Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1882

Tan bini l B siflr zaken gewend tot ondentevningvan dat besluit n met verzoek waar gwu gelegenheid voor hA geven vuu gymnastiekonderwijsbestaat de leHren te doen afwisselen door doelmatige beweging in de rage luoht of in een daartoeingericht lo tol Omdat naar de inlichten der Begeering de Land bouwschool te Buitenzorg geen voldoende resultaten oplevert of misschien de uitgaven te zwaar voor s lands financiën zgu heeft men die school tgdeIgk gesloten terwgl het voorstel naar Nederland is om haar op te hel n De Regeering heeft echter het besluit genomen op het punt dat de admissie examens een aanvang zouden nemen Wat is DU het geval Een 60 tal adspiranten zgn reeds van heinde en ver te Buitenzorg aangekomen iiie wegens gebrek aan fondsen niet meer terug kunnen keeren en daarbg in benarde omstandigheden zijn omdat zij zelfs geen geld hebben om eten te koopen Het voorstel is thans in behandeling om aan die adspiranten ieder een toelage te geven van ƒ 10 s maande tot zoo lang er nader bericht uit Nederland komt Men schrgft aan de L Cl Na regen komt zonneschgn maar dit jaar niet zelfs een zoogenaamd SntMichielsiomerlje is er niet geweest in het begin der vorii e week klom de barometer en daalde de ihermometei met oostewind Het grauwe weer sebeen bestendiger te zulten worden het was althans droog Maar Zaterdag ochtend begon de barometer te dalen de thermometer te rijzen en van dat oogenblik af is het onweer haast niet van de lucht geweest waarbij stroomen regen afgewisseld door hagelbuien zgn gevallen alsof het in geen tnaanden geregend had Vooral waren het ongunstige teekens dat de wind naar het westen ruimde en dan telkens kromp tot het zuidoosten Het ziet er met al dat water slecht uit De koeien hadden het nog goed in het weiland met de enkele dagen drooge koude waar zij best tegen kunnen milhr uu staan zg met hooge ruggeu in de nattigheid waarbg zg nog het laatste gras vertreden hetgeen men noemt met vgf bekken eten Ook het drassige bouwland kan niet beploegd worden De stoomgemalen werken en als er wind is malen de poldermolens maar de regen die het nu in vgf maanden niet opgaf houdt de bovenhand Hieruit volgt dat iedere guualige gelegenheid wordt aangegre n om den steeds zwellenden boezem naar zee te ontlasten Storm en regen benemen aan het gebladerte de gelegeuhrid om de gele hertsltint aan te nemen en verdorrend af te vallen Te Bmnswgk weid dezer dugen de jaarlgksche vergadering gehouden van de internaliooale Vereenigiiig tegen verontreiniging van rivieren bodem en lucht Prof Kedam uit Leipzig opende haar met een toespraak waarin hij de vorderingen op het gebied der gezondheidsleer behandelde en o a op de achterlijkheid van Pruisen wees en op de voortreffelgkheid der Servische sanitaire wet van 1831 Het eerste onderwerp van behandeling was dejongste geschiedenis van het spoelstelsel De Berlijnsche hoogleeraar A Kuiler leidde het in en toonde aan dat het spoelstelsel nergens voldoet eu vooralniet de bevloeiing van landerijen In Berlijn zgnde klachten zoo hoog gestegen dat de Regeeringeen onderzoek heeft bevolen en een oommissie vaucontrole heeft benoemd In Parijs is een commissietot de slotsom gekomen dat de faecale stoffen nit de straatriolen behooreu verwgderd te blijven euafzonderlgk moeten worden opgezameld op een wijze die het best door het Liernur stelsel geschieden kan In Dantzig is men tot gelijke uitkomsten