Goudsche Courant, zondag 5 november 1882

3 Cit ZeTenhuiten achryft men om In de eerate rergadering ran het leeagezelsehop alhier werd de spreekbeurt verruld dour deu Heer A r d Boach te Moercapelle die tpt groot geuoegtn der talrijk aauwetigen loordropg de uorelle rau Justus Tan Maurik Jr nhaéii m iet Panoptie Na de pauie erdm behaWe door den spreker nog bfldragen geleterd door de Heeren C D B van Leeuwen P Blok W Bontenbnl J J vau der Starren en L A Prins welke bydragen niet weinig het reeds gesmaakte genot verhoogden Maandag st zullen de lessen aan de htrhalingsehool te Zevenhuizen onder leiding van den Heer P Blok we ler een aanvang oemeu Van de twaalf leerlingen die lich hadden aangemeld tijn elf toegelaten Dezer dagen hebben weder opmetingen plaats gehad voor den aan te leggen stoomtramwrg Leiden Zoetermeer Zevenhuizen Xieuwerkerk Rotterdam Het Vaderland bevat hel volgende Eergisteren vertelde de Standaard aan haar lezers dat niet politieke overwegingen maar financieele iniloeüen de keuze der liberalen te Gouda hebben bepaald want dat mr Fortugn Droogleever notaris is Thans echter blykt dat de heer F D geen notaris maar leeraar aan de II Burgerschool is Voordat de Standaard haar insinuatie ter neerschreef had y dus niet eens geinformeenl of het feit waaraan de insinuatie werd vastgeknoopt wel waar is Toch zou men zich vergissen indien men meende dat het Ohrittelyke blad door de ontmaskering van zulk lichtvaardig geiobrgf uit het veld geslagen was Wel is waar erkent zij dat nu ten deele sic vervalt alwat zij over de meer flnanoieele dan poHiieke beteekenis der candidatunr schreef maar terstond laat zg er op volgen De oandidatuur als candidatuur wordt er des te onaannemeiyker door Immers alles kan er bg ons volk nog mee door maar nooit de Hoogere Burgerschoolman Die itaat met zwarte kool tot zelfs in de Troonrede van 1882 geteekend En beter nog dan de Troourede weet al ons Christenvolk hoe het juist de leetaren der H Burgerschool zijnt die in hun roekeloos dryven ons opkomend geslacht van de vastigheden des levens aftrekken Is ergerlgker leugen denkbaar Waarover moet men zich meer verbazen over de onwaarheid dat in de Troonrede den leeraren der H Buigersohool een smet zou zijn aangewreven dan wel over de onbeschaamdheid van te durven beweren dat een docent aan een burgerschool daardoor alleen reeds bij ons volk veroordeeld is Ware de heer F D slecht antirevolutionair dan zou hij ondanks zgn leeraarschap even hoog worden geprezen als hij uu wordt verguisd Maar onder de leuze voor de vastigheden des levens schijnt tegenwoordig alles ook het laagste geoorloofd Donderdag is te Rotterdam overleden de heer Henri N van Praag Ondanks zijn ziekelgk gestel dat hem in zijn 37e jaar ten grave sleepte was geen arbeid hem te veel Vroeger aan een dagblad werkzaam vertoefde hg daarna eenigen tgd in het buitenland en vestigde zich vervolgens te Rotterdam als dagbladcorrespondent O a schreef hg over het tooneelnieuws wekelijks aan De jimtterdammer Zgn gemis zal in vele kringen levendig betreurd worden N R Cf Het hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneelverbond dr Allard Pierson voorzitter mr I N van Hall sfcretans heeft zich bg een nader adres tot den Minister van Binnenl Zaken gewend waarin zij hét leedwezen van het verbond uitspreken over de afwijzende beschikking door den Minister op hun adres van 17 Februari jl genomen waarbij zg verzochten dat op de Staatsbegrooling van 1883 een subsidie mocht worden uilgetrokken ten behoeve van de Tooneelschool van het Nederlandsch Tooneelverbond Zij herinneren in het kort aan de redenen die zg in hun vorig request hebben aangevoerd wijzen er op dat in Belgiè 50 000 francs op de begroeting zijn uilgetrokken hoofdzakelijk voor snbsidien van Belgische dramatische sohrgvers en componisten dnt op de Nederlandsche Slaalsbegrooting wel de Kjeldende Kunsten en de Toonkunst een plaats vinden maar de Dramatische Kunst tot bedeu tevergeefs daarop gezocht wordt Thans nu het blgkt dnt de financieele krachten van het Verbond voor de Tooneelschool tekort schieten acht bet Verbond een beroep op den sleuii van s Lands Regeering alleszins gerechlvaardijjd en daarom richt het andermaal tol den Minister het verzoek om door een subsidie het behoud van de Tooneelscbool te helpen verzekeren Uit Leiden meldt men Voor een drietal weken verliet een tienjarige jongen een der scholen voor onvermogenden alhier Spoedig daarna bleek dat de meer naar bet lichaam dan naar den geest ontwikkelde knaap op eeue fabriek werkzaam was waar hg bij zgne dieustaaiibieding eenen valscheii naam had opgegeven en zich bediend bad van de geboorleaole van een makker die den twaalfjarigen lerftgd bereikt had Door tusschenkomst van zijn voormaligen onderwgzer die naspoiingen omtrent hem deed werd het bedrog ontdekt waarop de jongen onmiddelijk van de fabriek werd verwijderd Daar dit geval niet op zichzelf staal maar meermalen gevallen van dien aard zgn voorgekomen zouden fabrikanten ook in hun eigen belang bij de eerste toelating van kinderen tot hunne werkplaatsen zich vooraf van de identiteit van dezen kunnen veriekeren o a door tusschenkomft van den onderwijzer bg wien ze onderwijs hebbeu genoten Uit hel verslag uitgebracht in de vierde jaarvergadering van de Unie Sen tcAool met den bijiel te Utrecht gehouden blgkt dat er thans 77 locale ooraité s reglementair georganiseerd zijn tegen 70 in het vorige jaar het aantal contribueerende leden bedraagt ongeveer 1000 Het aantal schalen met den bijbel klom tot 37S met 60 000 leerlingen terwgl op dit oogenblik nog 15 scholen in aanbouw zijn De opbrengst der Augustus collecle is tol dusver ƒ 96 350 die door 609 locale comité s zgn ingezameld Vermoedelgk komt daar nog ƒ 300 bg zoodat de opbrengst der colircte waarschijnlgk f 500 hooger zal zijn dan die van t vorige jaar Uitstekende uilkomsten leverden de inzamelingen langs de huizen Op verzoek van de locale comité s werden 52 voordrachten over hetchrislelgk onderwgs gehoudeu die spreekbeurten stichten naar de meeuing van bet bestuur bet meeste nut als zij dienen tot opwekking iMmoediging of veriterkingvanheo die tot onze voorstanders mogen gerekend worden De geldelgke verantwoording van den waarneraenden penningmeester wgst een saldo aan ƒ 10 230 dal verdeeld moet worden tussohen de vereenigingeu voor de C N S en Oer 8 naar verhouding van hare uitgaven volgens de laatste jaarverslagen Tot bestuursleden werdeu gekozen mr L W C Keuchenius en ds H v d H igt te Rotterdam de eerste nam terstond zgn benoeming aan den laatste zal fan de op hem uitgebrachte benoeming kennis worden gegeven Omtrent de internationale tentoonstelling van 1883 bevat het HanddMad het volgende Het is een gel kkQl ersohgnsel dat hrt denkbeeld om samen te wtken door gemeensohappelgk in te zenden zooveel ingang heeft gevonden De Vereeniging van gaafabrikanten heeft daarin het goede voorbeeld gegeven In overleg met het uitvoerend comité besloot zg een tpeciale tentoonstelling in het leren Ie roepen waarop alle artikelen betreffende de toepassing van het gas als licht en warmtebron een plaata zullen vinden Het doel dezer tentoonstelling is de bezoekers in te lichten omtrent de voordeellgsie en doelmatigste wgze waarop gas kan worden dienstbaar gemaakt r cowet voor huiselijk gebruik dus voor verlicnting verwarming venlilatie bereiding van spijzen enz als voor de uitoefening van kleine bedrgven nl voor soldeeren smelten koffiebrandeii en voor kleine beweegkracht Daar men dat alles in werking zal zien belooft deze tentoonstelling bgzonder belangrijk te worden zoowel voor leeken als voor vakmannen en voor Ie laatste nog te meer omdat de vereeniging ook het buitenland tot medewerken heeft uitgenoodigd en meu dus verzekerd is het nieuwste op dit gebied Ie zitn te krijgen De beer D van der Horst te Leiden is voorzitter dezer bijzondere tentoonslelling en de heer C F Salomons te Rotterdam secretaris De wolfabrikanten in Tilburg hebben een dergelgk plan opgeval Een dertigtal hunner stelt zich voor een gemeenschappelijke inzending van hunne lakens baaien en flanellen stoffen te doen Ook de vertegenwoordigers der industrie van de Langstraat zullen op de tentoonstelling niet te vergeefs gezocht warden Het is misschien minder bekend dat daar een 600 tal leerlooiers en een 1000 tal grootere of kleinere schoenmakers gevestigd zgn Men klaagt in de Langstraat over den slechten tgd over de mededinging van Engilaiid Duilachland en Oostenrgk die tegen zeer lage prijzL ii hun fabrikaat aauljiedeii Doch onze hoop is gevestigd op de aanstaande tentoonstelling zeide onlangs een fabrikant uil Besoycn Wg zullen daar tooueu dat mogen ouze prijzen ook hooger züo dan die van het buitenlandsch fabrikaat zij Ikoraen gerechtvaardigd wordril door hit meer deugdzame van ons werk Zal Ie jury zooals wij veilwachten uil deskundige mannen bestaan dan vreezen wij met met het buitenland in het strgdperk te treden Dat is Hink gesproken De induslrieelen van de Langstraat toonen een juist inzicht in de zaken te hebben en als bewgs dat ook de gemeentebesturen aldaar begrijpen van hoeveel belang de tentoonstelling voor den rerderen bloei der Langstrut lal kunnen z jo moge dienen dat zij galden veratrekt hebben om eeu waardige uitstalling te bevorder n Zooals wg vroeger reeds mededeelden hebben ook de gzerfabrikanteu in denzelfden geest slappeu gedaan die roet goed gevolg bekroond schijnen te zgn Eeu 16 lal hebben ten minale reeds eeu oppervlakte van 1000 meiers aangevraagd terwijl men zich voorstelt de door de Nederlandsche gzerinduslrie in te nemen plaatsruimte tol 2000 meiers te zulleu uilbreiden Dat deze inzendingen goed zullen zijn daarvoor staan de namen borg van hen die deze zaak op t getouw zetten Ten slotte is t waarschgiilgk dat ook een 26 tal der Amsterdainsohe juweliers een collectieve inzending zullen doen waarbg dan tevens de bewerking die de edelsleenen ondergaan aanschouwelgk zal worden voorgesteld Uat aanschouwelgk voorstellen kan een groote kracht zgn voor de tentoonsiellers en in België dat ons nog veel kan leereu zgn vele nijveren van plan daarv in gebruik te maken Over het algemeen spant men zich daar kolossaal in en als een staaltje daarran diene het feit dat er dageu zgn waarop het hoofdcomité aldaar drie honderd brieven de tentoonstelling betreffende ontvangt Wij zeiden hel reeds vroeger en herhalen het dat de cullectieve inzendingen groote voordeden aanbieden en een optrede mogelijk maken van induslrieelen die anders zeker voor een groot deel gemist zouden worden Het uitvoerend comité ziet dan ook niets liever dan een dergelgke samenwerking en betreurt het alleen dat er nog zooveleu achterblijven Waarom zouden bgr de meubelfabrikanten de fabrikanten van goud en zilverwerken de boekdrukkers de photographen en nog zoovele andereu ook niet hetzelfde kunnen doen Wij loonden het toch reeds aan dat het individueel karakter daarbg volstrekt niet behoeft verloren Ie gaan De Nederlandsche kunstenaars zoowel hier als elders gevestigd beginnen vele blgkeo van hunne belangstelling ie geveu De kunstvereenigingen rti et Avticitiae te Amsterdam en Pnlciri Studio ie sGravenhage scbgneii bereid te züu hunne medewerking te verleenen Hrt comité verlangt niets liever dan voor deze afdeeliog de zorg en de bemoeiingen maar dan ook later de eer en de voldoening aan de inaniirn van het vak over t dragen Eu dat is zeker juist gezien want de zoo leedere belangen der kunst kannen zeker niet beter dan aan de bekwame handen der kunstenaars zelf worden toeverirouwd Ieder weet het zelf t best wat zgn eigen kind toekomt Al slot nog een goede tgding Wg vernemen dat al de beschikbare ruimte der Ned afdeeliug ongeveer is ingenomen en dat er op dit oogenblik zeshonderd exposanten zgn ingeschreven Bg nieuwe aanvragen stelt men zioh voor het gebouw der Ned afdeeliug uit te breiden Dat ia een goed en schoon teekeu Te hopen ia het dat men op dien weg zal blgven voortgaan en dalr w nog vele uitbreidingen noodig zullen zgn Om toch vooral te doen voelen hoe groot het gevaar is geweest waaraan de H illem Barentt gedurende de jongste stormen was blootgesteld spreken sommige bladen van hel dappere vaartuigje minder dan een notedop op de onstuimige golven Deze overdrgving doet denken aan de vraagpunten in letterkundige debating clubt somtgds opgeworpen Zooals oir bet geoorloofd is te zeggen En de kille sueeuw is warmer Dan die blik van t zwggend oog Sneeuw is evenmin warm als de Barenti nogminder dan een notedop is Zegt men dat het een buitengewoon sterk tegen de ijsbergen en stormvlagen van het Noorden gewapend sohoenerlje Is dau zegt men juist genoeg om te doen begrgpen welk een gevaar er getrotseerd en welk eeu koelbloedigheid en zeemanschap er aan den dag gelegd is moeien worden gedurende den hangen tochtvan het scheepje langs de Hollandsche banken inde Noordzee Midd Ct Het geschil lusschen de heeren Bouwmeester en Loffelt is gelgk de laatste in Het Fad mededeelt door den eerste op voor hem zeer vereerende wijze geëindigd De heer Loffelt schrgft nl De kunstenaar heeft den moed gehad ongelgk te erkennen Was het nu niet de plicht van den criticus zich zooveel mogelijk te bepalen tot de medcdeeling van dit feit P De heer Bounmeester heeft ingezien dat woniieer zijn spel door omstandigheden liuiten hem soms niet is wal het zijn moet en dank zgn talent zijn kan de criticus die omstandigheden niet kennende het recht heefl een hard oordeel Ie vellen over dat spel Ik zelf heb leeren begrijpen dat iemand van rerdiensteu zich door drift kan laten meèsleepen en dan de vormen der wellevendheid wel eens met voeten treedt Pe beer Bouwmeester heeft verder den moed gehad mg te verzoeken voort te gaan zijn spel zoo streng mogdyk ie beoordeeleu Ik daif aannemen dal nu dit onweer heefl uitgewoed de fersiandhonding lusschen den kunstenaar en den criticus beter zal zgn dan zij ooit geweest is Aon den Minister van financiën heefl het hoofdbestuur der Hollandsche maatechappg van landbouw een adres gericht met betuiging van adbaeaie aan de voorstellen van de commissie benoemd om den vrijdom van zoutacogus voor ie lichten Het hoofdbestuur dringt daarin namens de algemeene vergadering der maatsohappg aan lo zont voor landbouwgebruik in depot in verschillende gemeenten verkrijgbaar te stellen en 2o teruggaaf van den accgus te doen geschieden bij uitroer van boter en kaas Woensdag werd te Amsterdam bg Zomerdijk Bussink aan het état inajor van de Barents een diner aaugeboden door het hoofdcommité va i de Barenlsvereeniging De heer Fransen van de Putte voorzitter der vereeniging wemchte de wakkere officieren en de bemanning welkom in liet vaderland Na deu zaohteu winter was iedereen ran meeuing dat het een goed gsjaar zou zgn doch de Barents die de Karazce poogde in Ie dringen merkte het tegendeel Hel geduldig nu reeds vg f keer herhaald onderzoek van de Barenis in de weinig toegankelgke zeegn van het Noorden geeft juist die kennis welke lot nu toe nog outbreekt Het is geiyk men iu Vardu ailgd zegt mei harde winters wordt gs gemaakt mei zachte winters wordt het afgelererd en verspreid De Barents heeft weer moeielgke dagen gehad te midden ran ijsdraag en gevaren van zee en wind doch de bemanning is kloek langs den garand en in het gs gestevend en heelt alles gedaan voor wetenschap en marine wat aen van haar verwachten kon Gedurende de buitengewoon gevaarlijke stormen van de laatste week heeft kommandaiit Hoffntan van de Barentt weer getoond hoe zcewaardig zgn schip en hoe kloek zg n bemanning is De redding van de schipbreukelingen van de Eira is een belooniiig geweest voor bet zoeken naar hen langs het ijs door de Barentt Met volle orertuigiug meent de roorzitier Ie kuuneu zeggen dat deze vgfde toobt het reruouweu iu het nut van de Aorai t toohten voor wetenschap en marine versterkt heeft ea hg brengt daarvoor bolde aan kommanilant Hoffman luitenant Dalen luitenant Kluit en de adspirant doctoreu Scheltenu en Haak die met zooveel toewijding op de kleine Barentt gewerkt hebben Weinige dagen geleden had eau loase man die aan het Centraalslation Ie Amalenlam op een vrachtje wachtte een onrerwaohl buitenkansje niet alleen maar werd tevens op zonderliiTge wgze in de gelegenheid gesteld om Londen de wereldstad Ie aanschonwen Bg aankomst van den trein een hoer ziende met een valieaje qohoot hg dezen op zgde met de gebruikelijke vraag Dragen meheerf Het aanbod was welkom en de reiziger rchecu zoozeer over den man terreden dat hij hem voorstelde om zg u valiea nog verder heel ver tot zelf naar Londen Ie dragen Maar meheer stamelde de kruier met een blik die het midden hield tuisehen verbazing en twgfel Neen neen ik meen het ernstig hernam de andere Zoo je met mg naar Londen gaal kun je 50 gulden verdienen die ik vooruit betalen zal Maar ik ben getrouwd meneer O zit daar niet over in ik verzeker je op mgo woord van eer dat je binnen U dagen bg je vrouw terug zult zgn Was de verbazing van den k uier groot die van zijn vrouw en verdere leden des huisgeziua steeg nog hooger Na de eerate vreugde echter over de ƒ 60 die hun toelaohteu toch begonnen de gezichten te betrekken want och arm vader moest hrelemaal orer zee naar Londen dat in hun verbeelding wel minstens zoo Ter lag als Amerika I Inluaaohen f 50 in de bullen van den hand is een krachtige bekoring kom t moest er dan maar door die lagen alle dagen niet opgeschept Weldra waren de laatste toebereidselen gemaakt een kna ec een traan nooit had de man geweten dat hg zoo jielsreel van zijn vrouw en kinderen hield en weg was rader in hel gezelschap van een raadselaolitigen vreemdeling Erenwel had vader de gzo voorzorg genomen om aau moeder slechts ƒ 26 te geren en zelf de rest te behouden voor dat geral de ander hem eena in den steek mocht laten Geen nood I Binnen acht dagen was hg weer terug met zgn f 26 onaangeroerd en bovendien voorzien van e n goudeii horloge dal de naar Amerika vertrokken mehecr hem bg bet afscheid als aandenken had vereerd H j had Londen gezien had er lekker gegeten en gedronken was er o ook bij Carré geweest kortom alles en nog wal maar loch als hij aan deu geduchten storm dacht dien zg op de heenreis hadden te doorsiaaij dau van zgn leren niet meer Deze geschiedenis die als een sprookje luidt dochwaarran wij de echtheid waarborgen heeft hare oplossing gekregen Eifels Neen een eenvoudige alalhouder uit een onzer plattelandssteden die de oneenigheid lusschen zijn tweede rrouw en dekinderen uit zgn eersten echl moede orer den Atlantiscbeii Oceaan rust hoopte te vinden Aau hetgeld dal de held van het verhaal verdiende kleeft dus niet de minste smel Tijd ADVERTENTIËN Ondertronwd JOHANNES BRÜUSTENS BN GBERTRUIDA LANGERAK Oouda 3 Nov 1882 V Voorspoedig bevallen van een Zoon H TA DE PAVOORDT VAN DEB WoLP Gouda 2 Not 1882 ♦ De Heer en MeTrooir KERKHOF betnigen hnnneu hartelyken dank Toor de Tele bewezen van belangstelling ontrangen bg gelegenheid hnnner 25 JARIGB ECHTVEREENIGING Gouda 3 NoTember 1882 Voor de Tele bewgzen Tan belangstellingbö ons VIJF EN TWINTIGJARIG HUWELIJK onderTonden betuigen wg ook namensonze Kinderen onzen hartdgken dank k BB KNOOP C J DB KNOOP Gouda 6 Not 1882 geb Kbommb Voor de talryke blgken Tan deelneming onderronden bg het orerlgden ran mgne geliefde Echtgenoote en onze Moeder betaigen wij oprechten dank H G VRIEND W BEGEER G BEGEERVwBND Gouda 7 Not 1882 De Heer en Mevronw 8AUERBIERRwK betaigen hnnnen dank TOOr de Tele en hartelgke bewgzen van belangstelling ontvangen bg de geboorte ran hnnne dochter Gouda 4 NoTember 1882 KraamTisites worden afgewacht bij Toorkeur 8 en 9 dezer Aanstaanden DINSDAG NOVEMBER hoopt de heer H C VOORHOEVE uit den Haag mmwmm te honden in het Vergaderingslokaal op de Gouwe des aTonds t n 7 i ure Toegang vrij Ingang P dbn OUDE Een GEOEFEND BaEKHOUDER bekend met dubbele methode VRAAGT ADMISmïïEF WEfiS onTerschillig van welken aard des middags of aan huis Brieven franco ter Boek ea Papierhandel Tan Wed A QUANT KLEIWEG MeTronw van BERGEN IJZBNDOORN Traagt tegen 1 FEBRUARI een en een WERKME ID BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Haattrecht brengen bg deze ter algemeene kennis dat de InscbriJTingsbilletten voor de GELDLEENINGEN groot 19000 en ƒ 2000 voor of op MAANDAG den 20 t o NOVEMBER a s ter Secretarie der Gemeente moeten ingeleTerd zgn Burgemeester en Wethouders voornoemd D A DOPPER AzN Burgemeester T J DKN HARTOG L SecretarU aanbestjrding REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier zullen op MAANDAG den 13 NOVEMBER o s des aTonds ten 8 nre ter Kamer van Regenten aanbesteden de Levering van Kruidenierswaren en eenige Levensmiddelen voor het jaar 1883 De Voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 9 Norember af Toor gegadigden ter lezing in het Gasthni alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrgTings billetten worden aldaar ineene gesloten bus ontTangen terwgl belanghebbenden bg de opening daarran op dag unren plaats boTensenoemd kunnen tegenwoordig zgn Regenten Toomoemd I F M TEMMINCK Prei C C KNAAP Secrt Gouda 4 NoTcmber 1882 Openbare Verkoopingfen te GOUDA op DINGSDAG 7 NOVEMBER 1882 des morgens te 9 uren aan het Huis wijk A No 160 in de Wijdstraat bij de Markt Tan IHAAiUFACTDRËK en eenige MEUBELEN en HUISRAAD en een partg SIGAREN En op DINGSDAG 14 NOVEMBER 1882 des morgens te 9 uren aan het Hais w k K No 255 in de Peperstraat Tan MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED KINDERSPEELGOED eenige LIKEUREN SIGAREN enz en des namiddags te 2 uren in deu Tuin wgk P No 347 in de Korte Akkeren ran Planten en Gewassen 5 BROEIBAKKEN den OPSTAL Tan een see UUR enz De goederen zgn daags T 5ór de rerkooping 8b zien Nadere inlichtingen z n te bekomen ten Kantore ran den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 10 NOVEMBER 1882 Toorm ten negen ure ten orerstaan van Notaris Mr KIST in het huis aan de Turfmarkt Wgk H No 48 te Gouda van een INBOEDEL V