Goudsche Courant, zondag 5 november 1882

in het Hoofdkiesdistrict GOUDA bestaande uit kiesvereenigingen wier leden de toepassing en ontwikkeling van de beginselen onzer Staatsregeling in vrijzinnigen geest verlangen heeft voor de verkiezing van EEN LID van de TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL welke zal plaats hebben op DINSDAG 7 NOVEMBER 1882 tusschen 9 en 4 uur tot haren Candidaat gesteld den Heer Mr J FORTDUN DR006IEEVEB Lid van de Provinciale Staten Advocaat te Gouda en beveelt mitsdien voor die Verkiezing genoemden Heer aan alle kiezers dringend aan De Algemeene Secretaris De Algemeene Voorzitter Mr C KRABBE te Alphen a cl Rifn J A ROEST van LIMBURG te Gouda Zondag 5 Nevemher 1883 De Kiesvereeniging VADEKLAXD en ORANJE te Oiidewater A C VAN AELST President M J J NIELSEN Penniugm A VAN AELST J A VRIESMAN J BOEfi Secretaris ¥ 1 Uitgebreide Leestafel Zalen beschikbaar voor Verkoopingen Partijen en VergadeHngen De Kipsverecniftiiig Burgerplicht te Alphen Bodeg raveii en Omstreken B ERKELENS te Alphen a d Rijn President J HERREWIJN JzN te Aarlan derveen Vice President Ds VAN OORDE te iSwammerdam K DOUWES DEKKER te Bo M 0 KRABBE te Alphen a d R n SecretarisPenningm Sociëteit ONS GENOEGfEN 2 Abonnement Voonielling D0NDERDAG 9 0VEMBER 1882 Kon Nederlandach Tooneel Afd Rotterdam De Rantzau s Tooneelspel in 4 bedr van Erckmann Chatwan Schr ver van Vriend Frits daarna I IGHTJE S ROMAIC Bl spel in 1 Bedr f naar tFransch door Mr J N VAN HALL Aanvang 7 s unr iV Oewone bepalingen en prijzen W N RMIJMAAKERS n HAVEN 17 Versoh voorhanden AFFELBOLLEN Koninginne en Princessebrood BOTERLETTERS KATTENT0NGEN HMBRENBANKMT Snelpersdruk van A Bbinkvan t Qonda TURKSOH GEBAK Klein gebak enz De KiesrereenigiDg Burgerplicht te Gouda J A ROEST VAN LIMBURG President H JAGER Secretaris Penningm J M NOOTHOVEN van GOOR Afgevaardigde De KieavcreeuigiDg WOEBDEW te Woerden H VAN LOON van ITER80N President A KNIJFF Hzn Penningmeest H VAN DEB LEE H W BAELDE Mr G H FÜHRI SNETHLAGE Secretaris Hoofdkiesdistrict GOUDA De Centrale Anti Revolutionaire Kiesvereenigfing N heeft in hare Algemeene Vergadering van 19 October voor de verkiezing van een Lid voor de 2e Kamer der Staten Generaal op 7 NOVEMBER a s met eenparige stemmen tot Candidaat gesteld Jhr Mr K A Godin de Beaufort Lid der Prorinciale Staten van Utrecfu en Lid van den Gemeenteraad van Utrecht Het Bettuur H ROLLMAN te Bodegraven Pret I A W VAN KLüDVE te Gouda Penningm C BRUNT te Gouda C VAN GELDEREN Pz te SchoonhQven J HAMERLING te Woerden A VAN WALSÜM Kz te jKrimpen a d IJsel H W OTTO te Gouda Secretaris Het GENERAAL CORRESPONDENTIE KANTOOR te Amsterdam vraagt voor Noord Amerika en wel boofdzakelyk voor de Staten Jowa Illinois Michigan New Jersey en Ohio e n aantal diverse Werken Handwerkslieden tegen hoog loon Het vervoer geschiedt kosteloos tot op de plaats van bestemming Het vervoer zal plaats hebben begin Maart 1883 Biliyke administratiekosten zonder vooruitbetaling De betaling der passagekosten alsmede de administratiekosten moet geschieden in één termyn op 1 November 1883 met bgbetaUng van Zes procent voor interest De gelegenheid tot inschrijving bestaat tot 30 December o i Alle verlangde inlichtingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt Postzegel a 10 cents voor antwoord Bultenlandsch Overzicht Meer eii meer blijkt dat de ivoelinfjcu Her aniKcliiateii iu Fraukrijk niet fan zoo l belaog sijn nil aanvankelijk Van sommige zijden verzekerd irerd maar leven treedt een feit aan ti licht raarvan het belang niet over het hoofd mag gezien worden namelijk dat onder de werklieden op vertchillende plaatien en vooral te Lyon dat ala het brandpunt der ociallstiaohe beweging kan beschouwd worden de armoede groot blyft zoowel wegens den hoogen prijs der noodzakelyksle levenabthoeflcn als door het geringe loon terwyl velen lelfs volkomen tonder werk zijn Zoodra hierin verbetering gebracht is meent men dut geeue uitbarsting te duchten zal zijn Eerstdaags zullen vergaderingen worden gehouden om over de middelen tol herstel Ie beraadslagen Nu eu dan uit zich inlusschen de stemming ouder de anarchisten nog in revolulionnaire plakkaten Zoo zgu eergisteren te Marseille verscheidene oproerige biljelteii door de politie afgescheurd Het officieele blad der Pruisische regeering bevat een koninklijk besluit wa irbij de Landdai tegen 14 dezer maand bijcengeraepcn wordt Lord DufTerin de nieuwe Britsche commissaris in Egypte zal waarschynlgk twee maanden te Caxro doorbrengen en zich ten doel stellen aan de ongelukkige bevolking vaii het Nijldal een krachtige regeering een goed bestuur te geven en bet leger op behoorlijkea grondslag te vestigen Gelgk wij reeds opmtrklen staat lord DufTerin ala een der bekwaamste diplomaten te boek en is een taak als de bovenbedoelde zijnet volkomen waardig Wij behoeven er niet op te wijzen dat de la il le gebeurtenissen al de bestaande instellingen in Egypte diep hebben geschokt Het oproer van Arabi heefl een gevoeligen slag aan des K hodive s gezag toegebracht en de Engelsohc troepen hebbeu op hunne beurt de macht van den dictator gekaakt Vau daar de noodzakelijkheid tot vestiging van een nieuwen toestand waaruit de ernstige moeilijkheden ontstaan welke door lord Dufferinovtrwonncn moeten worden Het Egyptische vraagstuk wordt wat meer samengesteld door hel weer opkomen eener oude quaestie iu Hotdan Een opperhoofd der bevolking van dat land dien men grwoonlgk met den naam van valscheu prufeet bestempi II heeft een inval gcdaun in OpperEgyplc en de regeeriiig v ii den Khedive wil daarheen een liger zenden In den ongertgeldeii sla il echter waarin Egypte verkeert zal Engeland daarin wel een woord medcspreken In elk geval is de zaak van belang want oosiclgk Soedan trekt vele waren over Ezypte uit Europa en bitaalt die met katoen ivoor al ruisvederen palmolie stofgoud nog een aantal andere artikelen en slaven Want de slavenhandel tiert er nog welig Omtrent Ierland wordt iu de Londensche conservatieve bladen het nieuwtje verspreid dat de heer Oladatone wanneer de Ieren iu het parlement hem rustig de cloture laten invoeren iu de volgende zitting eene uitbreiding der landwet eene nieuwe kieswet en een plan van zelfregeering voor de gemeenten en nrovinoiëii zal indienen Het Lagerhuis verwierp na een debat lal drie dagen duurde het amendement van den heer Gibbon een der conservatieve leiders om door twee derden van het Huis in plaats van door de mcerderh id te doen beslissen of de cloture van een debat noodig is Voor het amendement stemden 238 tegen SS2 De lersche volgelingen van Parnell versterkten de mlnistrricele meerderheid De berichten over de Italiaanschc verkiezingen blijven gunstig luiden er zal een sterke ministcriëele meerderheid zijn de deelneming aan de verkiezingen is eo iler in wierwil van de nieuwe kieswet niet sterk geweest sommige verkiezingen doen zien dat de kiezers nog weinig begrip hebben zoo is te Rome verkazen zekere Goccapicllcr redacteur van een schiiupblad een mnn die op hel oogenblik van zijn verkiezing in de gevangenis zal omdai hg onlangs in een wijnhuis met een revolver aan t vechten ging j herhaalde malen werd lig wegens laster veroordeeld Het groote publiek verkeert veelal in de gedachte dat iemand die veel leven maakt en hard schreeuwt ook een knap man ia Kantongerecht te Gouda Terechtzitting von Woensdag i November 1882 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Mr W C A SCHOLTEN te Kottetdam VEROORDEELD Jan Stevens sjouwer te Oouda tot 2 boeten van 15 gulden en 2 boeten van l gulden of 14 dagen wegens op twee verachillende tijdstippen zich bevinden op den openbaren weg te Ooada in kennelijkcn staat vun dronkenschap oaschreeuwen van den bitgadier der rgksveldwacbt en lopen iu een grasperk van het Plantsoen te Gouda Micbiel Janssen sjouwer te fionda tol 2 boeten van 15 gulden ru eeue boete van 1 gulden of 13 dagen wegens op twee verschillende tgdstippen zich bevinden op den openbaren weg te Gouda in kennelgken alaat van droukenschap en zich als pakjesdrager aan de reizigers bij het station te Gouda aanbieden zonder daartoe vergunning te hebben verkregen van den Burgemeester C den Edel slager te Gouda lot 10 gulden of 3 dogen wegens bergen op het privaat van zijn huis op de Vierde Kade Ie Oouda in een ijzeren pot ongeveer acht kilogram ongekeurd en bedorven gekookt paardenvleesch J R koopman in groenten te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens op de Westhaven te Guuda laten staan van zijn handwagen zonder vergunning van Burgemeester en Wethooder van Gouda A U sleepersknecht te Oouda tot 3 gulden of 1 dag wegens r jden harder dan stapvoets met ziju vrachtwagen beladen met hooi en bespannen met een paard A H koopman te Gouda tot l galden of 1 dag wegens loader nooduak rgden over de klinkerstraat te Gouda met een kar beladen met brood N P P D vlecschhouwer te Oouda eveuals de vorige met een kruiwagen beladen met een mand met vleesch J B M huisvrouw van J S te Gouda evenals de vorige met een kruiwagen beladen met een zak met aardappelen J N M kuiper te Gogda evenals de vorige met een handwagen beladen met hoepels eu emmers W de M tuinier te Gouda tol 1 gnlden of 1 dag wegens rgdcn met een kruiwagen in hel PlaMsoen te Buuda V L sjouwer te Gouda evenals de vorige ü S sjouwer te Gouda tot 1 gulden of l dag wegens loepen in een grasperk van het Plantsoen te iouda C J steenhouwer te Gouda evenals de vorige E J D huisvrouw van J K tot 1 gulden of een dag wegens werpen viiu siroo in het water op de Gouwe te Gouda C S bouwman te Moordrecht tot 1 gulden of 1 dag wegens wateren tegen een boom op den Kaltens ingel te Oouda ï OSTEJE IJ Ëlsr LUST VAN BRIEVEN geadresseerd non onbekenden gedurende hel 3e kwartaal 1882 uil Gouda na r het Buitenland verzouden endoor tussohenkonisl van het Postkantoor terugte bekomen Verzonden geweeest naar DUITSCHLAND i van Nohlen Duisburg J Hebei Kempen Gouda 3 November 1882 D Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Burgerlijke Stand OEBO tliN i Nov Agnei Msru ouders F Sigmans en i E van Waiilïnin Hermanus lotiannes ouders B W T a de Pavoordt co H van der Wolf JoïiauDes oaders V JansBen en C van Leeuwen OVtRLEDBNi 1 Nov T P v n de Pavoordt 7 2 H Snel lm ONDERTKOUVVD 3 No J Schenk 26 j eu O i Bokhoon 24 j T Ockerie te Waddlnxieon 48 j en L van Vliet 48 j f IJiselsteiu 22 j en J van der Oever 26 j W Q Huaielaon 28 j en S Korier 22 j D van der Melde te Mlddelharun 22 J en M C Weilerman 24 j A don Ouden 26 j en Ukerveld 24 J Bruljlten 40 en O Langcrak 20 j J van Khyn te Waddiniveeo 45j en A 11 M Ureukcl 40 j L Lioders 21 j en C Prins 28 j ADVEBTEI ITIEI BEKËI DIIIAKIKG Lokaal NUT en VERMAAK Oosthaven te GOUDA Zondag den 5 November 1882 SLECHTS EENE EXTRA GROOTE f olks V oor stelling te geven door den Heer PHILIPPE uit BRUSSEL Koning der Gtooohelaars Natuurlijke Tooverij OPTIEK MESMEmfÊlE Banden der Turiien De Dood wordt Levend voorgesteld en Entree 35 Cts Kinderen onder geleide der familie 26 Cts Ann vang T ure einde 10 nre NB Zedelgk Iieerzaam en Nuttig zgn PHILLIPPE S Voors Uingen Hervormde Vereeiiiging ORANJE en NEDERLAND BUITENGEWONE VERGADERING met DAMES op MAANDAG 6 NOVEMBER dei avonds 8 nren in het Lokaal Ha Eiio iK bö den Heer van SANTEN Groote Optische Voorstelling Dissolvings Views Met ELECTRI8CHE en DRÜMONDSOHELICHTEPFECTEN Entree Kaarten by het Beitaar f Namena het Beatnur W 6 V GBELEN Pret Eau MenreiUeuse is het eenigate en mekerate middel wat aan de haren zjjn jengdige klear geeft geen verfstof Alleen verkrggbaar in flacons ii 1 00 bij Louis P WELTER Parfameor 193 Westhaven 193 Ëenigr Depot van THEE Hen wordt verzocht op t HilRK te letten DIT HET MaGAZUK VAN M RAVËNSWAAY ZONEN OORmCHEM Deze THEEËN worden afgele verd iu verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nonuner en jPrgs voorzien van nevenatsand Merk volgens de Wet ged poI neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART tlt Botermarkt te Gouda r sslS iHi s