gekomen In Engeland heeft men in geen enkele groote stadde bevloeiing kunnen volhouden die kan alleenbg kleine inrichtingen kazernan cadetteuscholeuenz gelukken De stadsbouwmeester Knaaff uit Berlijn voegde er een overzicht bg van de kosten van het spoelstelsel aldaar Voor den aanleg is niet minder dan 86 9 millioen mark uf 52 millioen gulden besteed en de jaarlgksche kosten ondersteld zelh dal de opbrengst der bevloeiing de eigen kosten dekt bedrogen 6 88 mark of f 4 10 per hoofd Spr achtte het noodig naar een beter stelsel om te zien Daarentegen werd het spoelstelsel door dr Blasius eu den hoofdingebienr CJaus van Brunswgk en dr Gerson uit Hamburg in bescherming genomen Maar de voorzitter prof Reclara verklaarile dat hij op grond van de ondervinding van een voorstander van het spoelstelsel een aanhanger van het afvoerstelsel en ten slotte van dat van Liernur geworden was Kapteiu Liernur dip de vergadering bijwoonde lus daarop een reer gunstig luidend advies voor dat Burg en Weth van Amsterdam over de werking au zijn stelsel aan den Gemeenteraad van Praag hailden nitgebracht De heer Blasius hield een voordracht over turfstroo eu turfmolm waarvan een tentoonstelling te Brnnsw lc wordt gehbn D In het HeMó doia wordt namelgk de bovenste veeulaag die voor turf ongeschikt is thans fabriekmatig bewerkt omdat ny veel water opneemt dI 100 deelen strou 895 deeleu water i verder neemt dat atroo ammoniak en de stikstof uit de faecalia op Het atroo wordt hiertoe reeds gebeiigd in de stallen der Tramwegmaatschappjj te Brunswijk en de molm wordt voor privaten gebruikt waar hun lediging zoo gemakkelijk als onbezwaarlljk geschiedt dat in Brunswijk en Hannover ia toegestaan die lediging over dag te doen plaats hebbeu De bemesting met aldns verzadigd turfstroo en molm heeft uitstekende uitkomsten opgeleverd zandvlakten zgn er in 3 lot 5 jaren vruchtbaar mede gemaakt Verder worden de vezels voor verbranden gebruikt in ijskelders is het stroo een uitstekend isnleermiddel gebleken en evenzoo b j verzending van eetwaren ook voor papier is het geschikt Bg gebruik in de scholen is het turfstroo gebleken het goedkoopste reinigingsmiddel te zijn 26 cent per hoofd en de bodem in den omtrek bleek leer zuiver te zyn gebleven Voor plaatsen die dicht bij veengrond liggen is deze nieuwe industrie van groot belang Bv de gedachteuwisseling werd dit erkend maar prof Muller uit Berlgn twijfelde of wegens de verloerkosten de turf voor grbote steden zou geschikt blijken hij gaf de voorkeur aan het Liernuretelsel Verder sprak dr Qerson uit Hamburg over het filtreeieu van drinkwater in verband met bet stelsel waarvoor hg octrooi heeft gekregen prof Ëngler Carlsrube over de poudrette bereiding te Freiburg dr Petri Berlijn over een stelsel om rioolwater te zuiveren dr Beckurts Brunswgk over de verontreiüigiug vau rivieren door afval uit suikerfabrieken In de vorige week z jn bij het weggraven van het zoogenaamd Paaaohduin onder Katwqk aan den Kiju in de zanderq Van den heer Westerbaan op eeue diepte van eenige meters de grondslagen gevonden eener woning welke aldaar volgens berekening 2 a 3 eeuwen onder het zand bedolven moet geweest zgn Vermoedelijk is genoemde woning aan den voet van het duin gelegen geweest en doer eene zandstortiog of onderstuiving bedolven geworden Men meent dat de woning aldaar in de 16e of 17e eeuw moet geslaan hebbeu omdat men op eenigen ahtaiid van die plaats doch op denzelfden grondslag een