiekle der Mondholte en lèti het Tandvlceseh Beproefde Moudspoeling bij aanboudende Keelziekte 1 groote flesoh a ƒ 1 7B 1 flesch a ƒ 1 20 1 kleine flesch a ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anattaerln Taiidzeep in glazen doozeu van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsraiddel De echte aromatische S van De J G POPP ij maakt de tanden zuiver wit zender het mail aan ft doen bewaart ze voor ziekelgke Aandoeningen eu hcudt den mond frisch Het stak kost 40 ets en is toereikendevoor een half jaar Tandploil beering praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering an holle kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Kruidenzeep aangenaam en best mlddejvoor Vlekken Uitslag Zomcraproeteu en Puisten Hoofd en Baardsohilrer en Korsten Huidkraukheded en alle onrrinheden der bovenhnid Prijs per stnk 35 Cents Het geëerdf Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen elke van mijn Fabrieksmerk zyn vooreien Bépótiif zijn gevestigd te flonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam b j F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereynli Co blauwig parceleitwinkel te Wl age b j J Jj F Snabilié apoth te Delft bg A J van Kijn te Schiedam by C Malta G te Lei len bij E Noordijk te Amaterdam bij t van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoveu bij S Wolff en Zoon tS 4flphrn bg L Vnrossieau en Zoon te Utrecht bg O H N van Spanje idem Labr QOEDEOOFE MÏÏZIEE No 1 900 is voorhanden in den BINNENen BUITENLANDSCHE BOEKHANDEL van A Brinkman Langs Tiendeweg Zeker middel TKOEN ALIE Rliumatlsche Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtapjjn Kiespjjn Verstyviag in deleden Huidziekte enX verkrijgbaar te Oouda Wed Bosma Alphen L VARoasiAD h Zn Bodegraven F Vebsloot Boskoop J ÖOÜ0KADK P LOOMAN Harmeien W Q Ktibvebs Hazerswoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater 3 Libfiand Waarder Bodthooen Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A de Wilde Zegwaard £ Hekkeh AANüOENINGÊiri Men gelieve attent tete zijn dat de Waldwolartikelen van een bruint kleur zyn als zgnde bereid uit de vezelen der Den ix naalden Snelpersdruk yan A Bbinkhan te Gonda Aanvraag om Dépót by M J C HAM te Utreeht BINNENLAND GOUDA 24 October 1882 Voor de aanstaande verkiezing voor een Lid der Tweede Kamer beslaat ditmaal geen eenstemmigheid bg de verschillende nfdeelingen der Centr rie Liberale Kiesvereenigiug zooals blijkt uit b t eronder voorkomend verslag der Kiesvereenigiug Burgerplicht en dientengevolge tal eejie algemeene vergadering plaats hebben der Centrale Kiesvereeniging Deze vergadering heeft plaats te Goada eu wel op Zaterdag 28 October e k De Kiesvereenigiug Krimpenerwaard staat afzonderlijk zü is gte afdeeling van de Centrale vereeniging Blijkens de Eekening en Verantwoording der Feestcommissie voor het Landbouwfeest is door de Goudsche ingezetenen voor bedoeld feest aan vrijwillige bijdragen gegeven de som van ƒ 1020 Bij kon besluit is benoemd bg den plaatselijken staf tot plaateelgken adjudant te Helder de kapt jhr E A D E van Franckenberg en Proschlitz van het 4de reg iuf In het raadsverslag in o s vorig m is eene onjuistheid ingeslepen Het raadslid dr van Iterson in de raadszitting van Vrijdag 11 over de ziekei caal in het Weeshuis sprekende zeide niet zooals ons verslag meldt in het verslag van hh Begrnten van uet Weeshuis gelezen te bebbco dat bedoelde liekenzaal te wensohen overliet maar wel in M vertUg ra den ioetland der gemeente Oouda Daar dit verslag door Burg en Welh wydt uitgebracht aan den Haad was de gang van het Ijctoog van dr van Iterson aldus Burg en Weth erkennen blijkens hnn verslag dat de ziekenzaal te wensohen overlaat fu niettegenstaande dat verlagen zij den post op de begroeting onderhoud van huizen enz en stellen geen verbetering in dien toestand voor Dit bevreemdde dr van Iterson en van daar dat hg daarover het woord voerde en op een onderzoek der kosten aandrong Zondag jl trad voor de Ev Cuth Gemeente op Ds W dik Ëv Luth pred te Utrecht in plaats van Ds Barbiers door redenen van gezondheid daarin belet Spreker bepaalde de eraeenle bij het voorrecht dat zij genoot als nu lioda tweehonderd jaar in hel ongestoord bezit van haar tegenwoordig bedehuis Was toch de gemeente in dw jare 1628 gesticht op den 18 Oct 168ZLis het Rgenwoordig bedehuis ingewijd De oude St Joosfeo Kapel in zeer ontredderden staat van de Slads regeering aangekocht en met de belendende huizen eigendom der