Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1882

N 3837 VAN VOllENHOVEfS STOUT onderscheidt zich door aangenamen smaak WOBDT DOOR TAL VAN GEKEESKlINDICiElV AAIÏ BEVOLEIV wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering ge halte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De m reeds fevesti8 de gunstige reputatie levert het beste bewüs dat boveneenoemde Mersoort geschikt is om liet bnitenlandsche fabrlekaat te vervangen iFUiiiiöPffimji aJ lEj in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prgs Piïncesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeani Azijn KmldeuAzijn Dragon en WUn Azijn in onderscheidene prflzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GEKROONDE VALK AMSTERDAMDOBDBECHT IB het zalTBTsta on m Mt Qoadkonw van alle bekende aoorten van Bitter Het is u ttmtfesteld Dit Hop Bnoha Almln n Leenwentand welke de beste de oadita eo kraebtdaïiute feneesmiddoleD der vortld iija en aititekande geaaeikracblige eigenschappen bnitten betoeen met and n loorten van Bitter met het geral ii Het ia d bette reiniger van het bloed en rec t da fonotiaa ▼ an de lever het geeft een oieav leren en borstelt degeundheid Geene ziekt of slechte gemi heid difl met door dit Bitter orerwonaen irordeo xijna erkiog is eren rerschillend als heihaani Rat peett kraohten en een nlenvr laven aao oode of ivakke lieden Voor hen die lijden un torioR 10 da verkiog der rerterings of waterlooxmgsorgaiMn ea biJ gevotg een krachtig en Teraterkead middel aoodiE hebbeo om den eetlait op te wekken is dit Bitter ailerst heiliaam daar deiietfs eigeoschap pen bij uitstek toniich opwekkaod en geneeskrachtig tijn zonder ta bedwelmen Wat gij ook moogt geroalen of aan welke nekte gij ook moogt inden gebrmkt HOP BITTEB Wacht met totdat gij bedlegerig ujt b j de minste ttoriog die gijgevoelt moet gij HOP BrTTEBgebru ken Het kan a het leven redden uoatt hetdat daUendon anderen gedaan heeft Het is beweien dat dit Bitter alk lielclen geneest of verhchting aanbrengt H t ii eene aanegename en rerfritsehende drank voor de ziekao ea kan met water of andere dranken vermengd gebraikt worden Lijdt niet en belet uwe vrienden ta Uiden gebraikt en raadt anderen aan het HOPBITTER u gebrolkan Verlieat vooral met ait het oog dat bet HOP BITTER geen knoeimiddel of geheime geestrijke Irank it bet is integendeel het beste geneesmiddel wat ooit bestaan heeft het la de vriend en hoop van dan aleke Het moest in geen een haishoaden ontbreken Neemt er van at heden de proef van VerknjgMar Wj de voornaamste Drogisten en Apotheken HOP BITTERS Manulacturing G Breda nULeadai AitwerpaB liv TwknTirMU Depot te Gouda bij THIIH 1883 Zondag 29 October GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken Gymnastiekvereeniging te GOUDA Huishoudelijke Uitvoering op ZATERDAG 28 OCTOBER 1882 des avonds ten V j uur in de Saoieteit ONS GENOEQEN Zaal Kcnstmin l a afloop BAL HH KunstlieTende Leden hebben op vertoon van hun Diploma toegang met twee Dames Het Bestuur L A OLIJN Pree Joh VERMEIJ Secr ONTVANGEN de NIEUWSTE PARIJZER Modellen van S i I en alle Artikelen tot het Modevak behoorende Ons tevens aanbevelende voor het maken van Costumes en Mantels A en B van HAASBEEGEN Firma A OLIFIERS Hoogstraat A 119 Gouda ONTVANGEN Eene lading puike ZEEUWSCHE Jammen Aardappelen a 4 25 per Mud Monsters per 5 kop it 32 cents verkr gbaar aan het pakhuis van A GERRETSEN Verder alle soorten van DUITSCHE AARDAPPELEN tegen concurreerende prgzen HERBESTEDING van Aardappelen Op WOENSDAG den 8 NOVEMBER 1882 ten 12 uur s middags zal door de Gamizoens Voedings Commissie te Gouda onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog worden AANBESTEED Ce levering der benoodigde