Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1882

gtitiMBTeihooi piMtt wauuit bleek dat de heelkuaoge üek wel degelgk met de Keneeskandige praktijk had ingelaten terwijl de heeren dr Halbertama en dr tKlinkert te Rotterdam en dr Egè ling in pect u van het geneeskandig itaatatoeiichi in ZuidHolland hoofdrakelijk ala deakundigen gehoord ter beoordeeling der oorgeschreren recepten ala hun oordeel te kennen gaveu dat de aangewende geneaamiddelen foor inwendige liekten b ddea gediend De ioapeoienr waa boiecdien ran geToeleii dat iedere geneeakundige of deskundige iu t algemeen Tan eene door hem waargenomtn ziekte die geacht kan worden de Tolkageiondheid te bedreig gen krachtena de wet aangifte behoort te doea9 De beklaagde erkende dat hij gren bevoegdheid betat tot uitoefening Tan de inwendige praktyk maar verdedigde zioh met te verklaren dat hij niet had ingezien dat de door hem behandelde patiënten inwendig Igdende waren geweeat Adv gen mr Gregory toonde ook van zijne zijde aan dat de beklaagde tan de door hem waargenomen beamettelijke ziekte aangifte had behooren te doen Orerigens stelde hg in het licht dat er zich wel gevallen kunnen voordoen dat de heelkundige inwendige ziekten mag behandelen maar dan moeten die liekten oarz iak zijn van een uitwendig gebrek en dat wBS in de onderhavige zaak het geval niet geweest Wanneer er geen heelkundig gebrek is Ie constateeren kan er geen sprake zijn van het optreden fin een heelkundige dan is hij daartoe onbevoegd ZEGA beschouwde de laak ander de meest gunstige omstandigheden maar geloofde in strijd met het vonnis a quo dat de ten laste gelegde overtredingen Toldoeode bewezen waren en requireerde de vernietiging van het vonnis en veroordeeling van bekl wegens lo overschrgding ner bevoegdheid tweemalen gepleegd en 2a het niet doen van aangifte eener door hem waargenomen ziekte die de volksgezondheid bedreigt aan den inspecteur der provincie en den burgemeester zijner gemeente het eerste geval met aanneming van verzachtende omslauitigheden tot vier geldboeten ieder van ƒ 10 s Hofs uitspraak is bepaald op a st Zaterdag Uit Moordrecht qljrijft men nns dd 22 October Vrgdagavond werden de leesvergaderingen van het Departement Moordrecht en Oouderak der Maatschappij tot Nut van t Algemeen voor dit wintergetijde geopend Wedden deze hier steeds uitmuntend bezocht dezen avond was er een ongewoon groote opkomst Mejuffrouw A Groote uit l elp zou optreden om het vele goede dat van haar reeds vernomen was stelde ieder er groot belang in haar ie hooren Algemeen is de ingenomenheid met hetgeen tg Toorgedragen heeft De novelle en de losse stukken werden op meesterlijke wgze door haar vertolkt Aan waren eenvoud paarde zich een toon zoo natuurlijk als maar weinig gehoord wordt Het behoeft dus niet te bevreemden dat Mcj Groote om haar talent al meer en meer vour dergelgk e voordrachten gezocht wordt te meer daar de lÉeuze barer stukken bg haar eigen werk een uitnemenden geest ademt en van de grootste zorg omdoor het echoooe ook nuttig en veredelend te zgn getuigt Donderdag 26 Oct e k zal in het lokaal van den heer Slerkenburg te Oudewater door de reilergkerskamer Borger worden opgevoerd Dt Bruid iaarbovtn tooneelspel in 5 bedrijven door Maltatuli Als nastuk zal volgen fï e twee venirooide milUairen blijspel in één bedrijf naar het Duitsch van A van Kotzebue bewerkt door W C Roogaards De in deze stukken voorkomende vrouwen rollen hebben welwillend voor hare rekening genomen de dames J H Klerk J H Banrtmans P W Klegn en M van