Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1882

N 2840 Zofldag 5 November 1882 in het Hoofdkiesdistrict GOUDA bestaande uit kiesvereenigingen wier leden de toepassing en ontwikkeling van de beginselen onzer Staatsregeling in vrijzinnigen geest verlangen heeft voor de verkiezing van EEN LID van de TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL welke zal plaats hebben op DINSDAG 7 NOVEMBER 1882 tusschen 9 en 4 uur tot haren Candidaat gesteld den Heer Mr J FORTDUN DR0061MEB Lid van de Provinciale Staten Advocaat te Gouda en beveelt mitsdien voor die Verkiezing genoemden Heer GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Algemeene Voorzitter J A MOEST van LIMBURG te Gouda De Kiesvereeniging V 4nERLAi D De Kiesvereeniging Bnrgferplicht en ORAIVJE te Oudeutiter te Gouda J A ROEST VAN LIMBURG President H JAGER Secretaris Penningm J M NOOTHOVEN van GOOR Afgevaardigde OUd Carthagena s BergplantenOlie Ieder tl e een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik ran deie olie Zij gaat bet uitvallen der haren tegen versterkt de haarirortels en bevordert de groei der nieutv uitkomende haren Pr js 60 et per flacon Hoofddepot te Delft bij A BREETVELT At Sie dit artikel o a verkrijgbaar beeft gesteld by INKTPÜEPABATEN Nederland Schrljfinkt Alizarin Keizer Schrijf en Co eërinkt Salon en andere inktaoorten onderscheiden zich door hunne levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten Emmerik a d Byn H von filHBORlV Te bekomen Ootida k BBINKMAN H GORISSEN P C MAAS B H MAASKANT A KOK Co fl C EDAÜW aan alle kiezers dringend aan De Algemeene Secretaris Mr C KBABBE te Alphen aid Rijn Be Kie3 ereenigiug ltnrg erplicllt te Alpben Bode rftveii en Omstreken A C VAN AELST President M J J NIELSEN Penniugm A VAN AELST J A VRIESMAN J BOER Secretaris B ERKELENS te Alphen a d Rijn President J HERRBWIJN JzN te Aarlan derveen Vice President Ds VAN OORDE te Zwammerdam K DOUWES DEKKER te Bodegraven Mk C krabbe te Alphen a d Rijn Secretaris Penningm Hoofdkiesdislrict GOUDA De Centrale Anti Reyolutionaire Kiesvereenigpingf heeft in hare Algemeene Vergadering van 19 October voor de verkiezing van een Lid voorde 2e Kamer der Staten Generaal op 7 NOVEMBER a s met eenparige stemmen tot Caudidaat gesteld r j Jhr Mr K A Godin de Beaufort Lid der Provinciale Staten van üirecM en Lid van den Gemeenteraad ran Utrecht Het Bestuur H ROLLMAN te Bodegraven Pm A W VAN KLUüVB te Gouda Penningm C BRUNT te Gouda C VAN GELDEREN Pz te Schoonhoven 3 HAMEBLING te Woerden A VAN WALSUM Kz te Krimpen a d IJsel H W OTÏO te Gouda Secretaris Herbesteding VAN Wed Bosman Gouda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd Wed N Sander Leiden W Ligtheim Voorburg A Bo Berkel De Chef van het MILITAIR HOSPITAAL te Gouda zal op S NOVEMBER 1882 gemeenschappelijk met de heraanbesteding voor het Garnizoen alhier onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog aanbesteden De levering der benoodigde AARDAPPELEN voor gemeld HOSPITAAL van af de onderteekening van het Contract tot en met den 30 Juni 1883 Nadere inlichtingen z n te bekomen b den Administrateur van genoemd Hospitaal E J KüHNE Een Fatsoenlflke Juffrouw met een kindje verlangt eene VRIJE QEmBILEEBBE EAUEB met HUISELIJK VERKEER bij een eenige Jof uw of Weduwe Snelpcrsdrnk van A Bsinekan fs Gouda Adres met franco brieven onder No 767 aan het Bureau dezer Courant Ue Kiesvereeniging WOERDEK te Woerden H VAN LOON VAN ITER80N President A KNIJFF Hzn Penningmeest H VAN DÏB LEE H W BAELDE Mr G H FÜHRI SNETHLAGE Secretaris TEEKE1 LES WORDT GEVRAAGD voor een JONGEN 2 uur wekeiyks Opgaven met conditien onder letter Y aan de Boekh A KOK k Coat Talrijke getuigschriften van eerste Geneeskundigen Op verscheidene Tentoonstellingen met Medaille bekroond Het door 30 faar grereuomuieerd Anatlierin Uondwater van Dr i 6 POPP KK Uo Ta dmee ter e ff MM Radikaal geneesmiddel voor elke Tanripgn alsook voor iedere siekte der Mondholte en van bet Tandvleesoh Beproefde Moudspoeling by aanhoudende Keelziekte 1 groote llésoh a 1 7 B 1 ieaoh 1 80 1 kleine Ifeseh a ƒ 0 60 yiMaiitaardinr Tandpoeder maakt na kort Mbruik de Tanden blinkend wit zonder e M beschadigen Prijs per doos 0 80 UAnatherin Tandze in glazen dooien vdh 1 20 beproefd Tandtuiveringsmiddel Jj De echte aromatische van De J G POPP Ij maakt de tanden luivcr wit tonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekeljjk aandoeningen en houdt den mond friseh Het stuk kost 40 ets en is toereikende voor een half jaar Tandplombeerlnf praktisch en zekerst middel voor zelfplombecring van holle kiezen Prys per étui 2 60 Kraidenzeep aangenaam en best middelvoor Vlekken Uitslag Zomersproelen en Puisten Hoofd en Baardschilver en Korsten Huidkrankheded en alle onreinheden der bovenhuid Prys per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verstfóGtHitdnlkkelgk KK Hof Tandmeester POFP s Gineeimiddel te verlangen en slechts die aan te lemen welke van mijn Fabrieksmerk zgn voorzien Depots zgn gevestigd te Gouda by h Schenk Vtliïelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Schippereyn k Co blauwe porocleinwinkel te sHage by J L F Suabilié apoth te Delft by A J van Ryn te Schiedam by C Malta Gt te Leiden by E Noordijk te Amsterdam by F van Windheim Co en H H Uloth 8c Co apotheek te Sohoouhoven by S Wolff en Zoon te Alphen by L Varossieau en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labty Porton Droogisten BU deze Courant behoort een BUvoeKsel Nog een paar dagen en de stembus roept ons De heer mr Patgn tot anderen werkkring geroepen heeft zgn ontslag genomen als Lid der Tweede Kamer en op de kiezers rust thans de taak in zgne plaats een ander af te vaardigen Twee personen worden hun aanbevolen Aan de eene zgde Mr de Beaufort de anti revolutionnair die dOor de Standoari partg wordt aanbevolen aan de andere Mr Fortngn Droogleever door de verschillende liberale kiesvereeuigiugen in dit district candidaat gesteld De twee candidaten hebben dit voor dat men zeker weet wat men aan hen heeft op t stuk van beginselen de een is een beslist voorstander van hel program de ander een bepaald aanhanger van de vooruitstrevende richting Aarzeling is dus niet noodig men heeft slechts te weten aan de heerBchappy van welke richting men de toekomst wil toevertrouwen en kieze dan rechts of links Tot hen die het voorrecht hebben te mogen medestemmen moet echter met nadruk worden toegeroepen Doe een keuze Thuis blgven nietstemmen is thans allerminst geoorloofd De ervaring leert dat bfl iedere verkiezing een groote menigte kiezers niet naar de stembns gaat deels uit gemakzucht deels uit onverschilligheid laat bg deze verkiezing nu eens blgkea dat er uog belangstelling bestaat io de zaak van vooruitgang en beschaving in de zaak van volksverlichting en veredeling De liberale partg welke die schoone woorden inbaar vaandel heeft geschreven verliest in Mr Patgn een waardig kamerlid laten de Gondsche kiezers er voor zorgen dat zgn zetel niet wordt ingenomen door iemand van geheel andere beginselen doch laten zg toonen hoezeer zg de wgze waardeeren waarop hg onze belangen behartigde door hem te vervangen door iemand van gelgke denkwgze als hg De beginselen en de persoon van den liberalen candidaat zgn den Goudschen kiezersten Volle bekend Nanwlgks had Mr Fortngn Droogleever zich in ons midden gevestigd of hg toonde zgne belangstelling in de openbare zaak hg streed al dadelgk met grer en animo voor de belangen der liberale partg hg deed zich kennen als een man wiens hart warm klopte voor de beginselen van vooruitgang en ware volksbeschavmg De Standaard deelt met nadruk aan hare lezers mede de heer Portugn Droogleever is leeraar aan de Hoofere Burgerschool en zegt dat juist deze betrekking züne candidatuur geheel onaannemelgk maakt Immers alles kan erbg ons volk nog meê door maar nooit de Hoogere Burgerschoolman En juist déze betrekking is het die hom voor oni des te aannemelgker maakt wgl hg daardoor van nabg kennis maakte met dat groote volksbelang het middelbaar onderwgs zoodat hg bg een behandeling die naar men weet aanstaande is van een wetsontwerp tot wgziging dier wet boven velen in staat zal zgn grondige en degeIgke adviezen te geven De heer Fortugn Droogleever is echter niet alleen leeraar bg het middelbaar onderwgs hg bekleedt nog verscheidene andere eervolle betrekkingen en juist die vereeniging van verschillende posten schonk hem de welkome gelegenheid een diepen blik te slaan in het volksleven die o i zoo noodig is om met kennis van zaken te kunnen oordeelen op het gebied van i jjg behoeften van een volk te kennen is een eerste vereischte voor een goed kamerlid j en zoowel in zgn qnalit it van advocaat als in die van plaatsverv kantonrechter zoowel ais secretaris der kamer van koophandel als in tal van andere betrekkingen leerde hg die behoeften ten volle kennen Men heeft reeds vroeger in ons district ingezien dat znlk een man de vereischten bezat voor een vertegenwoordiger des volks Men benoemde hem met groot aantal stemmen tot Lid der Provinciale Staten en bg de periodieke aftreding toonde men hem op ondubbelzinnige wgze 2J n tevredenheid over de wgze waarop hg zgn taak van afgevaardigde had vervuld Derhalve io de antecedenten van den heer Fortngn Droocleever heeft men een uitstekenden waarborg dit hg een goed kamerlid zou zgn Aan de kiezers de UA hem in de kamer een plaats aaii te wgzen Voorzeker is dit geen gemakkelgke zaak de antirevolutionnairen daartoe aangespoord door hunne leiders doen al het mogelijke den heer de Beaufort de overwinning te verzekeren wat hun echter niet zal gelukkeu als de liberale partg als één man Dinsdag ter stembus opkomt Dat derhalve een ieder het zgne doe om geestverwanten aan te sporendi aal eens niet t huis te blgven Hoe jammer lou bet zgn als Woensdag de treurmare door het land moest gaan Gouda is verloren voor de lUwrale partg Patgn vervangen door de Beaufort Dat moet voorkomen worden en dat ka voorkomen worden als ieder liberaalgezinde zpte krachten inspant om allen die denken als hg naar de stembus te doen gaan Den kiezers in het district Gonda moet het vooral op het hart worden gedrukt van hoeveel belang het in het bgzonder thans is dat de liberale candidaat het wint Immers verliest bg het delft hg het onderspit in den strgd dan worden wg in s lands vergaderzaal vertegenwoordigd door twee personen geheel vreemd aan ons district wier naam ons vreemd in da ooren klinkt en wien onze speciale belangen wenzeer ter harte gaan als die van Delfzgl of Groningen Overwint daarentegen de liberale candidaat dan bezitten wg in de Kamer een vertegenwoordiger wien natuurlgk s lands belang hoofdzaak is maar die geheel op de hoogte van onze sjjeciale stads en districtsbelangen ook daarvoor gveren zal met een vuur als van een vreemde niet te verwachten is Tallooze malen is geklaagd in openbare vergaderingen en publieke geschriften dat er in de Tweede Kamer te veel gepraat te weinig gehandeld wordt Welnu van Mr Fortngn Droogleever weten wg dat hg zoo noodig een ernstig een degelgk een goed woord zal spreken maar nooit tot hen zal behooren die met lange redeneeringen den nationalen tgd dooden Hg zal spreken waar zgn plicht het meebrengt maar ook toonen de kunst van zwggen te verstaan Doch onnoodig is het too voorttegaan waar een aantal gunstig bekende mannen uit alle deelen van het district den beer Fortugn Droogleever aaubeveleu mag het voldoende heeten de kiezers kortelgk te herinneren aan de motieven die aanleiding gaven tot zgn candidatuur Laat ons ten slotte hopen dat ieder doe wat hg kan nu terwgl het nog tgd is opdat een nederlaag voorkomen worde die de iberale partg diep zou treffen Eerst als teder vriend van vooruitgang en volksontwikkeling trouw medehelpt is op a s Dinsdag de verkiezing gewaarborgd van den liberalen candidaat Ur J Fortuyn Droogleever BINNENLAND GOUD V 4 November 18S2 Wy herinneren de kiezers dat het stembureau voor de verkiezing van een Lid der Tweede Kamer is geopend Dinsdag 7 November e k van des morgens e en tot des namiddags nier uur Donderdag 9 November e k heeft de tweede abounements voorstelling plaats van het Neoterlandsch Tooneel De Rctterdamsche afdeeling zal dan opvoeren het stok dat eerst door de Amslerdamsche zon zyn opgevoerd nl De Rantzau s Tooiieelspel in 4 bedr van Erckmaun Chatrian vertaald door A J Le Gras De hoofdrollen zijn in handen van de beide beeren Haspels Rosier Faassen Lemmens Poolman en Mej Jeanne de Groot Mej van Eyken en Mevr Faassen van Velzen Tot nastukje lal warden gegeven een blijspel get Nichtje s Rohan vertaald door Mr J N van Hall dat zeer gunstig bekend staat en dal door den heer Jan C de Vos en Mej C van Eijken op hoogst talentvolle wijze moet worden opgevoerd De voorstelling van Donderdag a st belooft hoogst genotïol te zijn Donderdag 9 November a st is voor een onier geachte sladgenouten een herinnerings dag die alleszins vermelding verdient Dan is bet nl 50 jaar geleden dat Dr A Romeyn zich vestigde als geneesheer in het naburige Haastrecht welke woonplaats hij eenigen tyd later verwisselde met Gouds De waardige docter Romeijn die nog steeds het voorrecht heeft dag aan dag werkzaam te kunnen zyn in het belang van zyn groot aantal patiënten onderriudt nog weidig van de gebreken aan den ouden dag vaak verbonden en op deze wijze in het genot eeuer goede gezondheid eener uitgebreide practyk en van de algemeene achting en toegenegenheid een vijftigjarige werkzaamheid te gedenken is een groot geluk waarin oogetwyfeld door vele Ooudscbe ingezetenen van harte gedeeld wordt Wy bopen dat het ons gegeven moge zyn Dr Romeyn nog vele jaren in ons midden te behouden I By de Chr Ger Gem alhier is beroepen Ds M van Minnen te Utrecht Wij vestigen de aandacht op achterstaande advertentie waarin tegen morgen Zondag avond eene soiree wordt aangekondigd door Prof Philippe Verschillende dagblad berichten geven een gunstig getuigenis van de voorstellingen van genoemden heet en wg meenen daarom die te mogen aanbevelen De gemeenteraad van Moordrecht heeft benoemd aan de openbare school tot ouderwgzer de heer J Engelbrecbt te Gouda en tot onderwyzeres mej H Barende re Groningen Bedankt voor het beroep naar Gouderak door ds E A Lazonder pred te Zegveld Voor hel Haagsche Gerechtshof versoheen Donderdag J V d B arbeider te Reeawgk besch van diefstal van palingfuiken uit het water in den Vetlebroekschen polder en van geweldpleging tegen een der veldwachters die hem wilde arresleeren De diefstal werd door beschuldigde ontkend maar hg gaf toe dat hg zich tegen zgne arrestatie had verzet Adv gen mr Byleveld achtte zoowel den diefstal als het verzet bewezezen en requireerde 1 jaar celstraf De verdediger mr van der Kun die bg pertinente ontkenteuis van besch niet toegeven kon dat hij de dader van den diefstal was terwgl de geweldpleging niet voldoende was beweien daar die slechia door één getuige was geconstateerd In elk geval al waren beide feiten ook al als voldoende beweien te beschouwen moesten zez i als geheel op zichzelf staande worden aangemerkt eu konden zg nimmer met elkander in verband worden gebracht daar het eerste feit reeds was volvoerd toen eerst later het andere werd bedreven Pleiter s conclusie strekte tot vrgspraak In deze zaak is de uitspraak bepaald op aaust Donderdag