aardappelen voor het Oarnizoen te Oouda van af de goedkeuring tot en met 14 Juni 1883 De voorwaarden liggen ter lezing dagelgks van af 10 uur des morgens tot 2 uur s middags op het Bureau vanden Gamizoens Commandant in de Kaiïerne Haarbalsem of Eau philocome kan hei beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Eau capillaire de quinine In flacons ik 60 ets en 1 Anatherm mondwater flacon 75 cents Eau deBotot In flacons i 75 ets en f 1 25 Salioylzuur mondwater In flacons 75 ets en 1 25 ets Salioylauur tandpoeder per doos 60 ets Engelsohe Tandpoeder In elegante dozen a 25 en 45 cents Te bekomen Gouda J C ZELDENRIJK L SCHENK H voN GIMBORN Emmerik GEVRAAGD met November mne iPienstbode Adres Fluweelen Singel w fc R No 566 De OudrCai thag ena s Bergplanten Olie zet oogenblikkelijk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige proeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtijdige grjjsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwyzing 60 cents Hoofddepot te Delft bflB BREETVELTAz en verder verkrygbaar bg Wed Bosman Gouda iWed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuiïen W Ligthdm Vuorbnrir Wed G Wilhelniu Woerd lA Bos Berkel UEBAiros PILLElSr bereid volgens het echte recept van DE Wed kuENEN ZOON zfln zeer nutfg tegen ongeateMheden der maag heilzaam voor de t erteering uitmuntend tegen de gal scherpte tn t bloed en huiduitslag zachl laxerend en sliJmafdrijvend Sy a Ot de Doos verkrygbaar te GOUDA alleen bij l SCHENK Moordrecht G H Post Ovdetcater Pr Vree Woerden F W Sweerman Zevenhuizen A Prins Benihutten W d Boonr meester Bleutmjt S van der Kraats Bodegraven P Versloot Haastrecht K Oosterling en in de bekende depots in andere plaataeo en wachte zich voor namaaksels 1 1 B Elk doosje ia gelakt en geiiemjpeld met de handwJ f eientng van de Tcrvaar 1iger8 Wed KÜENBN ZOON Chemiaten Snelpersdnik van A Brinkman te Gonda Brand en Levensverzekering Voor eene prima Buitenl BRAND en dito LEVENS VERZEKERING MAATSCHAPPIJ wordt voor Gouda en Omatreken een goed gesitueerd AGEITT VERLANGD Franco brieven onder No 766 worden ingewacht aan het Bureau dezer ConMnt GOEDEOOPE MÏÏZIEE No 1 900 is voorhanden in den BINNENen BUITENLANDSCHE BOEKHANDEL van A Brinkmani Lange Tiendeweg BROOTE BEL00MIN6 Is de ecnige Engelsche of Amerikaanse lie HAABirsa TSbltSB die Foor hare voorlrefT l j vhoiii aaxo m MiiUj Terkregen beeft or leT ntc oiiatelUng ta BruMol in ISao Het geeft onfeilbaar aan grllze haren de uatiiurlijko kleur weder het belet onmMdelljk het uitvallen van het haar geefl het een nieuw leven en kracbllgcu groei De Soyal VTlndaor vervangt alle andere haarherstcHera j Het Is geen verf Verkriigbaar in heele en halv Tes8c en MJ Kappers en Par umeurs Attut Vin D Vr PILLETTE 0 Bou cnnl ifi Itiliens Panji De vooraeetige uitwerking van de Koyal Vrindsor s zoo guiutig dat ik het voortdurend aan miine CWnUlU Ml aanbevelen DEPOT VOOR BELGIË BN NEDERLANn NORBERT DEKETN 57 Rub FosséauiLoups BRUSSEL HeDeiscliedeliaodteekeiriDEderFirma CdV rFIacoQt a iflill Depot te Gouda by B SCHOLTEiV Colffew BINMENLAND GOUDA 28 Octobef 1§82 Hedenmiddag lenP lï uar had ia de al Nat ea Vermaak de door on aaugekoAdigde ergadering plaat der Centeaiï Kiesvkkiknioino tot het stetleii Tan een oandidaat roor de Tweede Kamer Nadat de Voonitter de heer J A Eoeat van Limburg de rergaderiug geopend had irerd allereent buloten den hoer Mr Patijn den dank der vereeniging te betuigen voor de wgae waarop hy lich TBO tgne pliobten ala volkirertegenwooidiger had gekweten en daarop werden de reraehilleude candidaten besproken Zooala men weet hadden de Kieireieeuigingen te Oouda en te Alphen Bodegraven geeleld den heer Mr J Fortugn Droogleefer die te Oudewater lAiit Generaal K van der Hegden die te Woerden Mr J W Mouton De heer A C vao Aelit uit Oudewater verdedigde het eerst de oandidatunr van den heer van der Hegden die meer dan een der beide andere candidaten algemeen bekend was door al hetgeen hg gedaan had ten dienste van het vaderland en rooral na hetgeen er in Aljeh gebeurd was ïou iijne oandidatunr algemeen sympathie wekken Generaal van der Hegden is wel is waar Roomsoh CathoUek maar tevrns een liberaal man die een goed volksvertegenwoordiger belooft te egn De heer Zelverdor uit Woerden bestrgdt die oandidatunr Voorzeker is Generaal van der Hegden een nun die veler sympathie heeft en waard is maar in de Tweede Kamer zou hij niet op ign plaats tgn Hg is een goed soldaat maar geen politicus en wat sqn liberaliteit betreft meent spr dat hg sioh bewe it in een slrtr die doet verooderstellea hij niet liberaal is De heer Hontgn uil Oudewater ison gaarne sterker gronden vernemen dan do aangevoerde dat de heer van der Heqden niet liberaal is waarop de heer ZeUerder zijn meening nader toelioht en er op wgst dat de omgeving van het Hof waarin de heer van der Heqden verkeert en ook over t algemeen een groot gedeelte van het leger niet bekend staat als te behooren tot de liberaalgetinden wat de heer H W G Koning aanleiding geeft te verklaren dat hg dit laatste ten sterkste moet tegenspreken daar evengoed in het leger als elders vele liberalen gevonden worden en vooral de jonge officieren in liberaliteit voor niemand onderdoen De heer Zdrcider uil Woerden sprak daarop ten gunste van de oandidatunr van den heer Mr Mouton die om tgn liberale beginselen en om ign uitstekende hoedanigheden allesiins een plaats in de Kamer waard tou tgn Door igne betrekking van kantonrechter en van sohoolopiiener is hg in het disiriol bq velen bekend loodat tqn Candidatuur vooruker veel kans ran slagen sou hebben Oe heer Mr C Krabbe uit Alphen rerdedigde verrolgens de oaodidatnur vau den heer Mr J Fortugn Droogleever die in geheel ons district bekend slaat als een liberaal maar bovenal als een cerlgk man die met talent weet te strijden roor lijn gevoelen en tevens de opinie van anderen weet te eerbiedigen Hg heeft vo irts op verschillende wgzen getoond ign tgd en kennis over te hebbeu Toor het algemeen belang eu tou zeker een goed volksvertegenwoordiger zijn Zijne caudidatuur heeft voorts de meeste kans an slagen en ten bewqze vsn de sympathie die de heer Fortngii Droogleeier geniet wgst spr op het groote aantal stemmen dat hij mocht rerwerven bg zqu verkiezing tot Lid der Provinciale Staten De heer J A Roest van Limburg spreekt daarop ook een woofd ten gunste ven diezelfde caudidatuur en wgst er op hoe de heer Fortugn Droogleever door de verschillende betrekkingen waarin bq werkzaam is in ruime kring bekend is hoe hg steeds groote belangstelling toonde in de liberale zaak en een candidaat zou zgn waarmede de vereeniging bij de stembus veel kans lou hebben de overwinning te behalen De heer H W F Bonte stelt nog in het licht hoe Mr i ortuyn Droogleever van het jaar 1869 af belangatelliDg loonde voor de liberale zaak herinnert er aan hoe hg vroeger als secretaris der toenmalig Liberale Kiesvereeniging ilch steeds met veel grer aan de goede task wgdde en deelt mede dat naar tpr s iuformatien in vele deelen van het district tgne voorloopige candidatuur met sympathie 18 begroet met welk gevoelen zich de heer J M Noothoven van Goor ten slotte vereenigt die tevens oog verschilleude gronden aanvoert waarom z i genoemde candidaat de voorkeur verdient boven de andere genoemden Ten slotte werd tot stemming overgegaan woarbg werden uitgebracht 76 stemmen waarvan op zich vereenigden Mr 3 Fortugn Droogleever 49 Lnit Generaal van der Heyden 14 en Mr i W Mouton 12 stemmen zoodat tot Candidaat der Centrale vereeniging was benoemd Ma i Foktdijn Dbooo LEZVEB De Voorzitter geeft daarop de hoop te kennen dat ieder het tgne tal doen den gestelden candidaat de overwinning te verteketen dat allen zich eendracblelgk zullen vereenigen om den heer Fortugn Droogleever te doen verkieten Waarop de heer van Aelst namens de Afd Oudewater en de heer Zelvelder nameut de Afd Woerden verklaren thans met alle krachten de candidatttnr van genoemden heer te zullen bevorderen Op de tweede vrije najaars veemarkt BergAmbaeht was op Vrgdag 27 Oct namelgk veel aanvoer en goede kooplust Vette koeien 2S0 vaarkoeien ƒ 140 i f 200 kalf koeien ƒ 160 k 200 kalfvanrzea ƒ ISO gnisie vaarzen ƒ 110 a 120 jkalvere ƒ 40 4 60 l bok ƒ IS Gisteren namiddag omstreeks 1 uur is op ds Haven te Leiden aan het station der stoombootdienst Ftliarding een jVeekoopmao genaamd V wanende te Raamberg bg Boskoop legen den grond geslagen geneeskundige hulp werd spoedig verleend door den heer dr K die sleefats den dood van den man kon constateren Bq het onderzoek van hoofdstuk Koloniën der Slaatsbegrooting meende men eene afwachtende houding te moeten aannemen omtrent het regeer ngsbeleid van den Minister meer speciaal met betrakkiag tot Atjeh tot ns de behandeliug der Indische begrooting De heer De Casembroot beeft in een afÈonderlgke nota door feiten trachten aan te toonen dat het Atjehleger met of zonder toeleg door de ontgdige invoering van het civiel bestuur van het begin af tot September II is geknakt in tijn energie en dientengevolge weldra totaal gedemoraliseerd zal zjjn Sommige leden verwachtten van den Minister afdoende regeling der fioanlieele verhouding tusschen ndië en het Moederland en hoopten op spoedige vaststelling der toegezegde oonversieveraodering Bi onderzoek der brgrooting voor Suriname werdin alle afdeelingen gevraagd of en zoo ja welke stappen de Regeering heeft gedaan naar aanleiding vanhet Kamervotum in zake de pachtverlenging vande Jong Leiden zal zich weldra lu het bezit tien van een Plantenbeurs Bg besluit van 12 October U heeft de gemeenteraad het verzoek door de afdeeling Leiden eu omstreken tot oprichting van zoodanige beurs tot haar gerioht ingewilligd en reeds zijn er commissarissen voor de Planlenbeurs benoemd Zq zal wekelgks Zaterdags vau 11 1 uur gehouden worden terwql de oontribnlie voor het lidmnatsohap 1 gulden zal bedragen De oprichting van een planlenbewaarplaats waarvan de kosten geraamd werden op 6000 gelden wordt nader in overweging genomen Door de gezamenlgke apothekers te Leeuwarden op éeu na is een verklaring in t licht gezonden dat zg niet verkoopen zoogenaamde kwakzalversmiddelen waaronder zy verslaan al die middelen welke per advertentie tegen éeu of meer walen aan het publiek worden aangeboden Zq zqn tot dezen maatregel overgegaan uit overweging van het bedrog dat met die middelen gepleegd en het nadeel dat daardoor aan het publiek toegebracht wordt Door den minister van binnenlandsche zaken is namens den Koning aan den heer M Sohnurman 0 s te Baarderadeel in Friesland op hun verzoek dat de inenting van het rundvee in hel spoelingdislriot van Zuid Holland gestaakt worde en dat in plaat daarvan alle aan longziekte lijdende en daarvan verdachte runderen worden afgemaakt te kennen gegeven geven1 lo dat de inenting van het rundvee in het spoe lingdistriet van Zuid Holland blijkbaar zulke gnnstige uitkomsten heeft gehad dat het geraden schqnt daarmede voort te gaan totdat gebrek aan entstof de inenting verder oomogehjk en tevens onooodig maakt 2o dat aan longziekte lijdende mnderen steeds overeenkomstig wettelijke bepalingen warden afgemaakt en dat gedurende het loopeude jaar ook alle van die ziekte verdachte runderen waarvan met grond te vreezen was dat zij besmetting zonden kunnen verbreiden zqn afgemaakt met dat gevolg dat thans geen enkele koppel rnndvee als verdacht bekend staat Dat derhalve op grond van de verkregen uitkomsten bq de Regeeriug het voornemen bestaat om op den ingeslagen weg voort te gaan De s Gravenhoagsche Tuiubonw veréeniging beschermheer Z M de Koning die in November a a haar najaarstentoonslelling opent heeft alreeds haar program openbaar gemaakt voor de door haar in 1883 te houden achtste voorjaarstentaonstelling van planten bol en knolgewassen bloembouquetten tuinen kamersieraden tninbouwgereedschappen enz Die tentoonstelling zal wederom plaats hebben in hel Gebouw voor kunsten en wetenschappen Ie s Hage Er zgn 9 gouden een 60 tal verguld zilveren en verder een groot aantal zilveren medailles uitgeloofd als prijten voor de meer dan 100 uitgesohreven Nos van het program Hei tqdstip waarop de tentoonstelling zal gehouden worden tal nader bekend worden gemaakt bij de toezending van het reglement voor die tentooDstellinS Belangstellenden zijn uitgenoodigd door het schenken van een of meer medailles de pogingen van het bestuur te ondersteunen Dit bestuur is samengesteld uit de heeren A A Vorsterman van Oijen president W A Zalme vicepresident W J Couturier la Ie secretaris W O van der Laan Jr 2e secretaris W C van der Lan Sr penningmeester J L de Braqn A Grobbe J E Muller J F W van Rqswqk en J Voonman In de Donderdag gehouden crimineele zitting van het Hof te Leeuwarden is S Kingma oud 67 jaren geboren te Baard wonende te Heeg ter zake dat bg van drie notarissen in de provincie GroningSB wier vertrouwen hij had weien te winnen door hoB de behartiging zqner belangen bq een erfenis op te dragen tegen quitanties welke hq met valsohe namen onderteekende van ieder ƒ 10 geleend heeft schuldig verklaard aan 3 misdaden van valschheid in een ooderhandseh geschrift en 3 misdaden van het deabewost gebruik maken van dat valeche stuk en hij deswege veroordeeld tot 5 jaren tuchthuisalraf en 6 boeten van f 60 met last dat een extract uit het arrest gedrukt en aangeplakt zal worden te Leeuwarden Groningen en in de gemeenten Zuidhorn Leen Haren en WijmbritseradeeL De bliksem en en telephoon Gedurende meer dan één heftig onweder in den jongsten zomer ia gebleken dat de telephoondraden en stangen volstrekt niet gevaarlijk tgn voor de hniien waarboven die voorwerpen tijn gebracht Te Berlgn b v sloeg op veracheiden punten van de stad de bliksem in en trof sohoorsteenen vlaggeslokken steenen beelden en andere hooge voorwerpen maar de telephoonaanleg bleef overal gespaard en wel ten gevolge van de aan de qzeren slangen aangebrachte bliksemafleiders Te Berlqn bedraagt de lengte der dradenleidingen ruim 2332 kilometer eu het aantal qzeren stangen 2450 stuks De jongste ondervinding is dus wel in staat om ook de vreesachtige menschen in dit opzicht gernst te stellen Een reuzenkoe Een landbouwer in Oberbruch heeft een koe Oldenbura er ras van ongekende grootte en zwaarte gefokt In Mei jl werd de koe op de vetvee tentaonstelling te Berlqn bekroond en voor 1300 mark door den veehandelaar Rudolph te Stolp gekocht Deze reist thans met het dier op jaarmarkten tentoonstellingen enz Het dier is ruim 5 jaar oud 3 3 meter lang en 1 76 m hoog de omtrek van de borst is 2 90 m Het achterbeen heeft 74 het voorheen 67 centimeter in omtrek Blqken den officieelen waagbrief weegt de koe met minder dan 1183 kilogram I Een vette os van 7 a 800 kilo is reed een prachtig exemplaar Aan een particulier tohrqven uit Indië ontleen de Arnh Ct het volgende De cerate dagen van September kon men in onze