Goudsche Courant, woensdag 15 november 1882

188d VrUdag 17 November N 2845 HOOGSTRAAT Heeft de eer hare geachte Clientèle de ONTVANGST te berichten van een RUIME COLLECTIE der NIEUWSTE ARTIKELEN tot zeer BILLIJKE PRIJZEN OPENING der ÉTALAGE 16 I OV aanstaande SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 189 OOÜOA GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken BORDEAUX WIJNEN van af 22 perankerenhooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fflne Roode en Witte POET 2 50 Verder eiquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Pri s couranten worden op aanvraag francotoegexonden Het GENERAAL CORRESPONDENTIE KANTOOR t Amsterdam vraagt voor Noord Amerika en wel hoofdzakelgk voor de Staten Jowa Illinois Michigan New Jertey en Ohio een aantal diverse Werken Handwerkslieden tegm hoog loon Het vervoer geschiedt kosteloos tot op de plaats van bestemming Het vervoer zal plaats hebben begin Maart 1883 Billgke administratiekosten zonder vooruitbetaling De betaling der passagekojten alsmede de administratiekosten moet geschieden in één termgn op 1 November 1883 met bgbetaling van Zes procent voor interest De gelegenheid tot inse rijving bestaat tot 30 December a s Alle verlangde inlichtingen worden op aanvraag kosteloos Verstrekt Postzegel a 10 cents voor antwoord pakjes a 15 cent pakjes 27 i cent en heeie pakjes a 50 cent te Gouda bü J H BOEBS Apoth Benthuizen bn Wed C den Bouwmees PUIKE GROVE alsmede HAARD en SMEfJKOLEN voortdurend verkrijgbaar tot de meest concurreerendprijten in de loop dezer Maand een LADING wachtende waarvoor gaarne Bestellingen worden ingewacht UEd Div Diendar A VINQERLING Firiüa S LAFEBER Karnemelksloot breede z de 483 Bestellingen worden tevens aangenomen bg Wed P HAZEBROBK Raam 222 W Dl JEU Lange Tiendeweg ÏÏEBANÏÏS PILLEU bereid volgens het echte recept van BE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nattig teged ongesteldheden der maag heilzaam voor de t erteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laxerend ea alijmaf drijvend 37 9 Ct de Doos verkrijgbaar te GODDA alleen bij L SGHEM Moordrecht Q H Poat Ovdtwüter Pr Vree Woerdem ¥ W SweermtD Zevenhttuent A Prtni Senthnuen W d Boaw meeit Bletttc k S TtD der Kntli Bodegraven P Verslool Haeutrtckt K Oosterling eo ia de bekende depóta in in re plutscD Nen waehtc zich roor nttmaftksels f BttU £ 1k doosje is gelakt en getttmpeld met de hand tekening van de vervur ligers Wed KUENEN ZOON ChemUten PRACHTia HOOFDHAAR 784 eetuigschriften ran af 1865 tot 1888 Wy ondergeteekenden erkennen dat de HAAR ontwikktlingsbalsem tot HERGROËI van hoofdhaar enz de waarheid is Wy authoriseeren de firma THEOPHILE deze verrassende uitkomsten door ons ondervonden te pabliceeren Alphen 12 Deo 1865 C na T BIET Amtterdam Deo 1873 Dochter van W J BKIENEN Postbeamte Pingjum 10 Febr 1875 W S d VELDE Uelitterke bij UiddeUurg 2 Februari 1876 Mei M SONIUS Amiteriam Aug 1877 J BLEEKEE Kent Detexter 10 Feb 1879 W J VERHEIJEN Dordrecht 15 Sept 1879 Mej H vau DËE Rotterdam A HOONIG Jr Felp J A BR0MMELMAN Almelo A J SÏEFFENS itetuigen H J SMITS barbier Zoeterneer M J MOLE MAN Hoogeteen Drenthe J de VKIES Neerbeek bij Maattrickl 9 Juni 1882 A JANSEN Mr Smid Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn in de Scbedelbuid Haarof Baardworm Huidzeer vroegtijdig Qrijs worden Binnen korten tyd verkrygt de behaarde huid hare vorige groeikracht en glinsterende schoonheid weder 2 de flacon ELEDRMIDDEL 2 Baard grooi balum ƒ 2 Huile Christalin fijne Odeur 1 Klier Olie ƒ 2 Damei Zeep fijne Odeur 50 Cte SoheerZi cp 50 Cts Brochure of handleiding gratia Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours by de firma THEOPHILE Frederikaplein No 32 Amsterdam NB Brieven worden terug gezonden De flacon geheim verpakt Oetaigscoriften worden NIET geplaatst of het moet schriftelyk vermeld worden dat ik ze plaatsen mag Er bestaan geen Depots onthoud dit Snelpersdrdk van A Bbinkuan te Gonda In lossing een lading Grove Ruhr Kachcikoleo k 57y2 c per Hectoi Contant zonder korting en vrg aan huis mits by 2 of meer Hectoi gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turönarkt H 101 Qouda 15 Nov 82 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Ef steroogen Tinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwgdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat fay een ieder die na het gebruik dezer Tinctanr nog Eksteroogen heeft eflae premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dU het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prijs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwyzing Fl 1 Te verkrggen in de bekende Depots en bjj den uitvinder Doctor LMVBIES Botterdam 44 WESTZEEPIJK 44 Universeel Zuiveringszoui Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZL IVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hsit water enz is thans echt veikrygbaar in i uda bn J H BOEB m Wed C den Bonwme ter Woerden by J F Sweerman Bodegraf en bfl P Versloot Alphen a d Rgu bjj L Varossieau Zoon Boskoop bg J van Betgen ADVEBT£ T1E1V in alle Binnett en Buttenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BORST PASTIIJ EN In zakjes a 15 cts en in doosjes 30 en 50 cents EMBB B P ASTILLBN In doosjes met 30 pastillen 50 cents SLEIM UA A OPILLEN In doosjes met 50 pillen 25 cents TEER CAPSULES In flacons met 60 capsules 60 Qsnts Te bekomen Gouda J C ZBLDBNRÜK L SCHENK H vos GUMBOBN Emmerik Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE B07IISCSE 9LM of de beschr ving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of St Janskerk ta Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Carton teekeningen enz waarbij toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHBI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur det Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents BINNENLAND GOUDA 16 Noferaber 1882 VBROAPERING VAU den GEMEENTERAAD Vr diig den 17 November 1883 dn namiddags ten 1 ure ten einde te liehandeleu Het adrea van de Uiael Stoomtraniweg Maatlohappü betreklielijk eeue ifyiigiug der üonoeiiieTooriraarden voor de Igu Qonda Oudevater enz Een verzoek van genoemde Maalaohappy om een uititel van drie muudeu voor Ara aaarang der uitroeriog van den aanleg der bovenbedoelde tramlyn Een renoek van deielfde Maatschsppy om hare tramlijn te mogen doortrekken van de Kleiwegabrug langt den Katteuaingel en door de Crabethttraat tot het Slationaplein van den Kod Rgntpoorweg Giateren herdacht de heer H C N vao Amerom predikant bij d Ned Herr Gemeente alhier tyn 25 jarigen eraugeliedienai in dete gemeente Hjj mocht by dei gelegenheid vele blyken van belangitelling ondet vinden Onder de bewgzen van achting eu toegenegenheid die den jubilaria werden gegeven noemen vy Een keurig gréucadreerde en ohoon uitgevoerde plaat beucTeoi de diohtwerksn van Beetf welk oadeau hem door de leden van den kerkeraad werd vereerd waarby zich teven eeoige andere vrienden hadden aangwloten Door de kiuileren uit het Weeshuis de heer van Amerom heeft den tyd dat hy in Gouda wecktaam was steeds de weeien geoat hiaeerd werd hem een sieriqk bewerkt photografie album aangebodeo terwyl ook van andere lydeo hem stoffelyke taken tot aandenken werden overhandigd Des avonds was het juist aan den jubilaris om in de Kleine Kerk op de Peperstraat op ts treden en daar herdacht hq te midden lyner gemeente zijn feestdag uaar aanleiding van i Cor IV vers 5a Met ia vooraeker de wentch van vele gemeenteleden dat de heer van Aaerom nog vele jaren in hun midden blyven moge I Naar wy reedt vroeger mededeelden al binnen kort een nieuw looneelstnk van den heer Justus van Maurik Jr worden opgevoerd Het is getiteld Fhni Beschuitim en tal door de Amslerdamsehe afdaeling van Het Nedertandich Tooneel worden opgevoerd De eerste voorstelling heeft plaats in het begin van Oeocmbar Het Faderland sohryft Omtraot een verbetering in den toestand van het muiitweten is de Minister van financiën in overleg getreden met mannen wier gevoelen op dit gebied eenig getag verdiful en tal daaromtrent door hem eene beslissing worden genomen na ontvangst der gevraagde advieten van enkele Kamers van Koophaudel eu bankinriehtiugen De Nntsrergadering van Dinsdagavond werd door een talrijk publiek bygewoood hetgeen het onstuimige weer en de besneeuwde straten in aanmerkiug genomen een sprekend bewijs wat voor de sympathie die de spreker van dien avoud de heer Justus van Maurik Jr ook hier ter stede geniet Het Goudache publiek mocht het vooral Dinsdag op prys stellen dien novellitt hier te tien optreden ilaar in den nacht van Maandag op Dinsdag zijn tabaksfabriek een prooi der vlammen werd Stelt men tich voor welk een dag en naoht de heer van Maurik had doorgebracht dan tal men kunnen begrijpen dat na de mededeeling vao den vooniller dat de spreker töoh lou optreden in weerwil van hetgeen er gebeurd was een luid applaudissemeut hem verwelkomde Zyn voordracht bestond uit tivee novellen Do eerste Een slot dat pakt was ontleend aan de looneelwereld Allereerst werden wij gebraoht in de Direotiekaroer van den Schouwburg waar de directeur en secretaris een gesprek foeren oter de dagbladoritiek van het laatst opgevoerde stuk waarna tij de noodtakelykheid bespreken tot het brengen van een nieuw stuk op het repertoire Dit kost veel hoofdbreken Stukken tijn er genoeg maar een goed stuk behoort tot de teldiaamhedeu Men herinnert tioh ten laatste onder veel prullen er voor geruimen lijd ook ees te hebben outvangeu dat vrij goed wa Alleen hel laatste bedryf deugde niet het was een te afgeiasgd alol maar overigens bevatte het veel sohoone toineelen als t ware gegrepen uit het dagelgkeoh leven Men besloot lot de oproeriug doch tevens om den schriJTer een geheel onbekend man uit te noodigen eeu auder slot bedryf daarvoor Ie maken De tooneelkneoht wordt met een briefje naar den schrijver geiondeo waarin hij verzocht wordt bij de schouwburgdirectie te komen Daarop voerde de spreker ons naar eeu armoedig tolderkamenje waar de sehrjjver van bedoeld tuk op het liekbed ligt opgepast door tyu dochtertje u in t betit van slechts één vriend den doolor Zyn vrouw is hem indert d omloopen doch juist heden wa ly eertyd joig en tohooo in hoogst armoedigen en ellendigeu t etland uaar haar vroegere woonplaata teruggekeerd om baar kind te tien Tot haar eehtgenoot too slecht door haar behandeld durft zy aanvankelijk niet gaan maar vindt gelegenheid haar doohtertje te spreken tonder haar bekend te Diaken in Welke betiekking ty tot haar staat Het blqkt oen toehoorder weldra dat bel tooneelstuk iuderdaad uil het werkelijk leven gegrepen i het ia de gésobiedenia van deo sohrijver One verheugt sieh over de at n s t as ade opvoering maar is uatuurlijk niet in staat aan het vertoek der directie te voldoen om tof haar te gaan Daarom besluit dete tot hem te g en de directeur secretaris en regisseur begavctf slok naar de armoedige woonplaats van den sohrgvtr waar lij op het juiste oogeublik aankomen om ar getuigen van te zijn dal de bedrogen echtgeooat lijn vrouw vergiSeni seheakt eu da dn jMaten adem uitbhwst Het Mok had altoo een awt gekregen reen slot dat pakt Ziedaar de korte inhoud der novelle die van het begin tot het einde met groot genoegen gevolgd werd en waarin personen werden opgevoerd even geestig geschetst als natuurlijk geteekeod waartoe wy slechts behoeven te nyzen op den tooneelkneoht die nu al looveel stukken had getien dat hy meende er ook wel een een te kuauen maken Daartoe had hij van dit stak een tooueel vaa dat stuk een pa aga genomen kortom recht en link het Doodige gealolen en daarvan een nieuw atak bij elkajlr geflanat waarvan hy tioh als meneer de Seoretari nu de taal en de styl maar wat wil e verbeteren zich veel oee voorstelde b v als kermis sluk Voorts werden de actrioe die gebelgd over de critiek walk haar te oud voor eeu jong meisje s rol vond baar leed kwam klagen de acteur welke cotrt dtargent waa en daartoe een voorschot uit de ka begeerde de regisseur met ijn eeuwigdurende jeugd en de directeur die slecht 3 pCt droit d antcHr wilde uitkeeren wijl de echryver een arme drommel waa on op eeue wyte voorgesteld die hen voor ons deden leven Na Ie paute droeg de apr eeo kleine novelle voor getiteld Een pleitierige nacht waarin een eerzaam echtpaar wordt geachetti dat op zekeren nacht plotseling werd gewekt door hun dochter met de tijding dat er een dief in huis was Hevige angst maakte zich van hen meester evenals van de oude dienstbode elke niet bedaarde voordat een agent van politie was verschenen die een onderzoek instelde waaruit bleek dat er geen dief was en alles op een vergissing berustte Ook hier viel de geestige verhaal trant en de boeiende voordracht ran den heer van Maurik ie bewonderen eu wij zyn zeker de tolk te zyn van het Goudsche publiek als wij de hoop uitdrukken den heer van Maurik feu volgend jaar weder alhier te zien optreden De elementen hadden het er op toegelegd om afbreuk te doen aan bet genot van den avoud Was het mur bijna oorzaak geweest dat de heer van Mourik niet Ware opgetreden had de mnd zeker nog menigeen teniggehouden van bywoning der voordracht het Kater was oorzaak dat de spreker zyn voordracht plolaeliug moest staken Er ontstond nl ecu lek juist boven het hoofd van den heer van Maurik zoodat weldra een aerie van waterdruppels ter neerviel en zijn peraoon en manuscript bedekte toodat hij ten laatste de vrijheid aam op te houden en met zyn katheter naar eeu drooger plekje van de zaal te verhuizen In weerwil van dat alles amuseerde men tich uitsltkend wat niet wegneem dat men den wensch mag uiten dat de eigenaar der zaal maatregelen neme om dergelyke hoogst hinderiyke stoornissen voor het vervolg te voorkomen Bij het huren eeuer taal mag men toch in alle billijkheid eiscben dat men daarin tenminste legen sneeuw en regen beschut zij Staten Oeneraial Tweede Kaheb zittingen vau 14 en 15 November In de zitting vau Dinsdag ia de beer Godin de Beaufort als lid toegelaten en beëedigd De behandeling der Indische begrooting is aangevangen Ingezonden zijn de nader dooi den Minister beloofde stukken over de verlenging van de concessie der Billitonmaatechappij Deze zyn commisaoriaal gemaakt De heer Wintgens zou tegen de begrooling stemmen als protest tegen de verderfelijke liberale koloniale politiek leidende tot ficnnciéele verwarring en veriie onzer positie als tweede koloniale mogendheid De beer Kool noemde den aotueelen tontand ia Aljeh onhoudbaar en wenschte in het belang der eenheid eu tot keering van het verzet de aaustelling van een militair gezaghebber voor civiel en militair bestuur De heer de Brujrn Kops stond de particuliere exploitatie der Indische spoorwegen voor De hear de Caaembroot verweet den ministei onkunde met de Indische toestanden en verdedigde tegenover dezen zijne nota De heer W K van Dcdem bestreed het stelsel der ftnaneiëele eenheid en liet betoog vau den heer Wiutgens In da lilting vu giateren is het debat over de lodisohc begrooting voortgeset De heer van Gennep bestreed den aandrang tot wederinvoering van het milila r bestuur in Atjeh en bepleitte de fiuanoieele scheiding tuaschen Nederland en Indië De heer Bahimaon lou tegen de begrooling stemmen daar dete minister de politiek van zijnen voorganger volgde hij wilde herstel der differentiëele rechten De heer Keucheuius schetste de nadeelèn van de verlenging der Billitonconceasie en drong by den minister aan op onderzoek en bestraffing van hen die dooTtllieht verzuim landsbelang verwaarloosden Voorts wilde hy ook niet adviaeeren tot heratel van het militair bestour De beer Mirandolle bestreed het optimisme des ministers in de finanoiëele beachouwiogeu zag den financiëelen toestand zeer donker in en zon daarom legen de begrooting stemmen De heer van Nispen had ook linancièele betwaren Heden voortiettiag De heer van Nispen heeft tyne interpellatie over den toestand der dwarsliggers op den Bynspoorweg ingetrokken daar het onderzoek vau den raad van administratie geleerd heeft dat die toestand in het algemeen goed is De gemeenteraad van s Gravenhage heeft Dinsdag met algemeene stemmen aangenomen het voohtal tot overdracht aan Z K H den prins van Oranje van het paleis aan den Kneuterdyk voor 227 000 Dat eenvormigheid iu spelling wenschelyk is wordt door de Regeeriog erkend Daar nu de spelling van het Woordenboek sinds vele jaren op de soholen gebruikelyk meer en meer de eenige wordt die aan de ambtenaren bekend il tullen te rekenen van 1 Januari e k dan ook alle stukkeu die vao de Departementen van Algemeen Bestuur Litgaan zooveel mogelyk in die spelling geschreven tyu Natnurlyk echter is ook üau het overgangstydperk nog niet dadelyk gesloten Er zal om noodeloozrn omslag te voorkomen een uitzondering worden gemaakt voor die wetten waarvan de ontwerpen in de spelling van Siegenbeek geschreven voor 1 Januari zyn ingediend Uit Utrecht wordt gemeld dat Dinsdag aldaar de eerste uitvoering plaats had van Ritihard HoI s nieuw oratorium de NoordpoH Niettegenstaande den hevige sneeuwstorm die by dru aauvaug vau het concert woedde beidden den oompouist eene eivolle