Buerec Bij het sectie ondertoek van de Indische begrooting voor 1883 in de Tweede Kamer werd vrg algemeen aangedrongen op vervroegde indiening van het koloniaal verslag en door sommigen ook van deze begrooting Algemeen had men uit deze begrooting een zeer onvunstigen indruk omtrent Indie s linanoicelen toestand ontvangen Met inbegrip van het geraamde tekort over 1883 sluiten de Indische diensten met een vermoedelijk tekort van niet mmder dan 44 millioen Ook Ontkende men dat deze begrooting dien toestand in het ware licht stelt Niet alleen heeft men het schijnbaar evenwicht tusschen gewone inkomsten en uitgaven alleen kunnen verkrijgen door eene geheel buitengewor bate als le terugbetaling Tan het aan de Ned Ind spoorwegmaatschappij verleend renteloos voorschot tot een bedrag van ton onder de gewone middelen op te nemen bovenal heef men naar te vreezen is de inkomsten uit den verkoop van koffie te hoog de uitgaven bepaaldelijk Toor het krggswezeu te laan geraamd Met het oog op den officieelen Trcdetoesland in handhaving Tan het Nedeil gezag in dat gewest aanzienlijk hoogere nitgaTen worden rereisoht dan thans zijn Toorgedragen Bovendien is het alleszins mogelgk dat expeditie noodig bigken naar Borneo naar Sumatra s Oostkust Door sommigen werden deze beschouwingen tegengesproken en geweieh op het rentegevend kapitaal van circa SO millioen in spoorwegen tegen deze tekorten overstaande Vrij algemeen wns men het echter eens dat de financiéele toestand van Indië ook met bet oog op de wisselvalligheid drr kofReprijzen zich in deze begroeting donker afspiegelt en groote zorg vereisoht Over den toestand in Atjeh was men vrij algemeen ongerust Sommigen weten dien aan den outijdigen overgang tot anderen aan de handelingen van het civiel liesluur Algemeen wenschte men van den minister te lernèmenj wat de ervaring omtrent de werking van de bestaande organisatie van het bestuur in Atjeh ook ten aandien van het gebrtfik van en den geest bij bet leger geleerd heeft De Minister van Koloniën de heer de Brauw is tgdelijk belast met de waarneming van het beheer over het departement van flnancién wegens de ziekte van den Minister van Lgiiden van Sandenburg Blgkeus te s Grnveohage ontvangen berichten was de toestand van den Minister van Lgnden meer bevredigend hoewel de zieke nu en dan hevige pijnen lijdt De heer 3 De Hartog medelid der commissie voor de afdeeling kunst en wetenschap der internationale tentoonstelling in het volgende jaar te Amsterdam te houden heeft aan htt centraal comité een Toorstel gedaan over de afdeeling muziek Dat voorstel omvat lo Een lentoonslelliug van mnziek en muziekstukken partituren gedrukt of geschreven van opera s oratoriëii cantates kerkmuziek symphonische ork ststukk ii en kamermuziek voorts wetenschappelijke werken over geschiedenis van muziek en de letterkunde autografen brieven eu portretten van beroemde tooneelkuustenaars oude en nieuwere instrumenten 2o Vier nationale muziekfeesten met koor en orkest in de maanden Augustus September en October te Amsterdam te houden nl éen Nederlandsch een Duitsch een Fransch en een Belgisch 3o Een internationaal congres voor muziek in September te Amsterdam te houden 4o Voordracht over muziek De Arnhemsche Kimer van koophandel heeft in een adres aan den Uinipter van finanoén hare bezwaren uiteengezet tegen het nieuw model ontvangbewijs voor aangeteekende brieven dat oulacgs ia ingevoerd Dit ontvangbewgs bevat geen enkele letter schrift behalve in bet geval dat de waarde is aangegeven het is geheel gedrukt