gemeente geworden werd behoorlijk hersteld op dien dag a u s Heeren dienst gewijd door baren tweeden leeraar Clemens van Byleveld predikende over s Heilauds woord opgeteekend Mark XI 17a 0edert ign tele geslachten voorbijgegaan fliaar dank faebbe de zegen Gods onder zoovele wisselingen is hel kerkgebouw bewaard al heeft het ook veelvuldige inspanning gekost het voor verval te behoeden Belangrijke reparatiën heeft het geëischt o n omstreeks de jaren 1815 en 1886 maar om niet te gewagen fan de inwendige verfraaiing in 75 is vooral met dankbare blijdschap te vermelden hoe in den jaré 1869 eene zeer belangrijke herstelling plaats vond Toen immers werd behalve andere verbeteringen de bouwvallige toren het eiguidom der burgerlijke gemeente afgebroken en de tj enwoordige smaakvolle gevel opgetrokken De aanzienlijke kosten daartoe vereisoht werden gevonden uit de subsidiën van dén staat de provincie de symde vrienden en begunstigers van buiden eene veHoting van handwerken en niet het minst uit de milde bijdragen van de leden der gemeente Kerkeraad leeraar leden allen beijverden zich met de meest lofi eiyke volharding tot het bijeenbrengen derlDsodige middelen met dieu uilslug dat de gemttnle ouder den zegen Gods wieu alleen de eere ij thans in het bezit is van haar net en keurig terkgebouw Past het uiet hier namen t noemen van veleu die krachtig medewerkten tot de verkregen uitkomst vergeten worden zullen zij niet In hel uiet onbelangrgk archief der gemeente geordend en bg gehonden door haren verdienstelijken rentmeester secretaris den Heer D T van Vreuraingen Dz staan ze met xlie der stichters opgeteekend en niet minder in het hart der gemeentenaren ja wat de Heer geve en zeker het beste is iu het gedenkboek des Heeren Zijn zegen bigve rusten op kerk en gemeente eu zoo zal het zonder twijfel zijn waaneer het woord van David neergelegd in Ps XXVl 8i 8 waarmede Ds Weddik de gemeente voorging zijn e blijven moge de leuze van hare leden Zaterdagavond had eene vergadering plaats der Kiesvereeniging Burgerplicht alhier die geopend werd door den Voorzitter den heer J A Roest van Limburg met de mededeeling dat de heer Mr A A van Bergen IJzendooru de candidatuur voor het Lidmaatschap der Tweede Kllner niet had aanvaard zoodat eene nieuwe kenze noódiakelijk was geworden Daarop werden de aan wigen uitgenoodigd tothet noemen van personen die tij als candidaat it aanmerking ilden doen lutaie waarop de beer G J Steens Zijnen noemde d n heer J van derBreggen te Waddiniveen en de heer J M Noothoven van Goor den heer Mr J Fortuin Droogleever alhier r Beide genoemde heeren werden vervolgens Ge sproken De heer G J Steens Zjlien roemde den heer van der Breggen als een Üdo bekwaam ma die in ons district reer gunstig bekend staat Op het gebied van den landbouw heeft hg een zeer goeden naam Al ook in vele andere opzichten lou hij eeu waardige plaats innemen in de Kamer Hij is een man van groote ontwikkeling en iemand die lijne denkbeelden op voor ieder duidelijke wgse weet te ontwikkelen Zijn candidatuur zou volgens spr teer veel kans van slagen hebben De heer J Post van der Burg vraagt of hel wel zeker is dat de heer van der Breggen de beginselen is toegedaan van deze kiesvereeniging Spr meent dit te moeten betwgfelen Hg respecteert den heer van der Breggen ten volle als een man van groote bekwaamheden maar voordat men hem canQidaat stelt moet men zekerheid hebben dat zijne richting op politiek gebied liiet strgdig is met die dezer vereeniging en zoolang meu die zekerheid niet heeft mag men z i hem hier niet candidaat stellen De heer Steens Zijoen kent den heer van der Breggen niet voldoende om met zekerheid te kunnen getuigen hij is een onverdacht voorstander der liberale partg maar spr gelooft te mogen verzekeren dat genoemde heer in de Provinciale Staten steeds blgken gaf een vooruitstrevende richting te tijn toegedaan terwgl hij in ïake onderwgs zich bepaaldelijk aan de zgde der liberalen schaart terwgl hg voorts op het gebied van den Landbouw steeds loonde een krachtig voorstander te zijn van vooruitgang en ontwikkeling Op die gronden meent spr dat deze vereeniging hem gerust als een liberaal man kan candidaat Stellen De heer J M Noothoven van Goor verklaart van den heer Mr vau Bergen IJzendooru te hebben vernomen dat de heer van der Breggen in de Provinciale Staten zich steeds deed kennen als een man die de liberale richting was toegedaan en de heer A S van Ommeren zegt daarop genoemden heer ook steeds