Goudsche Courant, zondag 5 november 1882

Woeisdag 8 Novenbfr W N RAAIJNAAKERS Haven 17 ijn alh JN 2841 188S Dezelve zijn alleen echt welks papier van nevenstaand vignet voorzien zgn GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 UVlllU derbenoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1883 op DINSDAG 7 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 7 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H YAM DILLEN Volkomen genezing door de Bandage Régulateurvan Dr Waerseoers gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen Snelpersdmk van A Bbinkkan te Gouda MMV nnH MM JMfeiHHiInRH w Borstcaiiuuels S S W N Rnaijnwaker S i GOUDA 1 xxumtmaxmsmttmrn B zonder aanbevolea tegen hoest en verkoudheid zijn verkrygbaar by De CENTBALE VRIJZINNIGE KIESVEREENIGING in het Hoofdkiesdistrict Gouda heeft gemeend den Heer Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Candidaat te moeten stellen voor de VERKIEZING op DINSDAG 7 OVEMBER a s Zij heeft in een Strooibiljet deze candidatuur by de Kiezers aanhevolen omdat men door Mr FORTUIJN DROOGLEEVER te kiezen zgne dankbaarheid zal toonen aan onzen uitstekenden Mr PATIJN en omdat Mb FORTUIJN DROOGLEEVER als Lid van de Prov Staten van Zuid Holland toont de roehte man op de rechte plaats te zgn l ij kiezen op a s DIi SDAG en wfl bevelen den KIEZERS aan zich eerst wel h Mr PATIJN te inforraeeren of men Z E A meer dankbaar is met zgne stem uit te brengen op den Candidaat der Centrale dan op Mr P J Sl EL Wil men zich verder de moeite geven van na te gaan in welke Commissien de Candidaat der Centrale als Lid der Prov St alzoo zitting had hoe menigmaal hg aan de debatten van dat lichaam deel nam dan zal men tot verrassende ontdekkingen komen ItTa a3 cLloo ze Treixn ootsda ap VerzekeringfIIIaatschappij voor FLAlTSTEmNSM EN NÜUUEmilWISSELINS goedgekeurd bjj Koni nkujk besluit van 4 October 1881 No 25 Kantoor te Gooda b den Heer J W C van der WERF CRABETHSTRAAT 240 en bij den Heer P L HESSING Korte Tiende weg B De Directie bericht aan belanghebbenden dat de deelneming tot het sluiten van contracten 100T PLAAlSmitrANGING OF NUMMEBVERWISSELING voor de lichting 1883 is opengesteld Aan Ouders of Voogd n van lotelingen wordt beleefd in overweging gegeven alvorens eenige overeenkomst aan te gaan nauwgezet kennis te nemen van den inhoud van het Reglement der Maatschappg k De Directeur J J KERENS NB Reglementen gratis en franco aan bovenstaande kantoren hoek Gouwe en Plantsoen alhier De ondergeteekende levert alle soorten van ETIKETTEN van af 0 75 p 1000 verder ook net GESTEENDRUKT KANTOORWERK als Rekeningen Nota s Quitantiën Wissels Assignatiën Memorandums ADRES en VISITEKAARTEN tot zeer lage prgzen Uw Dv Dienaar P L WILDENBERG POTTEBAKKEEIJ Voor de leiding eener op te richten Fabriek wordt IEMAND GEZOCHT die DRAAIJEN GLAZUREN en STOKEN kan Gadingmakenden kunnen zich franco adresaeeren onder Nb 120 aan den Boekhandelaar R S SCHAANK te Groningen met opgaaf waar zj werkzaam zjn Een Fatioenlgke Juffrouw met een kindje verlangt eene VRIJE BREUKEN OEmSILEEfiEE ZAUES met HUISELÜK VERKEER bjj een eenige Joffroaw of Weduwe Adres met franco brieven onder No 7ö7 aan het Borean dezer Courant PÜlKE GROVE alsmede HAARO en SMEEKOLEN voortdurend verkrijgbaar tot de meest concurreerende prijzen in de loop dezer Maand een LA DING wachtende waarvoor gaarne Bestellingen worden ingewacht UBd Dw Dienaar A VINGERLING Firma S LAFEBEB Karnemelksloot breede zijde 483 Bestellingen worden tevens aangenomen bü Wed P HAZEBROEK Raam 222 W DE JEU Lange Tiendeweg Agenten gevraagd VOOR DEN VERKOOP VAN IHOÜSSEERËIE LIMOMDE BONBOl Brieyen franco aan de Fabriek van Mousseerende LimonadeBonbons F H van GOCH Breda J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INSTilllMENTEELË ZIIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Talryke geiuigaotiriflen van eerste Geneetkuiuligeii Op veracheideDe Teiilaonatellingen mei Meilaiilei bekroond Het door 30 jaar gerenommeerd Anatherin Mondwater aD Dr Jf POPP KK Uof Tttttdmeetter te ff eenen Radikiial generatniddel vuor ellie Tandpijn olaook voor iedere liekfe Ier Mondholte en van bet Tandvleeteb Beproefde Mondspoeling bg aanhoudende Keeliiekle 1 groote flifiob a 1 75 1 fleach a 1 20 l kleine flesoli it 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik dl Tanden blinkend it zander u Ij bescbailigeii l rya per doo ƒ 0 80 Anatheriii Tandzeep in glazen dooieg van 1 20 beproefd Tandzuiveringaniiddel De echte aromatiaobe T AlsrlDZ EE P Sm II e vau Da J G POPP ij maakt de tanden luiver wit londer liet dmail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond friich Het stuk kost 40 cis en ia toereikende voor een half jaar Taildplombeerlng pruktiseh en zekerst middel voor zelfplombeering van bolle kiezen Priji per tui 2 60 Kruidenzeep aangenaam cu best middel voor Vlekken Uiialag Zoraersproeleu en Puisten Hoofd en Buardsobilver en Korsten Huidkraukheded en alle onreinheden der bovcnhuid Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Ilof Taudmeesler POPP s Geueesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn Fabrieksmerk zgn voorzien Dépdts zijn gevestigd Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Eotterclam bg F E van Santen Kolff apotb en A Schippereijn Co blauwe porceleinwiiikel te s Hage bij J L F Suabillé apath te Ddft bg A j van Rijn Ie Schiedam bij C Malta G te Ijciilcn bg E Noordgk te Amsterdam bij F van VViiidheim Co en H H Ulolh Co apotheik te Schoonhoven bij S Wollfen Zoon te Alphi n bij L Vnrgssieau en Zoon Ie Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Sc Porton Droogisten BINNENLAND GOUDA 7 November m Ntar uil goede bron wordt bericht zal het lefgea der rails voor den stoomtram weg lusacben Oouda en Utrecht nog in deze maand beginnen In de afdeelingeu der Tweede Kamer schijnt reden Ie hebben bestaan om een ontkennend antwoord te vreezen op de vraag of de geschilderde glazen in de Groote Kerk te Oouda in goeden toestand verkeeren en ondergang niet te dochten ia De restanreeri ig vau het BaadlraiB alhier acht genoemd coliegie thans voleindigd De heer J R C Reesink te Gouda heeft met goed gevolg examen afgelegd voor L O Bij een gisteren door den Hoogen Raad gewezen arrest is verworpen 4c cassatie voorziming van A H A van R te Ouderkerk a d Usel ingesteld tegen een arrest van bet gerechtshof te s Gravenhage boadeude zijne veroordeiliig tot twee boeten van 3 wegens het hebben van twee bruggen over den Kerkvliet in strgd met bet reglement voor den polder Kromme Geer en Zgde Omtrent de overdracht van het kasteel Soettdyi en daarbij behoorende bezittingen aan Z M den Koning vernemen wij dat die overdracht is geschied tegen verzekering door Z M va eene aanzienlijke lyfreute aau H K H Prinses4laudrik der Nederlanden met het recht om het be rag daarvan zoowel In bet binnen als in liet liiii0iiland te genieten zullende e jaarrrnte ook warden uitbetaald bil een eventueel tweede fauwelgk van de Prinses Jmt a Het hoofdbestuur van hel Xoord Nederl Verbond Ier bevoiderjng van het algemeen kies en slemrecfat zal zich tot de Tweede Kamer der Staten Generaal wenden met het verzoek dat art 76 van de grondwet in dien geest worde gewgzigd dat de eensus als maatstaf van kiesbevoegdbeid uit het artikel wordt geschrapt Naar wg vernemen is de Cc mmissie van Rapporteurs omtrent de ontwerpen van wet tot regeling der nationale militie en schuitergen met haar omvangrijken arbeid reeds zoover gevorderd dat het verslag van het onderzoek in de afdeelingen der Twaede Kamer nagenoeg voltooid is De voornaamste tMk het samenstellen van het rapport der zeer uitvoerige algemeeue beschouwingeu met de antwoorden der betrokken Ministers is geheel ten einde gebracht Aan de vaststelling der onderdeelen wordt nog gearbeid De volgende vragen zgn in het afdcelingsverslag uan den Minister van Justitie voorgelegd in zake het verbod tot het bonden van een schietwedstrijd op duiven a Is het waar dat het sohietlerrein overal doorslooten of andere afsluitingen omgeven en slechtsaan één zgde die van den Hollaudschen spoorwegzichtbaar was b Is het waar dal de politie tegen den zin enhet protest van den eigenaar of gne geranohtigdeu diens terrein betreden heeft en dat zij door hetverbreken van een hek en overbruggen van een slootop het terrein gekomen is En zoo neen op welkewgze heeft zg zich dan den toegang versohaft P o Hoe is de Minister op htt denkbeeld gekomen dat de openbare orde gevaar liep en de handhaving daarvan niet anders kon geschieden dan door de gewichtige preventieve maatregelen hierboven vermeld 1 Op welke rechtsgronden kan de Minister zich beroepen voor het verbod in de Staaticouraltt van K il van den voorgenomen schietwedslrgd op duiven en oor het terhinderen daarvan Nnar de H C verneemt bestaat bg de directie van Ie Rijnspoorwrg mnnt tchappg het voornemen am al haar rollend materieel vau den zelfwerkenden Weitinghouserem te voertiea Met betrekking tot 4e bij t internationale koloniale en aitvoerhandd utaonstelling in 1883 te honden planteulentojafl4l ngen kunnen wg thans nader mededeelen dat 4 hiertoe benoemde subcommissie Maandag II i SO Oct in het Paleis voor Volksvlgt vergaderde In beginsel is in deze vergadering het volgende bepaald Er zal gebonden worde lo eene doorloopende pltnftntentoonstelUng en wel gedurende de algemeeue expositie dus van Mei tot November Voorts zalleu er wordei gehouden zes tijdelijke tentoonstellingen in elke Inaand één te beginnen omstreeks half Mei De tjjf eerste Mei Juni Juli Augustus en September ijpi voornamelgk exposities van planten bloemen en vruchten van t seizoen lie zesde October zal cent trucbtententaonstclling op groote schaal wezen Die teutooustellingen luliCD even als de sigemeene internationaal zijn Het programma voor de doorloopende tentoonstelling betrekking hebbende alleen op boomen heesters en vaste plantenciAor deu open grond is ÏQPjIoajiif i e fld IP zal zoo spoedig mogelijk uit geven worden w Nederlandschc en Fransche talen De programma s der tOftelgke tentoonstellingen zullen mede In tijds verschuieu Sieb De heer J P Hasebroek sinds 1851 predikant bg de Ned Hervormde gaffleente ie Amsterdam vierde gisteren zijn 70sten teijaardag Op letterkundig gebied heafi Haaebroek naam gemaakt In zijne jonge Jirea heeft lltj miaiit den pseudoniem Jmathan verscheiilene werken in proza en poëzie het lioht doen zien waaronder vooral zgn JFaarkeid en Droomt de aandacht heeft getrokken Hij werd den 6 Nov 1812 te Leiden gebaren en heeft aldaar ook zgne academische opleiding genoten tegelgk met zijne vrienden Beets Beynen Brill en anderen In 1836 werd hij predikant te Heilo waar zgne pastorie alras het middelpunt werd van een uitgezochten letterkundigen kring alwaar Pstgi ter Holdijk de Clercq mej Toussaint hem en zgrie zuster Elisabeth herh ldeiyk kwamen bezoeken Van Heilo werd hg in 1843 beroepen naar Breda waar hij in het huwelgk trad met mej A M J van Tets en in 1849 naar Middelburg waar hij tot 1851 bleef toen de gemeente van Amsler dam hem lol zich riep B halve door verscheidene werken van eigen fantazie heeft Hasebroek zich ook nog verdienstelijk gemaakt door de uitgave van Da Costa s Complete Dichtwerken Onlangs no schreef hy een hartelijk en waardeerend rriendenWoord ter inleiding van den herdruk van Polgieler s Het Noorden In de Zaterdag verschenen aflevering van Etgen Haard vindt men een portret van Hasebroek met een bijschrift van M A Perk Uit Amsterdam meldt men dat aan ds J P Hasebroek aldaar bg gelegenheid van zijnen 70 verjaardag door vrienden en vereerders een bedrag van ruiin ƒ 17000 is ter hand gesteld als bijdrage voor de vollooiing au de hem zoo dierbare elfde kerk daar ter stede In Onze militaire bgeenkorasten door een plattelander in de jongste aflevering van de Tijdtpiepet worden de gebeurtenissen in het kamp bg Millisen vnn lezen zomT Ier sprake g brnoht Niet ten onrechte wordt daarin den Minister van Oorlog een grief gemaakt van zijn antwoord in de Tweede Kamer ann den heer Viruly dat er geen enkele reden was om aan te nemen dat de oefeningen lo het kiimp niet naar behooreu hebben plaats gehad De schrgver die blgkbnar geheel op de hoogte vnn het gebeurde is wijst er op hoe de Minister het bevel uitvaardigde dat het 4e regiment Wj Milligcn zou kampreren onder de leiding van den chef van dat korps en hoe dien chef eensklaps builen den verantwoordelijken Minister om feitcigk het gezag wordt ontnomen Dit nu zegt de S kon de Minister uit tal van feiten weten en hij somt dan ook verscheidene feiten op In de eerste plaats hel weijageo van een kapitein van zgn compagnie Voorts de voorschriften die ballen weten van den Minister van Oorlog aan den kamp kommandant op veracliillende wgzen werden verstrekt waarbij oefeningen werden bevolen voor welke men de regimenten waarlijk niet naar een kamp behoeft te zenden Als de regimentskommandanten op eigen gezag znlke kampoefeningrn badden bevolen als thans gehouden zijn dan zou de Minister ben onbekwaam voor hun betrekking van hun commando hebben ontheven en dat was billijk geweest Zoo was er ook bevolen dat de troep in de pionierdienst zou worden geoefend maar daar k am weer op geheimzinnige wijze deze order 0p de exercitieen mauoeuvreerterreinen mogen in geen geval door of ten behoeve der artillerie ingravingen of verplaatsiogen van terrein geschieden wanneer de kampeerende artillerie gedekte stellingen moet innemen lijn die genoegzaam op de manoeuvreerterreinen aanwezig De Minister schgnt dus tegen zijn eigen vroegere meeningen in het er mede eens te zgn dat handgrepen Ig ntjes exeroeeren en inspeclien in de dure kampen nuttiger zgn dan de ware kampoefeningen Hij zegt immers dat er geen enkel reden ia om aan ie nemen dat de oefeningen aillf naar beb oren hebben plaats gehad De 8 hoopt dat de Minister van Oorlog die door zijn antwoord in de Tweede Kamer de volle verantwoordelgkheid voor degebeurlenissen in het kamp Ie Milligen op zich heeft genomen zich nader tegenover de Volksvertegenwoordiging verantwoorden zal nu de feiten al staan zij niet in de Staati eouraHt l duidelgk het tegenovergestelde van zijn beweren TfWPTfet rcsnitaat der oefeningen in het kamp in bet libht stellen De Nederlandse kunst hééft Zondagochtend een gevoelig verlies geleden door het overlijden van den beroemden marine schilder Hermanns Koekkoek Sr lid der Koninklijke Academie van beeldende kunsten enz in den ouderdom van 67 jaren H Koekkoek was de jongste der drie zonen van den Zfeschilder I H Koekkoek en werd in het jaar 1815 te Middelburg geboren Zgne stukken kenmerken zich door een natuurlijkheid van kleur en een correctheid van teekening die doen denken aan het werk van zg nen oudsten broeder den mede zoo beroemden Jaudsobapschilder B C Koekkoek Geen wonder dan ook dat zijne schilderijen zoowel in den vreemde als in ons eigen land op hoogen prijs worden gesteld Eene langdurige ongesleldheid maakte een eindeaan dit vuor de Nederlandschc kunst zoo verdienstelijke leven N c d D Een groote behoefte en een goede poging Te Kampen geeft of volgt men een uitstekend voorbeeld De raad aldaar heeft beslaten in de buitenwijken dier gemeente kosteloos landbouw onderwijs te doen geven Of zoo men liever wil onderwijs in planten dierkunde toegepast op tuin en landbouw Als een deel van het verder nog te regelen herhaliugsonderwijs kan het worden beschouwd In den heer J Bavenhorst onderwijzer aan een der openbare scholen vond men iemand die de noodige bevoegdheid bezit Aan twee scholen geeft hij dit onderricht ihaos telkens twee uren s weeks In die op het Kamper eiland treedt meer op den voorgrond wat op landbouw en veeteelt Ie Brunnepe daarentegen waar voornamelgk de groenten voor de stad gekweekt worden meer wat op tuinbouw betrekking heeft Het ondern ij in eei5tj eiioemde school vindt aanvankelgk 266 groote belangstelling dat het wordt bijgewoond door 55 leerlingen terwgl hun aantal nog slechts met hoogstens 10 groeien kan Te Brunnepe zgn voorshands nog slechts drie leei lingen doch ook daar verwacht men grooter deelneming wanneer het onderwijs er niet meer in den Woensdag namiddag luaar in avonduren zal gegeven worden Er zijn gemeenten waar men niets liever zou wenschen dan te doen evenals Kampen doch waar de vereischte onderwijskracht onlbieekt Zijn er echler