Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1882

vlug varkens geschikt voor Londen van 21 a 23 eens werden wij teleurgesteld bet was dén als erJ ots per half kilo retle rarkens rau 25 i 28 cl i L iJ I i Het Toorkomen na veisohUlende gevallen Tan kraamTroaoenkoorta ia de praktijk Tan den geneeaheer of Traedvrouw die het eerate gerol der ziekte waarnam terwijl in de praktik der andere coUega a geen kraani rouwenziekte optrad werd herhatJde malen geconstateerd Men heeft getracht door boratelen en wiaaelen fan kleedingstukken door wasschingen met carbolinur of door het bezoeken an besmettelqke lyders na de andere patieateo enz dit g iaar Toor besmetting te koeren Nog kortelings hield zich eene commissie uit den geneeskundigen Raad roor ZHol land met dit onderweirp bezig Interessant is een methode die echter misschien niet door alle geneeskundigen met evenveel toejuiehlng zal worden vernomen de methode namelijk door den Zwitsersohen dr Sonderregger voorgeslagen op het in de vorij e maand gehouden hygiënisch congres te Geiiève Deze heer il namelyk dat zque collega s na het bezoeken van besmetteljke lijders in de hospitalen zich eu hunne leerlingen oppassers enz in een soort ran kast zullen opsluiten waaruit het hoofd steekt zoodat neus en mond ter ademhaling vrij blgven eu dat zg en hunne kleederen dan 5 minuteu lang door chloordampen zullen berookt worden Vallin had tegen de waarde der chloorberookingen als ontsmettingsmiddel bedenkingen en weuschte liever het zvavelig zuur aangewend te zidn Nadat dr Wyss van Zurich er op gewezen had dut sinds het door dr Sonderegger voorgeslagenmiddel in praktgk was gebracht er geen besmetting in het hospitaal te Zurich meer was ontstaan sprak de vergadering den weusch uil dat in de hospitalen dergelgke berookingskasten zouden worden aangelegd ff Uit Tyrol luiden de berichten steeds treurig en men wordt nu eerst met den omvang der verwoestingen welke in de vorige maund door de overstrooming veroorzaakt zijn bekend Het waren vooral de zuidelijke Italiaausche districten des lauds die geteisterd werden zoodat de aldaar beloopen schade op ruim 16 s millioen fl becgferd wordt Zoo heeft het district van Roveredo voor rnira 2 j millioen schade geleden eu hetzelfde geldt voor bet arrondissement Bolzen In vele gevallen is de schade in hel geheel niet mter goed te maken omdat de laag teelaarde die zich langzamerhand op de rotsen gevormd had óf is weggespoeld óf onder de brokken steen en het gruis dat door de wateren werd aangeroerd is bedolven In sommige streken blgft aan de van alles ontbloote bewoners niets over dan te verhuizen daar van den grond niets meer te halen is Men heeft hun wel is waar de gelegenheid geopend om u Bosnië een nieuw vaderland te toeken maar de ruil is niet voordeeltg en een vestiging in een half barbaarsch laud met ru klimaat is voor de aan de Italiaanscbe zon gewende ZnidTirolers waarlijk geen kleinigheid Terwgl voor Mi rciu en Szegedin welke door dezelfde rampen bezocht werden de milde gaven ruimschoots toevloeiden is de hulp aan Tyrol verleend tot dusver nog zeer gering want deze bepaaltzich tot ongeveer 750 000 fl waaronder 250 000 fl die door collecten en inzameling verkregen werd begrepen zijn Bedenkt men dat zulke onheilentelkenmale kunnen wederkeeren en dat de aan te wenden tegenmiddelen zooals beplanting der kule bergwanden en normaliseering der bergsiroomen eerst najaren vrachten beginnen te dragen dan kan men zich voorstellen welke ellende daar op het oogenblik geleden wordt eu wellicht nog in de toekomst tewachten is Op het voetspoor van hetgeen is gedaan doorde Besturen der steden in het buitenland alwaar groote internationale tentoonstellingen zijn gehoOden meenen B eu W van Amsterdam dat het ook opden weg dier gemeente ligt zich Ie vertooneuop de in het volgend jaar aldaar te houden Internationale Koloniale Tentoouslelling Daartoe bestaat meenen zij alle aanleiding wauueer menlet op het Igdperk van ontwikkeling dal die staddoorleeft en dat zoozeer de aaudacht vuu landgenoot en Treemdeling trekt De uitbreiding derstad en der haven de werken en inrichtingen totbevordering van handel en scheepvaart het locaal verkeer de Tolksgezondheid en de veiligheid hetschoolwezen en de hulpmiddelen voor hel onderwgs dragen den stempel vun hetgeen in de laatste JNrendocr het Oemeenlebestunr is gedaan om aan herlevende of ontwakende behoeften Ie voldoen enhet zgn ook juist deze welke blijkens haar programma 3 a door de Tenloonstellingscommissieworden verlangd Nr IuI de Gemeente door helbeschikbaar stellen vati huur kostbaarste terreinen de rentoonslelling mogelijk gemiiakt heeft is heth i haar roeping om bescheiden maar waardig die werken en inrichtingen deels in teekening deelsin natura voor Ie stellen De kosten daarvan wordenop ƒ 10 000 geschat Jmil Ct In de Anaterdammer wordt betoogd dot de oorzaak van ouze tegenwoordige tegenspoeden op Atjeh niet ligt in een min of meer streng bestuur maar in het feit dat de Atjeher na negen jaar nog de overtuiging heeft dat wij op den duur zgn land toc i niet in bezit kunnen honden Telkens heeft hg gezien dut als er vooruitgerukt moest worden er nieuwe troepen gezonden Werden en telkens heeft hg gezien dat na eenigen tgd die troepen weer werden teruggeroepen zonder dat hg bier e n andere reden voor kon rinden dan dat wij ze zeker niet langer konden missen Door een guerilla oorlog dacht hg nu misschien ons Ie noodzaken of om meer troepen op Atjeh te houden en bjj is overtuigd dat g dat niet kunnen of om zijn laud geheel of gedeeltelgk Ie ontruimen Willen wg gevallen zooals in den laatsteu tgd voorgekomen zgn onmogeluk maken dan zal men meer troepen op Aljeh moeten hebben Wat zou dan echter onze toestand worden De groote legermacht in Aljeh zou verlammend werken op alle andere expedities die op eenig ander punt van onze betittingen uoodig mochten zijn Wg zouden met een blok aan het been zitten dat niet alleen lasltg zou zgn maar gevaarIgk zou kunnen worden De Schr wensoht daarom dat men gedachtig aan het beter ten halve gekeerd dun ten heele gedwaald moge lerugkeeren tot een minder grootsoh maar ook reel minder kostbaar systeem Aljeh is onderworpen aangenomen j men bezette dan nu niet rer run de kust eep daarToor geschikt punt en rersterke hel men omringe deze hoofdrersterking door een aantal kleinere ongereer zooals de positie in Mei 1876 was men trekke verder de bezettingen uit alle andere punten tercg men schaffe de betrekking van gouverneur af en eveneens de kostbare burgerpolitie en rocpe de lolrijke burgerarablenaten terug naar Java Een hoofd of opper officier blijft kommandant van de Hoepen te Atjeh en worde voor zgne bemoeiingen met Atjehsche hoofden ter zijde gestaan door bgv een ass resident en een of meer controleurs De Schr verwacht dat dit voorstel als in strgd met zoovele en gewichtige persoonlijke belangen veel bestrijding rinden zul Men bedenke zich echter goed eer hel te laat is Aljeh kon roor onze koloniën wel eens het Spanje ran Napoleon 1 worden Uit Amerika wordt melding gemaakt vrfn een daad van zeldzamen heldenmoed waardoor een machinist op een locomotief het leven van 600 passagiers heeft gered Het gebeurde met een ptwaa gieratrein op de Pennsylvsnia baan De stoker opende den vuurhaard om er kalen op te werpen toen de tlammen daaruit sloegen en de locomotief vuur vatte De machinist en de stoker vluchtten terstond orer den tender naar den eersten passagierswagen Het vuur breidde zich uil eu de trein die reeds 36 mijlen per uur maakte ging met duizelingwekkenden spoed rerder De passagiers zagen dat zg ie kiezen hadden tusschen lerend rerbranden of uit de wagens te springen De machinist die in den eersten schrik gevlucht was begreep thans dat de eenige kans op behoud roor de passagiers was als hg de machine tot stilstaan bracht Zonder aarzelen storite hg zich in de rlammen klom over den brandecden tender naar de locomotief en stopte Toen de trein stilstond rond men hem in den waterbak met geheel afgebrande kleederen misrormd gelaat en rol ran de ernstigste brandwonden Hg was nog half bg zgn bewusizgn Hij werd naar het hospitaal overgebracht waar men weinig hoop dorst geren op zgn behoud Natuurlgk riel t gemakkelgk de passagiers te rcrlossen en de rlammen ie blusschen toen de trein eenmaol stond De naam ran dea man aan wien de 600 personen hun leren Ie danken hebben is Joseph Sieg Buitenlandsch Overzicht De Engelsche bladen zgn zeer ingenomen met het zenden ran den ambassadeur Dufferin naar Bgypte de Timet ziet in die zending de orerluiging derRegeering dat er een zekere invloed op den Khedire moet worden uitgeoefend Lord Dufferin is Engeland s bekwaamste diplomaat Hg is een lersch edelman die de eerste lersohe landwet heeft helpen maken hg heeft toen Canada dat ontevreden was als gouverneur bestuurd en loyaler dan ooit gemaakt is toen iisnr Konstnntinopel de Britsohe belangen gaan handharen en nu is hij op weg naar Cairo om in Egypte zijn land s gezag Ie vestigen Wal generaal Wolsely onder de Brilsche militairen is is lord Dufferin ohder de diplomaten De Sultan die hem beeft leeren kennen ziet zijn vertrek met lecdp oogen Het is of Engeland hem zegt Ons rournauinsle belang iu hel oosten ia niet langer Ie Konstuntinopel maar te Cairo De heer Gladstone ondervindt ran de oppositie den gewenschten steun bg zijn streren om de herziening dor bepalingen van orde van het Lagerhuis te bespoedigen Tusschen de bestuurders van de ministerieele eu van de conserraliere partijen Is orereengekomen dat heden de stemming zal plaats hebben orer het roornaamste amendemenl dat ran den heer Gibson om roor de sluiting der debatten eene meerderheid te rorderen van twee derden der aanwezige leden Na de behandeling run dit amendement vooral indien róór dien tgd nog een dag of wal gepraat is schijnt de zaak rgp roor beslissing zoodat zg in deze week kan ufloopen lenzg de Ieren roor het laatst een groot spektakel maken Meer dan een paar dagen oponthoud ia daarran echter niet Ie rreezen Vrijdag werd een amendement verworpen strekkende om nieuwe bepalingen niet loepasselgk te maken op de kamer in committee of tuppli met andere woorden bij de behandeling der begrooting Anderen trachtten nog andere achterdeurtjes open te houden voor de olitruction raaar rergeefs de liberale meerderheid bleef haren leider getrouw Ten slotte is het te rerwachten dat de heer Gladstone enkele eischen ler opposisie zal loegeren en dat eene beperkte cloture zal tot stand komen onder samenwerking der beide groote partjjen die beurtelings bg de zaak belang hebben een iMsluit enkel gericht legen moedwillige rerlraging ran den par lementairen arbeid In Frankrgk riudt men wedr moeilijkheden welke de roritaiag eener tot werken gerohikte kamermeerderheid iu den weg slaan Daar zgn in de laatste jaren zoo geducht reel reputaties afgebroken dot men gebrek goal krijgen aan ministers en men telkens moet grgpen naar nieuwe menschen rsn wie nog moet worden afgewacht of zij als minister dezelfde opinie houden welke zg als kamer of senaotslid rerdedigdeu Naar het sohgnt heeft men tegen het bijeenkomen der kamers gepoogd eene aaneensluiting tusschen rerichillende groepen lot stand Ie brengen De heeren de Freycinet Ferry eu Gambelta hebben daarorer eene bgeenkomst gehad waarin beide eerstgenoemden zich bereid verklaarden mede Ie werken doch de heer Gambelta weigerde Hij schgnt na de mislukte proef van zgn eerste ministerie nog de hoop te koeslerin om een krachtig politiek hoofd eener zich haar doel bewuste ptrtg te worden Twee zaken houden tegenwoordig bgzonder de Franache pers bezig namelgk de woelingen der socialislen en de dood ran den bey ran Tunis Wat de eerstgenoemde betreft werden de verschillende middelen van bedwang vooropgesteld de eene wenscht nieuwe wettelijke bepalingen een ander meent niet len onrechte dut de beslaande wetten toereikend zijn en slechts toegepast behoeven te worden een derde wenscht de opireding ran een krachtig kabinet dat door eene vastberoden meerderheid ondersteund wordt Ie Tempt vraagt op zgne beurt hoe het komt dat de wetten ontoereikend de regeeriog weifelend en de agenten van het openbaar gezag dikwgls besohroomd zgn Men moet tot de oorzaak ran die algemeene lauwheid opklimmen en dan blijkt dat zg in de angstvalligheid of onverschilligheid der openbare raeening zelve moet gezocht worden Indien alle ecrlgke en welgezinde lieden van alle partgen de raisdrgren en jgeweldodigheden ran welken kant die ook komen mochten eenparig afkeurden zou men de iandrol krankzinnigen o boosdoeners die baar schrik meenen aan Ie jagen in hel niet zien terugzinken Het Journal dei DSatt zegt dat de otlioieuse nota van de Agence Hovos nopens de woelingen der anarchisten juist bglijds is gekomen om de openbare meening gerust te stellen over de sohijnbare onverschilligheid der Regeering Het blad voor zich had daar nimmer aan geloofd maar toch is het niet kwaad in het openbaar Ie verkondigen dat de Regeering niet inslaapt Met betrekking tol den dood van Mohatnmedes Sadok merkt het Journal det DSatt op dat indien deze gebeurtenis twee jaren vroeger geschied ware daaruit wellicht ernstige verwikkelingen hadden kunnen ontstaan Nu men ran de handhaving der orde iu Tunis verzekerd is en meer en meer van de oprechtheid van Frankrijk s bedoelingen overtuigd wordt beslaat daarvoor hoegenaamd geen geraar Nu de Pruisische Regetring zoo gelulckig gedweest is bg de rerkiezingen is er geen sprake meer ran de bgeenroeping van den Landdag in Januari deze komt legen half November bgeen en zal terstond kennismaken met de begrooting welke naar men meent voor Kerstm s kan worden afgedaan Wel komt ook de Rgksdog 30 November bgeen maar deze zou zich rooreerst bepalen tot oommissiewerk Bismarck wordt niet voor December te Berlijn verwacht zoodat hg de opening der rolksrerlegenwoordigingen niet znl bijwonen Men spreekt von een tekort op de Pruisische begrooting De uilslag ran de helft der rerkiezingen roor de Italiaanscbe Kamer der Afgevaardigden nnur het nieuwe meer uitgebreide kiesstelsel is thans bekend Verschillende omstaniligheden hebben er toe bijgedragen om ze minder rlug te doen afloopen dan anders hel gpval zou geweest zijn niet hel minst do orerstroomingen welke opnieuw sommige streken ran bet schiereiland teisteren en waardoor de opkomst ran rele kiezers bemoeilijkt wordt Voor zoover men tot nu toe weet zullen de verkiezingen een sterke meerderheid aan bet ministerie bezorgen Al de leden van het Kabinet die tevens leden van de Kamei der Afgevaardigden zijn werden herkozen sommigen zelfs is meer dan één district Zoo is de heer Depretis tweemaal de heer Baccarine driemaal gekozen Opmerking verdient intusschen dut ofschoon de uilslag aan het ministerie gunstig is de radicalen toch meer zetels in de Kamer rerkregcn dan meu eerst dacht De minister roor landbouw en handel heeft aan zijne kiezers geschreren wat hij zooal roornemens is te doen om de productie des lands Ie rermeerderen en bet lot der arbeidende klasse Ie verbeteren De heer Berli stelt zich voor door drooglegging eene oppervlakte van 800 000 bunders productief te maken de staatsbosschen stelselmatig te doen behecren de wet op de hypotheken te veranderen en een landbouw orediet iustelling op te richten waarborgen te stellen roor de gezondheid en het leven der fabriek en veldarbeiders voorschriften Ie maken roor woningen en drinkwater oprichting ran een rijkspensioüufonds voor arbeiders zorg roor de landrerhuieers enz i Een rijk programma tol welks uitroering wg den heer Berli gsarne een langdurig ministerieel leren gunnen INQKZOND6 Den Haag 1 Nor 82 Aan hen die roor de rerkiezing ran aanstaanden Dinsdag mijnen naam met hunne aanbereling wilden rereeren rerzoek ik bij deze beleefd en nadrukkelijk om olie rerdere aanbereling ran mijr persoon roor die rerkiezing achterwege Ie laten Het zul mg aangenaam zijn bet borengemeldt onder de ingezonden stukken rau het eerttrolgeud nummer uwer Courant opgenomea te zien Mr P J SNEL TOONEEL CRITIEK baarde Redacteur Het zij mij reroorloofd naar aanleiding van Uw laatste tooneelcritiek in Uw nr ran Woensdag 1 November een enkel woord in bet midden Ie brengen Hoewel vaak e ook ditmaal in menig opzicht met U op tooneelgebied sympathiseerende beu ik op een enkel punt eeu ander geroelen toegedaan Uwe meeuing is dat men schouwburgwaarts gast om opgewekt te worden tot hetgeen goed en edel is om heilzame indrukken te ontvangen om iels te hooren wat tot het rerstand en bet gemoed spreekt Ik deel die meeuiug niet Wil ik eene opwekking om bet goede te doen een aansporing om edel te handelen dan ga ik naar de kerk ilan ga ik een preek hooren of neem een stichtelijk boek ter band Naar de oomedie ga ik om plelzier te hebben om met lerzgdestelling van alle zorgen eens barlelgk te lachen Als ik dag aan dog heb gewerkt en mgn rrouw die de huitboudelgke zorgen met mij deelt mij dan animeert nns naar den schouwburg Ie gaan dan besluiten wg daartoe in de hoop eens een prettig sluk te tien Meer dan een stuk werd gegeren waarin erg gehuild werd Om treurigheid te zien behoef ik niet naar On Genoegen te gaan en entree Ie betalen die is oreral in de maatsoboppg gratis waar te nemen Het stuk Onze Vrouwen beeft u blijkbaar maar weinig bevallen mij best en had ik eeu bloemenkrans bij mij gehad ik had die op het slot van het stuk aan niemand liever toegeworpen dan aan den heer Jaofues de Boer die in mijn oog en in dat ran allen die ik er orer sprak uitstekend speelde De heer de Boer is juist een ran de weinige acteurs waarop U by de laatste roorstelling iets hebt Ie zeggen gehad Hij had zich meer moeten maligen alzoo speelde bij orerdreren maar M de Redacteur had hü anders gespeeld dan hy deed het ware niet goed geweest en de proef op de som is dit dat ieder uit was orer zijn spel Sprak hy men moeallachen en vaak deed hg het hei le publiek schateren ran plrizier Naur mgn meening wns de heer de Boer dus rolstrekt niet overdreven Het zou wellicht kunnen zgn dot Uw beoordeeling der tooneelroorstelling von Donderdag jl aanleiding gaf voorlaan stukken te geven waarin de heer de Boer niet optrad deftige stukken salon stukken waarin geweend en gesnikt maar geen enkele aardigheid gezegd wordt Om dat Ie voorkomen wilde ik in het openbaar zeggen dot een deel van het publiek gaarne stukken liet als Onze Vrouwen Men komt dan uit de komedie wel geen haartje beier geen aikkepilje edeler dnn men er in isgegaun maar men heeft ern vroolijkeu avond doorgebracht men komt lachende thuis gaat lachende naar bed en heeft wel voor veertien daag vroolgkheid opgedaan Dal is ook iets waard In de hoop dut U deze regelen ofschoon strijdig met Uw gevoelen zult willen opnemen in Uw blad blijf ik hoogachtend Uw Dw Bm ABONKÉ OP DE ToONEElVooasTELLINGEN Niett il ont aangenamer dan dat lij die in gevoelen met ont vertcUFen dit openlijk in ont blad uitipreken en londer eenige aarreling loerd bovengenoemd ttuIrHeritond geplaattt Een enkele opmerkini naar aanleiding daarvan moge kier volgen Fooreerit de juaeitie of de heer de Boer overdreel o i leer zeker hij wilde al te aardig zijn en ten beuijze daarvan zij hier lul tooneellje herinnerd Kaarin hij de lijtt met gatten had ontvangen van Mevr Dorn toen hij quati de namen morlat dier gatten en alt zoodanig noemde Cornells Schulze Marie Lorjé Jacques de B er enz Een dergelijk byvoegul op zijn eigen handje mocht de heer de Boer zich niet veroorloven Een acteur heeft te itggen wat de auteur hem in den mond legt en de werkelijke namen van acteurt en actricet op het tooneel te brengen it een miiplaattte aardigheid die zeer zeker ajkeuring verdient Voortt wil de geachte inzender vroolijke ttukken Welnu ook xij geven niet de voorkeur aan ttukken waarin ngeweend en getnikt wordt maar wel aandezulken waarin ichoone karekterin worden vertolkt De ttrijd op de planken gevoerd tuttchen het edeleen verhevene aan den tenen kant en het lage en gemeene aan den anderen moet zoo het om op boeiende wijze te zien wordt gegeven op den onbedorven mtntch goed werken en wij voor ont mft eerbiediging vanieder ander gevoelen verre van te verlangen dathet publiek weenende thuii komt zien gaarne dathet in den tchouwburg een indruk ontvangt die zijngeett verheft en z n gemoed veredelt De Redactie RECLAME Het Hop Bitter geeft eeu gezonden slaap goede spgsrertering ryk bloed een reerkroohtigen tred eu opgeruimdheid Probeer bet Hop Bitter eens en gg zult geen ander geneesmiddel gebruiken Beproef het Het is uw eigen schuld zoo gg ziek en unwel zgt terwgl gij Hop Bilter bekomen kuul MARETBEBICHTEN Gouda 2 November 188 2 De graunprijzeu bleven jji loreu Zeer puike t rwe is icbaorsch eu wordt betaald met ƒ 10 50 è ƒ 11 26 Polder en gewone ƒ 75 a ƒ 10 26 Mindere 9 50 ƒ en lager Rogge ƒ 6 60 a 7 Gerst ƒ 5 26 o ƒ Haver ƒ 4 20 a ƒ 4 60 de zware ƒ 4 o ƒ S 76 deligte Erwten eu boonen komeu betrekkelgk weinig voor en loepen de prgten zeer uiteen Hennepzaad ƒ 10 60 a ƒ 10 75 het inlondsch buitenlandsch ƒ 7 60 a ƒ 8 Ter Kaarmarkt van gisteren werden aangeroerd 93 partijen kaas handel matig eerste qualiteit ƒ 30 a ƒ 32 tweede qualiteii ƒ 26 a ƒ 29 Noordhollaodsohe ƒ 29 60 a 32 60 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in ulles per half kilo magere rarkens en biggen traag biggen ƒ 1 4 ƒ 1 20 per week vette schapen rlug Goeboter ƒ 1 50 i ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Bnrgerliike Stand GEBOREN 30 Oct Chriilini Hendrika ouden J J Staleuberg en i F Schoonderwoerd 81 Fieter Anthoiiias oaderi C A Sebouteo eu P J Simooa Alida t ilhelmiDa PielarnaUa ooderi P H Woerlec rn W M Smil Ouitaaf Valentijn oudera 1 T Berlgn en M de Mol 1 Nov Jan coders P Vermeer en M van dar Wal OVERLEDEN 30 Gel G W Nieveld 3 m A van Vliet 4 ni 31 E M Sonnen Sm H A Kabel huiavr van J Lana 64 j 1 Nov J van den Oeier 63 j N Tifigt 3 J Bremmerl 15 j W Boon hiiivr van A Kruger 71 J E O M Kabel 10 j GEHUWD 1 Nov J T van der Pool en C Heui N L van Blokland en A A Bezelb C B Bloih en W M van Vetn C Sliedrecbt en G van den End A Ijiloree en B K W Zemp ADVERTENTIfiN 4 Heden overleed ons geliefd Dochtertje ELIZABETH GEBARDINA MARIA na voorzien te zyn van de HH Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van lO j jaar Th H kabel C C G P KABELGouda 1 Nov 1882 db Kortb Eenige en algemeene kennisgeving J Ondertrouwd JOHANNES SCHENK EN GERARDA JOHANNA BOKHOVEN Gouda 1 Not 1882 Receptie 5 Nov Gouwe C 66 LEIDSCUE i€HUOEF SrOO IBOOTHAA r i€UAI PlJ VOLHAHDllNG Winterdienst aanvang nemende WOENSDAG 1 NOV 1882 Leiden Amsterd Leiden Amsterd Van Leiden Vau Amsterdani Zondag nm 2 Mauudag rm 4 nm 2 Orerige dagen rm 6 nm 2 Zondag rm 6 30 Maandag rm 6 30 nm 1 Overige dagen rm 6 30 nm 2 De dienst 6 30 rervalt Zaterdag Gedatende de uiaauden December eu Januari Zondagfs i eu diengt Gouda Amsterd Amsterd Cioiida Van Ooada Maandag rm 8 Dinsdag 1 Woensdag j rm 6 Donderdag j Vrijdag ff 4 Zaterdag n 5 30 Van Amsterdam Maandag iim 2 1 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 Leiden G uda I Gouda Leiden Vaa Cionda Zondag rm 7 20 nm 5 10 Maandag j Dinsdag f rm 7 2011 06 Woensdag I nm 6 10 Donderdag I Vrgdag vra Van Lelden Zondag vm 6 46 nm 4 45 Maandag i Dinsdag vin 6 45 nm Wucnsdag 12 16 en 4 45 Donderdag 4 Vrijdag rro 6 46 nm 11 05 nm 6 10 Zaterdag rm 6 30 7 20 12 16 1 30 4 45 Zaterdag rm 6 45 nm 1 4 46 I 11 05 nm 5 10 Nog daarenboven dagelijks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 5 45 uur en van Oouda naar Boskoop s nam 8 10 bedarende de niaaudeu December en Jannari Konda s geen dienst Zaterdags van Oithoom naar Leiden Van Uilhoorn n Leiden Van Leiden n t ithoornvm 6 I en Amsterdam nm 2 6EBN ÜIBNST Nieuwjaarsdag eerste Taasobdag eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag UGPLAATS DER BOOTEN i Te Leiden m de Haven te Gouda aan t Bolwerk te Amsterdam Binuen Amstel bij de Achtergracht waat een ligter zich bevindt om de eoederen in ontvangst te nemen Beatelgoederen kunnen bezorgd worden aan de Factory Barberstraat N 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes Alle inlichtingen betreffende de LeidscbeStoombootMaatschappü Volharding zjjn verkrggbaar bü de Agenten de Heeren DE ZWART Co expediteurs en scheepsbevrachters Barberstraat N 4 tusschen de O Z Voorburgwalen Nes die ook te spreken zijn op den Ligteren aan de Beurs voor pilaar N 22 en overigens biJ de Commissarissen aan de verschillende stations DE DIRECTIE