drietal gave kruikjes gevonden heeft welke volgens deskundigen uit dieu tgd afkomstig tiju 5 Men schrijft uit j edum aan de Prm Or Cl dat daar jl Zaterdag een sohgnbaar niet zeer nuchter persoon zoogenaamde bons te koop aanbood voor 25 cent per stuk waarvan hg naar zgne verklaring aan berichtgever dezes van de 400 welke alle genommerd waren retds 5 had verkocht Dehoofdzakelgke inhoud der aangeboden bons was dat wanneer in de staatsloterij de prgs vau 100 000 werd getrokken op een nommer t welk met een der bonsnommers overeenstemde de houder van dien bon ƒ 100 zou ontvangen De koopers van bons welke niet zoo gelukkig waren de 100 te winnen kouden later het eeit of ander artikel bekomen dat eene handelswaarde bezat vau vgf en twintig cent De bons waren onderteekend Groniugen J vau Wolde Wat de waarde is van bovengenoemde bons kan men nagaan wanneer men weet dat ieder 1 21 000 kans heeft om te Vinnen dus nog geen halve cent en wat de later Ie ontvangen handelsartikelen betreft zal de kans om dan iets voor eene waarde van 25 cent te krggen zekerlgk ook niet groot zgn Toen er naar gevraagd werd welken waarborg de man van zijne zgde gaf opdat men verzekerd kon zgn zoo op een der verkochte bons de ƒ 100 werd gewonnen die som werd uitbetaald en dat ook de 25 oents artikelen aanwezig waren gaf hg eenvoudig len antwoord of men dacht dat hg afzetterij wilde plegen Misschien kan de openbare macht dergelijkeu handel niet beletten of straffen Daarom ach berichtgever het goed te waarschuwen tegen het koopen van deze bijna waardelooze papiertjes De bekend Sibrn schrgft in de Arnh Cl Wij leven in een kometentgd De eene komeet is pas weg of een andere verschijnt en terwijl anders jaren verloopeu tusscben de verschijning van een paar grcote heldere kometen komen zg nu zoo snel na elkander dat het lastig wordt ze uit elkander te houden Thans is reeds weder dooi Schmidt te Athene eene nieuwe komeet ontdekt die thans des morgens van omstreeks half vier tot zonsopgang aan den hemel schittert Dinsdagmorgen was deze ten half vijf ure in het zuidoosten vrij helder eu leverde de komeet van Schmidt een atlerprachtigst schouwspel op De kern vertoonde zich als een ster van de eerste grootte en de zeer heldere staart besloeg naar schatting een boog van bijna 40 aan den hemel De staart verhief zich in schuine richting naar boven tn was slechts weinig gekromd Aan deze ietwat bolle zgde was de staart helderder van licht dan aan den anderen kant en aan zgn van de kern afgekeerd en dus bovenste uiteinde sebeen hij mij toe in wolkachtige vlekken ta eindigen Onwillekeurig vergelgkt men dere komeet met die van Donati die in 1858 aller oog tot zich trok Ik durf niet verzekeren Wie van beiden wel de helderste en meest sehiuerende is na een tijdvak van 24 jaren is het moeiel jk eene juiste vergelgking te maken maar stellig eu zeker doet d thans aan den hemel verschenen komeet weinig voor die vsn Douati onder wanneer zg haar niet overtreft De komeet zal waarschgnlgk gedurende eenigt dagen zichtbaar blijven zij komt thans ten omstreeks half vier op en is dan totdat zg in den ochtendschemering verdwijnt in het zuidoosten te vinden Tegen den voortvluchtigeu Engels van Amsterdam is thans ook rechtsingang verleend wegens valschheid in geschrifte Daardoor zal een eventneele uitlevering door Amerika mogelijk zgu overeenkomstig art 11 van het troctaat van 19 Augustus 1880 hetwelk geen uitlevering toestoat wegens bedriegigke