te hebben leeren kennen niet alleen als een hoogst bekw am maar ook als een liberaal denkend mensch Nadat de heer Steens Zijnen nog als zijn meening te kennen geeft dat nu vooral na de opinie van Mr van Bergen IJzendoorn den algemeen gewenschten liberalen öandidaat gehoord te hebben geen twijfel meer mogelijk is in deze en de Voorzitter die alle hulde doet aan de bekwaamheden van den heer van der Breggen in t licht stelt dat het gevoelen van den heer Post van der Burg toch staat tegenover dat van den beer Mr vau Bergen Uzendoorn vraagt de Voorziitei den heer Steens Zgnen of het hem ook bekend is of de heer van der Breggen eene eventneele candidatuur zal auivaarden waaromtrent de keer Steens Zgnen zegt niets te Weten Daarop wosdt de tweede genoemde persoon besproken De heer J M Noothoven van Goor zegt den heer Mr J Fortuijn Droogleever allessins een plaats aardig te achten in de Kamer Door zijne studiën op verschillend gebied door zijn sinds vele jaren bekende ijver voor de liberale zaak do r sgn karakter en bekwaamheden heeft men alle redenen in hem een goed volksvertegenwpordiger te zien Deze candidatuur zou meende spr ook zeer veel kans van slagen hebben bij tgne verkitzing als Lid der Provinciale taten is het gebleken hoeveel sympathie hij in ons district geniet en dus meent spr hem in alle opzichten als candidaat te kunnen aanbevelen Spr heeft tioh vooraf gcïuformeerd of de heerForlugn Droogleever bereid was eene eventneele candidatuur te aanvaarden en het is spr gebleken dat als de vergadering meeuen mocht iu hem den meest getchikten candidaat te tien hij bereid is de candidatuur aan te nemen De heer O W itte van de Velde tegt daarop dat de reden waarom hij den vroeger door hem genoemden beer Bool te Leiden thans niet als candidaat beeft voorgesteld Merin is gelegen dat hij zich ook heeft geïnformeerd omtrent de al of niet aanvaarding eener candidatuur door dien heer en dat hem officieus is medegedeeld dat de heervBool bij dete verkiezing in geeu geval in aanmerküig verlangt te komen Spr ondersteuut verder de cahdidatuur van den heer Fortuijn Droogleever De heer van der Br gen moge zeer bekwaam tgn en op landbouw gebied hoogst gunstig bekend z i is dat nog geen r den hem naar de Tweede Kamer af te vaardigen Alt Lid van het Hoofdbmunr van de Hollaodsche Maatsohappg van Landbouw kan hij zjjn kennis in praktijk brengen en nuttig zijn maar in de volksvertegenwoordiging waar quaestien van alzemeene politiek aan de orde zgn ziet spr liever den anderen candidaat plaats nemen Spr heeft er zich naar ge iuformeerd iu hoeverre de heer Fortuijn Droogleever elders in ons district sis candidaat sympathie zou hebben en het is hem gebleken dat hij ook buiten de geiheente Gouda zeer gezien is en dat zijne candidatuur ook daar bgval zal vinden Daarop werd lot stemming overgegaan waarbij de heer Mr J Fortuijn Droogleever 13 stemmen op zich vereenigde en de heer J van der Bregien 3 zoodat tot candidaat der vereeniging gesteld was de heer Mu J Fobtuijn Dboogleeveé Uit de mededeelingen van den Voorzitter bleek voorts dat zich ditmaal het geval voordoet dat niet alle kiesverernigingen die aangesloten zijn bij de Centrale kiesvereeniging denzelfdeu candidaat stelden daar die te Woerden den heer Mr Moulou candidaat had gesteld Ingevolge de bepalingen van het Reglement moet nu een algemeene vergadering plaats hebben der Centrale Vereeniging die te Gouda wordt gehouden waarop eeii drfinitief candidaat zal worden gesteld Tot Lid van het Centraal Bestuur werd benoemd in de vacature veroorzaakt door het overlijden van den heer D Xulius van Goor de heer J M Noothoven van öoor met 10 st terwgl de heer G J Steens Z jnen 6 stemmen op zich vereenigde De heer M S heel en verloskundige te Gouda werd eeni en tijd geleden voor de arrond rechtbank te Rotterdam vervolgd ter zake dat hg zijne bevoegdheid tot het verleeuen van heel en verloskundigen bijstand zou hebben overschreden door uitoefening vnn inwendige praktijk en bij die gelegenheid van eene door hem waargenomen besmettelijke ekte noob aan den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht iu de provincie noch aan den burgemeester der gemeente aangifte zou hebben gedaan De rechtbank achtte echter het bewgsvan schuld niet geleverd en sprak mitsdien den bekl vrij Tengevolge van hel appel door den officier van justitie bij de rechtbank tegen haar vonnis ingc steld werd Zaterdag deze zaak behandeld door het gereohtthof te s Grnveuhage Er had eeu nieuw r