Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1882

ê RAAIJMAAKERS Haven heefl ontvangen de nieuwe geglaceerde VRfCHTEN enz Vrijdag 27 October N S83e 188S Occasion I Üflcat d Orlglne GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De AGENT van bet wereldberoemde huis biedt door gelegenheid TE KOOP i aan een der rgkste PIA land te zien is geweest het is een Meesterstuk van ot Meuble de Salon bet pracbtexemplaar is vonkelnieuw vóór 1 6 en beeft als Eefikntülon gediend voor de msgazynbouders hiL naar Frankrök terii te zenden wil men dat keurig instrument Iraarvan de gewone prijg ± ƒ 750 + is ver oop voor den spotjprijsi van 485 M W wgs van e Ütheid jaaif garantie en de kist e by i U Twé3 d gen te b Scbtigen te i mm t in dfn Bt lKeANDEL IJS O S die ooit in Neder ninst 8tyi Louis XIII in uit Par s aangekomen te lande Qm het niet kend f 9 ï Kip Wia EjW aldaar B i U l M kl l l p PriIRE Kleiweg e mj per t Hnkel in MM Mw um W i RAAIJMAAKERS Haven 17 Dezelve zgn alleen echt welks papiet van nevenstaaod vignet vooralen zgn Bflzonder aanbevolen tegen hoest en verkoudheid zjn verkr gbaar bg Sociëteit ONS GENOEGEN l Abonnement Voorstelling DONDERDAG 26 OCTOIiBR 1882 Kon Nederlaiidsch Tooueel Afd Anulerdam De Rantzau s4 Tooneelspel in 4 bedr van Erckmann Chatbian SchriJTer van Vriend Frits Aanvang j uur V Oewone bepalingen en prijzen Lokaal TlVOIil DONDERDAG 26 OCT des avonds ten 8 uur Eerste Optische VoDrstellis g UELZEK DIORAMA PROGRAMMA Reis door de Wereld ITALIË ZWITSERLAND FRANKRIJK SPANJE NEDERLAND gevolgd door Duizend en een geestverscliijning of de Wouderen der Onderwereld Tot slot ERCKMANN CHATRIAN S Vkiend Fbits B M VAN LODENSTEIJN ONTVANGEN de NIEUWSTE PARIJZER Modellen van l en alle Artikelen tot het Modevak beboorende Ons tevens aanbevelende voor het maken van Costumes en Mantels A en B van HAASBEEGEN Firma A OLÏFIERS Hoogstraat A 119 Gouda SLOTEMAKEU en Westhaven 199 Citroen Punch per Liter 1 50 per fl 1 30 SYROOP VA I PÜWCH per Liter 1 40 per fl 1 20 2v£ocLes Kleiweg boven bet IJzer Magazgn van den Heer C van BERKEL Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van BH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de Iste Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 26 OCTOBER 1882 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUB af zal GESLOTEN zijn Namens het Bestuoe J C IJSSELSTIJN Secretarie Gouda 24 October 1882 Borstcaraniels I W N Baagraaakers GOUDA I de Nieuwe Modellen van Dames en Kinderïoeden alsmede de NOUVEAUTÉS tot het maken van MANTELS en COSTUMES Gez MICHAEL GOUDA Kleiweg E 66 Aanbesteding van het Wasschen der Linnengoederen en het Wasschen of vollen der Wollengoederen Op WOENSDAG den 15 NOVEMBER 1882 des niiddags ten 12 ure zal door den Majoor Gamizoens kommandant onder nadere goedkeuring van Z E den Minister van Oorlog worden aanbesteed Het Wasschen der Linnengoederen en het Wasschen of Vollen der Wollengoederen voor bet garnizoen alhier De voorwaarden liggen ter lezing dageiyks van 10 tot 12 ure op het Bureau van den Garnizoens kommandant in de kazerne waar ook de inscbrflvings billetten kunnen bezorgd worden Deze billetten op zegel geschreven moeten bevatten de prgs van het Wasschen van LINNENGOED per stuk zoo ook voor bet Wasschen of vollen der WOLLENOOEDEREN Het adres der billetten evenzoo als dat der omslagen moet tot opschrift hebben Aan den toezienden Chef over het GarnizoensNacht leger te Gouda Wasschen der LINNENGOEDEREN of wel Wasschen of Vollen der WOLLENGOEDEREN De Garnizoens kommandant voornoemd P J STRAATMAN Mmoor ÖMTVAMGEW bene COLLECTIE DAMES HAIVDWERREN uitgesneden HOUT en Mandenwerk geschikt voor SINT NIC0LAA8 CADEAUX bij T A G van DETH Markt Rrand en Levensverzekering Voor eene prima Buitenl BRAND en dito LEVENS VERZEKERING MAATSCHAPPU wordt voor Gouda en Ometreken een goed gesitueerd AGEIJT VERLANGD Franco brieven onder No 766 worden ingewacht aan het Bureau detór Courant Voortdurend in lossing de lading Grove Ruhr Kachelkolen k 6Tlt c per Hectol contant zonder korting mits bg 2 of meer Hectol gelyk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turftnarkt H lOL Gouda 21 October 82 van E BHAITDSMA Kalverstraat 158 Amiterdam In verzegelde pakjes verkrggbaar by I C u DUTILH Turfmarkt Gouda In het bflzonder wordt de aandacht gevestigd op SOVCHPy è f 1 30 per sons Snelptrsdruk van A Bbinkman U Goud BINNENLAND QOÜDA 28 October 1882 De verschillende Afdeelingen der Centrale Kiesrereeniging hebben tbant hare Caodidaten geateld Behalve de reeda genoemde atelde die te Onilewater den Xjuit Generaal tan der Heijden en die teAlpben en Bodegraven den bof r Mr i FortnijnUroojsleeverJ i t l Wegena ongeiteldbeid n d n beer Loiiia Boniv meei ter zal de tegen ledenjnoDd aangekondigde voontelling van de Raniziiif f niet doorgaan TWna i d worden opgevoerd Onze Vbobwkn Blflspel in 5 bedrijven van G v n Moaer en F von ScbSntban Daarin trenen o a op mev Stoctz mej van Bieu Poolnfan Lorjé Welman beneven Mevr j L i Róaiing Sablairollea en de bh Morin Tonmiaire Bfllbülze de Ipng en Jaoquea de Boer 1 iriatereo jiad eene vergadering plaata der Afdeeling nOoudi van bet Nedarlandaoh Tooneelverbond Nadat deze door den voorzitter den heer H W a Koning geopend wa werden de panleu van Beachrijviag der Algemeene Vergadering behandeld Uit de ditcuaaie bleek dat men de Tooneelachool op te koatbaren voet vond ingericht terwyl de todcomst dier inrichting altijd min of meer onzeker blijft zoolang de vooroaamate ontvangaten vaa too wiaaeivalligcn aard Idijven De bijdragen van Z H den Koning ƒ BOOO en die der Frov Staten van Zuid Holland f 1000 zijn uit den aard der taak niet van dien aard dat men in d toekomat daarop ateeda nug nkencn De wenichelljkheid werd uitgedrukt dat de Omneenten Rotterdam en a Gravenhage de achool mochten aabaidieeren evenala Amsterdam De verhooging van contributie door het Hoofdbeatuar in overweging gegeven werd door veracBillende aprekers sterk bestreden Men meende dat eene dergelyke verbooging het verlies van vele leden zon ten gevolge hebben Tot Lid ran het Beatuor der Afdeeling werd benoemd in de vajuture veroorzaakt door het overlijden van den heer D Lnllua van Goor de heer J Post van der Bnrg die terena benoemd werd tot Afgevaardigde ter Algemeene Vergadering Men verzoekt ons te willen mededeelen dat ter vervulling der vacature van predikant bij de Chr Oer Gemeente alhier het volgende drietal alphabetiseh is opgemaakt C S Boas te s Gravezande M van Minnen te Utrecht en J Weiterhuia te Ter geuzen De beer F Domela Nieuwenhuia te s Hage heeft eene miesive aan den gemeenteraad aldaar ingezonden daarbij aanbevelende op de gemeentebegrooting over 1883 eeu post uit te trekkien strekkende tot uildeellng van voedsel aan de kinderen op de bewaarscholen en de scholen voor on en minvermogenden De gemeenteraad van s Hage beeft het voorstel van B en W tot overdracht aan den Prins van Oranje voor ƒ 1 0 000 van het paleia aan den Kneuterdljk verworpen met 28 tegen 4 stemmen Den geboden prgs achtte men te laag in evenredigheid van de waarde van t gelrouw en een verkoop in attjjd met het gemeentebelang hetwelk verbreeding der Henlstraat eischl Dit besluit viel na verwerping van een voorstel van den beer Bel tot benoeming van 3 deskundigen tot taxatie van den koopprijs Verschillende adressen aan de Tweede Kamer gericht met dringend verzoek de voorgestelde aanvulling van de wet op den kinderarbeid spoedig te behandelen en goed te keuren bewijzen dat het de wensoh vnn het land is spoedig in het bezit te komen van een voldoende wet regelende deze belangrijke aangelegenheid Een paar belangrijke adressen ziJB in den laataten tijd daaraan toegevoegdr Het eene is eeu kort maar dringend verzoek in bovengenoemden geest vau he Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Het tweede is een meer gemotiveerd adres voorzien van eeu 120tal namen uit alle oorden van ons land Tot de on erteek¥n8ars behooren leden van gewestelijke en plaatselijke besturen hoogleeraren rechterlijke en andere ambtenaren fabrikanten onderwijzers grondeigenaars eudl De Provinciale Staten M Noord Holland verkozen in hun buitengewone vooadering van Dinsdag tot lid van de Eerste Kamer r Staten Oeneraal deu heer P N Muller met 41 temuien bij hetatemming met den heer A C Wertheim die 18 stemmen verkreeg Hét rolktUad der Veree iging Volksonderwijs deelt mede dat te Berghareu in Limburg het hoofd der openbare school en zijn hnlponderw zers van de pachters en gcondeigenasra aldaar een verklaring hebben verkregen volgens welke geen veldarbeid van kinderen gedurende de schooltijden zou worden gedoogd Dit brefi het goede gevolg gebod dat reeds dit jaar tijdens den tarwe en roggeoogst het schoolverzuim vroeger ongeveer 40 pel tot een zeer gering cijfer is verminderd En bg den aardappclennogst was nu zonder eenigeu nienwen stap het schoolverzuim niet grooter don in andere tijden ui 4 a 5 pet op 100 kindereu achier allen uit den werkenden stand Zoo kan ook zander wettelijk voorechrift door den ijver van de onderwijzers en de medewerking van de ouders en werkgevers feitelgk de lecrpliobt worden ingevoeld Een ingezetene van den Haag wilde volstrekt een bepaald hnii op d a AehttAiargwal t Amaterdam koopen De bewoner wilde bet niet verlaten na onderhandeling kocht hij echter voor e n paar dnizend gulden het recht om in den kelder van dat huis te graven In de verborgeu lade toch van een ouden lessenaar welke vroeger aan een bewoner van dat hnis had toebehoord had de Hagenaar een papier gevonden hetwelk hem grond gaf tot het vermoeden dat er een aanzienlijk vermogen in dien kelder was verborgen Werkelgk voed men ook eene nis en een vermolmde kist maar de inhoud waa verdwenen Men herinnerde zich nu dat 25 jaar geleden een bewoner van het hnis op eens zeer rgk was geworden zonder dat men wist hoe Het Roit NU bevat in een brief nit Atjeh de beschrijving van de volgende kloeke daad In die dagen is ook iets kraniga door kapitein Boode verricht dat wel waard is vermeld te worden Er was namelijk igding ontvangen dat een beoting van ons zou worden aangevallen en nu werd bovengenoemde kapitein met honderd man a ezoodei uit een andere benting om de bedreigde benting te bnlp te komen Naawelijka met zijn tmep in het open veld gekomen werd hij door een overmacht van Atjehers overvallen die hem met zoo n overstelpend geweervuur ontving dat hg in niet minder dan een minuut 9 dooden en 18 gekwetsten had Niettegenataande dat hield hg twee uren stand maar was toen genoodzaakt te retireeren steeds gevolgd door de Atjehers Dit deed hg echter in de prachtigste orde steeds zgn manschappen aanmanende bedaard en goed gesloten te bigven en niet te schieten vóór hg hiertoe bevel gaf Dit retireeren moet volgens deskundigen een meesterstuk zgn geweest daar onder de dooden zich ook de gids bevond en hij verdwaald rakende eerst na urenlange marschen zander een enkelen man te verliezen op de jlaats zijner bestemming aankwam steeds gevolgd door den vijand dien hg echter mei zgne weinige manschappen op een eerbiedigen afstand wist te houden Als ge nagaat dat hjj hiertoe met alles en alles slechts 37 man overhield zult ge hoewel niet met deu toestand bekend er over verbaasd moeten staan De dooden had hü namelijk laten liggen maar alle gewonden medegenomen Om deze gewonden 18 in getal te dragen waren 36 manschappen benoodigd welke met de dooden en gewonden mede een totaal maakten van 63 man zoodat er van de 100 