bankbreuk en voor misbruik van vertrouweu alleen uitlevering toestaat wanneer daartegen in de Vereenigde Staten een crimiueele straf is bedreigd Engels heeft vroeger jarenlang in Amerika gewoond was daar genaturaliseerd en was bij zijn vestiging in Nederland dus Ameriknansch burger Dit burgerschapsrecht gaat echter verloren bg afstand daarran tegelijk met den overgang in een ander staatsverband Het zweren van den eed van trouw aan een anderen Staat DU wordt voor dergelgken afstand eu overgang iftien ander staatsverband gehouden zoodat £ die afflnid van een Gemeenteraad den eed van trouw mvdm Nederlandscheu Staat en zijn wetten heeft afgelegd geeu Amerikaansch burger meer ia en dus door Amerika kan worden uitgeleverd De directeur van een krankzinnigengesticht woonde te Pargs eene tooueelvoorstelling La vieomlttie Alut bg en werd daarna kranksiunig De vrouw en kinderen beweren dat h krankzinnig werd door den inhoud van het stuk en stellen uu een eisch tot schadevergoeding van ƒ 100 000 francs tegen de schrijvers er vau de heeren Alberic Second eu Lcoo Beauvallel Het verwondert ons dat zg ook geen schadevergoeding vragen voor zich zelven want bigkbau zijn ook zg krankzinnig geworden Geen tooneelschrijver niet slechts maar ook geen dichter of sohrgvtr is vermogend genoeg om voor alle eventneele gevolgsn van hun werk geldeiyk aanspral elijk te worden gesteld Ook schilders en toonkunstenaars kunnen er niet voor instaan dat niemand gek zal worden wanneer hg hunne eompositiën ziet of hoort ja zelfs de juwelier zou voor den rechter kunnen gedaagd warden als eeu diamanten stel het hoofd van een meisje op hol bracht eu een jong mensch zijn patroon bestal om bet baar te geveo Arnh Ci Ook Deensche studenten volj en het voorbeeld der Amerikanen om ten einde het noodige geld voor hunne studie te verkrggen dienst te doen in groole restauraties te Kopenhagen waar zij op 9 jt 12 aan fooien kunnen rekenen Dit brengt meer op dan les geven ofgeeslelgke arbeid Volkomen waar Maar niet voor den geest zelven en de mogelgkheid laat zich zeer goed denken dat jongelieden die als kellner drie a vier duizend gulden verdienen er zich tweemaal op bedenken zullen eer zg die betrekking weder verlaten om te studeeren en dan als alles medeloopt dit inkomen na twintig of dertig jaar te verwerven In vroeger tijd had inkt eene voor onzen tijd onbegrijpelgke waarde Toen den Isten September 1373 bisschop Johan II van Ermeland een door zijn aartsdiaken geschreven diploma bekraohligen zon miste men het inkifleschje In het gansohe bisachoppelgke paleis was er geen tweede zoodat de bisschop een dienaar zond naar den president van het domkapittel met verzoek hem wat inkt te enden Deze maakte zijne verontschuldiging dat hij geen inkt bezat inanr hg hoopte binnen weinige dagen eeu flesohje te krijgen In de bisschoppelijke residentie was geen inkt te ontdekken zoodat ten slotte een dienaar te paard naar het twee uren verwgderde klooster werd gezonden om donr wat inkt te halen Niettegenstaande de bode htt bisschoppelijk zegel als bewgj voor de echtheid zijner zending had medegebracht wilde de abt hem de gevraagde vloeistof niet toevertrouwen hij schonk slechts 20 droppels in een fleschje en gaf dit aan eeu niounik die achter op het paard van den bode ging zitten en die zelf de inkt aan den bisschop moest overhandigen Vergiftige snoeken is de nieiiwsie sohrikraare uit Rusland Professor 1 Brauu te Dorp it von l bj een onderzoek van verschillende snoeken in lever mill en andere deeleo der ingewanden talrijke parasieten die men wel kan beschouwen als snoektrichiuen Bg proefnemingen die hij bij bonden en katten nam bleek dat de parasieten zich in de isgewandeu van deze dieren rast zetfen en zich daar lot lintwormen ontwikkelen Na deze proefnemiDgen is het ook bijna zeker dat de parasieten in de de lichamen der menschea hetzelfde doen en er valt na nog alleen uit te maken of alleen Russische snoeken die parasieten bg zich hebben Het vasten dat in Vele godsdiensten tot hc il van de ziel een groote rol speelt sohgnt meer en meer ook in de geneeskunde tot heil van het lichaam in gebruik te komen Zoo past etn Amerikaansch hooglesraar Prof Wood van het Bishop Inttilule te Montreal het vasten toe als geneesmiddel voor acute rhenmatiek In de meeste gevallen werd de gewenschte uitwerking binnen vier dagen bereikt eu geen der patièuten behoefde langer dan tien dagen te vasten De lijden mogen watgr en limonade drinken en gebruiken geeu medicijnen Bij chronische rhenmatiek had de kuur niet zulke goede gevolgen Maar Prof Wood moet reeds 40 gevallen van acute rheumalhiek alleen door vasten genezen hebben Te Brighton werd verleden Vrgdag eeu proces behandeld dat van gewioht is voor vrouwen die door modisten soms afgezet worden Mevrouw Taylor weid door haar modiste voor den rechter gedaagd omdat tij weigerde acht gulden te betalen voor het maken van een japon Ik heb niet betaald zeide mevrouw Taylor omdat de stof door mij gekocht geheel bedorven en verknipt ia De japon past mij niet eu kan ook niet meer passend gemaakt worden Vol verontwaardiging riep de modiste uit Ik heb de japon goed gemaakt maar het is mgn schuld niet dat mevrouw geen figuur eu geen middel heeft Ze mag niet een weinig toegeregen worden en ik kan geen Venus maken nis ik met watten moet werken Mevrouw Taylor antwoordde dat ze tegen naauw rijgen was op hygiënische gronden De moiitt Zrg liever aan den rechter dat ge misvormd zgt eu zwavelstokken van armen hebt MnrouK T Dit is t erg Ik heb een beter figuur dan gij Ik ben niet misvormd Vraag het maar aan mijn man die hier in de rechtszaal is De ifoMttt Mag ik o de japon aanpassen hier in de raadzaal MttrouK T Ja voor al de heeren niet waar De rechter zeide nu dat het noodig was dat zg de japon aandeed en hjj haar daarmede zag Mevr Taylor ging naar de advocatenkamer en toen de modiste haar de japon had aangedaan kwam de deurwaarder msdedeelen dal mevr Taylor weigerde zich in het publiek te vertoonen nu zij er als een vogelverschrikker uitzag Nu stond de rechter op ging naar den advocatenkamer hield een deskcndig onderzoek en kwam terug in de gerechizaal mededeeleude dat hij als getrouwd man genoeg van japonnen afwisi om te getuigen dat dit kleed schandelijk geknipt en afgewerkt was De modiste kreeg haar geld dus niet en werd in de kosten verwezen BuitenlaDdsch Overzicbt Te Caïro is een belangrgke vondst gedaan men heeft namelgk de briefwisseling in handen gekregen welke door Arabi sedert twee jaren gevoerd is en waarbij belangrgke stnkken voorkomen Mag men sommige Fransche organen o a de Te Ugrtxfke gelooven diin zou lord Lyons de Èugelsohe ambassadeur bg de Fransche Republiek nog deze week de vooistejiin zgner regeering betreffende Egypte aanbieden e wordt reeds bg voorbaat ala zeker aangenomen fat bij deze voorstellen aan Frankrgk in begicseff een gunitige stelling zal verzekerd worden In verschillende streken van Egypte wordt de wensch geuit om de Britsche btzetting te verlengen aangezien de openbare orde nog niet volkomen verzekerd is en de troepen die vnn het expeditiecorps aohterbigveu niet sterk genoeg zullen zgn om daarvoor voldoende te waken want het nieuwe leger van Baker pacha zal nog wel niet zoo spoedig gereed zgn De opening van het Engelsohe PnrlemetJt werd in de gegeven omstandigheden met zekere spanning tegemoet gezien Twee redenen wareu daarvoor vooreerst bankt men naar inlichtingen over de Egyptische quaestie het laat zich echter niet aanzieu dal men in dat opzicht veel licht zal krggen Gladstone bepaalde zich gisteren tot de meedteling dal de toestand in Egypte in zoover veranderd is dat de aaagelegeiihcden van dit land zich thans meer in handen van Engeland bevinden hg voegde er echter bij dfit het met het oog op de nog gevoerde on derhandelingen niet mogelgk zou zijn in deo loop van deze zitting een etelselmatig plan aan te bieden Ongeveer van denzelfden iohoud zal waarschijnlijk het antwoord zgo dat OraaviUe Donderdag zal geven op de interpellatie van Salisbury Het is echter de vraag of daarmee ook een debat over den Egyptischcn oorlog kan worden afgesneden Voorloopig heeft de Regeering in het Lagerhuis eeu overwinning behaald daar de prioriteit voor de behandeling van het reglemeot van orde werd aangenomen In de tweede plaats is men nieuwsgierig naar de kracht vnn het Ministerie aan den eenen kant ia het eeu feit dat de Egyptische ooilog het prestige van het Gladstoneminisierie naar de openbare raeening heeft verhoogd Toch staan daartegenover zekere nadeelen de radicale leden van het Lagerhuis vormden tot heden een zeer kraehtigen steun van het Kabinet eu op dien sieuo kan na het aftreden van Joha niet meer worden geiekeud Wanneer uu de radicalen en de lerache oppositieleden zich verbindeii met de conservatieven zou het Ministerie in een hachelijke positie verkeeren De houding der lersche geestelijkheid tegenover de partg der ktme ruit eigen parlement voor Ierland was sedert lang min of meer raadselachtig na geruimen tijd de beweging ondersteund te hebben had zg later met de Parnellisten gebroken doch sedert laatstgenoemden eenigszius van tactiek veranderden was zgde nieuwe liga weder meer genaderd Verschillende bisaehoppeu hebbeo thans op nit Rome ontvangen instructién elke deelneming aan de nieuwe beweging verboden Nu het tijdstip is vastgesteld waarop de wetgevende macht in Frankrgk bare zittingen hervatten zal op 9 Nov houdea de Frauche dagbhden zich meer dan ooit bezig met de wetsontwerpen welke in behandeling zullen komen Als de voornaamste beschouwen zg de hervorming van de recbterlgke nuoht het militair strafwetboek en de gemeentewet wijziging der ettelgke bepalingen op de recidivisten en regeling van het Fransche beschermheerschap over Tunis Wat dit laatste onderwerp betreft sohgnt het verlangen der bladen spoedig bevredigd te zullen worden De heer Paul Cambon de Fransche vertegenwoordiger in Tunis bevindt zioh thans te Pargs om in overleg met den minister van justitie de grondaUgen Ie leggen voor het eerste consulaire gerecltshof in het Regentschap Zoodra zijn taak is öfgeloop lal de heer Cambon naar zgn post terugkeereu Ook andere punten welke op de organisatie ia Tunis betrekking hebben zullen weldra geregeld worden De door de Timet vermelde bgzondcrheden over een verdrag tusschen den B y en Frankrgk warden ter door de Agetee Hiaat onjuist en