Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1882

Januari 1883 aas een Tut zegelrecht Tan 5 rents inl en ouderworpeu liju men achtte het wenschelijk dat hit publiik door meerdere belcendmalciog van de voorschriften dier wet daaraan zou worden herinnerd Die ffeuschelyltheid tal iedereen toegeveD Wij toudeu echter in overweging geven dat de Kegeering by het beliendinakeu van de voorschriften der wet van 1882 niet verruimde de betrekkelijke bepalingen der wet van 3 Oct 1843 in herinnering te brengen waardoor men ook eou kunnen weten welke quitantiéu van het zegelrecht zgn vrijgesteld Tevens heeft men in de Kamer gevraagd dat de Minister vnn Financiën zou rerklliren of hij de raeening is toegedaan dat h t bij de wet van 1882 vermindert registratierecht bij vernieuwde overdrachtvan onroerende goederen binnen het jaar ook toepasseWk is indien de eerste overdracht voor het in werking tredfn dier wet heeft plaats gehad welkeopvatting volgens de leden der Kamer aan geen redelgken twijfel onderhevig kan zyu l Opnieuw heeft de heer P Koning op Tessel een artikel in den handel gebracht hetwelk tot dusver aU geheel waardeloos werd beschouwd Een zeeplant bij de wierdrogers bekend onder den naam van darmen welke veelvuldig langs de kusten van onze Noordzee eilandcn wordt gevonden werd onlangs door den heer Koning nader onderzocht Hij droogde het gewas en ontdekte toeu dat het in velerlei opzichten de voorkeur verdiende boven het beste gemaaide zeegras De ontdekking des beeren K zal ongetwijfeld velen kustbewoners ten bate komen door hun uerk en brood te verschatfen De redacteur en secretaris van de Fransehe redactie van Amsterdams Crediet een te Amslerdani in bet Fransch en Nederlandsoh verschijnend blaadje hebbeu een minder aangename ontmoeting met de politie te Amsterdam gehad Eenige dagen geleden werd de redacteur aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam ontboden waar hem door een ambtenaar van de politie werd aangeduid dat bij Nederland onmiddellijk moest verlaten De secretaris der redactie verzette zich ernstig tegen dat bevel waarop hij door een der agenten in hechtenis werd genomen terwijl de redacteur in hechtenis werd gehouden totdal het onderzoek der politie zou zijn afgeloopen en wel zooals gezegd werd als landlooper die geen middel van bestaan heeft Na een uur dus schrijft de Ted ctie met den secretaris der redactie achter slot en grendel te hebbeu gezeten werd de redacteur met den secretaris in vrijheid gesteld onder het nietige voorwendsel dat de politie een valsch spoor gevolgd had en dat zg door een leugenachtigen brief misleid was De redactie protesteert teti sterkste tegen zulke handelingen der politie Zgn de zaken gebeurd zooals de redactie beweert d tn heeft zij volmaakt gelyk met haar protest Uet meeste molkvee schrijft men aau de L Cl is naar den stal gehaald omdat de opbrengst verminderde Met het binnenhalen van het andere vee zal ook niet lang meer gewacht worden want het weiland voofal dat laag gelegen is lijdt bij de vele nattigheid onder de hoeven van het vee en het gras geraakt op De boer behoeft het echter dit jaar niet uit te stellen omdat zijn voorraad hooi onvoldoende zon zijn om tot het voorjaar te kunnen blgveu voederen Al kwam de lente wat laat aan tamelijk goed gewonnen hooi is nergens gebrek en over het algemeen heeft de landman een gunstig jaar gehad Met de groenten uit de moezerij geraakt het nu van lieverlede gedaan Appelen en peren zyn er niet veel gtplukt zooals van een zoo stormachtigeu zomer kon verwacht worden Uil Veur is een eer goed gewas van andijvie verzonden en de bloemkool slaagde overal naar weusch De andere koolsoorten zgu ook voldoende Schiet Nederland Ie kort door de ziekte in de opbrengst van den aardappel uit den vreemde wordt de voorraad aangevuld en daardoor gebrek voorkomen De laatste bloemen verdwgnen van het veld en in de meeste kassen van de kweekerijeu werd reeds vroeg gestookt niet omdat de weersgesteldheid zoo koud was maar omdat er geen dag droogte in de lucht bestond Deter dagen werden door de politie te Overschie een man en eene rroBW in verzekerde bewaring g nomen dfe volgeus hun zeggen besloten hadden een romantischen dood te sterven Hiertoe hadden tQ M rookende brandstof geworpen en s F e lekkiiig gelalen en waren beiden daar voor RSaa liggen om door verstikking een einde aan hun leven te maken De toestand was chler van dien aard dat zij zich vermoedelijk voor den rechter zullen moeten verantwoorden wegens brandstichting Zaterdag rijn beiden gcvankelijk naar Rotterdam vervoerd nadat de man nog eerst eene poging had beproefd om door ophanging zich van het leven te ontdoen Omtrent den Nedtriandscheu reiziger Schuver in Afrika worden berichten medegedeeld ioor den reiiacteur van Petermauu s Mitlheiluogen die een brief van hem ontving gedateerd Faraaka 12 Juli 1882 De heer Schuver vertrok in het laatst van Maart uit Fadasi en ging zoodra zijne gezondheid het veroorloofde van Faranka op een ontdekkingslocht uit door de streek tusschen den Blauwen Nijl de Abyssiuische grens en de Opper Dinder Deze reis duurde niet minder dan 50 dagen De reiziger drong op zgu tocht oostwaarts tot Mont Keinien door ging do Kisin of Bolasa langs tot haar samenvloeiing met den Blauwen Ngl en bereikte de hoofdtakken van de Dindcr Op een hoogen berg drie dagreizen van Faraaka ontdekte hij de Sieneijo s een gelen ö stam wier taal van die der naburige negersluinm verschilt Schuver beweert voorts dat Gessi en Mateuoc in strgd met hunne verklaringen nooit verder dan Fadosi kwamen Een vroegeren brief van den reiziger met een kaart schijnt in handen der opstandelingen in Soed in gevallen te zijn Met het oog op dien opstand is men eenigszins ongerust over het lut van an lere Europeanen aan den Boven Nijl Van dr Emin Bey heeft men sedert zijn vertrek uit Kartlioum in Maart 11 niets vernomen en van dr Junker en kapt Ciisati ontving raen het laatste bericht in December 11 Onlangs is te Philadelphia een tentoonslelling van katten gehouden waarbg een ingenieuse Yankee op de gedachte kwam een katleacoi ceri te geven Der vcreeniging tot bescherming van dieren gelukte het het plan niet Ie doen doorgaan In de middeneeuiieu waren zulke katten en in het algemeen dlerenconcerten zeer in zwang Dat was de zoöpho nie 1 Natuurlijk werd de muziek alleen verneembaar doordien men de dieren pijuigdc Het loon der kunst zegt men wel eens is een traan hier was een traan de kunst zelve Een der merkwaardigste concerten van deze feoort werd in 1549 op Hemelvaartsdag te Brussel gegeven Twintig katten en tien biggen deden dienst als instrumenten terwijl een gedresseerde beer als musicus fungeerde De katten eu biggen zaten in hokken hunne staarten staken door openingen achter in het hok en waren door snaren verbonden met de toets van efln soort reuzenpiano waarop de beer speelrle Elkèn keer dat deze zijn klauw op een toels legde begon een dier te sctireeuwen en het gejank dui rde ia den regel nog al Ung daar de beer niet heel vtug in de vingers was De muziek had dan ook lioe fraai ze was iets gerekts Onze obnsul generanl e Melbourne schrijft in zijn jongste jaarverslag over de Australische vleeschverzendingen In mijn vorig verslag maafcte ik melding van den bevredigenden uitslag van de proefzeuding bevrozeu vleesoh met het schip Stralileven Tegelijkertyd werd de methode beschreven naar welke het vleesch bevrozen en verscheept werd en werd van eene nieuwe zending bevrozen vleesch per stoomschip Proloi melding gemaakt De uilkomst dezer zending heeft evenwel niet aan de verwachtingen beantwoord en het schapenvleesch werd gemiddeld tegen 6 d per pond en het osseuvleesch tegen 3 j 4 P f e Londen verkocht De slagers in Londen klaagden over ultdrogiug eu dat het vleesch niet geheel en al zuiver was hetgeen toegeschreven weril aan de overhaaste wijze van bevriezen en ontdooien Die bewering werd echter door velen betwist en scheen dan ook meerendeels ongegrond te zijn Zij was eveuwel iu zooverre van nut dat de aandacht der Amiralian Frozen Meal Comfany alhier gevestigd werd op de methode zelve van bevriezen en ontdooien en dat besloten £ rd door verschillende proefnemingen tot de beste methode te geraken De kosten van bevric en zijn j d per pond en de vracht bedraagt 2 j d per pond De vracht ia zeer hoog en men hoopt door het gebruik van snelvarende zeilschepen in de plaats van stoomschepen de vracht op bevroren vleesch aanmerkelgk te verlagen Nieuw Zuid Wallis aangemoedigd door de eerste welgelukte proefnemingen schonk zijn volle aandacht aan deze zoo belanarijke zaak en nl spoedig werd eene maatschappij opgericht onder den naam van de Orange Meat Slaughtering Compamj die zich tot taak stelde den uitvoer van bevroren vleesch op groote schaal te ondernemen Orange is een gehucht op een afstand van bijna 200 mijlen vau Sydney en in verbinding met den Great Ifeatern Railway die door belangrijke dreven als een slaiii zich om de Blue Mountain hienkronkelt De Freezing EitaUiKhment is gelegen 2 mijlen van Orange aan den oever van de Gorling Creek welke ontspringt in de Canublas en nog nimmer droog is geweest Tot I het bevriezen der lucht wor lt Giffard s dry air machine gebruikt en wel met zulk een bevredigenden uitslag dat nog vgf dezer machines te Londen besteld zijn Met de vergroote gebouwen zullen deze maehines de maatschappij in staat stellen jaarlijks een half millioen schapen of 50 000 ossen te bevriezen Eene drukking van 40 pond stoom in de mschine geeft 60 omwentelingen in de minuut verbruikende 21 410 kubieke voelen lueht De maatschappij koopt geen vee of schapen maar bepaalt hare werkzaamheden voor rekening der squatters tot hel slachten bevriezen eu afleveren van het vletsch binnen eene haven De schapen van de Meritio ioori geven 56 pond le ossen tik 800 pond zuiver vleesch Zoodra het vleesch in den vereisohlen toestand zich bevindt wordt hel vervoerd naar de freezing chamber waarin het langzamerhand bevroren wordt toldal het even hard is als een plank In dien toestand wordt hel verpakt in zeildoek voorzien van de merken brands der betrokken squatters De regeering in overeenstemniing met eene met de maatschappij aaugigane ovtreenkomst heeft een zijspoor aangelegd dat naar de werkplaatsen voert en voorziet haar desverkiezende vau de best ingerichte freezing care ten einde het vleesch in behoorlijken toestand te kunnen afleveren aan de daartoe opzeltelgk gebouwde zolderschuiten ligther die het vleesch aan boord der sloomschepen brengen alwaar hel onmiddellijk in de Jretzing chamber geplaatst wordt Het bevriezen van het vleesch heeft aanteiniag gfgeveu lot het bevriezen van viich en den 31 Maart 1881 verscheen in de Melbournsche dagbladen eene annonce dat Engelsche visch in bevroren staat bij inschrijving zou verkocht worden 2680 pond visch werden spoedig verkocht de zalm voor 6 tarbot en schol voor 6 iloalera Hfd liaddockt voor 4 per pond Eeuigen tgd daarna werd eene aanzienlijke hoeveelheid tot eene waarde vau £ 3000 grif verkocht en een ieder moe l Engelsche visch op zijne tafel hebben Bet duurde evenwel niet lang of van vele kanten werd de aanmerking gemaakt dat de visch drooir en in vele gevallen smakeloos as Tc oordeelen naar den uilslag der tweede publieke veiling schenen deze aanmerkingen volkomen gegrond geweest Ir zijn althans weinig vétA verkocht en veel werd opgehquden De vraag of die smakeloosheid niet toe Ie schrijven zou zijn aan de agze van ontdooiing crd nalnurlijk rrnatig besproken Moet het in koud warm of heet water of el in zout water geschieden of tnoet de visch zooals in Canada gebruikelijk is 24 uren lang in het water liggen voordat hij gekookt of gebakken wordt Hel einde van al die besprekingen was dat de Frozen Meat Export Company aldaar veriocht werd de zaak nauwkeurig te onderzoeken Intusschen breit meu de zendingen van bevroren visch gestaakt Van daar werd behalve vleesch ild in bevroren statt verzonden en de twee oudste zonen van den Prios van Wallis zonden aan hunne koninklgke ouders in bevroren toestand per stoomschip Cuzco de door hm tijdens hun verbigf in Zuid Ausiralië geschoten hazen en kangaroos Boter en vruchten tgu reeds met goeden uitslag naar Engeland verzonden geworden en de freezing procet zal zonder twijfel eene industrie ontwikkelen waarvan men de schoonste verwachtingen mag koesteren Bg deze gelegenheid wensch ik nog aan Ie stippen dat druiven en appelen in de freezing chamber gepluolst in den besten slaat in Ccylon werden afgeleverd Die vruchten waren verpakt in zuiver zaagsel Naar Londen heeft men eene proefneming gedaan van vruchten die verpakt waren in kdrkstof corkdutt Bij de hitte der keerkr ngsgewesteu zou het gebruik van de druif voor de gezondheid zoowel van den Europeaan als den inboorling van hoogst weldadigen invloed zijn Een gezelschap dwergen uit Berign doet tegenwoordig eene kunsireis door Duitsohlaiid on toor neelvoorstelllngen te geven Ongeveer drie jaar geleden barlden zich drie dwergen vereeenigd met het plan om hun traditioneel beroep dat van lachverwekkers op het tooneel die wereld in het klein uit te oefenen Overal waar zg als komieken optraden maakten zij grootrn opgang Het waren Jeau Piccolo Jean Petit en Ris Jozi die zich nu bghet erne dan bij het andere dikwgis zeer middelmatige gezelschap aansloten Beter zgn er op dit punt de zeven dwergen aan tor die geeiie andere hulp behoe en en gezamenlijk stukken opvoeren want uu verkeert de toeschouwer in de illusie dat hg zich in de sprookjeswereld bevindt of in hel rgk der Pygmaeën waarvan Herodotus wist ie verhalen Het laat zich bc irijpen dat de impreuatio de heer Sicgbert Martin moeite gehad heeft zijn troep bij elkaar te brengen Het plan daartoe ontstond in Juli I8S1 toen de heer Martin kennis maakte met de toen vijftienjarige Ida Mahr en in haar een buitengewoon ilramatisch en muzikaal talent onldektr Hij hield haar voor een kindje vau een jaar of drie en werd eerst door haar vader op de hoogte gebracht Daar deze in behoeftige omstandigheden verkeerde was hij licht over te halen zgn dochtertje aan den heer Martin toe te vertrouwen die zich met hare verdere opleiding belastten wilde De leermeester werd verblijd door een verrassenden uitslag en nu besloot hij een gezelschap van even kleine personen bijeen te zoeken wat hem in een tijd van vgflicn maanden gelukte Te Leipzig in het Carolatheater begonnen zij hunne opvoer ngen en van daitr trokken zi naar het Residenz theater te Berlijn De leden van het gezelschap zijn nog jong de oudste Johunn Woltf telt 35 jaar en de jongste Frauz Eberi is zeventien evenals Ida Miihr de hoofdpersoon der onderucineng Bij haar sluit zich zeer goed aan Selriia Górner eene achitienjarige jonge dauir met een lief uiterlijk en gord gevormde geslidtr De naain Górner is slechts een theaternaain zij die hem draagt is verwant iinn de beroemde kunstenanrsfamilie Devrient Toeu Selina acht jaar was kreeg zij v iii Emil Devrient de door hem relf overgeschreven rol van Suzette in Kotzebue s Ko de Heritn von Maleaherbet ten geschenke als eene vingerwijzing voor haar later beroep Haiir talent bestaat voornamelijk in het voorstellen van dames uil liooge knngen Ma Maiir is veelzijdiger zij speelt de grootmoeder a Kecepl gegen Schieiegermütter de suubreile in Bengaliiche Tiger den kleermaker in Lumpacimgabundui De 17jarige Franz Eiierl speelt ook vrouwenrollen ale Marianne in het eerslKeuoerodc stuk Ebert is de kleinste van het gezelschap slechts 80 palm lang VVadsen is 110 palm lang Anton Hubler 105 ei de lengte der jonge meisjes bedraag 94 en 95 duim lUuttrirte Zeilung Bulteiilaiidsclr Overzlebt De bern dslaging iu het Briische Lagerhuis over de wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voortfiezet maar levert in de la ilste ilagen weinig belangrgks op Men weet dat het Huis het amendement let heeren Gibbon om de cloture met Iweeileiden der aanwezige stemmen uit ie spreken verwierp en zich feitelijk vereenigde met de zienswijze van den heer Gladstone sluiting van het debat bij lenvoudige meerderheid Men is nu nog aan het beraadslagen over lal van andere amendementen welke wnarschgnlijk eveneens verworpen zullen worden Niettemin schüiit de oppositie deu strijd niel Ie willen opgeveii lsir Stafford Northcote zou namelijk voornemens zgu na afhatideliug van al de amendementen op de quaettie iu haar geheel terug te komen en het Huis Ie verzoeken elk voorstel vau cloture te lerwerpeu Deze haidnekkige tegenstand zal echter vermoedelijk geen ander gevolg hebben dan het uiteengaan van het Huis nuodeloos te vertragen De overwiiiniiig v o hel kabinet wordt nagenoeg zeki r geacht 1 1 het I agerhuis werd Maandag door sir Charles Dilke de verklaring afgelegd dat tusschen Eugelaud en Frankrijk een vriei dschappelijke gedachteuwisteling over de Egyptische aangelegenheden gevoerd uord maar hg deu aatd der besprekingen thans nog niet kou mededeeleu Lord Dufferin is zooals de telegraaf ous reeds bericht heeft Ie Alexaiidrié aangekomen Volgens den correspondent van den Standard moet onder de lagere klassen der bevolking algemeen de dwaze meening heenchen dat hij komt om Tewlik alt Khedive te vervaugeo In oiflcieele kringen te Caïro betpeart men eenige reactie legen Engeland die door de Porte wordt aangewakkerd Aan den heer Broailley werd o 0 vrge toegang geweigerd lot de gevangenen die hg als getuigen a défkarge in Arnbi s proces weiischte Ie doen optreden De eerste ban der reserve heeft Egypte verlaten om naar Engeland terug Ie koeren De eerste ontmoeting tuttohen de partijen in den Pruisisohen landdag welk zittingen deu 14 dezer maand worden geopend zal plaats hebben bg de verkiezing van den president en de beide vioe presidenteu De beide groote partgen de oontervatieven en de clericalen nemen voor zich deu presider tszetel en de plaats van eersten vice president in beslag lerwgl waarsohgnigk aan de nationaalliberalen de Iweede vice presideutsplaat zal worden aangeboden Naar de sterkte hunner partg is dit een aanbod dat de nationaal liberalen met fatsoen kunden aannemen doch verleden jaar hebben zij het geweigerd wijl zg zich met meer of minder recht beschouwden ais de vertegenwoordigers der uansche liberale partg Na deze laalste verkiezing kunnen zij dit nioeilgk meer zeggen en als zij uit trols op hun verleden do derde plaats afwgzen zullen zij een ander voorwendsel moeten zoeken De gedachtenwisseliug tusschen de Oostenrijksche en Italiaaiische rrgeeringcn over hel bezoek dat keizer Frans Juzef koning Humbirt iioir steeds schuldig is hebben nog geen resultaat opgeleverd De moeilijkheid schijnt te liggen in de plaats waar de oslenrijkèche vorst ontvangen moet worden De Italiaaiische regeering wenscht den gast Ie Rome te ontvangen terwijl keizer Frans Jozef niet te Rome kan komen Z Hider ook den Paus een bezoek te brengen Wanneer hij echter ook den Paus gaat bezoeken komt hij in eene vreemde verhouding tot den ko üig van Italië Ofschoon fie goede verstandhouding tusschen de beide rijken er niets door heeft geleden schijnen toch iie onderhandelingen over deze quarstie voorloopig te zijn afgebroken Het nieuwe I aliaansche wetboek van Koophandel zal i Jan a s in werking treden De Russische Minister van Onderwys Deljanoff ia bij deu Keizer in ongenade gevallen en men noemt Tolstoi thans met Binnenlandsche Zaken belast als zijn opvolger in Tolstois plaats zou komen Dondukutf Korsakoff De brandstichtingen en andere gcweldd idighedeii in de Oostzee provincies worden toege solireven aau Nihilisten Nog steeds heerschl onzekerheid of de vrede tusschen Peru en Chili werkelijk gesloten is Iu dp Buenot Jyre Standard laii 28 September las men dat de langdurige en bloedige oorlog eindelijk ten einde was gebracht Tus8ch i de Ciiili che regeering en den president vatt Prru huren gevangene Garcia Calfleron zou een traciaat gesloten zijn op deze voorwaarden Peru betaidt 40 millioen pond sterling oorlogsteri oediiig en st iat twee pnivincién af aan Chili Deze staat gcefl voor loopende uilgaven een voorschot van O millioen dollars aan Peru en plaats gedurende een jaar ten garnizoen in Lima Indien Pierola de vroegere dictator van Pern uit Parijs morbt overko iien om eene kans op herziening zijner macht te wagen zouden de Chillers hem dadelijk gevangen nemen Indien dit bericht waarheid lievai zou gelukkig deze treurige oorlog tusschen Iwee naburige republieken weder tot de geschiidenis behooren maar wij kunnen er nog geen slaat op maken daar een later bericht vim eene courant uit Hio Janeiro meldt dat Peru de voorwaarden niet wil aannemen en dat Chili eigert ze te vetzachlen ING EZONDEN Nederlaiiilsche MxatscbappU ter bevordering vau Mjverheiil MUSBUM VAN KUNSi NUVERHElD TE UaAKLEH OWLOVING VAN PREMIËN 1882 1883 Overeenkomstig het besluil van den Roail van Bestuur worden de volgende preinién uitgeloofd A Jan Ziltertmeden Meeitert of Gezellen in Nederland gevatigd VOOR EEN VOOBWEÏP IN ZILVER tol huiselijk gebruik bestemd Ier waarde van hoogstens ƒ 100 b V een kandelaar een lepel en vork mes heft trekpoi suikervans melkkan suikerstrooier zoulvat peperbus enz mits de bewerking beantwoorde aan de eischen van zuiveren sfijl en in het algemeen het kenmerk drage van een streven naar reredeling van onze vaderlaudsche Kunstnijverheid B f oor Meubelmaker Mee ter of Gezellen in Nederland geveitigd HOUTSKIJWÏRK Een deurpaneel in renaissanoe stijl van noten of eikenhout met profilering en ornemenlale versiering Ingeval hel paneel sbchts een gedeelte van de deur uitmaakt moet de leekrning van het geheel er bggevoegd worden C üittluitend voor Nederlandiche Dame BORDUURWERK Een geborduurde stoelbekleeding rug en zitting eigen ontwerp uitmuntende door siertgkheid van teekening en liarmouie van kleuren BEPALINGEN De premiën zullen bestaan in Zilveren eu Bronzen Medailles De ingezonden stukken blijven ook bij bektooning eigendom van de inzenders De beoordeeling is opgedragen aan k Commissie van het Museum Van de ingezonden voorwerpen z d eene tentoonstelling worden gehouden in een der lokalen van het Museum tijdens de jatrigksche nigeraeene vergadering van den Raad van Bestuur in do Maand Mei 1883 Inzending met gesloten naainbriefjes vóór I Mei 1883 aan het Museum van Kunstnijverheid op het Paviljoen te Haarlem De C0 HMISSIE A C KRUSEMAN Voorsitter S J Giaafvau LIMBURG STIRÜM Ondervoorzitter Penningmeester Haarlem Ed COLINET October 82 J F VV CONR AD Prof A PIERSON O SMISSAERT F VV V 111 EEDEN Secrelari Voor Gouda en Omstreken zgn alle nadere inlichtingen te bekomen bij het Bestuur van hel hier gevestigd Departement der Ned Maatsnliappij van Ngverheirl H VV G KONIN i Secrelari WAARSCHÜWII G BüRGEMEKSTEU rn WETHOUDERS van Gouda Gezien de ferordening op de PTijken en het doen van aangifte tol het bijhouden der Bevolking Regi teri Herinneren belanghebbenden dut volgeus die Verordening IEDER die naar eene andere woning binnen de Gemeente VERHUIST daarvan zoodra mogelijk altijd binnen DRIE dagen aangifte moet doen bij de betrokken WIJK lEESrERS en ter Plaatselijke Secretarie Bureau an Bevolking en de HOOFDEN der huisgezinnen abinede afzonderlijk wonende personen gelijke aangifte beh uren te doen wanneer zij DIENSTBODEN of andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening allé eigenaren van geltoutcen of besloten erven verplicht zijn te zorgen voor eene behoorlijke NUM VIERING hunner panden welke nummering eveneens aiott geschieden op AFSCHüTTINGEN bij verbouiving of verliraniering urwijl zij mede gehouden zijn om binnen CHT dogen na eene tplitsiuf of vereeniging hunner perceelen daarvan ter Plaatselijke Secretarie kennis te geven opdat de vereischie wijziging iu de huisnummers kunne worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing Ier voorkoming van VERVOIXJING en BESTRAFFING overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 9 N jvember 1882 Borgeineestrr en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER JKARETBERICHTEN Gouda 9 November 1882 De graanmarkt van heden was vrij onbeteekeuend Puike Zeeuwsche Tarwe bracht ƒ 10 50 ü ƒ 11 25 Polder en afwijke de 9 50 li ƒ 10 25 Geringe soort daar benedeti Rogge in de besie soort iets vaster ƒ 6 75 i ƒ 7 25 Gerst ƒ 5 25 a ƒ fi Haver ligte ƒ 3 60 a ƒ 75 zware ƒ 4 25 a ƒ 4 60 Erwten en booiien alUen voor eonsnmptte Uennepziad ƒ 10 7 a ƒ II De veein irki met goeden aanvoer alle soorteuf werden tot hoo e prgzen ving verkocht vette varkens van 24 a 29 cl varkens voor Londen van 21 a 23 CIS per half kilo magere varkens en biggen Iraag biggen ƒ 0 90 ü ƒ l lü per week de handel in schapen iets trager Aangevoerd 77 partijen kaas handel tra tg eerste qu liteil ƒ 30 a ƒ 32 tweede qualiteit ƒ 2fl a ƒ 29 Nüordhollandsche ƒ 33 a ƒ 34 Goeboler ƒ 1 50 i ƒ 1 60 VVelbüler ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlilke Stand GKBORB V 7 Vov Egiiliu Johanne ouden T Jaake en M Loarier Marliaa oiiJers J van Maaren en S KleijW Johanaes ouders C Scheakel eo tan den Heuvel 8 rDclin Gerarda oudets J C van der Kieijaeo J Glbboo PEHl MVD 7 Nov T Bron eo J M K Solienk H den Hertog en A Sael S rl van der Kraats en J M de Bas J Uitteiilwjgaard eii N de Borst C vau Vliet en M VV KraaornTeld C van l rooS en A van Vaureii C van Ton erloo eo F Aglerhoret adve9Tenti£ n SIJBRAND HBNÜKIK van dkh KKAATS Weduwnaar van Johanna Wilbilmina Jansbn EN JOHANNA MAGUALBNA de BAS Die hunnen welmeeuendeu dank betuigen voor de vele blgken van vriendschap bjj hun Huweiyk ondervonden Gouda 8 Nov 1882 Overleden Tweeling 4 Nov CORNELIS MABIÜS 9 MABIUS CORNELIS geboien 20 Oct 82 J KROMHOUT J KROMHOUTBoNNBUR Oouda 9 Nov 1882 Eenige hennügeving