Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1882

APPELBOLLEIT EOTEELETTER S enz li Raaijm aakers Haven 17 1882 Woensdag 1 November m S838 GOUDSCHE COURANT D ieuw s en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken in het Hoofdkiesdistrict GOUDA bestaande uit kiesvereenigingen wier leden de toepassing en ontwikkeling van de beginselen onzer Staatsregeling in vrijzinniffen eeest ver langen heeft voor de verkiezing van EEN LID van de TWEEDE KAMER DER STATEN 6ENERAAL welke zal plaats hebben onDINSDAG 7 NOVEMBER 1882 tusschen 9 en 4 uur tot haren Candidaat gestald den Heer Hr J FORTUUN DROOfiLEEVER Lid van de Provinciale Staten Advocaat te Gouda en beveelt mitsdien voor die Verkiezing geaoemden Heer aan alle kiezers dringend aan De Algemeene Secretaris J Mr a KRABBE te Alphen aid Rijn De KiMvereeniging Bur rpllcbt De Algemeene Voorzittepi ROEST van LIMBURG e Gouda J A De Kieevereenigidg Bnrgrerplieht te OOdtt J A ROEST VAN LIMBURG H JAGBR 8ecretaris Penningm J M NOOTHOVEN VAN GOOR Afgevaardigde De Kiesrereeniging VADERLIKD en ORANJE te Oadewater A C VAN AELST President M J J NIELSEN Penningm A VAN AELST J A VRIESMAN J BOER Secretaris RAAIJMAAKERS Haven 17 Dezelve z n alleen echt welks papiei van nevenstaaod vignet voorzien zgn te Alphen Bodegraven en Omstreken B ERKELENS te Alphen a d R n President J HERREWIJN JzN te Aarlaa Kmamamimiian Bocgtcarameis W N Raaijmaakers GOUDA derveen Vice President Ds VAN OOBDE te Zwammerdam K D0UWE8 DEKKER te Bodegraven Mb C krabber te Alphen a d B jn SecretaiisPenningm Byzonder aanbevolen tegen hoest en verkoudheid z n kr gbaar bfl Hoofdkiesdistrict GOUDA De Centrale Anti Revolutionaire Kiesvereenig ingf J m n heeft in hare Algemeene Vergadering van 19 October voor de verkiezing van een Lid voor de 2e Kamer der Staten Generaal op 7 NOVEMBER a s met eenparige steramen tot Candidaat gesteld Jhr Mr K A Godin de Beaufort Lid der Provinciale Staten van Utrecht en Lid van den Gemeenteraad van Utrecht 1 Het Bestuur H ROLLM AN te Bodegraven Pm A W VAN KLUIJVE te Gouda Penningm I C BRUNT te Gouda I C VAN GBLDEREN Pz te Schoonhoven J HAMERLIN6 te Woerden A VAN WALSUM Kz te Krimpen a d IJsel H W OTÏO te Gouda Secretana ZUIVERE FRANSCHE WIJINEN De bekende BORDEAUX a ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis gebeel Nederland ook per proefflesscb kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prltscouranten gratis en ft anoo Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Eooneka mp Elizt r Het Depot der echte Singer Madiines de beste en meest gezochte NAAIMACHINE der wereld FABRIKAAT der SINGER MAATSCHAPPIJ te New York beviiidt zich te G O ü D A uitsluitend 122 23 HOOGSTRAAT 22 23 Machines op proef en gratis onderricht Oegelgke garantieGemakkelijke betalinggconditiën van af 1 per week aan desverkiezenden Hooge Korting voor contante betaling De KiesTcreeniging itWOEBDEN te Woerden H VAK LOON vAir ITEB80N President A KNLJFP HzN Penningmeest H VAN DEK LEE H W BAELDE Mr Q H FÜHRISNBTHLAGE Secretaris Lokaal T IVO LI ZONDAG 29 OC TOBEB Bmtengewone VOORSTELUNGi GROOT OPTISCH Eerste Afdeeling SNEEUWSTORM op de ALPEN ALPENHUT bö Maanlicht dezelve bg nacht GROOTE BEELDEN GALLERIJ der Louvie Duizend en een Geestverschijning Tot Slot De Millioenenjuffrouw Aanvang ten 8 nre m Gecarboniseerde EEUZEISTBLOHZE voorzien van het echte gedeponeerde Fabrieksmerk ifln b zonder geschikt voor huiselgk gebruik VERWARMING van SERRES en LOKALEN waar geen Schoorsteen aanwezig is Alleen voor QouóUi en Omttreken verkrggbaar bg J H 8PIERIAIGS HANDBLAAB in STEENKOLEN KATTBNSINGEL Q 173 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haattreeht brengen ter algemeene kennis dat van MAANDAG 23 OCTOBBB tot en met MAANDAG 6 