Goudsche Courant, zondag 12 november 1882

Woensdag 15 November N 3844 188S GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentiön kan gescliiedeD tot Mn uur élfts namiddags van den dag der uitgave alsmede HAARD en SMEEKOLEN voortdurend verkryghaar tot de meest concurreerendeprijten in de loop dezer Maand een LADINGwachtende waarvoor gaarne Beatellingeü worden ingewacht UEd Dw Dienaar A VINGERLING Firma S LAFEBER Kamemelksloot breede zgde 483 Bestellingen worden tevens aangenomen bg Wed P HAZEBROEK Raam 222 W Dg JEU Lange Tiendeweg cv F STROEVE voorheen TXTedL C SCIIOTJT X31T Heeft de eer zijn geachte clientèle te berichten de OPEIMIIVG zijarD er St 3 TLcol aas E talagre op 15 Nov aanstaande M4GAZUN iD TAPIJTEN GOEDIJNSTOPFEN en BEEAITGEESAETIEELEK B de JONG Behanger Gouwe C No 200 ZUIVERE FRANSCHE WIJ EN De bekende BORDEAUX ii 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefllessch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prilscouranten gratis en trance Van alle merken zijn proefllesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellen s Boonekamp Elizter Het Depot der eclite Singer Machines de beste en meest gezochte yA A IMA CHIN JE der wereld FABRIKAAT der SINGER MAATSCHAPPÜ te New York bevindt zich te GOUDA uitsluitend t22 23 HOOGSTRAAT 22 23 Ltïïsöi ffl M i pirc g t E Ï S WS MachineH op proef en gratis onderricht Degelijke garantie Gemakkelijke betalingsconditiën van af f i per week aan desverkiezenden Hooge Korting voor contante betaling m m m Ir Het GENERAAL CORRESPONDENTIE KANTOOR te Amsterdam vraagt voor Noord Amerika en wel hoofdzakelijk voor de Staten Jowa lllinoia Michigan New Jeraey en Ohio een aantal diverse Werken Handwerkslieden tegm hoog loon Het vervoer geschiedt kosteloos tot op de plaats van bestemming Het vervoer zal plaats hebben begin Maart 1883 Billjjke administratiekosten zonder vooruitbetaling De betaling der passagekosten alsmede de administratiekosten moet geschieden in één termijn op 1 November 1883 met bjjbetaling van Zes procent voor interest De gehgenheid tot ittechrijving bestaat tot 30 December a a Alle verlangde inlichtingen worden op aanvraag kosteloos veretrekt Postzegel a 10 cents voor antwoord PUlKE GROVE Ontyang Betaalkantoor L Droogfleever Fortuijn Rotterdam stand der Depo sitorente Opvraagbaar na één maand 3 o twee maanden 4 drie 47 zes 4Vj twaalf 5 7 De rente wordt bjj vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusscheukomst van den heer Mn J FORTUIJN DR006LEEVER Advocaat te Gopda r Snelpersdruk van A Bsinkhan te Gonda Op nieuw Ontvangeen eene groote sorteering TAFEL DESSEET en Voor snij messen ZAK SCHEER BROOD en BESCHUITMESSËN Nagel Borduur enandere Scharen alles uit de beroemde Fabriek van FRIEDE HERDER Abr sohn te Solingen B A VERZIJL Korte Tiendeweg Hoek Markt C T e O XIDTS Notaris te Pijnacker zal bj veiling en afslag 27 NOVEMBER en 4 DECEMBER 1882 s voorm Elf ure in het Raadhuis te Pijnaeker in het openbaar VER KOOPBN Twee BouwmanswoniDgeD waarvan één aan de Oude Leede en één aan den Vlielandschen weg met 20 Hectaren uitmuntend WHILAND alles te Pijnacker benevens twee WOONHUIZEN te Pijnacker Breeder bg biljetten en inlichtingen geven de Notarissen de GIDTS voornoemd en SCHAGEN VAN LEEUWEN en VERSCHOOR te Delft O eënlf ASSIERSKAiNTOOR hSr wordt GEVRAAGD om dadelijk in dienst te treden Een Jonpienscli geschikt voor ligt Kantoorwerk en Boodschappen Adres onder No 769 aan het Bnreau dezer Courant Adresl3oek van Qouda Jaargang 1883 Zij die wijzigingen verlangen in den Jaargang 1883 van bovengenoemd ADRESBOEK gelieven daarvan opgave te doen vóór 1 DECEMBER e k aan 1 G B VAN GOOR ZONEN Uitgevers Kleiweg E 91 Vi BOüWUAmiALEN VOORRADIG eene flinke partg Cement en Mozaiektegels FABBIEKS PBIJZTiN HOLDER BAKKER BLEEKERSSINGEL GOUDA o in verschillende kleuren voor Gan fl gen Stoepen Trottoirs enz q W N RAAIJMAARERS Versch voorhanden BOTERLETTERS Sausjjzen Broodjes KONINOINNEBUOOD Appelbollen KATTENTONGEH Kleiu e ebak enz CHÜCOLAAD Pralines a la crème en au liqueur Poeder Tabletten Flikfes Koekjes voor Melkchocolaad Cacao en Tegen hoest en verkoudheid de reeds zoo gunstig bekende B0RSTCARAMEL8 De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesctiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND aOLTDA 14 November 1S 2 GutereD ia alhier oierleden de hor A L Wieckert commisMria van f olitie die gedurende f ernilaeu Igd dete beirckkiug iii onie gemeente bekleedde ISeu onier tadgenooten outviug dezer dagro een brief uit Spanje looala ook vroeger wei eeua cldert outraugeu werd Daarin war4t medegedeeld dat iu de nabgheid dezer gemeente een groote achat begraven ligt die door den brieracbrijvcr wegena bg zondere omalandigbedcn niet kun worden opgegraven en een deel iraarran onieu atadgenout wordt toegetegd mita hg vooraf een tekere aam orerzendi waarna de plnalaaauwgziug lal olgen Onuoodig te leggen dat onze atadgeuoot zich wel wachten zal aan het verzoek te loldoen doch men moet veronderaiellei dat er rome menacbeu worden gevonden die aaii zulke briefen geloof ajaan audera zou men toch niet telkena opnieuw vau dergelgke pogingen om iemand geld uit den lak te kloppen booren Da M van Uiunen predikant bg de Cbriatelgk Gereformeerde Gemeente te Utrecht beeft vodr het op bero uitgebrachte beroep naar de gemeente te Gouda bedankt Gialerenavond ia een begin vau brand ontataan by den diatillateur A L Aeibeit op de Gouwe alhier Door apoedige hulp ia het gevaar in den aanvang gealuii De tweede kamer zou giateren namiddag ten 1 uur de behandeling der Indiache begrooting aanvangen Daar echter ten 2 ure er nog niet een voldoend aantal leden aanwezig waa 4J werd na voorlezing van de namen der aanwangen de zitting verdaagd tot heden ten 1 1 ore Ook te lionden heeft zich eene oommiaaie zamengeateld uit invloedrijke mannen gereatigd ter bevordering van de Britache belangen met betrekking tot de Amalerdamaobe internationale tenlooiiatelling De roornaamate Britache bezittingen en koloniën hebben zich reeda de noodige ruimte verzekerd o a BritaobIudie 10000 Nieuw Zuid Walea SOOO Victoria 3000 voel Mauritiua en Cejrlon onbepaalde ruimte Jamaica de koloniën vau Britach Guyana en Natal en Canada wenacben eveneena in te zenden Hoewel omtrent het reglement voor de internationale jury op de koloninle tentoouatelling te Amalerdam op dit oogenblik nog overleg tusaoheu de Kegeeriug en bet comité van uitvoering aanbangig ia kan nu reeda worden medegedeeld dat de aauwgziug van een belangrgk deel der jury leden en vau deu preaident door de Nederlandache Begeering zal geachieden De kolonel buitengewoon adjudaut dea Iconinga kommandant der dd acbutterjj van a Gravenhage heeft te rekenen op deu 31 December a a het muziekcorpa der ecbutterij ontbonden eu aan den heer C j Becht ala kapelmeeater eervol ontalag verleend Met 1 Januari 1883 ia benoemd tot kapelmeeater bg botengenoemde aohutlery de heer D M H Bolten aan wiet ia opgedragen een nieuw muzitkoorpa zamen te aieli i Naar men veneeml ia in eene Vrgdag gehoaden vergadering der oommiaait voor de opricbtiBC van een berinueriugateekeu op t graf van 28 der omgekomene bij t vergaan t n den monitor Adder op de begraufplaala Ie NieWuiliep bealoten een eecroadig graflaeken te atick hetwelk de namen van al de omgekomenea bij dit fanip zal vermelden De uitvoering daarvan ia opdragen aan den ateenbouwer SÏmoii te Utreofat De onthulling van i graiteekeu zal plaaia hebben Op S Juli 1883 jnilt een jaar nadat de ramp heeft 4a ta geliad De üoramiaaie ter vooibenidiag van hei eeuwfeeat der Maaiaehappg tot Nut van t Algemeen vergaderde giatereu Ie iMardaia Zq ia aameugeateld uit de heereu H Bnwnan A Koena H de Veer van het hoo Ubcatuur J C Boot Jok van der Soheer H IJbcghfen CsiO miane naar artikel 41 der et ea j P Goedhart W Th van Oriethayzen en i W van Hoogalraten van de departementen Dordrecht Botlerdam eu Jüdam De Miuiater van Koloniën verklaart ia de memorie van antwoord zgner begrooting dat bg de conversieqoaealie hoopt af te doen oodra de lodiache regeering geadviaeerd zal hebben nopena haar toegezonden aobema eeuer verordening Uitvoerig beantwoordende de nota De Caaembroot over Aljeh proteaieert de Miaialer tegen de aanneming voor waarheid van hetgeen ontevredenen over den toeatand in Atjeh opdiaaohen ie eu betoogt hij dat de vgaudelgke benden reeda viS Sr de invoering van hel civiel bealuur beatondeo dat hun opaporiog en vervolging onder militair régime ook aleohta zelden gewenachte uitkomalen opleverde dat het civiel beatuur de hulp der legermacht ruim heeft ingeroepen dat de toestand van Atjeh in den loop van 18S2 wel ongnualiger is geworden maar tengevolge van tgdetgke buitengewone inspanning van onze tegenatandera waartegeu onzerzgda krachtige maatregelen mét goed gevolg genomen zijn maar die een veel minder ematig karakter hadden dan de gelgkaoortige aanvallen voor de verovering der 22ale en 26ate moekima Sedert geruimen tijd ia er tuaacken de vrienden der Christelijke aohool onderling veel atrgds over de beteekenis die de bg bel moet hebben voor de aobolen welke naar dien bgbel genoemd warden De aanleiding waa de meening veronderatellenderwga uilgeaproken door een Haagachen onderwijzer dat een deel van den inhouil dea bgbela ala mythe in plaata van ala hiatorie mag beschouwd worden Hiertegen kwam vooral de Staiii op Onfeilbaar zoo heette het waa en moeat de heilige aohrift bigren van Geneaia 1 1 tot Openbaring 22 21 Een vergadering van Cbriateluke onderwgzera Ie Leeuwarden verklaarde Onfeilbaar en dua hiatoriach vertrouwbaai Nu echter wyat bet FolkiUad het orgaan van nVolkaonderwga er op dat de heer H Pieraon te Zetten iu eene brochure getiteld De bgbel op de aobolen met den bijbel verzekert dat daarmede niela gewonnen en nirta bereikt ia Immera de eigenachsp van onfeilbaarheid wordt den bijbel toegekend door veraohillende echakeeringeii onder beu die zich orthodox noemen maar die ouder ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Wzonderljke Nommers VIJF CENTEN deze eigenschap lang niet hetzelfde veralaan t Meeat rechta een groep naar welker opvatting zelfa de heer Kuyper eeu ketter is voor haar ia de uitgave van Pieter ICeur een eind van alle tegenapreking Dan volgen Kuyper en de zjjnen zij meenen dat de achrift letterlijk van God ia ingegeven maar dal dit alleen geldt vau deu Hebreeuwacheii en deu Griekachen bjtbel bg het overschrijven waarvan gin den loop der tgden buten zgn lugealopen zoodat zij slechta zeker kunnen zijn Goda woord te bezitten zooals HgzeÜ dit door de pen van zgn dienaren heeft Talen te boek stellen wanneer het der theologie gelukt den zuiveren oudsten tekat te herstellen Links degenen welker woordvoerder prof van Oosterzee waa die aan letterlgke ingeving niet gelooven maar van oordeel zijn dat de acbrift alechts in rnim reu zin Gods woord moet genoemd worden Ter uiterste linkenjjde eindetgk een groep die ook wel apreekt van God s ifoord n van ingeving maar iu geheel anderen nn Awr a WMoit dat de schrift vaak niet anders bedoelt dan gewijde poëzie te geven zoodat men niet mag beweren dat alles lelterlgk zoo gebeurd zou zgu als er geschreven slaat Ofachoon de heer Pieraoa er van wetenaehappelgk atandpuut tegen opkomt dat meu aan die veraohillende opvattingen ééne beleekenia toeaehrijve ia hg er niet tegen het woord onfeilbaar ala gemeenschappelijke leus te aanvaarden mita men het maar niet bezigt ala taal der wetenschap Paedagogiach zoo aobrijft hij den Bgbel beschouwend heb ik genoeg aan de formule ik buig voor den bgbel ala Goda woord en ik laat mü door dien bgbel gezeggen Het FUkMad komt tegen deze zienawijze op die het zegt niet te begrijpeu Toen indertijd verteld werd dat enkele partieuliereu in Indië wel eens iu ernst de vraag hadden gesteld of het v or Indië niet beter zou zijn ala het onder Ëiigelach brstuur was werd die uiting tsrechl acherp afgekeurd ook in de Tweede Kamer Doch hoe acherp moet nn wel niet het oordeel luiden over hetgeen in het Voorloopig Verslag over de begroeting voor Waterstaat enz wordt gelezen Bg de geringe activiteit der Regeering om onze ugverheid te gemoet te konen zal ons naar het oordeel van éen der leden slechta de keuze overblijven tusaohen verhooging van inkomende rechten ter beacherming der nationale nijverheid of opneming ia het Duitache lolverboud welke door velen onzer induatrieeleu verlangd wordt umdat zü daardoor een vsel grooter déboucfaé zouden verkrijgen Groote woorden maar naar nij hopen althans zooder nadenken iu de afdeelingen uitgesproken Doch dergelgke groote woorden raag geen hd van de Nederlandache volksverteKcnwaordiging uitapreken Beter ware het geweeat als de Commiasie van Rapporteurs deze opmerking met zoovele andere had achterwege gelaten doch nu rg openbaar gemaakt ia mag zg niet zonder proleet in de openbare beraadalaging blijven Men kan dan teveua te weten komen wie dat éene lid is dat de selfatandigheidvan oua land wil opofferen Het zou goed zgnala dat oordeel eena terdege werd doorgehaald endan wait dit lou het eifect verhoogen dooreeu ultraproiectioniatisch lid der Kamer bijv daa heer Bahimann i