Goudsche Courant, woensdag 15 november 1882

mjfii Pi iii iu Zondag 19 mvember 1882 ST inCOLAASFEEST Bg dezen gelegenheid Elegant geëtaileerd in Gouden en Zilveren Werken alsmed eenS extra SCHOONE KEUZE Juweelen en Horologfiën uitmuntend geschikt Toor St INICOLAAS CADEAÜX Reparatien worden ten spoedigste bewerkstelligd J van dé PAVOÜRDT DUBBELE BÜDRT GOUDA Op Woensdag den ZZ Nov xal in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoeg en Een Voorstelling worden gegeven DOOK HET R0TTERDAM8GH T00NEEL6EZEL8CHAP Directeur WILLEM van ZÓIJLEN Op te voeren Bartelnian s Jijden Tooneelspel in 5 bedrjJTen Bartelman Willem tan Zuijlen Aanvang half Acht ire HH Leden Damea en Kinderen f 0 66 NietrLeden f 0 99 Plaatsen te bespreken Dinsdag 21 Nov van 7 10 en op den dag der uitvoering Tan 10 3 ure a 10 Ct per plaats DILETTAITTEirCLÏÏB te GOUDA TWEEDE TOOIELVOORSTELLIM IlSr 1882 Op Woensdag 29 November 1882 Een eerste Liefde Tooneelspel in 3 bedrgTen door J Hoek DAARNA DE HERCULES Elnchtspel ifc één bedrgf naar den 8 Hoogduitschen druk bewerkt door Leonard ClINA JAFAN EN JATA directe aanvoeren in alle prezen Java en Preanger Koffie in het groot en klein in alle Terpakkingen zoo gewoon als luxe Opnieuw ontvangen epOCOLAAD Tan de Fabriek Ph SUCHARD Neuchatel Nieuw ontTangen CHOCOLAAD uit de beroemde Fabriek Tan F MARQUIS Passage des Panoramas te Paris Kistjes Pouchon 1 en 2 Kilo origineele sluiting en fijne Chineesche THEÉKISTJES enandere VOORWERPEN zeer geschikt Toor St rVicolaas Cadeaux CEB EAMFHÏÏIZEN HoflSvsranciers Ontvang Betaalkantoor L Drpogpleever Fortuijii jRotterdam stand der J epositorente Opvraagbaar na één maand S j ot twee maanden 4 o drie 47 zes 47 twaalf 5 7o De rente wordt b vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomat van den heer Me J FORTüIJN DROOGLEEVER AdTocaat te Gouda VËRK00PHÜI8 De ondergeteekende heeft de eef te berichten dat de St NICOLAAS ÉTALAGE Tan af MAANDAG 20 NOVEMBER zal gereed zijn De ruime keuze in de fijnste NOUVEAUTÉS Tan GALANTERIËN enz Teroorlpoft hem zjjn geëerde clientèle tot een bezoek zgner Étalage uit te noodigen Ph J van der STOK TTvTed BOElLS Cr s £S HOOGSTRAAT Heeft de eer hare geachte Clientèle de ONTVANGST te berichten van een RUIME COLLECTIE der NIEUWSTE ARTIKELEN tot zeer BILLIJKE PRIJZEN OPENING der ÉTALAGE 16 I IOV aanstaande J H KIEBËRT Markt A 156 Gouda BERICHT dat bjj hem vervaardigd worden MMCflETPOOPEN MET PORTRET mmu zeer geschikt voor Sist NICOLAAS CADEAÜ ersoh hande Adresl3pek van Cfouda 2TE Jaargang 1883 KSi ZT S Zg die wjizigin en Terlangen in den Jaargang 1883 van bowngenoemd ADRESBOEK gelicTea d arfan opgare te doen vóór 1 DECEMBER e k san G B VAN GOOR ZONEN uitgevers Kleiweg E 91 C VAN VLIET 154 MARKT 154 Versch Toorhanden Koninginne en Princessebrood BOTERLETTERSy KATTENTONGEN Roomhoorns KLEIN GEBAK enz v Depot Tan BENSDORP S ZuiTcre Gezondheids Cacao Poeder in verschillende prgzen KOST en nrwoiTOrG Bij de Wed F KOÜWENBERG Peperstraat K No 92 bestaat gelegenheid voot KOST en INWONING voorHEERBN ook met afzonderlflke Kamer Eau Merveilleuse is het eeniffste en xekerste mlddei wat aan de haren zjjn jeugdige kleur geeft geen verfstof Alleen verkrygbaar in flacons 1 00 bij Louis P WELTER Parfumeur 193 Westhaven 193 Snelpersdruk van A Beinkman te Gonda E ï J TT 11 Buitenlandscli Overzielit De Pmniobe kamer aelte he debat o cr de be rooting van eeredienst voort in denzeifden geest ais WIJ io ons vorig nummer mededeelden De derde afdeeliog wanrorer de einditemming waa uitgeateld erd met groote meerderheid aangenomen In de vierde afdeeling alelde de begroolingscommistie bg den po l roor de dienstdoende geestelijken voor dat de regeeriog gerecbtigd zou ign om als het haar noodig roorlcomt de traktementen dier faeercn in te tnkken Tegen eene bestrijding rau bisschop Preppel verdedigde de heer Pallières deze bepaling herinnerende aan den pastoor van Angers die op het feest van 14 Juli tareigerde de vlag van de kerk Ie doea vapperen Zulk een reriet legen htt gezag zal ik onderdrukken zeide de minister overtuigd dat eene straf op de beurs toegepast ouk een pastoor in den regel zeer onwelkom ia Had hij zelf verklaarde hg de eer de m aw te dragen dun zou hg de ataatsiiistellicgen niet aanranden En I tt hg minister is zal hg de priesters die de wet schenden en de bisschoppen ilie oproerige mandementen uilvanrdigen naar den correctioneelen rechter verwijzen Blgf dan bg dien rechter zeide de bisschop Freppel en Tergenorg n er mede zonder traktementen in te trekken Maar het hielp niet De bepaling werd aangenomen met rene wijziging van den heer Paul Bert waardoor een onderscheid werd gemaakt lusschen de Tolgens het concordaat verschuldigde traktemeuteu en die waarover de regeering de vrge beschikking heeft Oferigens werden de voorstellen der begrootingscommissie loo ver men met de begrootiug kwam aangenomen Omirent de zending van den nieuwbcnoeradeu Pransoheu gezant bg ons Hof leest meq iu de Ibrf Bimu het vulgoude Onze nieuwe gevolmachtigde Minister te s Oravenhagr de heer Louis Legrand ia in het bgzonder belast om met de Nederlandsche regeering Ie onderhajndrlen over het sluiten van ern handelsverdrag Tot heden hebben de voorloopige besprekingen lot geen goed einde geleid Maar de Nederlandsche handel lijdt zoodanig door de toepassing van het Algemeen Tariif op de invoerrechten in Prankrgk dat het Kabinet van den Haag bet grootste rerlangen langenkoestert om tot ovcrcenslemming te geraken Van haar kant is de Fransche regeering bereid om met welwillendheid alle voorstellen te onderzoeken die haar aannemelgk zouden toeschgnen Bij dezen staat van zaken zal men wel binnenkort een gelegenheid vau transactie en overeenstemming vinden De Pransche bladen komen meer en meer op tegen de zuohl welke zich in Engeland openbaart om Frankrijk van zijne vroegere overwegende stelling in Egypte uil Ie sluiten Le Tempt zegt Prankrgk en Éngi land staan in eene werkelgk onaangename verhonding tot kander Engeland vcrgele niet dat het de kans loopt om voorgoed een land van zich te vervreemden waarmede hel sedert zoo vele jaren In de beste verstandhouding slond Wg erkennen dat het rolkomeu vrg is in het zoeken zgner bondgencoten Het kan vrgelgk de voorkeur geven aan de goedwilligheid van Ilalié boven die van Frankryk of de derde wSrden iu een Oos rnrgksch Puilsch verband of eindelijk zich volkomen afzonderen Haar het mag lioh niet vleien dat innige betrekkingen met Prankrgk kunnen bigven bestaan wanneer het bl jk geeft zoo weinig prgs op onze vrienilschnp te stellen Wij zgn niet hoovaardig en erkennen dat Prankrgk tjjdelgk heeft opgehouden een btsfissende stem iu Europa te voeren Maar vooral de Eagelaohe regeering behoort zich af le vragen of deze toestand niet voorbijgaande ia en of het wel in tgn belang zou zgn een onoverkomelgkcn hinderpaal lusachen beide Sinten op te werpen Blgkens een Beuter a telegram uil diro zou hel geschil tossohen de rommissie van onderzoek in zake Arabi o s en de reohlsgeleerde raaililiedeu der beschuldigden fcitelgk uit den neg zijn geruimd Daarentegen verneemt de Daüy Netel uit Cairo dal men aldaar naar aanleiding van de door het reohlsgeding ontstane morielgkheden voor eene ministerieele crisis boduohl is In den grond der zaak schynl men dus nog niet vrel verder le komen Aan de Timft wordt uit Cairo gemeld dot de raming over het finanoiërle jaar een tekort van 120 00J pd St aantoont in plaats van het verwachte overschot van 282 900 pd tt Tevens verneemt de Standaard dal Engeland met Rothschild onderhandelt over den aankoop van ds Egyptische domeinen De heer Gladstone hieft eene korte verklaring aangaande Egyptische zaken afgelegd Het bezettingsleger zal 12 000 man bedragen en zoo kort mogelgk in Egypte bigven De fgeering zal trachten omtrent den duur en de kotten eene overeenkomst met den Khedive te sluiten Wat echter niet kan warden nedegedeeld is of tr uoi ee e andere overeenkomst lal worden gesloten en of de mogendheden zullen worden uilgenoodigd mede te wirken aan de vaststelling der regelen waarnaar Ejiyple in bet vervolg zal worden bestuurd En juist dat wekte de groote nieuwsgierigheid der onbevredigde kamer Het Lngerhuis zet de beraadalaging over het voorstel lot wgzigiug v in z JB huishoudelg k reglement voort Reeds is art 6 aangenomen Het debat sehgnl niets bijzonders te hebbeu opgeleverd een Reuterlelegram meldt alleen dat de artikelen nagenoeg onveranderd zgn goedgekeurd Pe berichlen uit Berlgn beveitigen dat in Regceringskringen geen sprake it van hot doen van verdere concetsies aan Rome veeleer zou men vcrsloord zgn dat men met de vroegere concessies zoo weinig heeft bereikt Meu verzekert dat de inkomsten die verloren gaan door de opheffing van de vier laagste klassen van de klaasenbelasling gevonden zullen worden uit een rcnlebelasting w arvoor het ontwerp reedt gereed zon zjjn De nationaal liberalen hebben zich laten vinden om de derde plaali in het praeiidium van den Landdog aan le nemen en ra met goedvinden van de itlcre liberakB iood t 1n stemming geen bezwaar heeft opgeleverdj als president is gekozi n de conservatief Koller als eerste vice president de nltraraontnansch e Heereman als tweede vice president de na tionaalhberale Benda p oij tie GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Een zilveren Oorring een blauw Schorije een Oorl nop zijnde een koraal mei goud een gouden Oorknop KantoDget echt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 16 Noiembcr 18ê2 Kantonrechter Mr J H v N MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN le Rotterdam VEROORDEELD wegens in kennelgken slaat van dronkenschap zich op den openbaren weg te Gouda bevinden Jacobus Nieuwvild 31 jaar tonwspinner le Gonda tot 2 boefc u ï in 6 gulden of 6 dagen Mattheus Johannes Trugen 28 jaar ouner le Gouda Ibt 2 boelen van 6 gulden of 6 dagen Leetidert Lekkerkerk 66 jaar koopman le Gouda lol 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen Alexander Leklterkerk 20 jnnr garen8piun r te Gouda tüt 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen j Predcrik Johannes Nuvelstpjn 18 jaar koopman te Gouda tot 6 gulden of 2 dagen Jühannis den Oi 47 jaar koopman te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen Baitiaan Prang 91 jaar touwipinner le Gonda tot 6 gulden of 3 dagen Picler Moleveld 32 jaar timmerman te Gouda tol 1 gulden of 1 dag Doune Leenderl Brouwer jaar timmerman le Gouda tot 3 gulden of 2 dagen Jacob Sas 60 jaar jouwer le Gouda tot 1 gulden of 1 dag Arie Okkers 60 jaar touwslager le Gonda lot l gulden of 1 dag Jacobus Johanres Zeverboom 19 jaar fabriekarbeider te Gouda lot 1 gulden of 1 dag Oerydus Neef 43 janr sjouwer te Gouda f gulden of 1 dag Jacob de Jong 62 jaar louwspinnrr le Gouda tot 60 oenlt of 1 dag j Wilhelmns van Riel 19 jaar meltdaar te Waddiiixveeo lot 1 gulden of I dag VRIJGESPROKEN G L Q broodbakker te Gouda van de aauklaebt zich iu kennelijken staat van dronkenschap op dea opeubarea weg te Gouda bevonden le hebben De schuld van deu beklaagde niet overtuigend bewezen RECLAME Die beslagen tong die slechte smaak in den mond en dat gevoel van ongesteldheid zegt U dat gg HopBitter gebruiken moet O boe knnt gg uw zieken vriend laten Igden terwgl Hop Bitler hem toe teket genezen kan Gebruik Hop Bilter legen duizeligheid hartkloppingen toevallen en melancholie Burger like Stand Oouda QKBOREN 15 Nov WilhelmiM lokaans ogd ri T Gr veiteiJQ eo H Roibergea 10 Wljotje oader D d Vriei in C H da Jong naltje ouden S Klga en L Neateliooni inns Chriitina oodera Q I kerveld en C I vtD der Heg Alids Cornelia oederi D Nianwenhaiis en C i Slinken H illielmus Marinoi Ggibertni ondiri A Horoi en T van Willigen rornelia Cathsrino eadwa H W M Steeveni en C van der Vaart 17 Heleat iuhanoa oodera J de Big eo C A Jongbloed OVERLEDEN 18 Nov P A Jaanwi 8 w OiNDERTEOUWDs 17 Nov A vaa Hontea 84 i ml P Wie r 8 J Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 10 lot 17 Nov 1882 Oouderak OBBOREN Aartje onder C Roalwal en A dea Outer OVERI EDEN C van I eenwea 4 n P J Katbergn 1 m GEHUWD J SIngt en A UgHwaard N Kool M J Noor lander Stolwyk GenOSENi Jan mdm I T Baaa en J Aaker OVERLEDEN A Sloof 1 j 8 m P C Hoianan lj 6 m Haastrecht GEBOREN Simon oii4en C do Jong en A Stoat Emmerentie oudera U van Dam eo J van den I aael OTFRIEDEN N kemp 7 m J Pare it j GEHIWD J SlniJcr eo A Verborg R Haü ea J Boere Vlist GEBOREN Gijabert Umbertns ondera C Rijneveld en A van Elk Necltje ondera U Kloot en 0 van Eiik GEHUMD J Boere ra G Straver Reenwljk GEBOREN Eiiiabelb ondera V Verklet en F A Manila Cornelia Albei ta ondera C van t liet en J van Dicrmep Jospph rhnïliaan ondera J Bianco en U Boer OVERLEDEN F Stoutharl S8 j ONOEBTBOUWD P Kraa en J Staal Zevenhuizen GEBOREN Fran oude a K van den Boieh en C Runka Joban Frederik ondera H Plate eo A Haak Headrik Johanne oodera H Kramer eo G Lonrier OVERLEDEN M tan Mollem 64 j APVEKTE TlEi l AGEl TEl De HOOFDAGENT van een der oudste Fransche Levensverzekering Maatschappgen sedert lange jaren gevestigd in Holland VEA T solide AOEMTEN voor Gouda en omstreken Franco brieven onder No 770 aan het Bureaade zer Courant SfiiSStESlI In lossing een lading Grove Rulir Kaclielkoleo è 5IV2 c per Heciol Contant zonder korting en vrg aan huis mits hij 2 of meer Hectol gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor l iifhiarkt H 101 Gouda 15 Nov 82