Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1882

1 SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 189 GOUDA BORDEAUX WUNEN van af 22 per anker en hooger MADERA f per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fgne Roode en Witte PORT 2 50 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJKEN enz enz Prija eouranten worden op aanvraag franco toegezonden Verzekering Maatscliappij voor de Rationale Militie fofddirecleur A J MOLLIHAIVK te Arnhem Waarborgkapitaal VEERTIG DUIZEND GULDEN 1 De DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappg bericht dat de deelneming is opengesteld waartoe dagelgk gelegenheid bestaat bfl den heer C A B BANTZINGEa Korte Tiendeweg D 17 te Gouda vfaar op aanvrage Reglementen en verdere inlichfingen gratis worden verstrekt De Directie A J MOLLMANN Hoofddirecteur Betalingf geheel naar ketize ook na S jaar De ondergeteekende heeft de eer te berichten HOPaRI I R DONDEBDAG 2 NOVEMBEB a s GEEN depot van Hop Bitter is hg mg Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en geplaatst of ooit geweest nederielting te Samalanga de minder rriendsoliappelijite houding der omliggende bewoners opmerken toen des nachts pogingen in bet werk werden gesteld de met atap gedekte buiten met letroleumpgleu in den brand te schieten Toen den Volgenden dag d sohijfschieters die naar de kortbij gelegen tchiethlan gingen roor een herig geweerrbar moesten tenlgtrekkea bleek weldra dat men togesloten tat Ciite reraterking op ongereer 800 eter ran het stftnd aan de weinig beteekenende S4lnalangaririer MRe egeu wiis in r d enden toeat md van tcgenwser behalre dat meq rerzuimd had an de znidt JK genoegiaam terreioj i open te kappan bierran n akte de jand geb itik en begon zich ran daaroi ook naar de wea iijde in te grareu en Quderb ld een gestadig raur op het fort waar binnen verscheidene kogels hu doel bereikten De loopgF ren kwaouu dagelijks laderb en toen ak bet be cht ontraifken werd ilM de JBdjk r an Fall angan imet 600 Veweren kwab opdageri lekenM de wamiere komi ndant de kapitein ran Geugtet zich ïèrplicht q den iqmiddeU ofi de reede g ksmeUf oorlogsptoomer J ei adpi tentie te rerzo k s Haarop d Juitenant ter zee Cramer met 6 man feneyeat een getrok en kanon ran oM e mortiei arriveerde De MJei runrde met granaten luigs e stz jde en deed daar reel afbreuk malar kón h t T ur aan die tyae niet geheel t t tw gen brengen Cramer keerde spoed met eMn kogelwond aan boord terug en werd verrangeli terwjjl de mausol appeQ iaar boord terugkeerden toen r 60 man ipfantei al ran Kota Badja waroi anb komen alleen hel geschut met bediening bleef i a wal ii een na ltelgkeu aanval op de Jbakkerg ran buiten het f t gelegen was de vgand niet gelukkig In het plokhuis bemerkte men de nadering der Atjehergi n wierp een lichtkogel die echter op Mi geluid afgeworpen zijnde niet goed terecht kwam Ben iulandsch soldaat kroop uu uit bet blokbuia en bracUt den nog brandenden Ijchtkogel zoo baby de de i pagger openkappende Aijehers dat dete nu in eens hel rerlicbt allen werdeu neêrgeaobolen Het aanbrengen van amnnitie en levensmiddelen kon alleen te water plaats hebben De sloepen der M ei die met ijzenii platen op de roorsterens gedekt waren belastten lich met het verroer Onder de leiding van den luitenant ter zee van Scheeis voeren zy dagelykt de ririer op en hadden vooral in de bochten nu en dan een herig ruur te doorstaan Den 12den kwam de Koningin EtAma ter r Kle en opende dadelyk een herig vuur op de kampongs aan de Zuid en Weslzyde Oudertusschen wareu de loopgraven de Zuiderfoce lot op 75 pat genaderd en kon niemand zich aan die zijde vertoonen tonder aan onmiddellijk gevaar bloot te staan zoo kon de toestand niet blijven De ondst aanwezend teeofiicier kolonel jhr von Schmidt anf Alttnatadt en de kapitein kwamen nu overeen een poging tot ontzet te wagen Den 14 September kwamen de gewapende sloepen onder bevel van den luitenant ter zee 1ste klasse Cadet aan wal oomede de landingtdivisie onder van Scheere Eerstgenoemden