draagt een nommer en is voorzien van een poststempel meer niets het geeft den afzender dus niet de minste zekerheid dat dit i e u inderdaad behoort bg den door hem verzonden brief In geval van reclame kan de afzender niets bewijzen terwgl de ambtenaar tegen wien wordt gereclameerd onbekend is en bpvèndien telf het register ihoudt dus de bewgzeu tegen zich in handen heeft De Kamer spreekt als hare stellige overtuiging uit dat de Staat die het monopolie van het brieveuTerToer OTernam en daarentegen belangrgke verplichtingen aanvaardde uit den aard van dit monopolie voortspruitende ééue van zijne verplichtingen jegens de afzenders Tan brieTen niet Toldoende nakomt wanneer hg dergelijke waardelooze en ondoelmatige papiertjes in de plaats stelt van het door den wetgever gewilde ontvangbewgs Naar de H trkmanthode uit Leiden verneemt sohgnen de heeren Boneval Faure c s het onderzoek in de bekende zaak der werklieden op de fabriek der heeren Driessen voort te zetten thans op den grondslag van beide partijen gehoord Althans drie der werklieden die aan de spreien gewerkt hebben zijn ten huize vnn den boogleeraar Mr H van der Hoeven ontboden en door een viertal daar aanwezige heeren in t verhoor genomen Het totaal bedrag der gifteni voor de verklieden der genoemde fabriek bg de heeren B H Heldt c s ontvangen is tot 1222 27 gestegen Voorts zijn bg anderen nog eenige giften ingekomen waarvan het totaalbedrng nog niet is opgemaakt Door hel 2e kantongerecht te Rotterdam werden dezer dagen 9 landbouwers of kooplieden uit Schiedam Gouda Poortugnal Groot Ammers Oud Btierland OostVoorue en Meppel veroordeeld ieder lot eene boete von f 25 of gevangenisstraf van 3 dagen wegens Ijiet te Rotterdam ter markt brengen van zieke runderen Eene Rotterdamsche winkelierster werd veroordeeld tot eene boete van ƒ 10 of gevangenisstraf van 3 dagen wegens het tekoopstellen van beJorven worst terwijl tot dezelfde straf veroordeeld werden 2 vleeschhouwers uil Rotterdam en 1 koop man uit de Vlist bg Haastrecht die te Rotterdam bedorven vleesch hadden vervoerd Sedert het jaar 1864 is de predikanisplaots bg de Herv gemeente te St Anna Paroohie Vdoant en dat zal waarschgnlijk nog geruiineu tgd too moeten blgven daar er geen tractement is en er ook geen fondsen zgn waaruit het zou kunnen gevonden worden Daarbij ia de pastorie gebeei onbewoonbaar en ia het ktrkgebouw in verre van voldoenden toestand daar in de laatste jaren alweder wegens gebrek aan geld alleen de noodzakelijkste herstellingen konden plaats hebbén De lidmaten behooren meest allen tot den burgeren arbeidersstand de meervermogende inge zeteuen ziju toch leden van een andere gezindte De nalatigheid van hen die eenmaal op liob namen in de behoeften van den eeredienst te voorzien is een der redenen van den nood dezer gemeente Een rechterlgke uitspraak vernietigde daarbij de hoop om de geledeue verliezen te zien herstellen Inmiddels heeft het kerkbestuur niet stilgezeten doch alles in het werk gesteld om zooveel mogelijk in de eerste behoeften te voorzien Dit alles wordt in het breede medegedeeld in leu ingezonden stuk in de BUdtiche Courant welk stuk eindigt met de bede om hulp aan allen die belangstellen in godsdienst en kerk Ook de geringste gave zal in dank worden aanvaard BuitenlaDdsch Overzicht De Egyptische regeering heeft zioh niet langer willen of durven verzetten tegen het verlangen van bngeland om aan Arabi Engelsche rechtsgeleerden toe te voegen in het proces dal tegen hem gevoerd wordt echter onder voorwaarde dat het