NOVEMBER 1882 alle werkdagen van des morgens 10 1 ure ter Secretarie voor een ieder ter lezing z n nedergelegd de Voorwaarden waarop ingeschreven kan worden naar de Geldleeningen ten laste dier Gemeente groot 19000 en 2000 HaantreeU 21 October 1882 Burgemeester n Wethouders voornoemd D A DUPPER AzN Burqemeester T J vm HARTOG Lo S ecretaris Snelpersdruk van A Bbinekan U Qonda BINNENLAND GOUDA 31 October 1SÏ 2 Hel t il ouze lezer zeker aungenaam zyu ie ternemen ddt ile heer Jualus van Mautik Jr uit Amsterdam zich wederom hier ter stede zal doen hooren Iiy zal de eerstvolfreiide spreekbeurt vervullen in het hier evestlgde Uepartement rier Maatschappij tot Nut aif t Algenieeu tirlijk uit ons vorig nr bleek ii er thans eenstemmigheid gekomen in de liberale partij in ons diilricl zoodat er thans één oantlidaat is die door alle liberale kiesvereenigingen irordt aanbevolen Hoewel het zeker jammer i dat niet van den aanvang af die eenstemmigheid heerschte behoeft er nog niets verloren te zyn mils mm de weinige dagen die nog overblyveu goed besteedt en alle krachten inspant om den liberalen caudidaat de overwinning te verzekeren Wy zijn er van overtuigd dat alle libernalgezinden ook ly die aanvankelijk op een ander persoon dan Mr J Fortoijn Droogleever het oog gevestigd hadden thans de handen ineen zulUn slaan om den Candidaat der Centrale kiesvereeuigiug te doen verkiezen Injusschen de tegenpartij is sterk teer sterk het is meermalen gebleken docli de liberaleiT zullen zeker al het mogelyke doen ou te voorkomen dat een telel dien Mr Putyu zoo waardiglijk iunam thans zal worden ingenomen door een geestverwant van den heer Hichon I De K K kicsvereeuiging Recht nor Atltn alhierheeft op hare lergadenng van 27 October metalgemeene stemmen tot caudidaat voor het lidmaatschap dar Tweed Kamer gekozen jhr mr K A Oodinde Beaufort Ken zeer curiense vergissing komt voor in ee i katholiek blad De Amtielbode ui drukt een entrefilet over nit de Slmdaard aarin de heer Godin de Beaufort met warmte wordt aanbevolen Dan laat de reductie volgen Wij kuunen het eens lyu met de rededen waarop ileze candidatuur kan steunen en bevelen ze den kiezers aan Ook zullen katholieke kiezers hun burgerplicht vervullen door door trouw te stemmen op Mr J Fortuyu Droogleever Uu hel geheele betoog volgt dat de redactie Mr de Beaufort wenscht aan te bevelen doch als zy dien naam ter oeSr wil scbrgven weigert de katholieke pen verderen dienst ig ian den antirevolutiounairen candidaat niet steunen en beveelt legen den zin van den schrgver en geheel tegen ign bedoeling den tcgen oandidaat aan Gelukkig dat Ji Tijd zich hanst om de katholieke kiezers op deze drukfout opmerkzaam Ie maken en hun mede te deelen i de Amttelbodt beveelt den heer Fortugn Droogleever aau maar het moet zijn den heer de Beaufort De Tijd bevat een artikel ter besirgding der candidatuur van den Generaal van der Hegden Het blad heeft sympathie voor den loldaat vao der Hegden maar als afgevaardigde begeert het blad hem niet en dan volgt een reeks van argumenten waarom hel hem niet in de Kamer verlangt plaats te zien nsmeu Het komt ons voor dat de lyi vrij wel tegen windmolens vecht Immers de generaal van der Hegdtn M geen candidaat bg de a st verkiezing en de Tijd weet dat want in hetzelfde nr waarin de Eedactie den Generaal bestrgdt noemt tg Mr Forlnijn Droogleever den algemeenen candidaat der liberalen Eene bestrgding van een caudidaat die geen candidaat is al toch wel geheel onnoodig zgu De Arnhemtehe Courant b at een sohrgven uil Gouda waarin o a ook over de a st verkiezing gesproken wordt De lohrgver begint met te zeggen dat hg lang gewacht heeft met schrijven om iets zekers over de verkiezing te kunnen raededeelen het is jammer dat hij niet nog één dag langer gewacht heeft dan had hg een groot gedeelte van zgn brief waarin h j over de verschillende oaudidateu preekt kunnen t buis houden daar op het oogenblik dat de Jrn Cl met zijn brief in handen h rer lezer i kwam er slechts sprake raeer was van één cmdidaat Ihaua door alle liberale kiesvereenigingen nnderstiund Naar aanleiding van helgeeit Dr van Ilerson in I den Goudschen gemeenteraad Jeide ter aanbeveling vnn het planten van hoornen in het Plantsoen in overlr g met den Leeraur in de Plantenkuude wordt nit deze gemeente aan de Arnlt C het volgende geschreven Bij den post onderhoud van plantsoen stelde een der leden voor d iarin de meest verschillende boomen en planten voor zoover ze hier natunrlgk groeien kunnen Ie plaatsen om op deze wijze dan den leeraar in de botanie gelegenheid te geven met zijne leerlingen een onderboudende wandeling te doen in onze wandeldreveu Het is zeker niet slecht bedacht maar men moet het niet voordellen als een nieuwighdil die nergens nog vertoond is In Brussel o a is men in den jardin botmique ook een openbare WBudelpInats en die niet voor s avond S nnr in den zomer voor het publiek gesloten wordt nog iet verder gegaan Daar heeft men de wetensohappelgke en meest gebruikelijke volksnamen geschreven op een plankje en gespQkerd tegen de boomen of bij He heesters en planten geplaatst Bovendien heeft men nog op een houten phinkje een kaartje geschilderd waarop is aangeduid de plaats waar de boom of plant inheemsoh is Dal is eerst leerzaam en zoodoende strekt het plantsoen niet alleen tot nut van een leeraar en tüoe leerlingen maar ook voor het publiek in het Igemeen Ter corteoiionetle tereobtiittuig van het gerechtshof te s Gruvenbage van Zatwdag werd o a uitspraak gedaan op het appel van den officier van justitie te Bottenlam t ceii liM saiwis d t x oht bank aldaar waarbg de heer M S heel en verloikundige te Gouds is vrggesproken van de aanklacht als zuu hg onbevoegd de geneeskundige praktgk hebben uitgeoefend en niet de vereisohie aangifte van eene door hem waargenomen besmettetgke ziekte hebben gedaan Hel Hof oordeelde de sohuld van bekl niet voldoende reoiitens bewezen en heeft mitsdien h t vonnis der reehtbank bevestigd Bij de verkiezing van drie leden voor het kiescollege te Krimpen a d Usel hebben de cjiididaten der vrijsinuigen de meerderheid vi regeii Het tweede der regeeriugsontwerpen betreffeuile de herziening van de kieswet dat der ludeeling van het Bgk in kiesdistricten is naar men veruremi gereed zoodat het dezer dagen bg den Raad van State zal kannen inkomen Bij de rgk postap arb ak i gedanmde de maand September ingebracht f 176 207 15 en terugbetaald ƒ 9l 816 8S s altoo meer ingelegd dan terngbetaald 84 390 30 Aan het einde der maand Augualus was ten uame der verschillende inleggers ingeschreven een bedrag van ƒ 1 861 06S 32V zoodat de som der inlagen op 30 September bedroeg 1 7S3 453 62 In den loop der maand werden IS59 nieuwe spaarbankboekje uitgegeven 312 boekjes werden geheel afbetaald loodat aan het einde der maand 41426 boekje in omloop waren In het kiescollege der Hervormde gemeente te Amsterdam hebbeo als gevolg van de jongste verkiezing ook vgf modernaa zitting De verkiezing van vgf gereformeerde candidaten moest ongeldig worden verklaard omdat op de Igst van slemgerechtigden twee of drie leden van dien naam voorkwamen en dus niet kon worden uitgemaakt wien de verkiezing gold Gisterenmorgen vroeg kwam het bericht dat de Barenti in zicht was en in de haven van IJmoiden binnengesleept wetd Van alle zgdeu ging men het schip te gemoet om het in het vaderland te verwelkomen Kolonel Steffen ouderoommaudant van de rgkswerf de officieren van Zr Ms wachtschip Wauenaer de seuaal van het Amsterdamsche studentenkorps een U lal studenten di r Ltrtchlache huozeschool ccnige leden van het hoofdbesiuur der Vereeoiging fiUem Barenti en vele verwurten en vrienden der opvarenden gingen per trein na ir Velztn of in stoombarkas jacht en let hel Pooleohip te geraoet De Barents was Dinsdanmur i u 24 Oct te IJmuiden voorgaat gekomen Duor de sleepboot afgehaald en op sleeptouw genomen brak d or de hevige schokken van de woedende golven een der alreugen van den stalen kHbel Onmiddellijk werd een kabel van touw geviertt Ze dreef nuar het schip werd langzaam opgepalmd doch juist toen ze op lick werd ingehaald brak de sialen kabel met een knal als een geweerschot De sleepboot deed schier hel onmogelijke om nog Ie helpen maar dil bleek oiimogelgk Komraandaul Holtman liet dadelgk zonder zich tgd te gunnen te vuren het schoenerzeil bijzetten Het schip draaide bij en weldra vloog het als razend voor den kuidweslen siorra weg Het was juist een mgl uit den w il toen de tros brak Zooveel mogelgk werd nit den wal gelegd Weldra kromp de wind tot W Z W en in een rerhte lijn ging het nu lant de kust en langs de banken van de Noorderhaak s Woeusdagsniorgena werd lengte en om 12 u breedte verkregen en nu bleek het dat de Barents 10 mgl benoorden Nieuwediep was De commandant bleef Noord liggen Toen werd het stil en de windstille hield 24 uur lan Met zttidelgke bries die dra wegkromp naar het noordoosten ging de Barents nu op weg naar IJmuiden lot op de hoogte van Kijkduin hei weer zoo dreigend werd met zakkenden barometer dat de commaiidaot opnien de Noordzee opging Eeu hevige storm uit het noordoosten die we kromp naar het noordwestea hisld nu het schip bezig totdat hel we r Zondagavon bedaarde De Barents was toen onder de Engelscbe lust bg de Owers Nu stevende naar IJmuideu aar au ze om halfzes de toren zag Ora negen unr liep ze van alle zijden gesalttperd en loegejuichl de haven binnen in om twee uur lag ze aan de RijkswerI waar de scbout bij nacht Ks cT de officieren verwelkomde Op den tocht door het Kanaal kwamen de officieren van het wachtschip en If assenaer de verwanten en vrienden de commissie uil studenienoorps enz enz aan boord en treffend wjs il e algemeene belangstelling Voorbijsfaande schepen en honderden toeschouwers langs kanaal en op de dgkeu en havenhoofden van Amsterdam juichten de wakkere zeelieden toe Op hel stadhuis was juist de Amsterdamsche commi ie der Barenisvereenigiug vergaderd waarvan de bi lplleesler president en mr K van Rees secretaris is Op verzoek v in den burgemeester gingen commandant en officieren naar de burgemeesterskamer waar ze door hem verwelkomd werden Het ohijnt dat reeds met 1 November de verandering van personeel op Soesidijk zal tot standkomen welke in verband staat met het voornemen des Konings om dit lustverblijf van tgd tot tgd te betrek o ken Het geheeU personeel worill namelgk vervangen Voor Z M bestaan bgzondere banden ten opzichte van Soestdijk want hoewel in Brussel geboren heeft hg zijne jeugd en ten groot gedeelte van zijn verder leven daar doorgebracht Prinses Hendrik verlaat dezer dagen het buitenverblgf voorgoed De galergen i Vinstar van het Parysehe Palais Royal om den tuin van het Volkspaleis te Amsterdam naderen haar voltooiing Ze zgn aan vier zgden toegankelijk en vormen al bet ware drie straten aan de eene 2gde begrensd door den tuin van het Palei lerwgl zich aan de andere zgde een SOtal winkels bevinden De galergen hebben een totale lengte van ongeveer 250 M en bieden dus een schooue gelegenheid om al wandelende de winkels te kgken en al kgkende te wandelen De winkel zgu alle üink ter bewoning ingericht en hebben een entresol met een en twee kamera benevens grooten kelder en zeer ruimen zolder De i i