Goudsche Courant, woensdag 15 november 1882

In het weekblad De j mtfer Jammer ia thani bepaald aangekondigd dai te beginnen met 1 Januari e k neteui het weekblad ook lal rrrschijnen een dagblad onder dentelfden titel Ue taak welke de Bedactie zal trachleu te rervullen wordt omschreven al volgt In onie dagen van staatkundige lusteloosheid en verwarring begeert men een dagblad dat aan de liberale beginselen getrouw londer de belangen der partg boven die van deu lande te stellen en tonder personen of coteriën te dienen nieuw leven tracht Ie wekken Men gevoelt behoefte aan een onaf hankelgk orgaan dat de richten en nooden der burgerg loowel bg de aangelegenheden des lands als die der gen eente onpartgdig openhartig opbeiadigdentoon in waardige taal krachtig bepleit Een blad hetwelk juist omdat het weet was het wil eu overtuigd is van zijn eigen taak niet schroomt zgn kolommen open te stellen voor allen die in gepasten vorm afwijkende raeeningen wenichen voor te dragen ot bestreden beginselen te verdedigen en uit welks inhoud ten klaarste bigkt dat het liberalisme waarvoor het gvert niet slechts de zegepraal van het verstand bedoelt maar de zegepraal van het recht de heerschappij der vrgheid Éen dagblad in dien geest zal de nieuwe Amsterdammer zijn Bovendien zal de Bedactie zich begveren om een wezenlgk orgaan te leveren voor handel scheepvaart en nijverheid door beter dan tot hiertoe het geval was te voorzien in de behoeften dezer hoofdbronnen van volkswelvaart De hoofdredaoleyr van het Bat Hand mr J A Haakman ontving een schriftelgke uitnoodiging van den Gonverneur Generanl om voor Z Eic te verschgnen De Gouv Oen zeide tot hem het volgende nHet doel waartoe ik u heb u tgenoodigd hier te komen is u rtiede te deelen dat de tegenwoordige richting vaa het Bat Hbl den Baad van Indié en mg toeschgnt onbestaanbaar te zgn met het rcgeeringsgezng Ik waarschuw u derhalve daarmede niet voort te gaan daar in dat geval niet de Strafwet maar ari 45 van het BegeeringsBeglement uitzetting uit de koloniën op u zl l worden toegepast Beschouw dit als een waaraiihawing niet als een bedreiging Op de vraag van den redacteur wat ouder richting verslaan werd is hem ten antwoord gegeven lo de aanduiding in de artikelen Atjeh betreifende vau de omstandigheden dat het Nederland aan geld en aan wapenen ontbreekt om deu oorlog vol te houden opmerkingen zoo werd er bggevoegd die hel uBat HU blijkens regeerings bescheiden verantwoordelijk maken voor de volharding van den oorlog en 2o het betoog dat de ijzeren hand van den heer O Van Kees in deze koloniën noodig is om het Nederlandsch gezag staande te houden De redactie van het uBat Hand zal nu onder de pressie vnn een bedreiging met uitzetting vooreerst de bedoelde onderwerpen laten rusten in haar Indische editie in de mail editie zal zg er mede voortgaan De heer Haakman heeft zich met een request ter zake tot de Tweede Kamer gewend Een belangrgk rapport is door vgf leden van het burgerlijk armbestuur uitgebracht aan B e n W over den toestand der gasthuizen Ie Amsterdam Die toestand blgkt dringend hervorming te behoeven Zieken die geen fooien geven worden slecht verpleegd en zelfs mishandeld vooral in het Binnengasthuis De verplegers en verpleegsters zijn meerendeela uit de laagste volksklasse Zelfs bij het vrouwelijk personeel is misbruic vau sterken drank