voorbarig genoemd In de Pruisische regeeringskringen heeft het volgens den Berlijnschen correspondent der K Z een onaangenamrn indruk gestaakt dat hel toekoltistige Huis der Afgevaariligden in zgn geheel genororn slechts weinig van zgn voorganger zal verschillen ea de beslissende slem aan het centrum blijft Het uitzicht op de noodzakelijkheid ran een conservatief clericaal bondgenootschap heeft voor de Regeering weinig uitlokkends en men is er reeds op voorbereid dat het centrum eene reeks voorstellen zal doen welke de Regeering verwerpen moet en ook de conservatieve partg bezwoarlgk aanuemen kan Als een veelbeleekeneud versofagnsel voor den tegenwoordigen toestand voert hij hel gevoelen aan t welk in de regeeringskringen bovendrijft dat op deze voorstellen eu op de houding van het centrum het contervatief clericale boud zal moeten schipbreuk Igden GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een grgsslof Kinderpakje een blauw zgden Dasje een kinder Carbies en een gouden Broche MATirKT E R I C H T B Xi OOUda 26 October 1882 Puike Tarwe zeer vast Zeeuwsche in de beste soort bracht f 10 50 a ƒ 11 25 op Gewone en Polder ƒ 10 a ƒ 10 60 mindere ƒ 9 60 a ƒ 9 Rogge 7 ü 7 25 in de beste mindere ƒ 6 60 a ƒ 6 76 Gerst ƒ 5 25 A ƒ 6 Haver f 4 26 l f 4 60 Erwten en Boonen met weinig handel naar kwaliteit Hennepzaad ƒ 10 50 De veemarkt met gewonen aanvoer alle soorten werden tot enorme hooge prgzen verkocht vette varkens voor 26 a 28 et per holf kilo varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 ois per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ I ÏO per week vette schapen en lammeren vlug verkocht Aangeroerd 93 portijen kaas handel matig eerste ounliteit ƒ 30 ii ƒ 32 tweede quabteil f 26 i f 29 Noordhollandsche ƒ 29 50 a ƒ 32 50 Goeboter 1 55 Ti ƒ 1 65 Weiboter ƒ 1 35 ü ƒ 1 45 1 November u s KA 3MARKT Bargerlijke Staad GEBOBEN 22 Oct Johsgas Huis ouders A de Joog en A M Joafcliag 88 Willemins oudeis W G Boekksmp en i Sprnyt 25 Willem Pieter oaden W tin Hoorn ea E U OVERLEDEN 24 Oct C de Kruyf 1 d J M d Jonfr I m 26 A Wieser 1 j 10 n E S n der Mirkl hniiir vso H 8 Vriend 85 j GEHUWD 26 Oct A J Veopn en 6 Hnnrman C Verkerk en M vin der Kleijo i Wettbrock ea L van der Jagt ADVERTENTIËN iBevallen van een Zoon Mevrouw G P van der GARDEN OE HaE8 t Hoge 25 October 1882 Heden overleed na een smartelgk Igden mgne geliefde Echtgenoote E S VRIEND geb VAN DBB Mabk in den onderdom van 65 jaar H G VRIEND Gouda 25 October 1882 Heden overleed na een smartelgk Igden onze geliefde Moedjpr E S VRIEND geb vak OEB MaEK BEGEER G BEGEER Vribnd Gouda 25 October 1882 Op verlangen van dt overledene zullen de kinderen geen uiterlijke teekenen van rouw acmnemen De ondergeteekenden betuigen bg demia bannen bartelgken dank voor de vele bewgzén van deelneming bg het overlgden van onze geliefde Dochter en Aanbehuwddochter ondervonden B L vA f VEEN N A VAN VEEN v D Pfa Gouda 26 Oct 1882 De bedienden van den heer C KEREHOFF en Echtgenoot betnigen bannen harteIgken dank voor de prachtige Cadeanx hiu geschonken bg gelegenheid van ZEds ZILVERBRÜILOFTSFEEST Gouda 25 October 1882 8tmiS®£lS Voortdurend in lossing de lading Grove Rubr Kachelkolen a 57Vi c per Hectol contant zonder korting mits bg 2 of meer Hectol gelijk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 26 October 82 Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandse ie Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda