Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1882

l©liT€414ülï S f= f RAAIJMAAKERS Haven 17 BgzoDder aanbevolen tegen hoest en verkoudheid zijn ver S fjniTriA S D alleen echt welks papiei van nevenstaand VrUdag 3 November 188S J S839 Dezelve zgn alleen echt welks papier yan nevenstaand vignet voorzien zgn GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van E BEAUDSMA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkrggbaar bg I C G DÜTILH Turfmarkt Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op 80VCH0N d f 1 30 perS Ons W N Eauymaakers b s GOUDA 1 IviSiBISninlllBnwISwtlSIW Hoofdkiesdistrict GOUDA De Centrale Anti Reyolulionaire Kiesvereenigfingf ililEJLilD Il © BiiJir heeft in hare Algemeene Vergadering van 19 October voor de verkiezing van een Lid voor de 2e Kamer der Stiiten Generaal op 7 NOVBMBBR a s met eenparige stemmen tot Candidaat gesteld Jhr Mr K A Godin de Beaufort Lid der Provinciale Staten van Utrecht en Lid van den Gemeenteraad van Utrecht rt Het Bestuur j H EOLLMAN te Bodegraven Pm A W VAN KLUIJl E te Gouda Penningm C BEUNT te Gouda C VAN GELDEEEN Pz te Schoonhoven J HAMEBLLN G te Woerden A VAN WALSÜM Kz te Krimpen a d IJsel H W OTTO te Gouda Secretaris m hMuM Opgperigft in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILLIOEN GULDEN voiger ar eerdi Directeur Jlir Mr lUKT SE Ibsz Tweede Directeur Mr J P PORTIEUf Kantoor Eeguliersdwarsstraat bö het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVBRZEKEEING van BETAALDE PREMIBN OF STOBTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GEIRAAL AGËNT DËHiËR T DMIJËR TE S6R4VËNBAGË HËËRENGRAGHT 5 Te Corr pondenten iu de Provincie Zuid Holland Gouda de He r W J Portujjn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter Veegens Delft i Heer Mr O E Overgaauw Pennis Dordrecht t H Vriesendorp Goriiichem t Heeren O de Gjjselaar Co s Gravenhage Heer P J Landry L iden Heeren Lezw jn A Eigeman i Ojideicawr Heer R W Haentjena Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuflt Co Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woei den G Groeneveld De ondergeteekende verhinderd zynde DONDERDAG 2 NOVEMBER a s te Gouda te komen bericht dat hg in plaats daarvan Donderdag 9 November a s zgn gewoon bexoek brengen zal W L C WETMAR s Hoge 30 Oct 1882 Opticien Il hftt nlTarsU n niMBt govdkoopa tab aU bekanda aoorten TUiBlttar Het ih sameanstflld ait Etop Bnobn Almüt bh Lvrawant nd velke ds besie de ovdite en krachtiladigsts reneefmiddeten der vereld rija ea aititakude geoMskricbtige eigeoielupMa betitten heUeen met andera oorten ran Bitter niet het g val ii Bet ii de beite r lnlgnr Tan hst blo d en regelt da lunottaa van da lerer het geeft een nieuw teven en herstelt de KOiondheid Oeene tiekte ilei te geiondbeid dl Diet door dil Blttar overwonnen TOrdpn ftjoe verkmg is eren verKhillend aU heiliaam t Bat gt tt kraotaton an aan nlanw laren aan onde oriwakke heden Voer hen die lt den aan loring m de irerkmg der Tartermgi of waterloonn sorganen eti bij gevolg een krachtig en Tergtcrkood middel noodig hebben om den eetlastop te vekken is dit Bitter uiterst heilzaam daar deiielTs eigenschappen bij uitstek tonisch opwekkend en geneeskrachtig njn zonder te bedivelmen Wat gij ook iDOOgt geToelen oCaan welke iiekta gij ook moogt lijden gebruikt HOP BITTCH Wacht uet totdat gij bedlegerig sijt bij de minste storing ilie gij sevoelt moet pij HOF BITTER gehnuken Het kan o het leven redden looati het dat daiienden anderen gedaan heeft Het is boweien dit dit Bitter alle uekten j eneest af verlichting aanbrengt Uet is eene aanegi name en verfrisschondt drank voor de zieken en kan met water of andere dranlUD vermengd gebruikt worden Lijdt Biet en btfet uwe wTtaadan ta lljdan gebralkt en raadt andaren jutn bet HOPBITTER te gabrulkan Verliest vooral met uit bet oog dat het HOP BITTER geenknoeimiddel of geheime geestrijke iraiik is bet IS mtegeodeel bet beste geneesmiddel wat ooit bestaan heeft het is de vriend en hoop van den lake Het moest in geen een haishoiden ontbreken Neemt er van al heden de proef van VerKrijffbaar Mj de voornaamste Drogisten en Apothekers KOF BITTERS Kanulactoring C Breda n te LoBdei intverpn Mew Tork en ToronU Depot te Gouda bij THIIMË J C SIBBES Jr FEB HU 1ST uit het WIJDSTRAAT naar de KLEIWEG E m 100 Voor MANÜFACTÜREX en gfemaakte Goederen beveel ik mg minzaam iu een ieders gnnat aan GEVRAAGD EEN 3iv £ S IS TE van omstreeks zestien jaren om lichte Haigelyke Werkzaamheden te verrichten Adres MARKT A 101 De Bec Quentin is ONONTPLOFBAAR en heeft een lichtvermogen van 18 Kaarsen is voor Gouda en omstreken alleen verkrygbaar bö P p SOOS LANGE TIBNDEWEG D 59 Het lichtvermogen is des avonds te bezichtigen bfl d n Heer J SWITZEB Az in TABAK en SIGAREN Lange Tiendeweg Openbare Verkoopingfen te GOUDA I op DINGSDAG 7 NOVEMBER 1882 des morgens te 9 aren san het Huis wyk A No 160 in de Wüdstraat bij de Markt van HAKIFAGTURËN en eenige MEUBELEN en IIUISRAAO En op DINGSDAG 14 NOVEMBER 1882 de morgens te 9 uren aan het Huis wjjk K No 255 in de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGüED KINDERSPEELGOED eenige LIKEÜBENI SIGAREN enz en des t amiddags te 2 uren in den Tuin wjjk P No 347 in de Korte Akkeren van Flantezx en Crewassen 5 BROEIBAKKEN den OPSTAL van een SCHUUR enz De goederen zgn daags vóór de verkoopiog te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda AAl BESTEDll G DER BENOODIGDE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te öouia gedurende het jaar 1883 op WOENSDAG 1 NOVEMBER 1882 s avonds ten acht ure in het Lokaal der Inrichting De voorwaarden 4iggen ter lezing in genoemd Lokaal I Namens het Bestuur X JP HOOGENDIJK Secretaris flF De benüodigde Steenkolen tot 1 Mei 1883 Snelpersdruk van A BaiNKMAN te Gonda BINNENLAND GOÜD V 2 November 1582 Op Ie Dinsdttg te Grouiiigeii gehouden Algemeene vergadering va deii Ned Protestantenbond ii be loteo dat in 18S3 de algemeene vergadering lal plaata hebben te Ooiida De heer T W Vermaal alhier hetfi met goeden uitslag het akte examen middelbaar onderwijl afgelegd voor boekhouden huiaonderwys Oe kiearereeuiging KrimpeDcriraard heelt voor de a at verkiezing van een Lid der Tweede Kamer thans ook gesteld Mr J Fortuiju Droogleever Se Standaard over de Ooudsche rerkieiiug iprekende meldt dat bg de kente van een liberalen candidaat thans geen polititke orerwdgingen maar fixanoieeh inflordeii den doorslag gaven daar bedoelde candidaat is trootaris Gelijk onze lezers weten begaat de 5 aiida irtf een kleiue vergissing de candidaat der liberalen bekleedt niet de betrekking vau notaris hij is adrooaat en daarmede verruit de redeueeriug van bet blad Uit Oudewater schrijft men ons dd 31 OoIoberU Heden had alhier de inwyding plaats van de School met den bijbel Ds Veelo Tan Waarder eeu paar leden van de Commiasie de beer vau Loo vau Woerden de uieuwbenacmde onderwyzer de heer v d Velde bovendien een zijner collega s van elders overgekomen en de predikant vau Bodegraven waren by deze gelegenheid de woordvoerders vooral de laatstgenoemde die eene vrij voerige rede hield Al dete loesprakeij werden doorr psalmgeiang afgewisseld en met gebbd begonnen eu geëindigd De leerlingeu die zich hadden laten iosohrijvep werden outhaald op choooli de eu kreolebrood Naar wy vernemen aai men met een zestigtal leerlingen beginnen Elke klasse der openbare school alhier verliest daardoor eohter niet raeer dan gemiddeld een zestal leerlingen veertig iu t geheel Veleo woonden deze plechtigheid by o a de leden van bet Dagelyksch Bestuur eo die der Commissie van Toezicht op het lager onderwys alhier De Tweede Kamer is thans officieel bijeengeroepen tegen Woensdag 8 November dea namiddags ten 3 ure De Kamer zal de beide volgende dogen io de afdeelingen vergaderen om Maandag daarna de behandeling der voor de openbare beraadalagiug aan de orde Ie stellen onderwerpen aan te vangen Gedep Staten van Zuid Hollaud hebben aan de Provinciale Staten van dat gewest voorgesteld ter behandeling in de aanstaande najaarsvergadering aan bet uitvoerend comité voor de Intematiooaie LaadbouwteotooDstelling iu 1S84 te Amsterdam te houden een subsidie van 6000 toe te kennen Naar men verneemt ia de Koning vooroemens voortaan bij beurten verblyf te houden io den Haag op Soesldyk op bet Loo en op het landgoed OraiyeNatiau Voor de nagelaten betrekkingen der bemanning van den laonitor ddder is van de verschillende subco miles enz tot dusver b j het oentraal comité ingekomen een bedrag van ongeveer ƒ 70 000 In de vorige week hebben zich te Rotterdam weer tien gevallen van pokken voorgedaan Nadat in de zitting van den Haagsohen gemeenteraad van 26 October jl was verworpen het voorstel om het paleis aan den Kiieuterdyk voor de som van f 160 000 aan Z K H Prins Alexander der Nederlanden Prins van Oranje of te staan heboen Burgemeester eu Wethouders van Z K H een sohrijveu ontvongen waarby hy onder herinnering dat aan genoemd paleis voor hem dierbare herinneringen zyn verbonden het verzoek doet dat paleis zooals bet by de la tt te ooderhandelingen werd omschreven aai hem over te dragen voor den prijs van ƒ 227 000 Burgemeester en Wethouders aarzelen niet dit voorstel aan den Raad der geipeeute over te brengen overtuigd als zij zijn dat het aanbod is in het financieel belang der gemeente eo dat de Raad alsnu gaanie gevolg ad geven wn den door Z K H ultgedruklen wensch Zij stellen mitsdien voqt het paleis aan den Kneuterdyk aan Z K H over te dragen voor de som van ƒ 227 000 buiten en behalve de kosten vau overdracht Uit Urk meldt men dd 28 October Had onze vissohersrioot in langen tijd geen verliesvan personen of vaartuigen gehad verleden Dinsdagzijn de verliezen van personen zoo talrijk en zoohoogst treurig geweest dat de ontateltenis en droefheid hier algemeeu zijn i Eene schuil schipperHessel Kobns Bakker sedeit eenigen tijd van hierzich metterwoon te Nieaw icp gevestigd hebbende is met man en muis veq u eene weduwe metkinderen geheel oDvertorgli nalate ide een zoontjehad hij by zich aan boord en twee knechts Schipper Evert Hoefnagel a et zijn broeder en zijnknecht zyn ook vergaan de schipper laat eene zwangere vrouw en twee kinderen na De 19 jarige broeder bij een anderen whipper varende stapteiu het Nieuwullep bü zijn n broeder aan boord eokwam zos jammerl K om De knecht laat eeoevrouw met eene dochter na Voorts is schipper Albert Kramer bijna een jaar weduwnaar en onge eer 23 ja r oud welke zyn vader van 60 jaar ookbij zich aan boord had een knecht van 20 jaar mede vergaan Twee as üfff jcbippera hebben buone vaartuigen verloren maar werden met bonue bemanning als door een wonder gered H C Dinsdag ochtend werd te Groningen de algemeene vergadering van het Nederl Proteataotenbood geopend door den voorzitter prof van Bonevol Faure met eeu kort woord waarin hij eerst op de gunstige teekenen der tijdeu de aaodocbt vestigde en daaraan de reden ontleende tot oaverdroten arbeid aan de ontwikkeling vau het vrye godsdienstige leven Uit het verslag van den secretaris bleek dat het Bond 6 nieuwe afdeelingen eu 14 nieuwe correspondeolsohappen had aangeuomen terwyl het ledental met ruim 200 was toegenomen De Zondagsscholen nemen steeds in aantal en bloei toe terwyl steeds meer afdeelingen zioh aan het godsdienstonderwijs laten gelegen liggen De heer Hartkamp werd als onderwijzer vau het Bond aangesteld en drie adspirant onderwijzers als leerlingen aangenomen De colportage leverde aanmerkelyk guustige resultaten Twee duizend exemplareo van geschriften werden verkocht De colporteur arbeidde op 150 plaatsen Uit de rekening van den penningmeester bleek dat de igkomsten vermeerderden maar door uitbreidiug der werkzaambeden de uitgaven iu hoogere mate zoodat naar vermeerdering der eerste moet worden uitgezien De uitgave der Henorming levert nog geen saldo op maar hel debiet neemt langzaam toe Door deo voorzitter wordt de eerste godidienstDnderwijzer van het Boud op hartelijke wyze toegesproken en als zoodanig geïnstalleerd De commissie voor de liederenbuudels rapporteert omirett hare werkzaamheden Als haar laatste werk bracht zij onder daukbetuiging der vergadering den bundel voor de gemeente ter tafel bij de commissie voor de Zondagssoboleo zijn platen in bewerking waarvan zy eeu exemplaar ter kennisneming anibiedt Het fouds voor bet godedicnstonderwy s eisoht dringend vermeerdering van inkomsten ten einde in de behoeften te voorzien De commissie zal een beroep doen op de oifervaardigheid der leden Tot leden van bel hoofdbestuur zijn benoemd mr Thieme officier van justitie te Groningen en dr Hugenboltz te s Hage Men meent wel eens dat bij vorstelyke personen het natiooaliteitsgevoel minder slerk is en met name de gehechtheid aau de landstaal Deze opvatting vindt mea opnieuw gelogenstraft door het volgende feit Bij de in ijdüig vau een panorama te Kopenhagen werdeu de vervaardigers en ondernemers die Nederlanders zijn door de kroonprinses vau Denemarken in huune moedertaal toegesproken Die prinses eene geboren weedsche is de dochter vau wijlen onze prinses I ouise oudste dochter van Prins Prederik en later koningin vau Zweden Het blykt dus dat deze Nederlaudsche Priuses ofschoon aau een vreemd hof verkeerende ver van ons land nog zód gehecht was aan hare moedertaal dat zij die door hare dochter liet aauleeren Spanje trekt op het oogenblik de aandacht door den kolossaleu invloed elkeo de wederverscbijning van één man er op den gang van zaken heeft uitgeoefend Die man is een twee en zeventi jarige grijsaard eu iemand die een verleden beeft dat aan de ridderromans doet denken en dat nu hij eenmaal zich teruggetrokken had recbl gaf niet te vermoeden dat bij weer zou komen Maarschalk Serrano hertog van de Torre is de zoon van een generaal doch overigens van volstrekt geen hooge afkomst Men kan hem dan ook gerust een self made man noemen Slechts in zooverre heeft hij aan zijn geboorte zijn succes te danken als de lieve natuur bem een heel mooi gezicht had gegeven dat hem reeds toen hij nog heel jong en pas kadet was den naam van mooien militair bezorgde gelijk hü later de generaal bonilo was Generaal ia hij nooit geweest al bracht hij het nog veel verder alleen was hij soldaat Inzicht in de krygsweteiucbap namelijk ontbrak hem geheel en al doch hij was dapper tot overmoed toe zelfs zou hij een krijgsplao in duigen hebben geworpen om aan zyn persoonlijken moed den teugel te kunnen vieren Toen Ferdinand VII stierf liet hij den troon na aan eeu driejarig meisje Isabella terwijl hij zy ne weduwe tot regentes had benoemd De Carlisteu verbievea het hoofd Serrano koos party voor Maria Christina en hare dochter eo zyoe toewijding kwam deze zoo uitmunteod te stade dat hy spoedig in rang verbeven werd Hij werd zelfs eeu der stamgasten VOD het hof en de jeugdige regentes verlost van de banden der verreling die haar huwely k met den ouden koning oU haar geslagen had zag io Serrano behalve eeu dapper verdediger een prettig fraai boreling Toch bracht Serrano het eerst na Isabella s huwelyk tot zijn glanspunU Toen werd hij tot grande eerste klasse hertog roe de Torre rijksmaarschalk eu bevelhebber van Madrid verheven Zijn macht was onbeperkt en het eeoe gnnstbewys der koningin volgde op het andere £ n toch toen in 1368 de revolutie tegen de koningin uilbrak aanvaardde haar gunsteling het voorzitterschap van den ministerraad die tegen haar gekant was Deze ondankbaarheid beeft aan zijn naam een grootei schok gegeven Maar desalniettemin is maarschalk Serrano op het oogenblik in Spanje weer de man eu tracht de koningspartij uit vrees hem evenzeer in te palmen als de revolutionaire party uit winstbejag De Soer Ct meldde dat er te Atjeh voor de gewonden 19 kisten ran het Eoode Kruis zyn ontvangen die er van zullen genieten Men noemt het onverklaarbaar dat de rereeuiging niet eerder aau de lijdenden op Atjeh heeft gedacht Wy wisten niet schrjjft nu het V D dat het Roode Kruis ten doel bad in vredeitoettand voor gewonden te helpen zorgen De vredeatoestand is evenwel gedecreteerd en blijft gedecreteerd iiiettegtnstsonde den stryd op onderscheidene punten met hevigheid met ofschuwelijke wreedheid zelfs wordt gevoerd en het nogal eens trage BooJe Kruis zelfs is opgeschrikt Reeds meermalen ia er de aandacht op gevestigd dat terwijl de patiënten lydende aan besmettelijke ziekten hunue omgeving en alles wat met hen io aanraking kwam ontsmet moeteu worden de doctoren die de zieken behandelen ongesioord van huis tot huis gaan en maar al te raak gelegenheid geven dat de ziektekiemen worden verspreid en nieuwe gevallen optreden