contradictoir verhoor der getuigen niet in het openbaar zal gehouden worden maar alleen roor de commissie welke met de instructie belast is Verschillende Fr inscfae dagbladen o a de Zièertd zgn van raeening dat de Engcisehe voorstellen betreffende Egypte zoowel te Berlijn als Weenen zullen Koedgckennki worden en schgnen daarvan thans reeds zóó UMI te zgn dat zg op de belangrgke gevolgen r rnamelgk voor Turkge wgzeu De uittartende en strgdluslige houding welke de Potte tot nog vóór koiten tgd aannam was een gevolg van de overtuiging dat zg op den steun en de bescherming vai prins Bismarck zou kunnen rekenen maar thans is deze begoocheling verdwenen zegt de lAberté en moet Turkije nederig zgn of ten onder gaan Tevens hondt het blad zich overtuigd en hiermede stemmen andere organen iu dat Engeland en Frankrgk tot eene vrieudschappeIgke verstandhouding zullen komen niet sleohtt over de Egyptische maar ook over andere aangelegenheden Men weet overigens dal de Porte in de laatste dagen een meer bescheiden toon aanslaat blijkbaar uit de nota welke zg over de toekomstige regeling in Egypte bij Engeland heeft ingediend Uit Konstantinopel wordt thans geseind dat lord Dufferin de Engelsche ambassadeur van zgue regeering in last heeft ontvangen aau de Porte eene nota te overhandigen waarin wordt verklaard dat Engeland geneigd is om de punten in overweging te nemen welke in de laatste mededeeling der Porie betreffende de toekomstige Regeling der Egyptische aangelegenheden verTat zgn Van de Pruisische Terkiezingeu is niet Teel naders bekend geworden Tan het platteland wordt nog zoo goed ala niets medegedeeld en men heeft ook geen Tooruitzicht hiervan veel te zullen hooren vóór de defiuitieve verkiezingen z jn afgeloopen ook wat de groote steden betreft tast men in het duister rond daar de verschillende fracties zoo onder elkander gescharreld hebben dat men zich veelal met de algemeene qualificatie van liberaal moet tevreden stellen Toch maakt het nu reede den indruk dat in de groote steden de Fortscfaritt aan het langste eind is gebleven wat in de eerste plaats moet worden toegeschreven aan de vrees voor reactie welke tegenoTer mannen als Puttkamer en Grossier niet ongegrond is Hadden de nalionaal Ijberalen HainoTer niet het zou er slecht met hen uitzien daar OTerweegt nog altijd de persoonlgke invloed van Bennigsen IVIdn moet daarbij in gedachtenis houden dat de liberalen bezwaarlgk zooveel kunnen winnen dat zg in den Landdag de meerderheid vormen In hft algemeeu kan men nu reeds zeggen dat de er ring ook ditmaal weder heeft geleerd dat in de groote sleden de meer radicale liberalen de meerderheid maken maar deze meerderheid krachteloos wordt gemaakt door de kiezers in de kleine stedtn en in de dorpen De tegensteJling tusschen stad en land het eigenaardig kenmerk van de moderne beschaving wordt ookhier mede weer bevestigd Uit New York wordt geceind dat terwgl de leiders der Land league de besluiten der te Dublin gebonden lersohe Natiouole Conferentie goedkeuren de Iriih World er nadrukkelijk tegen Is Het blad herhaalt zijne vroegere verklaring dat geeue bijdragen meer door Amerika aan Ierland moeten verstrekt worden omdat daarvan voor het tegenwoordige geene vruchten hoegenaamd te verwachten tjjii aangezien de beweging in Ierland een tgdvak van stilstand ingetreden is I M G B Z O ND £ N Volgens de couranten berichten hebben reeds vericbeidene kiesvëreenigiugen eene keuze gedaan wat een opvolger betreft voor Mr Patgn en is de Heer van Bergen IJzendoorn Burgem van Gouda de kandidaat der kiesvëreenigiugen Qouda Alphen Oade ater en Woerden In de Goiidtcit Courant van 13 dezer komen twee adverleutiën voor ter aanbeveling van de kandidatuur van Mr P J Snel eu een strooibiljet afkomstig uit den Krimpeuerwaard dat dezrr dagen werd verspreid stelde mede het wenscbelijke van genoemde kandidatuur in het licht De beer v B IJ is oulegenzeggelgk een uitnemend kandidaat maar wat te voorzien was gebeurde even als verleden jaar weigert hij ook thans de kandidatuur te aanvaarden eu wat baat het ons of wg ons al vastklampen aan een kaudidaat van wien wij reeds bg voorbaat weten dat hij gekozen zijnde zal bedanken Wat de kandidatuur van den Heer Snel aangaat wij weten v ii dien persoon niets dan goeds terwgl wg in ons mogen omdragen dat bg als een gematigd man veel goeds in de kamer zal helpen tot stand brengen Wg voor ons zouden niet weten wie er nu de Heer v B IJ blijft bedanken in ons district meer kant van tlagen zou hebbeu dan hij ja de mogelgkheid en waarsobgnlijkheid zelfs bestaat dat er zioh een grooler aantal kiezers voor lum zullen verklaren dan er zich voor een jaar geleden aan de zgde van den Heer v B I J schaarden Wg gelooven daarom dat het zaak is den Heer Snel te polsen of kg eene eventueel Ie stellen kandidatuur denkt Ie aanvaarden Is het antwoord hierop bevestigend dat dan a le gematigde mannen de handen in een slaan om de verkiezing van Hr Snel te bevorderen Bedankt tij vour de kandidatuur dan eerst kunnen o i andere personen in aanmerking komen lenzg meu met alle geweld de zaak wil bederven De tegen kandidaat der ullro partij zal het ons zoo waar maeicl jk genoeg maken laat onze partg en onze Tereeuigingen zulks bedenken en ZM h vasthouden aan den naam die reeds bg Mei kiezer is geannosioeerd Men bepaU zich bg Mr P J Snel Montfonrt D B tan Hiuvem ilynkter de Redacteur Vele kiezen voor de Tweede Kamer dei SlaleuGeueraal waren oorspronkelgk met ons Tan meening dat de heer Mr P J Snel te s Hage eene eTcntueele candidatanr niet zou aauTaarden Zij meenden dat hg een dergelgke betrekking niet ambieerde I maar nu ons is gebleken wel is waar indirect Itsu ter zgde dooh uit goede bron dat de heer iSnel zoo het hem dringend gevraagd werd wel Iten laatste bereid tou ign de welwillendheid te hebben eene candidatuur niet te weigeren nu gelooven wij en velen met ons dat de heer Snel de aangewezen man is en geen ander Tot zgne aanbeveling is weinig noodig de man heeft in ons midden gewoond onder ons geleefd en een ieder kent hem als een man van een meegaand karakier uitstekenden leTenswandel en onberispelgk gedrag Hij is jurist spreekt goed bezit de noodige scherpzinnigheid is op en top liberaal en heeft daarbg een zekere minzaamheid die ook den minsten burger lich onbeschroomd tot hem doet wenden om raad en advies In het particuliere leven dui gunstig bekend is hjj ook in het openbare leren thuis Hg was lid van den Goudschen Gemeenteraad en werd bg zgn aftreden met groote meerderheid herkozen hij was voorzitter der Sociëteit Ons Genoegen en indertgd Lid der Commissie van Toezicht over de Stcd Muziekschol ook secretarispenningmeester der IJsclub Een en ander is voldoende om te herinneren hoe hem reeds de behartiging onzer belangen op verschillend gebied werd opgedragen En hoe hij zich van die laak kweel Slechts één stem gaat er op tot lof over zgn accuratesse en gver en hel Igdt geen twgfelofook als lid der Kamer zou hg bigken spoedig op zgn plaats te zgn Wij stemmen dus als één man op Mr P J S EL Advocaat en Procureur te s Gravenhage SCHANDELIJKE MISLËFdINg Het ergerlijke bedrog met zoogenaamde geneeimiddelcD sohgnt thans zgn toppunt bereikt te hebben In de laatste der advertenties of betaalde reclames van het nieuwe kwakzalversproduct genaamd Hop Bitter wordt beweerd dat het Maandblad van Leeuwardeu het tegen zwakke gezondheid enz heeft aanbevolen Dit is een grove leugen Het Maandblad van Leeuwarden heeft de laaghartige poging van de Amerikaansche Hopbitter Compagnie om ons Tolk op groote schaal te bedriegen zoo sterk mogelijk afgekeurd eu de Vereeniging tegen de kKakialverij heeft door haar leden iu de Tersohillende plaatsen van ons land duizenden exemplaren van hare waaischuwing tot bet publiek gratis doen verspreiden Aan ieder die het aanvraagt wordt door den uitgever H van Belkum Kzn te Leeuwarden grotis ons oordeel over deze nieuwe kwakzalverg toegezonden De ilotsom van dat oordeel litidt Wilt gy uwe rgksdaalilers in den uk van den buitenlandschen bedrieger werpen en kans loopen uwe gezondheid te bederven of uwe ziekte Ie verergeren koopt dan het Hop Bitter Doch dieent gij dat bet geld nog waarde heeft om u het jlven te veraangenamen of d ziekte dragelijker Ie fiaken laat dan de Amerikanen wegtrekken zonder uit Nederland eenige duizenden guldens mede te nemen De reductie van het Maandblad der Vereeniging tegen de kwakzaUerg De Effectenkurs XL Amsterdam S3 October 1882 Slechts Amerikaansche Sporen veroorzaakten in de afgeloopen week eenige levendigheid De lustelooze en dalende stemming week Woensdag en Donderdag voor eenige opgewektheid doch Vrijdag en Zaterdag was den actie weer aan t woord Zoowel binnenlandsohe als Earopeesche waarden waren stil doch de laatste waren voor de speculatieve soorten na eenige reactie tamelgk vast Het geld werd schaarscher BiNNENLANDScHE WAAIDEN Ouze Siaati ondeen hielden lieb op hun vorige notrering ditzelfde geldt voor de Provinciale en Oemeentclijke Leeningen Premieleeningen Amst loten vaa 100 waren lager Rott do j hooger Paleislolen varieerden tusschen 118 en 120 Spoorweglfeningen Aand Haarl Zandv konden zich slethts 1 pCt verheffen Centraal a aarden varieerden weinig slechts uitg soh was 2 pCt hooger 34Vi8 aand 37 obl 697 In je vergadering fan aandeelhouders ie een Coramiasie benoemd on 4e voorstellen der Expl mq en Tan de RgnspootnH onderzoeken Aand Ind Sp waren 2 p pt tager do Rgnsp l i hooger Boxtelwaarden UnK flauw vooral gest obl die 1 verloren tf Tramuayleeningen Mede te r stil Er is slechts een enkele verandering te verleiden N Z Holl sloot 1 pCt lager Inthutrieele maarden Ook hief ia slechts weinig te vermelden Aand Kaniul mij bieren ook na de aanneming Tan hel wetsontwerp waarbg dit Kanaal door het rgk wordt overgenomen op denzelfden stand 47 s Aand Havtnst gaven 4 do Kasv 1 4V pCt Pandbr Nat Hyp bk aand Ind Haudelsbk do Panopticum S j do ƒ lulinde 1 en do Nederl s prgs Aand Ned Bk hooger 5 pCt obl iWeW berstelden zioh geheel en Toor aand Surinaamsche Bk is eene verheffing Tan 4 pCt 103 te vermelden EuROPEESCHB wAASDiN StaaUfondten SpCt Fransche Inschr noteerde 1 pCt hooger Hongaren hielden zich ferm Italianen en Oostenrgkers schier zonder verandering even als Portugeezen Poolsche Sohatkistbilletten 1 pCt hooger 79 4 Russen over t algemeen ferm Oosterleeningen met eenige reactie Zoowel l t P t Spanje minder doch 2pCt dito j beter Turken s Vu O BpCt Hauwer CpCt flauwer doch geregistreerde sloten onveranderd 22 Egypte 4 pCt BpCt ginder Ptemieleeningen Ook hier hebben de variatiëo weinig te beteekeueu Siuhlw ging 2 pCt achteroit Van Goatenr was 64 hooger dooh 58 en Weenen i lager ook Russ 64 j minder doch 66 s heter Servische slo en eu Madr hooger terwijl Turken s P j gaven Spoorueglteningen Fr Oost Sp hooger Warschau Br ib lager Aand WarsohauWeenen viiitten i honger doch do obl moesten 2 j prgs geven Russische Sporen bleven meerendeels ferm Baltische Vs Chark Azow l j hooger Morsclf Sysr eu Rias Wiasm dis Maandag belangrgk = stegen kouden zich nitt op die hoogere koersen handhaven zg zgn per saldo slechts a i hooger dan de vorige week j 1 Indutlrieele Kaarden Q 4 hier zgn de veranderingen noemenswaard Aartd Oost Hong Bk s lager Amebikaanschk waabden Slaattfondieh De 4i pCt obl V Si waren V hooger Van de Brazilianen waren 65 en 75 minder Florida s verloren j Mexicanen 1 en si Columbianen verbeterden eDe meeste handel werd in 6pCt Peru gedreven die 1 pCi profileerden 5pCt do s hooger Spoorwegleeningen lUinois cert staken gunstig uit door eene rijzing Tan 5 pCt Tooits Canada South 1V Chic N W pref 1 Sl Louis Cairo inc buds l j Lonisv Nashv eert 2 Mich Cent 2 Erie pref 1 Pensylv 2 Wabash verloor het meest nl 3I 1 Rio s 1 a l eert Un Pac 2 Menomenee St Louie 8 Fr Missouri s 1 Indutlrieele Kaarden Ook hier beerschte malaite Obl Colorado 1 cert Louis Cit Bk l Maxw sh l 4 en do inc buds ij l Rer Pkoiongatie eente 5 pCt j P S Heden was de stemming tamelijk ferm doch de handel bleef onbeduidend Er was eenige omzet in Mexicanen en Peruanen eerstgeooemdeo sloten op de koersen van Zaterdag de laalsten iele minder Van Turken verbeterden 6 pCt geregistr i 4 pCt Egypte dito Venezuela s V hooger Russen bleven grooteudeels ferm doch 4 pCt Spanje ie minder Aand Warschau Weeiien stegen tot 52 en sloten Bl j De rijzing werd veroorzoakt door een brief der Directie die de ongunstige geruchten weerlegt en verzekert dot zoowel de coupons der obligatiën als het gebruikelijke dividend in Januari zullen worden oitbetaald Russische sporen bleven ook flink De Amerikaansche spoorwegraarkt opende weer zeer gedrukt doch herstelde zich later eenigszins De verbeteringen zijn slechts fractioneel slecïïts Missouri s 1 pCt hooger Omtrent binnenlandsche waarden valt te vermelden dat aand Centraal terugvielen op 36Vs do Ind sp weer 1 pCt lager sloot do Gooische tram 1 en do Afr Hv 6 a 7 pCt stegen Burger ij ke Stand GEBOKEN 20 Oct Pieler ooden P Vermij en G Sloof SiaoD oadert J M de Joog ea O G vso Moniter eoboi ooders P i Kabouir en G Solfree 21 JobsDDCs ouden C Bogurd en T Leebeek 22 Vileatia Martiaal oaderi V M de Joog en M de Groil PetroDetla ooders H vso der He roJ B Soel Wilhclmioi Adrians ooders J de Hoop eo H vao Gorseleo Gemt oadera A A vaa den Berg eo E i de Keol 2S Johanna oodera L W van Aaien en J Laurier Catbarini oodera i de Krotjf eo M Krberveld OVERLEDEN iOOet A LoijoenUrg 10 m L van Wijli D 21 T C lao deo Boaeh 1 j 2 m 22 M de Uruijn 5 m 23 C Verb lm N vac Vliet 4 m 25 JARiaE élïKtfa r c lgtng TAN C KERKHOF EN P A ROLLOÜS Gouda 25 Oct 1882 ADVERTENTIEN TE KOOP Een Wagen op Veeren geschikt om alles mede te verroeren io te richten om een hond of paard voor te spannen Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda HARTLAUB Co Rotterdam geven aan belanghebbenden kennis dat zg da gelijks aan het Station Delftsche Poort YËRSCHE AANVOEREN hebben van Puike SAKSISCHE JAMMEN Roode AARDAPPELEN JBamburger DBIELINGEN diezg GOEDKOOPER dan de andere Handelaars op het Entrepot Rhgnspoor zullen verkoopen SAKSISCHE JAMMEN leveren zg per geheele wagon tegen ƒ 3 50 per mud franco aan elk groot Station in het Rgk Adres WIJNHAVEN 28