roeiden de rivier op om de loopgraven te enfileren gelyktgdig deed de vereenigde zee en landmacht een kraohti en uitval en bestormde de loopgraven Zoo groot was de paniek onder den vqand door dat plotseling krachtig optreden dat er weinig tegenstand werd ondervonden het doel het slechten tqner werken werd niet alleen bereikt maar zonder verder verlies te lyden konden onte troepen de naburige kampongs verbranden terwql de Atjehers het aan het dichtbegroeide terrein te danken badden dat de meeslen ontkwamen De loopgraven bleken nu geheel naar de regelen der kunst te zijn aangelegd terwgl de vele raatje in de overdekte slaapplaatsen aanduidden dat tij nog den vorigen nacht goed bezet waren geweest De Küniuifin Bmma was eeuigcn tgd roor den aanval om de West gestoomd en had daar om wat af te leiden de kampongs aan de groote sawah gelegen zooveel mogelijk beschoten Ondertusschen is het hier veel rustiger geworden en hopen wy dat de vele verlieten aan menschenlevens en eigendom door de Samslangers geleden hun strijdlust vat mogen bekoelen Ruiteiilandsch Overzicht De Pruisische conaerratieveu hebben gelijk gehad en de liberalen hebben zich duchtig misrekend immers wanneer men de cgfers nagaat van de verkiezingen welke de telegraaf meedeelt dan kan het niet langer ontkend worden dat de conserratieren orerwionaars zgn gebleren de oud conservatieven klimmen van 109 op 130 de vry of gematigd conservatieven ran 49 op 54 een gczamenlyke winst dus van 36 stemmen die winst Wordt vooinamelijk behaald op de nationaal liberalen die van 86 zyn gedaald op 65 en verder op bet centrum dat ook een tiental stemmen verloor de Fortscbritt heeft met moeite het onde oyfer behonden terwyl de Secetsionisten een drietal stemmen zyn roorait gegaan op een dertigtal stemmen na maken das de biéide conservatie fractiea de meerderheid uit welke h t cijfer van 217 aangeeft In Fraisen trekt het de aandaohi dat nog meer dan by vroegere gelegenheden de liberale partij in de sleden zelfs in de kleinere de overwin ning by de dezer dagen gehouden verkiezingen behaalde lerwyl daarentegen of het plattelandde conservatieven de meerderheid hadden De Nati Lit Corr tegt Het zou lichtzinnig tyn zich over den uitslag op bet platteland te troosten met de gedachte dat de invloed der landraden der afhankelijke plaatadyks overheden en der meestal conservatieve grondbezitters overbeerschend ia Ongetwijfeld moet hierop worden gelet maar toch bestaat ier naar ont iniien nog eeoe andere reden namelijk dete dal de liberalen wellicht wat al te lichtvaardig over de belangen en behoeften van bet platteland denken Gaat de verhouding dus voort dan zou het teer wel kunnen gebeuren dat de liberale ricijting zioh voortaan uitsluitend tot de a eden beperkte terwyl de plattelandsbevolking volkomen conservatief werd In den stryd tusschen stad en plattelald heeft het laatste verre het overwicht De JT Zi Sierkt in verband biermede op dat in d la itste lilting van het Hoii der Afgevifardi deu d or den le r Knebel onder den byvaHvan bet liuiB een vliorstel is gedaan om de belingen en behoeften lef boeren aan een nauwkeurig onderzoek t onderwe pti In deze richting tal waarschynlyk binnenkort Iwer gedaan worden In 4e Ëompcbe Kamers werden Donderdag d ankbetuigingenyaiingenomen aan legel en vloot iVoor de n Bgypte bewezen diensten ID cottservatidre eld ocht loopt op niets uiteen men rerwicbt een korte itting om he £ reglement rani orde af te Handeleni o d rna naailj huis gaan V De g heele ttreldj weet na waarom Arabi paoba en Engel8cbeu Kjbt geleerde als rerdedaer wLnscbte Pu had een VUL rol documenten toeV riroAwd aan Ijjn rrouw M aan een tijner dienaren lldie te tbrgvuldig verDQi gen nadden Deze papierem schijnen te béwijzilt dat de Sultan verantwoord lyk is voor den opstaWd in Egypte en toonen oan hoe er geknipt en ge noeid is door Turksche en Egyptische minister ambtenaren harem berfponsters en bedienden enz Turkeo en Bgyptenaren hebben alle krachten ingespannen om cle documeatén in hun macht Ie