slechts 37 man ter verdediging overbleven Op de plaats van bestemming aangekomen werd dan ook de troep door den majoor in zeer vleiende bewoordingen toegesproken en bedankt voor de betoonde dapperheid Hierop kwam echter een soldaat nit de gelederen en vtrzocht den majoor een woordje te mogen Mggen Dit hem toegesiaau zijnde vroeg hij den majoor uit naam van alle manschappen den kapitein Boode hun dank te willen overbrengen voor den moed en het beleid door hem bü die gelegenheid aan den dag gelegd daar zouder hem geen van den geheelen troep levend zon zijn teruggekeerd Kranig voorwaar beteren lof kon die kapitein nooit wenschen En nu zult ge zeker denken dat die kapitein de Militaire Willemsorde zal krijgen niet waar Misgeraden het is geen oorlog en in vredestijd wordt de orde niet uitgereikt het waren immers geen vijanden maar alleen een paar dood onschuldige maraudenrs zonder eenige politieke beteekenis Door een oogenoemden ingezetene van Utrecht is eene circulaire gericht aan onderscheidene gemeentearchitecten in ons land waar oij de aandacht wordt sevestigd op het feit dat de meeste n euwe straten in onze steden aan het einde geen gebouw aanbieden waarop het oog met welgevallen rast Zg zien nit of in de lucht of op eene schuine straal of op een gedeelte van een huis Het is bij uitzondering dat zich aan het einde der straat een flink gebouw bevindt Toch zeu het zoo gemakkelijk zgn de schoonheid der straat of gracht Ie verhoogen door een flink sluitMnk hetgeen bovendien in het voordeel zou zijn van den eigenaar der huizen want een hnis dat door een Stuken gevel van uit de straat de aandaeht trekt en bovendien zelf uitzicht in de straat heelt zou zeker eene hoogere waarde vertegenwoordigen De schrijver herinnert dat te Parijs dit punt van zboveel belang wordt geacht dat men aan het einde eener straat alleen om een goed sluitstuk te verkrijgen meestal eene kerk of een ander groot gebouw geplaatst heeft en omgekeerd dikwijls eene straat doorgebroken heeft tegenover zulk een gebouw o a de imiie de V Optra Daar wordt er ook sterk opgelet dat aan den ingang eener straat aan beide zijden twee huizen verrijzen in denzeliden stijl en van dezelfde grootte waarbij ook het belang van den bouwer en de schoonheid der straat samenvallen Te Bremen heeft den 16 dezer eene door den ingenieur Schalla aangekondigde vuurproef plaats gehad Een me£r dan mansboogte brandstapel van dennenblokken rijkelijk bestrooid roet houtspanen werd aangestoken en toen hield de vnnrduiker zicBw bij herhaling 6 a 10 minuten in het vuur op en liep daarin heen en weer Toen de brandstafel in elkaar gestort was ging hij zelfs in de gloeiende massa liggen Zijn middelen zijn zeer eenvoudig Zgn omhulsel uit een sterke poieuse stof vervaardigd heefl dubbele zijwanden Een slang die met de waterleiding in verbinding staat waardnor nog eene dunnere Inchtslang gelegd is schroeft hg aan zijn gordel en dan stroomt er water door de dubbele wanden van zijn bekleeding en dringt door de poriën ook naar de buitenkant zoodat het pak voor verbranding gevrijwaard en het geheele lichaam door het verdampen van het water in een koelere luchtlaag gehuld wordt Door de luchtslang wordt hem door middel van een drnkpomp een krachtige stroom koude en door het water in de waterslang koel gehouden lucht in den mond gebracht en deze luchtstroom beschermt tegelijk de oogen die anders niet beveiligd waren tegen hitte en walm Ook het toestel is niet zeer ingewikkeld maar wel wat De Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunde heeft naar aanleiding van het dooi den geneeskundigen raad van Gelderland en Utrecht genomen besluit dat het wensohelgk zou zijn het onderwijs in de gymnastiek op lagere en middelbare scholen voorlaan dagelgks en tnsschen de gewone lessen in te geven zich tot den Minister