veelvuldig Telkens is ontslag om die reden noodzakelijk Niet nis liefdewerk maar als broodwinning zonder voorbereiding en met onwil om zich aan tucht te onderwerpen vervuUeu de raeesten hun laak De u et inwonende direcleur genees kundii e kent eu behandelt de zieken niet De huismeester en huismeestcres hebben het met andere zaken te druk om voor koiilrole te zorgen Oe zorg voor de zieken ia naii bedoeld personeel geheel overgelaten waarvan eeuigen zich niet ontzien het voor dezen bestemde voedsel op te eten en hen te noodzaken op te staan en hun bedden op te maken ja de zieken te slaan t Is waarlijk te hopen dat een krachtige hand in dien toestand spoedig verbetering moge b cngen Door het V D wordt vernomen dat de directie der Nederl Rhijnspoorweg maatschappij er prijs op stellende dat hel publiek uit den waan worde gebracht alsof haar spoorweg zioh in slichten toestand bevond zich reeds vóór de daaromtrent in de Twpcde Kamer der Sintcn Geiienml gedane interpellatie tot den raad van toezicht op de spoorwegdiensten heeft gewend niet het verzoek om officieele op nbaarmaking van regefriiigswegt van het rapport lat nopens het ongeval ussohen Ede en Veenciulanl op 1 November jl zeker b j den raad zal zijn ingekomen De vanouds beroemde vetteganienmarkt is 9 en lU November te Zwolle gehouden Ofschoon het aantal gaiien die gemest zgn in den laatsteu tgd voortdurend kleiner werd zal de getameulgke opbrengst zeker booger cgfer beloopen dau voorheen want het is buitensporig zulke hooge prgzen als dikwgla voor de Siut Maartensganzen betaald worden dat eensdeels ontstaat door de verplichting op een aantal pachters rustende om hun landheer bij de pacht een vette gans ten geschenke te geven en anderdeels uit de gewoontt dat bewoners buiteu de provincie Overijsel door Zwollenaren ganzen teu geschenke gegeveu worden Dat pachters ƒ 6 betalen voor een vette gans is niets bijzonders Meu rekent dat de verkochte vette ganzen dooreen f 1 20 per kg opbrachten eu bet is bevreemdend bg den altgil guustigeu ufirek der ganzen dat de landbouwer zich niet meer op de vetmesting daarvan toelegt De Hop Bitter 2wendelarij Overgenomen uit het Maandblad tepeu de kicaktalvery Zwendelarij is eeu leelijk woord maar het is hier het woord dat past voor de zaak Als men geld zoekt Ie krggen niet door eenvoudig inbraak Ie plegen en de geldla open te breken maar door met een aantal leugens de menscheu het een of ander voor te spiegelen zoodat zij het geld vrijwillig geven doch ten slotle bemerkeu op schandelgke wijze te zgu bedrogen dan noemen wg dit zvendelarij of wil men liever het woord dat in ons strafwetboek voorkonit oplichterij eieroquerie oplichting Zie hier de geschiedenis van het Hop Bitter in ons iaud Een Engelsch sprekend persoon een Amerikaan of Engelsohman besluit nu hg elders reeds vrijwat geld met de zaak gewonnen heeft ook Nederland te exploileerea Hij verzekert zich de hulp van iemand die iu ons land als een handlanger van kwakzalvers bekend staal H J v d GoorBEEQH te Breda en trekt er op los Te Breda wordt in de St Jansstraat een lokaaltje gehuurd daar worden eenige duizende flesschen van den glasfabrikant ontvangen en die zullen gevuld worden De man heeft uit Engeland meegenomen enkele flesschen met een bruin bitter smakend extract niets bgzooders een mengsel van gewone stoffen die in de apotheek wel gebruikt worden maar als eigenIgke raedioamenten op ioh zelf geen waarde hebben Uit 2 of 3 van die flessoheu zullen 2000 worden gevuld Dit gaat cmakkelgk Want in Breda ia water te krijgen Sliar de liefhebbers van een borrellje moeten pok bevredigd Er worden dus 2 vaten alcohol ingeslagen en daariu wordt dat extract opgelost Elke flesoh kan nu voor een zesde gevuld worden ett verder worden daarop de flesschen volgemaakt met water water nit de openbare pomp van de St Jansstraat te Breda Dit zgn onze inlichtingen over de bereiding Het Bredasobe porapwattr maakt dus tegenwoordig reizen loar ons geheele land Nu staan er 2000 fleaaohen gereed ze worden gekurkt en met mooie etiketleu beplakt en klaar is de eerste hoeveelheid die voor een rijksdaalder de flesch verkocht zal warden en dus een bruto ontvangst van ƒ 5000 zal geven terwgl de grondstof voor die geheele kwantiteit misschien nauwelijks ƒ 100 kost 1 Wie kan zooveel percenten winst maken Doch wie kan ook zoo verbazend liegen als de kwakzalver De leugen moet de waorde aan het vocht geven Dus iiu de groole trom geroerd in vele nieuwsbladen advrrtentie s gezonden eu het l ind doorgereisd met losse blaadjes om bij duizenden te worden verspreid Wat iu dal drukwerk gezegd wordt behoeft aan geen anderen eisch te voldoen dan dat het publiek er door gelokt moet worden Dus wordt alles te gaat genomen wat daarvoor kan dienen Er wordt iu die blaadjes gezegd dat er geene ziekte of slechte gezondheid is die met door het Hop Biltcr wordt genezen een leugen dat het alle ziekten van de maag bloed darmen en lever geneest een leugen dat zenuwachtigheid slapeloosheid vrouwelijke ziekten en dronkenschap er door weggeuomen worden een leugen dat het alle ziekten voorkomt een leugen En zoo wordt de eene na de andpru grove onwaarheid aan het publiek opgedisoht De fabrikant weet zeer goed beter dan iemand dat er niet het minste waar is van hetgeen hg op die blaadjfs heeft laten drukken Doch wut oet het er toe het publiek laat zich vangen Daarom eiudii t hg ten einde het voor te suUeir alsof de zaak eenig vertrouwen verdiende met uit Ie roepen verkrijgbaar bg de voornaarasie apoiheki r een leugen Geen eerlijk man wil het Hop Bittcr verkoopen Dat er nog personen zijn die al die leugens voor waarheid nemen en hun rijksdaalders aan het Hop Bitter wegwerpen is wel een bewgs dat er menschen bestaan die men allet kan wgs oiaken BuiteDlandsch Overzicht Ns een laitaten strijd heeft het Lagerhuis het hoofdbeginsel van Gladstone s clóture ontwerp art 1 bepalende dat tot sluiting van het debat over eenig onderwerp op voorstel van den voorzitter zal kunnen worden overgegaan krachtens eene bloote meerderheid aangenomen met 304 tegen 260 stemmen dus met eene 18 man geringer meerderheid dan bij de verwerping van Gibson s tweederden ameiidement De Ieren stemden aan beide kaulen De berichten uit Egypte zijn over het algemeen van weinig belang Nog steeds is de aandacht gevestigd op de 4ota der Egyptische regeering betreffende de opheffing van hel gemeenschappelijk financieel toezicht en het behoeft nauwelgks gezegd te worden dat deze maatregel aan het drgveu van Engeland wordt toegeschreven Engeland merkt o a het Berliner Tageilatt op gaat met onverstoorbare kalmte vourt op den weg welken het zich heeft afgebakend len Erankrgk kan vau nu af ftrustelgk zeggen dat het met zgn mede overwicht in Egypte eu de Opnieuw wordt Middellaudsche Zee uit is gemeld dat tusschen den Khedive en de Porie nndbrhandeliugen gevoerd warden met het doel om aan het proces tegeu Arabi geen voortgang te geven De berichten 3ver den gezondheidstoeslaud der Ergelsche t oepen te Cairo zijn steeds ongunstig Ongeveer 10 pCt komen op de ziekeulijsien voor Zaterdag is in tie Fransche Kamer der Afgevaardigden een levendig debat gevoerd over de hegrootiug van eeredieiist De Kamer besloot met 351 tegen 131 stemmen tot de behxudeliug der artikelen over Ie gaan De Pruisische Landdag zal door den Keizer in persoon worden geopend de vorst is daarop gesteld aangezien het een geheel nieuw huis is Het proces Peltzer begint Maandag den 27 n November de eerste dag zal worden besteed aan het samenstellen van de jury het oproepen der getuigen en het lezen van de akte van beschuldiging Den eersten en tweeden dag zal Léon Peltzer en daarna Armsnd worden ondervraagd De zes volgende dageu zullen de getnigeii 125 worden gehoord Hel requisitoir zal waarschijnlijk 2 dageu duren de pleidooien 8 dagen en de replieken 2 dagen In het geheel zal het proces dus 16 dagen duren Voor de instructie werden 2919 frs besteed aan telegrammen iu Europs en voor telegrammen buiten Europa 7876 frs Uet de depêches in Belgié zelf en de telegrammen van de rechterlijke ambtenaren bedragen de kosten ongeveer 15 000 frs De commissie der Oosteurgksche delegatie heeft de buitengewone uitgaven voor het departement vau oorlog ten bedrage van T s millioen goedgekeurd Men berekent dat de democratische partij iu bet Huis van Afgevaardigden der Vereenigile Staten een meerderheid zal hebben van ongeveer 50 steramen daar zg echter in verscheiden Staten welker Wetgevende Lichamen nieuwe leden naar den Senaat zullen hebben af te vaardigen de meerderheid iu die lichamen niet hebbeu kunnen verkrggen zullen de republikeinen in den Senaat een kleine meerderheid behouden Het nieuwe Huis zal 326 leden tellen en daaronder 6 voorstanders van vrijen handel met nog ongeveer 60 anderen die tariefverlaging en belastinghervorming willen meest democraten Men houdt het er voor dat met hulp dér democraten van de Midden Stalen en het Zuiden de proteclionisten in de meerderheid zullen wezen zoodat de protectionistische politiek ook door den Senast gesteund niet ten val zal worden gebracht al zal een langdurige tarief discussie onvermgdelgk zgn GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Een Duimstok een goud Cachet eeu zilveren Horologie een onderstuk van een Oorbelletje een Gouden Ring eeu Duimstok een Bracelet van bloedkoralen met gouden slot een Vrouwenhoed Manshoed wit Kinderwantje een Sleutel een Lampenschoonraaker een Mesje met perie d mour heft een Portemonnaie met eenig geld een Parapluif een koperen Halsband van een hond een bloedkoralen Armbandje met goud tonnetje eeu ScFiippershaak eeu Kinderponemonnaie met geld een Lamp een Sigarenpijpje een Kindermandje om boodschappen te verrichten een zgdeii Dasje blauw een Kinderpakje eeii gouden Broche negen Sleutels nftn een ring een Sleutel twee Sleutels aan een touwtje een sleutel aan een witten zakdoek geknoopt een Knipmesje een paar zii arte Handschoenen een stuk van een koperen Oorbel twee kleine Sleutels aan een touwtje een bruine Kinderhaiidschoen twee Kippenkcoien eu een fantasie Armband t De Efectenbeurs XLU Amsterdam 13 November ia82 De beurs blgft oststerad eu flauw De geringe sympathie waarmede de nieuwe Xurksche leening wordt ontvangen werkt ongunstig op schier alle speoalatieve soorten Oostenrijk en Busland onderscheidden zich met ons eigen land door vaste slemmiug Amcrik Sporen liepen meerendeels terug de over iuuing der democraten bg de verkiezingen maakte aanvankelijk Ie New York geen ongunstigeu iuüruk De proloiigatierenie is gedaald vermoedelgk ten gevolge van de vele realisatien die met aflossing gepaard gingen De Nederl Bank houdt aan baren op 31 October weer verhoogden rentestand iiog vast De wegvloeiiiig van ons goud werd tot ooi loe door die veihoog ug niet tegengehouden Men zegt dat de regeering er op bedacht is daar n i paal en perk te stellen l lNNEML NU3CUE WAARDEN Staoti Provincialem Gemeente ondten Het mag als eeu ganetig teeken worden beschouwd dat onze Staatsfondseu niettegensLiJude den verhoogden rcntesUnd blijven stijgen Voor obl 78 is de verbetering k voor de overigen Vrast o il 7 sloien do Utrecht 1 pCt lHi er Premieleeningen Amst loteu van 1003 lager do van ƒ 100 é hooger Rott minder Spoormegleeningen A iiid Holl Sp verbeterden l fg du Staatssp l i Aaud Centraal daalden iu den loop der week 2 pCt doch herstelden zich op na gest obl en uilg sch sloten l g a l j lager Aand Ind Sp verloren 1 doch do Rgosp gingen vooruit In Boxtel waarden was voor gest obl eu 2e Hyp een rgzing waar te nemea van erloren l j framKoyleeningen Verschillende dalingen zgn hier Ie vermelden zooals voor Rgtuigv 2 Nederl 6V4 N I li V N Brab 5 N en Z Holl 1 Westl 1 Induitritele Kaarden In den loop dezer week is bekend geworden hel ontwerp vlu wet waarbg een nieuwe overeenkomst met de Ned HandetMaat schappij ter goedkeuring wordt aangeboden De vooraaamste wijziging is dat het commissieloon voor koffie eu kiiii met g pCt is verlaagd en de uitbetaiiug eene vaste som tan ƒ 70 000 veivall Men berekent dat e n en ander voor de Maalschappg een verminderde jaarlgksche ontvangst vau 3 Ion teil gevolge u hebben De aaiideelen ondergingen evenwel geene verandering n het bekend worden der overeenkomst De a iiiil in de Java Haraeh culluur ing vielen op 47 dus 21 pCt lager Aand Pauopticuin gaven 3 pCt prgs Onder de vcrbeleriugrn vermelden we de aand Havensl die 3 do Duinwater m j Kasv en ópC t obl N I Handelsbk die allen 1 pCt opkwamen ËUH0PEE8CHE WAARDEN Slaattfondten 5pCt Fransche insohrgving sluit 2 pCt lager Hel ongunstige oordeel b j herhaling door Leroy Beanlieu over den financieeleu toestand in Frnukrgk uitgesproken is wellicht aan deze daling uiet vreemd Van Hongaren gaf de obl leening prjjs de overige soorten flink en 6pCt goudl g beter Van Italianen monteerden eert Lanraiaon alle Oostenrijkers zeer vast Apr Ocl eu goudr zelfs i beter Bussen zijn ook meerendeels iets hooger oude zelfs l f Cerl Hanb 1 pCt lager Spacjaarden voor alle soorten minder Turken waren zeer flauw de 6pCt gingen Vg l Vis Ie pCt Vs V4 achteruit ook 4pCi Egypte sluit l g lager Premieleeningen Deze soorten onderscheidden zich ditmaal door een aangenaam uiterlijk Sluhlw en Weener loten profileerden 3 pCt Tbeisl Oosteiir 65 Vs Oostenr 60 gingen Madrid 1 en Turken achteruil Spooruegleeningen Aand Theiss sp verbeterden Vi evenzoo de Gisela lijn en Z Ilal obl i Ook aand Warschau Weeiien stegen j Russische Sporen meerendeels flink obl Brest Grajewo zelfs 1 pCt hooger voorts monteerden obl Jel Orel do Kursk Chark Az do Los Sew obl Mosk Jar do Mosk Sinol Enkele soorten gingen achteruit Baltisohe Vs Jel Griazi obl Po i Tiflo l Induitrieele waarde Aand Duilsohe Bijksluink gingen I pCt achter Hongaarsche pbr vooruit Amehikaanschb waarden Slaaltfondten Er is in deze soorten sli chia ééne verheffing te vermelden nl Florida s die 1 pCt verbeterden De verliezen zgn voor Vereen St eu Biatiliaiier onbeteekenend een pnir frnoiien hoogstens Voor de speculatieve soorten bedroeg zij voor Mexicanen s J s oor Colurabianen g voor l eruane p Ti g en voor Venezuela s Spoorwegteentngen Schier alle soorten zijn weer lager Clev C en C iiiiig 11 pCt nchteruil voorts Buff Pittsb 2 Central Pacific l Chic All l i Chic N W prsf SV Clev A eu C 1 Illinois U j Lonisv Nashv 2 N Tork Peusylv 2 Oreg Cal pref U eert Un Pac 1V de anderen 1 pCi of minder Uitzondering maakten de diverse soorten Calif Oregon de Cert Ie Hyp Chic N W de beide hyp Louisv Nashv pref Erie St P Minn C v A en obl die heogstens Vi verbeterden Van de Vereen Am 8pw fondsen steeir de le Serie I de 3e Braz Spwl 1 pCl hooeer Induitrieele vaarden Color obl waren I j do cert Vs minder Van Maxwell s aren de aand lager doeh de income bnds s beter Prolongatie rekte 4Vi pCi x PS De week opende zeer gunstig Turken eu Egyptenareii avanceerden vrij aanzieiilgk en de overige speoulalieve soorten volgden dit voorbeeld ook Amerikaansche Sporen hadden een flinker aaurien Over t aUemeen was de omzet van meer beteekeuis Turken verbeterden 4pCl Egypte Am Sp van 1 4 tot 1 pCt Van binnenl waarden waren integralen eu vieren iets flauwer aand Staatssp 2 pCl hooger do Centraal lager gest obl en uitg sch do alsmede aaud Rgni p do Ha eusl 2 pCt minder Burgerliik e S t n n Gouda GKBOREN U Nov M n Nic l Aalhon aer a V u d I svoordt en J M J M lhot M gd Icn W ilkelmma ouders J van deo Berg m M J Riel eld JolisnM Eliubetb ouders A J Verlia r eu A de Im Joh nns ooJeri C Orend 1 en J P ni 12 Pe r J h a onder S de Korte m G Bnnnik Pieler ouden P Broer i Meindin ouder G T elraan en A Deicker OVEKLEDBN 11 Nov II M Slraalen 4 m u a f Sjitman 10 d 13 M Hegdelaar wed A Scbrlek 75 j A I Wiekert 63 j H de Grnijl 46 j M Makker 76 1 c H Kna p 73 j de Jon i 1 j 10 ra 14 k Seibcrt 10 m Burgerlijke Stand van onderslaande gemeenten van 2 lot 9 Nov 1882 Uoordreotat BBBOREN I Geertruida Adrians Marjtarelha ouder J P F AdriaenKn en M Lexroond Gouderak OVERLEDEN W Sta l o n l l Schild 85 ONDBRTROUWD N Kool itj n i Noorlsnder 25 j Stolwyk OVEHLS FV r r l i Xoo i e G Both IL P J 6 B l Honger 2 1 T Kapleijn 5 j 6 m A V rburg 2 j 6 m Haastrecht GEBOREV Cornell onder H Bw en C o KrkONUERTROl VVD P Strs er en A Verborg H Henen J Boere Reeuwi k GKHOREV Johanna ouder J Heij en D Flier Catharina Johanna ouder A van Leeuwen en W komneer Pieternella ouder H Drie en W Schildkainp OVERLEDEN M Moon hui vr van A Verkleij 29 j Zevelihuizen GEBOREN Pieler onder P Keijjer en S Bo leeodert onder W Albla E Kriipun Hugo PieteïGerril Albert ouder d Starren en tl 2evenhH ieo Adritnii ouder A ZijJerhand en T van der Uan Jan Brtnardn onder J Aanen en C Muilwyk OVERLEDEN i II van der Velden 6 m ADVERTENTIËN V Tot möne groote droefheid oTerleed heden mjjn geliefde Echtgenoot de WelEd Gestr Heer AUGUST LOUIS WIECKEBT in leven Kommiasaris van Politie in dec ouderdom van ruim 62 jaien D J MALLEIJN Wed A L WiRCKKRT Gouda 13 Nov 1882 Verzoeke van rompbektag verschoond te blijven Heden overleed na een langdurig Igden mijn geliefde Zuster Mejufvrouw CORNELIA HELENA KNAAP in den ouderdom vau ruim drie en zeventig jaar C KNAAP Gouda 13 November 1882 1 Heden overleed onze geliefde Moeder MARIA HI IDELAAR Wed van Arik Schbiek in den ouderdom van 75 jaren J M SCHRIEK Gouda 13 November 1882 De ondergeteekende betuigt zgn oprechten dank aan allen van wie hg den 9en dezer bewijzea van belangstelling heeft ontvangen Dr A ROMEUN Gouda 14 November 1882 De BEWONERS der Aaltje Baksteeg betuigen hunnen DANK aan den WelEd Z Gel Heer Dr A ROMEUN voor zgne erkentelijkheid bij gelegenheid van zyn 11 gehouden JUBILEUM betoond Gouda U November 1882 vau E £ RAITDSlilA Kalverstraat 158 Amtterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar bij I C G DÜTILH T urfmarkt Goada In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op 80UCH0N a f 1 30 perS Ons Dr CHANTOMELANüS OOGEN WATER kraehlig werkend middel voor alle oogkwalen als verewakking afmatting iwore drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen tien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwijls vocht ontloopt vooral b i koud weder eni enz Allen oogigders wordt dit middel tui sterkste aanbevolen Prijs per fl icon met gebruiksaanwijiing 60 Cts Verkrijgbaar bij Wed Bosnian Gouda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelrau Woerd i Wed N Sanders Leiden VV Ligthelm Voorborg A Bos Berkel Talrijke geluigschriften van eerste Geneeskundigen Op verscheidene Tentoonstellingen met Medaille bekroond Het door m jaar irereiioiumeerd V Anatherin Hondwater van Dr J G POPP KH Hof Tandmeeêter te Reenen Kadiknal geuersmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tandvleesoh Beproefde Monilspoeling bij aaiihouieuAe Keelziekte I grnole flesch a ƒ I 7 5 1 flesch i ƒ 1 20 1 kleine flesch a 0 0 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wil zonder ze le beschadigen Prijs per doos 0 80 Anatherin Tandzeep in glazen dooien van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsraiddel De echte aromatische vnn De J G POPP AM J = tanden zuiver wit zonder he 3a e mail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond frisch Het stuk kost 10 els en is toereikende voor een half jaar Tandplombeering praktisch eu zekerst middel voor lelfplombeering van holle kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Krnidenzeep aangenaam en best middelvoor Vlekken Uitslag Zomersproeten eo Puistep Hoofd en Baardschilver en Korsten Hnidkraukhedeii en alle oiireinheden dn bovenhuid Pr js per stuk CeotS Hel geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeesler POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mgn Fabrieksmerk zijn voomien Depots zijn gevestigd le iouda bg L Schenk winkelier op de Hoo istraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sehippereijn Co blauwe porceltiqwinkel te s Hage bij J h F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rgn te Schiedam bg C Malta i le lieiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheiin Co en H H Uloih Co apotheek le Schoonhoven bij S Wolft en Zoon te Alphen bij L Varossie iu en Zoon te Utrecht bg ff 11 N vnn Sp iiije idem I abry SC Purioii Droogisten 52