krygen doch Arabi s vroi r wist de kist aan alle nasporingen te onttrekk Nauwelijks was echter de heer Broadley als lichtsgeleerd raadgever van Arabi erkend of henjl werd de Oostersche schatkist val geheimen overhandigd welke by onmiddellijk m veiligheid bracht in het Engelsche consulaat De documenten werden alles gekenmerkt door een zegel en zyn onlierteekening en toen onderzocht Ze zijn 69 in aantal Brieven van wege den Sultan en door ministers nolabelen vrouwelyke verwanten van Saltak en Khedive aan Arabi gezonden toonen aan dat het hoofd van den opstand heel wat tot verdediging en verontschuldiging zal kannen aanvoeren Sinds de documenten in veiligheid zyn ie Arabi dan ook gerust Hy heeft den beer Broadly zyn wensch te kennen gegeven met zyoe moeder vrouw en kinderen Egypie zoo spoedig mogelijk te verlaten Hy wil verbanning voor het leven aannemen naar welk gedeelte der wereld ook dat tot de Brilsche bezittingen behoort Hy heeft noch den wensch noch het plan om Egypte ooit weder te zien Hij is overtuigd door de gebeurtenissen van het laatste jaar dat de eenige hoop op een betere toekomst voor Egypte ligt in de uitbreidipg van het Eugelaohe gezag als eenig mogelyke vervanging van Turkscheii invloed en de alles bedervende kuiperyen der Turksche pacha s Men kan natuurlyk in al dete verklaringen j slechts de poging van een beschuldigde zien om het leven te redden door zich onder Britsche bescherming te plaatsen doch alles wat in de laatste weken omtrent Arabi paoba bekend is geworden doet ons gelooveu dat hij te goeder trouw spreekt en dat hij bet slachtoffer is geweest van Turksche kuiperijen De correspondent te Cairo van de Daily Nem seint vele personen van den hoogslen rang bier en in Tnrkye zijn diep gecorapromiteerd door de gevonden documenten en de Standaard weet mede te deelen dat Faadri Bey de Turksche getant te Cairo last heeft ontvangen van den Sultan om al tijn invloed te gebruiken ten einde te beletien dat het proces tegen Arabi worde voortgezet De omstandigheden waaronder de opening der Fransche Kamers wordt tegemoet getien zijn niet opwekkend immers het kan niet langer worden ontkend dat de geschiedenis te Montoeau Ics Mines in verband stsat met de ondere revolutionaire versohynssleo Ie Moniceau mogen de clerioale directeurs der mijnen de eerste aanleiding hebben gegeven tot de oiltevredenheid der werklieden door hun onverctandig geloofsdryveo niet minder waar is het dot de socialisten van de ontevredenheid gebruik hebben gemaakt en met veel succes de beweging in socialistisch vaarwater gebracht Trouwens men moet bliud zyn om niet in Ie zien dat de revolutionaire daden welke op verschillende plaatsen gelyktydig plaats hebben de openbaring tyn van een bedenkelyke gisting De verdere gerechtsbehandeling van ae oproermakers te Montceau is zooals men weet uitgesteld tot de volgende zitting wegens de bedreiging van de jury Men verzekert thans dat de Kegeering het bcwys in handen heeft dat de beweging haar uitgangspunt heeft te Geneve en van daaruit bestuurd wordt in da ooibité zitten ook Russische Nihilisten vandaar ook het werken met dynamiet De beweging is gericht tegen de bezittende klasse in het algemeen en verwekt by de luchthartigen spot hij de gevoeligen angst voor de toekomst tih Ministers zouden bet niet eens zijn over den weg die moest worden ingeslagen sommigen meenen dat bet calk een raa niet zal loopen en men rijoi alles moet zorgen de heethoofden niet tot martelajirs td msken oodat zij in dat geval gevaarlyk worden j i RECLAME Lusteloosheid galachtigheid pijnen en amarleD be f nevens ongeateldheden worden altijd door bet Hop Bitter genezen Waar be i Hop Bitter Aangewend wordt kan gepne verstopping zware outlitting eenige ziekte in de darmen ontstaan Oebraip dus HopBitterJ Hij die Mnneer z jne verteringsorganen gettoolP zyn in hunne werking de Zwitsersche pillen vagn Rich Brandt gebruikt zal spoedig en voor altijd valS dfize kwaal I bevrijd tyn alsmede van de jicht en hk rhumati mus buiduilslag pijn ia de geleden ent die dikwyl Ihet gevolg zijn dezer gestoorde organep Dtiii pillen zyn srkrjjgbur te Gouda bij dtn ap heker HpEFHipER in doozen a 70 eta elk ï iloeDde z n roor een maand I Kaï tongereéht te Gouda I l recbtzi ipg van Woeqadag 2S October 1882 Kantonrechter Mr J H van MIEBOF lAmbtUiaar van het Openbaar Ministerie J Mr W C A SOHfOLTEN te Rotterdam VE800BDEELD I Fr ns iiii der Wagl scheepsjager te Barwontswsaider tf t 2 boeten vaü 3 galden of 2 dogen wegeni openbare dronkenschap te Hekendorp en laten grazen van tyn paard in eeis andere grasgewas aldaar Johannes van den Heuvel arbeider te Oa tot twee boelen van 3 gulden of 4 dagen wegens openbare dronkenschap eens te Bleitwyk en eens te Gouda i Qerrit ran den Brink molenaar Ie Oudewater tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Johannes Adrianas Btuk koopman te Nieuwkoop tot 1 galden of 1 dag wegens openbare dronkeaschap te Gouda Marinas Johannea Vontatein beambte te Woerden tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Cornelia de Wolf slager en koopman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Reeawyk Gerrit van Berlingen aigarenmaker te Bodegraven tot 6 galden of 3 dogen wegen openbare dronkenschap te Reenwyk Jansje van t Sohip dienstbode te Woerden tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda K van W koopman te Beeuwyk tot 6 gulden of 2 dagen wegens rissoben in eens anders vischwater onder Reeawijk louder sshriftelyke vergunning van den rechthebbende VRIJGE8FR0KEN op grond dat de boerenwogens ofschoon met ve of andere koopwaren beladen niet geiegd konden warden te zijn vracbwagens D D koopman te Bodegraven ran de aanklacht te Gouda barder dan stapvoets met zyn beladen vrachtwagen bespannen met een paard te hebben gereden A de B koopman te Bodegraven evenals de vorige J V koopman te Bodegraven evenals de vorige W V koopman te Oudewater evenals de vorige l WeWWTsgeWTWg Verkiezing van Leden voor de KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKüN BURGEMEÉSTEl en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat de Vergadering tot het kiezen van ZES LEDEN voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ten Baadhuize zal plaats hebben op WOENSDAG den 29 NOVEMBEB 1882 welke Verkiezing geschiedt ter voorziening in de vacatnren ontstaan donr o de aftreding van de Heeren Dr H IJSSEL DE SCHEPPER C C H PRINCE D G VAN VREUMINGEN en A tan REEDT PORTLAND met 1 Januari 1863 en het nemen van ontslag door den Heer G LANGERAAR mede 1 Januari oanstaonde aan de beurt van aftreding ynde h het overlijden van den Heer D LULIUS van GOOR De inlevering der stembrie es door de kitsgereohtigden in de ter vergadering aanwezige slembusseu zal aanvangen des middags ten txaalf ure en voortduren tot des namiddags ten drie ure na welk tijdstip geene stembilletlen meer zullen worden aan genomen dan die van in de taal tegenwoordig kieiers zullende onmiddelyk daarna met de opening der biUetten worden aangevangen Aan ieder kieagerechtigde zullen acht dagen voor den dag der verkiezing twee stembiljetten wojden bezorgd Wanneer eenig kiezer deze niet mocht hebben ontvangen zal hy ter bekoming daarvan zich ter plaattelyke Secretarie kunnen vervoegen De lyit der kiesgerechtigden zynde zij die ter zake van eenic bedryf van handel of fabriekwezen in bei patentpiobt tot eene hoofdsom van zes galden en hooger zyn aangeslagen ligt ter GemeenteSecretarie ter letiug tusschen des roormiddags 10 en des namiddaga 1 nre Bezwaren tegen die lyst hetzy dieden klager hetzij die andere ingezetenen betreffen moeten bij Burgemeester en Wethouders schriftelyk worden ingelererd viSór of op den In November aanstaande na welk tydstip geen bezwaarschriften meer in aanmerking zullen komen Gouda den 26 October 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd l VAN BERGEN IJZENDOOBN a De Secretaris BROUWER K E V N I B G E V I N O De VOOfiZITTEB van den BAAD der Gemeente Gouda Brengt ter openbare iennit dat aan de Kieien in deze Gemeente z n toegezonden de Oproepingsbrieven en Slembiljetten tot hst benoemen van een Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer ziju ttembriefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hy zich tot bekoming daarvan ter Plaatulyte Secretarie zal kannen vervoegen dat de inlevering der StembrieQes zal aanvangen op den 7 November aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten tier ure dat het Stembriefje tehriftel k ingevuld door den Kiezer perioon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van het ugel der Gemeente ▼ ooriitu it mig orden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen penoon duidelijk met iwaM en ttornaam moet worden aangewezen dat bet BrieQe niet onderleetend mag zija en geene andere èriefjee omvatten of daaraan opzettelijk zija vastgehecht Gouda 28 October 188t De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN CORRESPONDENTIS Uet veraUg der toooeelffool UlliDg tsd Donderdag jl ksD ecrit Id ooi rolgeod or wordes gtpUstst Hat ituk Tan K kan met worden opgenomen daar de ichrgrer oni zgo naam niet noemt db Redactib Burgerliike Stand eSBOREN it Oct Arnoldui onders D de Jong en J Verhoef OVEiLEDBN 2a Oct M Hoef 76 j i7 E M E Vkn KUteroa hoiavr ran I Dngi S4j 28 J Laarier 71 J ONOBRTRODWD 27 Oct C na Oroos te Wsddinlveen 61 j en A van Vuureo 46 j C n Vliet it en M W Kraanenield 86 j S il an dtr Kraati 64 j en J M de Bae 60 j L Boot S3 j en H Kerknoïen 18 j C van Toogerloo U j en F Agierhorit 20 j J Ultlenbogaard te Haaatrecht 85 j en N de Bont 21 j T Uron i j en i M E Schenk 31 j H den Hertog 1 j n A Snel 17 j ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon AAFJE DK LEEDE geliefde Echtgenoote van J G AMESZ Kraüngen 27 Oct 1882 Heden overleed tot diepe droefheid onze Vader en Behawdvader JOHANNES LAURIER in den oaderdom van 71 jaar De KINDEREN Gouda 28 October 1882 De ondergeteeltenden betuigen bg dezen hunnen hartelgken dank voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlgden van onzen èeliefden Vader en Behuwdvader PIETER de JONG ondervonden J B DB JONG K VAH DBR BÜRG 8 C VAN DEE BURG Gouda 28 October 1882 db Jong UI WABasEGEtts gebreveteerd Brenkmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschilI lende Orden Qroenplaat 3C te Antwerpen alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn den Heer F X HABDIJZÜR Sociëteit Vredebestt op de Mabkt s Hagb OmraBW Bonders van OSIEKSCHJEen BUSSI 8CHE fondsen hebben belang bg hun naam en adres op de geven aan AMSTERDAM S CRÉDIET N Z Voorburgwal 232 Anuterdam dat gratie en franco tegen toezending van 20 Centi aan pottztgelt een ZEER BELANGRIJKE MEDEDEELING toezendt GOEDEOOPE MUZIEE No 1 900 is voorhanden in den BINNENen BÜITENLANDSCHE BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg Op een der aangenaamste Singels uit de band te koop Tier Woonliuizeii met BOVENWONINGEN welke te zamen de hunr opbrengen van 800 s jaars terstond te aanvaarden Te bevragen bg W C REUHL Mr Timmerman alhier AAI BESTEDii G DER BENOODIGDE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te Gouda gedurende het jaar 1883 op WOENSDAG 1 NOVEMBER 1882 s avonds ten acht are in het Lokaal der Inrichting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd Lokaal Namens het Bestuur X P MOOGENDIJK Secretaria gtr De be oodigde Steenkolen tot 1 Mei 1883 Apotheker en Drogist AANBESTEDING derbenoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1883 op DINSDAG 7 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 7 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN ONTVANGEN de NIEUWSTE PARIJZER Modellen van Ml1111111 en alle Artikelen tot het Modevak behoorende Ons tevens aanbevelende voor het maken van Costumes en Mantels A en B van HAASBERGEN Firma A OLÏFIERS Hoogstraat A 119 Gouda Voortdurend in lossing de lading Grove Ruhr Kachelkolen k 57Vj c per Hectol contant zooder korting mits bg 2 of meer Hectol gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 26 October 82 Advertentiën in alle Binnen en Buienlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda