Goudsche Courant, zondag 12 november 1882

geolal punten op die zg bjj het snoeien bijsonder asobercelt ten einde daarbij de verkeerde behandeling tegen Ie gaan waardoor gewoonlijk de boomen tot de raeeat wauslnlti e figuren vervormd en geheel van hunne heerlijke takkenkronen beroofd en dikwijls kol en wanrdelooa gemaakt Worden Woordelijk luidt de zinsnede waarin de Tweede Kamer hare afkeuring uitspreekt over den minister van huitrnlandsche zaken die zich een voordeeltje van f 2000 uit s lands kas toekende ala volgt Voorts wensohte men opheldering of het gerucht waarheid bevatte dat de Minisier aanvankelijk bij een door hem zelven gecontrasigneerd besluit zichzei ven als voormalig gezant te Berlijn mede een toelage had toegekend Ook al ware het desbetreffend besluit later weer ingetrokken zou het niettemin ecu zeer betreurenswaardig blijk zgn van gebrek aan kiesohheid bij en hoog Staatsambtenaar Naar t Dbl wil weten zou de Regeering voornemens zijn deze misbruiken loe te lichten met een gedetailleerden staat van de vbijslagen op tractemedten uit voorschotten bg al de verschillende Departementen en Hooge Collegiën sinds jaren Wanneer onder die precedenten waarop de minister zich denkt te beroepen meerdere gevallen voorkomen dat iemand zich zelven bevoordeelt dan nu dan bigft de handelwijze van den minister toch even onkiesch R N Toen de antirevolutionaire candidatuur te Gouda aanbevalen moest worden wist deS ait aar ternauwersood woorden te vinden om het financiéele genie tan den heer Godin de Beaufort op te vgzelen Die man dus heette het voor de broederen die man zal niet zooals de andere leden van de club met amendementen komen aanzetten maar hij zal u zeggen ziet zoo moet het financieel beheer worden omgezet en dan kuunen wjj er komen En uitdrukkelijk werd er nog op gewezen dat een zoo groot financieel talent vooral noodig was voor de aanstaande zitting die vooral op financieel gebied van beteekenis zal moeten zijn Wij die nooit van daden of geschriften van beteekenis op politiek financiéel gebied van den antirevolutionairen candidaat hadden vernomen waren over de ontdekking van den antirevolutionairen hervormer van ons financiewezen verbaasd en spitsten DUS voor het geval hg zou gekozen worden reeds op zijn eerale optreden bij het begrootingsdebat Daar d Staatabegrootiug eerst over een paar weken aan de orde komt en niet noemenswaard verschilt van vorige begrootingen meenden wij dat het voor een genialen fiuanciëeleu hervormer niet moeilgk zou zgn om zich voor een krachtig optreden voor te bereiden Gewoonlijk toch hebben de mannen van goede financiéele studiën de Staalsbegrootiugen en daarmede samenhangende zaken uitstekend bestudeerd en ook de thans voorgestelde begrooting zal wel reeds door hen nauwkeurig bekeken zijn Maar ziet daar komt de Standaard onze hoog gespannen verwachting den bodem inslaan Niet meer denkende aan hetgeen zü den dag vdór de verkiezing schreef schrijft ze thans Niet Ie begrootiug van 83 maar bij die van 84 moet blijken wat we aan de Beaufort ala financier hebben Hem nu reeds dien eisch te stellen nu hij in een gereed zijnde begrooling komt ware onredelijk Eu dat was nu de werkkracht waarvan de broederen in de club geroepen hebbeu I De hervormer vau ons financiewezen O Armzaliite bluf en kleine houding Vad Alles moet antirevolutionair gemaakt worden lot zelfs de krankzinnigengestichten Eigen krankzinnigen toe Ie vertrouwen aao de gestichten der ongeloovigeu hoe goed die overigens ook wezen mogen vindt de Standaard zoo verschrikkelgk dat zg het oprichten van een antirevolutionair krankzinnigengesticht tianbeveelt De kusten zijn ontzettend schrijft zij maar onder de Christenmannen zijn er ook onttelirnd rgkeu Aan de Vrije tjivnersileit zal er dan zeker nnlirevolutionaire psychiatrie geleerd worden Men weet de geneeaheeren staan nu eenmaal bg de autirevointionaire drijrera in een alecht blaadje En hoe zouden die geneeaheeren van den tegenwoordigen tijd met hunne moderne wetenschap dan goede krankzinnigenartsen kannen zijn Willen de hh dr Kuyper c a iets in het beloui van het kraukziunigenwezen doen dan zouden wij hun een beleren en goedkooperen raad kunnen geven nl om minder aanleiding te geven lot de ni idia religioaa welke zielsziekte in de verhondingicijfers van de oorzaken der krankzinnigheid helaas en maar al te groote beteekenia beeft f ad In ket Indisch Genoolachap te a Hoge werd dezer dagen door den heer C E van Keateren eene hoogat belangrijke voordracht gehouden over Indie s acluerlen toeslanil waarin hij betoogde dat de welvaart afneemt de inlander gedrukt bigfl onder belaatingen en diensten en verarmt en dat het ernstig streven moet zijn van allen die het met Indie en Neder land wel meeuen de bronnen van volkswelvaart te ontwikkelen en veiligheid eu gezondheid op Java krachtig te bevorderen Zijne welsprekende rede lokte een vrij langdurig debat uit doch in hoofdzaak stemde men van versohillenile zijden met zijn indrukken in Zooals men weet wordt de vermeerdering van werkzaamheden die de invoering van de postspaarbank voor de poetbeamblen meebrengt door het Kgk extra beloond Zoo ia aan den brievengaarder te Oudehoorn voor zijne bemoeiingen met de postspaarbank over 1881 een bedrog toegekend van 9 cent Het in Sept 1881 aanbestede Internaat ten behoeve der Rgkslandbouwkchool nadert thans ijuvoltooiing Aan het voornemen echter om het gebouw met 1 Oct jl in gebruik te stellen heeft men geengevolg gegeven Het tegenwoordige Internaat kon men niet langer missen voor les en leerlokalen land bouwlaboratorium enz ongetwijfeld zal dus het nieuwe gebouw ttaugenomett door Joh van Oroenendaal te Loosduinen voor ruim ƒ 44 000 zoo apoedig mogelijk worden betrokken Het nieuwe gebouw is een sieraad voor Wsgeuingen Roiteolandseh Overzicht Donderdag is de Fransche Kamer weder bijeengekomen en begroet met een lange ministerieele verklaring die naar men zegt een goeden indruk gemaakt beeft Waarachg nlijk zal men het kabinet vooreerat maar laten leven zgn grootate krachi is de onmogelijkheid om in de gegeven omstandigheden een meer levensvatbaar ministerie te krijgen De bttdgetcommissie kwam dezer dagen bijeen om den minister van financiën den heei Tirard te hooren over de nieuwe begrooting welke bü de Wetgevende Macht zal ingediend worden Men zal zich herinneren dot de Minister het ontwerp van zijn voorganger voor zooveel de gewone ontvangsten en uitgaven betreft heeft overgenomen doch eenige niet onbelangrijke veranderingen wenschl in de wgze waarop de heer Léon Say het evenwicht op het budget dacht te verzekeren zonder tot buitengewone middelen de toevlucht te nemen De heer Tirard heeft zijne plannen nader voor de commissie ontwikkeld Hij ziet af van de vervroegde storting der Orieans Spoorwegmaatschappij aan den Staat zooals de heer Léon Say die had voorgesteld Tot dekking van de daardoor uitvallende 358 idKlIioen brengt de heer Tirard onder de ontvangsten toor het dienstjaar 1883 eene som van 86 miliioen uit terugbetaliugcn welke de Spoorwegmaatachappijen reeds hebben gedaan of tot 1 Mei 1884 nog zullen doen Hg meent voort dat van de kredieten Voor het dienstjaar 1882 op 31 December a s een overschot zol blijven vun 169 miliioen t welk op den dienst van 1883 kan overgebracht worden De dan nog te kort komende 14 miliioen wil hg ijnden uit het overschot op de consolideeriiig der vlottende schuld Daardoor zou het evenwicht bereikt worden zander dnt op de overeenkomst met de Orleans Spoorwegmantschappij een beroep behoeft gedaan te orden Eene der belangrijklie commissién welke nog aan het werk zijn is die voor de nieuwe rechterlijke organisatie Buiten deze die een paar leden verloor eu moet wordeu aangevuld is er nog eene andere commiaaie welke moet uitwerken boe er gevolg te geven ia aan het besluit in het voorjaar door de kamer genomen dat de rechterlijke ambtenaren moeten wqfden verkozen De heer Lepere rapporteur van deze commissie heeft een wetsontwerp gereedgemaakt van meer dan 100 artikelen vairvan de boofdbepaliugen de volgende zijn Om vrederechter te worden moet men zgn Franschman 30 jaren oud en bij examen toegelaten lol de uitoefening der rechtspraktijk Men moet zich met deze drie jaren hebben bezig gehouden of ijf jnren gediend hebbeo als procureur notaris of griffier of wel zes jaren lul geweest rijn van een deparlemeulsof arrondissementsraad Vrederechters worilen gekozen voor zes jaren en zgn na afloop vau hun termgn herkiesbaar De verkiezing geschiedt door een bij algemeen stemrecht nan te wijzen kiescollege De leden der rechtbanken van eersie instantie worden op ongeveer dezelfde wijze gekozen de hoven van appel worden opgeheven terwijl de appels door eene andere rechtbank worden berecht Hel Hof vuil cuasalie wordt gekozen door een kieskollege van leden der beide kamers Verkiesbaar zijn enkel zü die 40 jaren oud zijn en dvocaot nchter of professor in de recliten zijn geweest Geen rechter kan lid wezen eener rijks provinciale of gemeenttvertegenwoordigiijg Er ia veel gewaogda in dal begrip van verkiezing der rechters die ten slotte toch menschen blijven eu gevoelig voor kiezersgunst als hunne belrekking hun dienen moet om in hun levensonderhoud te voorzien Of dit ontwerp echter in behandeling zal komen is nog onzeker Buiten de cunitniesie is ook de regeeriug lan het werk en zal de miuisler van justitie met een ontwerp voor den dag komen Als men aan dit ministerie althans wat tijd van leven loot Jaagt men het spoedig weg dan blijft behalve veel anders ook de begrooling liggen eiï zal men het aanstaande jaar voor de eerste maandea dousième s moeten aanvragen In het Engelsohe Lagerhuis werden weder lastige vragen betreffende Egypte gedaan Gladstone antwoordde dan ook heel voorziohligj zoo o a over de alof uiet opheffing van de finauoiéele controle in Egypte De opheffing ia zoo goed els zeker maar Gladstone kon dat nalaurlyk niet zeggen Op het Mayor diner beeft de premier een speech gehouden over Ierland waarin hij zich gunstig uitliet over den toestand van Ierland en ongeveer verklaarde dat het ran de Ieren zelf loa afhangen om nog meer concessies te krijgen Hetzelfde had hg den vorigen dag ook in het Lageihnii verklaard gij verlangt Het geschil tusschen rurkQe en QriekenUnd over de grensregeling it voorgoed uit de wereld Op 9 dezer is volgens eene depêche uit Athene bet protocol door de vertegenwoordigers van Griekenland en Turkge geteekend Met de ontruiming zal morgen een begin gemaakt worden De verkiezingen voor de leden van het Congres en de plaatselgke vertegenwoordigingen zijn in de Vereenigde Staten ten voordeele van de democratische partg uitgevallen zoodat deze niet alleen in den Senaat maar ook in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid zal hebben De republikeinscke partg zal dus eindelgk van ket gezag afstand moeten doen men verwacht dat de verandering allereerst zal blijken in de handelspolitiek en de dagen van het protectionisme geteld lijn INO BZONDBN Eenige Dames hier ter stede hebben het voornemen opgevat een Weldadigheids lolerg daar te stellen ten voordeele vau eenige Weduwen rgkelgk met kinderen gezegend ten einde hun de zorgen voor den aanstaanden winter eenigtzius te verzachten Zg zijn zoo vnj hiermede een beroep te doen op de bekende liefdadigheid hunner stadgenooteu beleefd verzoekende bun in deze onderneming elwillend te willen steuueu door het toezenden van eenige Voorwerpen dienende om het aantal prijzea te helpen zanm te nellen Toezendingen gelieve men Ie bezorgen en loten zgu verkrijgbaar è 60 oenis het lot bij Mejufr C van den Burg Waalttraal TOOIsTEDBUj Het zou ons uiet verwonderen dal racer dan een toeschouwer Donderdagavond na afloop der voorstelling van DE Kamtiad bg zichzelf de opmerking had gemaakt is dit nu dat beroemde stuk waarvan zooveel ophef is gemaakt Men verwachtte iets uitstekends zooals zelden aanschouwd werd en verliet nu min of meer onvoldaan den schouwburg Die teleurstelling is verklaarbaar al is zij niet gerechtvaardigd want het stuk heeft ontegeufe rlijk groote verdiensten die het een eereplaats doen innemen ouder de stukken van den ttfgenwoordigen tijd Het is arm aan scènes op hel effect berekend bet mist een ipaunende intrigue en te vergeefs zoekt men daarin figuren die op de lachspieren werken maar daarentegen bezit het wat iels meer waard is dan dat alles schoone karakter teekei ing eu meer dan één keurig geschetst tooneeltje dat reeds op zichzelf een beschouwing ten volle waard zou zijn Het is nirt te ontkennen dat hier en daar zekere matheid heerscht doch de billijkheid riacht dat wij dit niet geheel op rekening stellen van do sohrgvers niaor meer wgten aan hel spel iler actrice die de voornaamste vrouwenrol in honden had Wij gelooven nl dat de indruk van het stuk op den toeschouwer nog teer veel zou gewonnen hebbeu als de rol van Lou se Jean s dochter met meer gloed en innigheid ware weergegeven Het spel vau rnej Jeanne de Groot werd jammer genoeg I niet ge enmerkt door licn eenvoudigen en natuurlijken loon welke dat der meeile andere leden der Rollerd ofd vBii het Neitrlandick Tomeel too aunlrekkelgk muokt Het gevolg daarvan was dat de meest schoone passages uit haar rol niet lot hun recht kwamen en niet den verelschteu indruk maakten Niettegenstaande dal leverde de voorstelling nog zooveel schoons op uit een oogpunt van tooneelspeelkunst dal een woord van erkentelijkheid voor het geschonken kunstgenot uiet achterwege mag blgven Allereersl aan de heeren Haspels die de gtbr Bantzau voorstelden op een ogze die hun kanit naarstolent opnieuw helder aan het licht deed komen Hunne vertolking van dat oneenige broedsipaar was treffend schoon en de beroemde scène waar Jean ter wille van zgn stervend kind zijn Irotsch eigenzinnig koofd buigt en tot Jacquet gaat die hem eerst ofwget doch weldra met één gebaar tot binnenlreden uitnoodt kwam ten volle tot haar recht De heer Rosier Faaaaen had eveneena uitatekende oogenblikken o a in het tweede bedrijf bij de vervulling van Florence moeielijke taak jm vader en dochter elkander a wenschen mede te deelen In het vierde bedrijf voldeed hg ons minder en zijn spel miste daar de uoodige kracht en uitdrukking De heer Lemmens deed zich alt Oeorges van een gunstige zijde kennen alhoewel deze nctenr die van juiste opvatting en veel nauwkeurigheid blijk gaf vooral op natuurlijk spelen zich met ijver moet toeleggen De overige medc tpelers kweten zich eveneens verdienstelijk van hunne taak Na de pauze werd nog gegeven het door mr J N vnn Hnll vertaalde of liever bewerkte Fransdhe blijspel NiCHTJï s Roham dat aan hen die ook in een nastukje ieU ouders verlangen dan flauwe grappen zeker uitstekend voldaan heeft Het is een geestig geschreven slukje dat recht levendig en aardig gespeeld werd door den beer Jan C de Vbs en mej C V Eijken Meelden wij eenige dagen geleden te mogen voorspellen dat deze vooratelling rijk zou zijn aan kunstgenot het it zoo mogen zgn wij k regen een proeve vaa tooneelspeelkunst die ons een zeer aangenomen avond bezorgde LIJST VAN BRIEVEN geadresteerd aan onbekenden gedurende de Isie helft der maand October 1882 uit Gouda verzonden en door tusschen komst van het Postkantoor terug te bekomen J VoB Gorinohem Wed van der Beek Haaatrechi C van Vliet Woerden H R Roellink Uit Woddioxveen H de Groot Rotterdam BRIEFKAARTEN A Hollander Amsterdani Gouda 10 November 1882 De Directeur van het Poatkantoèf te Gouda SIMONS RECLAME Ondert ifèbruik eene nnitelooze of knoeimiddela in uw httiahouden mnar gebruik het zuivere HopBitter Het geeft aan grijsaards en kronken de kracht der jeugd weder Neem er de proef van Wij weten dat het Hop Biiter het krachtdadigste en meest voedende middel is Kantongerecht te louda Terechtzitting van Woensdag 8 Noiember 1882 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Amblenaor van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEX te Rotterdam VEROORDEELD wegens het in kennelijken staat van dronkenschap zich op den openbaren weg Ie Gouda bevinden Bartholomeus Stevens 42 jaar sjouwer te Gouda tot 2 boeten van 15 of 12 dagen George Hendrik de Vries Robbé 32 jaar zouder beroep te Gouda tot 2 boeten van f 10 of i dogen Tennis Nicoluas Reebeen 32 jaar icbilder en slager te Gouda tol 2 boeten van 16 of 12 dagen Pieter Snel 46 jaar aloker te Gouda tot ƒ 3 of 2 dogen Arie Ment 80 jaar louwalager te Gouda lot 3 of 2 dagen Aiitonie Kerrebgn 19 jonr sigarenmaker te Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen AuionittS Boch 62 jour kleedermakei te Gouda tot 3 of 2 dagen Cornelis Lafeber 66 jaar sleeper to Gouda tot ƒ 8 of 2 dagen Hendrik Ningelen 60 joar pnrapluiemaker te Gouda tot ƒ 1 of doï Cornelis Kooij 30 jua schoenmaker te Gouda tol ƒ 1 i f l l r Karel Holsteiii 23 jniir zonder beroep te Gouda lot 1 uf l dagj Adrianns van Vliel 38 jaar fobrieksnrbeider te Gouda tol ƒ 1 of 1 dug Johnnues Tnijloo 20 jaar schipper Ie Gouda tol 1 of 1 dag Jacobus Straver 26 jaar sigarenmaker te Gouda lot ƒ 1 of I dag Gerardus Neef 43 jaar sjouwer Ie Gouda tot 1 of 1 dag Jan Schotel 24 jaar kunsllakker te Gouda tot 1 of 1 dag Paulua Johannes Boom 46 jnor sigarenmaker Ie Gouda tot 1 of 1 dog Jacob Kleiweg 44 junr touwslager Ie Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Adriaiius de Kroon 31 jaar koopman in rantten te Gouda tot 1 of 1 dag Isank Anionic van Leeuwen 31 jaar arbeider te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Joseph Salomon Levi Cats 34 jaar koopman te Gouda tot f 0 5Ü of 1 dag De laatste is daarenboven veroordeeld tot ƒ 1 of 1 dag wegens laten losloopen van zijn hond op den openbaren weg Ie Gouda des nachts Voorts werd VEROORDEELD Karel Vruchten 45 jaar koopman te Gouda tot eene boete van ƒ 5 60 of 2 dagen wegens maken van nachtgerucht te Gouda verstorende de rust der inwoners KEXXISGEf IJMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR 8CHAD3 OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 StaalMad no 96 Brengen ter algeraeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlogen van het Beatnur vau den Polder Slein om vergunning tot bet oprichten van een Stoomgemaal op het perceel gelegen Ie Reeuwyk kadaster Sectie I No 2388 Dat op Woensdag den 22 Nbvember 1882 dn voormiddags ten 10 ure op het Raadhuis der gemeente Reeuwgk gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in ie brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie dezer Gemeente van de ter rake ingekomen Schrifturen kan warden kennis genomen Gouda den 10 November 1882 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Geboorteen Sterftestatistiek der gemeente GOUOA October 1882 Oeboeen 36 Jongens en 30 Meiajea totaal 66 OVEÏLEDEN beneden l jaar 12 M 19 V totaal 31 van 1 5 6 4 9 ft 5 14 II V 14 20 f 20 50 3 i i 7 60 66 4 1 2 6 6S 80 2 l 3 boven 80 i 1 27 M 31 V totaal 68 Burgerlllke Stand KEBOREN 8 Nov Otcrtrau Adrians oudrn P tan Laijpes en H den Onde O GererduA Cornelis ondrrs O A Itik en W J vsn den l rg 10 Gersrdul Curnelii onder D Weeber en P 6 Lakermsni OVERLIDE N 9 Nor H 1 Blok Sm W C kromhoot 20 d R Nienwenbuilen Sm 10 i Kiboiiw 8 w ONÜERTROl 10 No C A V ngl 23 J en A StecB 23 j ADVERTENTIÊN DINSDAG 14 NOVEMBER hopen onze geliefde Oadera ADUIANUS SNELLEMAN KN CORNELIA BROUWERS hunne VUFXIOJ A BIG E ECHTVEBEENIGING te vieren Hunne dankbare Kinderen en Be huwdkioderen Gouda 12 Nov 1882 Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden by ons 25 JARIG HUWELIJKb FEEST betuigen wg onzen harteljjken dank J DONGBLMANS Gouda A E DONGELMANS 10 November 1882 Sandman DIEGENEN vt clke bg de laatste COMEDIE in abuis een verkeerde PARAPLUIB heeft gekregen tuit de Garde Robe No 46 wordt beleefd veraccht die te komen ruilen in de Sociëteit ONS GENOEGEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Haaiitrecht brengen by deze ter algemeene kennis dat de Inschrflvingsbilletten voor de GELDLEENINGEK groot ƒ 19000 en ƒ 2000 voor of op MAANDAG den 20 tvn NOVEMBER a s ter Secretarie der Gemeente moeten ingeleverd zgn i Burgemeester en Wethouders voornoemd D A DUPPER AzN Burgemeetttr T J DBN HARTOG L SeereUxrit COMMISSARISSEN voor de BEREIDING en UIT DEELING van SOEP te Gouda lokaal Proveniershnis hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te geven dat zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de Igsten ter inteekening van Soepkaarten voor n aanstaanden Winter Zg nemen de vrgheid de deelname daartoe bgzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding van eene der nuttigste inrichtingen alhier Namens Commissarissen voornoemd W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter H G HOEPHAMER Secretaris Gouda 11 November 1882 AAiXBESTEDllNG REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier zullen op MAANDAG den 13 NOVEMBER a s des avonds ten 8 t ure ter Kamer van Regenten aanbesteden de Levering van Kmidenierswaren en eenis e Levensmiddelen voor het jaar 1883 De Voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 9 November af voor gegadigden ter lezing in het Gaathnie alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrgvings billetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwgl belanghebbenden bg de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd kunnen t enwoor dig zgn Regenten voornoemd I F M TEMMINCK Pre C C KNAAP Secrt Gouda 4 November 1882 POTTEBAKKEHIJ Voor de leiding eener op te richten Fabriek wordt IEMAND GEZOCHT die DRAAIJEN GLAZUREN en STOKEN kan Gadingmakenden kunnen zich franco adres eeren onder No 120 aan den BoekhandelaarR S SCHAANK te Groningen met opgaafwaar zij werkzaam zgn Jj Fr 1000 Eene l oogst gewichtige uitvinding heeft de ScheiMatójDoctor LEFRIES gedaan Dezelve fen E steroogen Tinttuur welke 1 dagen zonder Ie geringste pgo ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwgdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hg een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prijs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwgzing Fl 1 Te verkrggen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LEFRIES Rotterdam 44 WESTZEEDIJK 44