Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1882

ui davMcnde toejoioiiingeA lalloose lauwerkranten Het concert werd bügewooDd door de officieren van de Willem BarenU evenals door den tohont by nacht en den Commiiuris des Konings Het is gewoonte too schrijft dfr LaHctairlh om de hoogstammige roien leer vroeg dikwerf toms reeds bg geringe vorst in Ootober ten nadeele der planten neder te leggen en te bedekken Bene koude van 5 6 graden Béaumur is voor deie planten in den herfst zeer nuttig omdat het hout daardoor eeue lekere rijpheid bereikt en minder Igdl Men moet daarom minstens i6ó lang wachten met de interaorg voor de rozen totdat de grond 1 duim diep bevrozen is Het uitsneden van de kroon dat is het verw deren van alle zwakke en krukkelige takken welke nooit bloemen voortbrengen maar wel aan de plant voedsel ontnemen moet vooraf geschieden Het inkorten geschiedt in het voorjaar Ldb Cl Voor de eerste maal is de bepaling der Drankwet tmgepasi welke intrekking van de verguauini bedreigt tegen kasteleins die zelf dronken zijn B n W van Goes hebben vau dat wetsartikel gebruik gemaakt om een dropkuard drankverkooper af te zetten Naar men verneemt wordt door het Bestuur van den Prins Alexnnder polder anu de IJssel Stoom tramwegMaatschappij vergunning verleend tot het j leggen v m rails door diea polder voor een stoomtram van Nienwerkerk naar Rotterdam Het plan evenwel der concessionarissen om van den polder langs de Korte Kade en den Ouden Dijk Rotterdam Veemarkt te bereiken zal niet verwezenlijkt worden daar zy stuiten op den tegenstand van enkele bewoners aan den Ouden Dgk wegens particulier recht op dien weg Naar aanleiding van het verdagen der zitting der Tiveede Kamer in ons vorig nommer medegedeeld zegt het Fad het volgende £ en hoogst bedroevend feit I Het is wel eens een enkelen keer by de behandeling van een zeer onbeduidende zaak en bij eeo nazitiiug als reeds verscheiden leden vertrokken zyn gebeurd dal de Kamer geeu vergadering kon houden wegens gebrek aun opkomst maar tot nu toe is het nooit gebeurd dat by het begin van de behandeling der Indische begrooting de meerderheid bet niet de moeite waard achtte tegenwoordig te zyn En dat terwgl de belangrijkste zaken aan de orde zijn het Indisch financiewezen het beleid van den onlangs opgetreden Minister de toestand in Atjeh de verlenging der Bilütonconcessie en zoovele andere onderwerpen meer Maar wie in dat alles belang moge stellen naar het blykt niet de meerderheid van de Tweede Kamer der Staten Scneraal Een zeer ongunstigen indruk moet dit gebrek aan werklust en belangstelling hier te lande en in Indiê maken Wanneer builen de Kamer een minder gunstig oordeel over haar geveld wordt dan ziet men aanstonds eenige leden de eerste de beste gelegenheid aangrypeu om die booze kwaadsprekers eens duchtig aan ile kaak te stellen Maar zooveel kwaad is er In het geheele laatste jaar Van de Tweede Kamer jiiet gezegd of het wordt in de schaduw gesteld door het figuur dat de Kamer heden zelf maakte Toen jl Woensdag de behandeling van het cen snsontwerp in de afdeelingen ter sprake kwam werd er in de Kamer een gesteun en geklaag vernamen over het vele werk dat er vóór Kerstmis te doen is en werd ook de onmogelgkheid beweerd om in Januari voor de behandeling der kieswetherziening Ie vergaderen Deze Maandag is een parodie op dat geiveeklaag door de Kamer zelve geleverd en een bewijs te meer dat zij die het luidst klagen niet den meesien nnod hebhen De Kamer doet zeker niet alsof zij het heel druk heeft I Bij al de geruchten betreffend nieuwe hotels die gereed zonden zgn tegen de aanslaande tentoonstelling te Amsterdam is zonderling genoeg zegt het H6l nog niet gerept van de onderneming Krasnapolsky wier naam anders aan dergelijke plannen verbonden wordt Thans is dat echter niet geschiedt eu ten onrechte voegt het er bij De heer Krasnapolsky heeft een ontwerp gereed voor een verbouwing der inrichting waardoor plaats wordt verkregen voor 125 kamers deels aan de voorzijde van het gebouw Warmoesstraat deeU boven de omvaugrgke biljartzaal Met Mei a s zullen ruim 80 kamers fijn gestoffeerd in gebruik genomen kunnen worden De maatschappij Café Krasnapolsky is dezer dagen tevens eigenares genorden van nog een zevental belendende perceelen zoodat de inrichting voorshands des vereisohi weer de noodige uitbreiding kan ondergaan Aftn de Kamer is ingediend een wetsontwerp tot I verhooging der ladische begrooting i 00t 1881 hoofdstuk uitgaven voor Nederland met ƒ 967 000 die echter door vermindering van andere artikel worden gevonden zoadat het eindcijfer geene verandering behoeft te ondergaan de verboogingen strekken ter voorziening in de hoogere uitgaven voor Levanische opium waarvan de prgs ƒ 30 in plaats van ƒ 25 is geweest ter bestrqding van een tekort op bet geraamde bedrag voor militaire pensioenen voor transportkosten geneesmiddelen vernieuwingen van materieel by de mijnen van Borneo benoodigdheden voor openbare werken en steenkolen Ëeu feuilletonist schreef in het Deutiche Montagillatt het volgende Ieder inensch heeft op aarde zoo verzekert Vielor Hugo ten minste twee vadersteden de eene is die waar hij geboren wei de andere Parga laville lumière De meeste stervelingen der oude en nieuwe wereld menschen die op faun huwelijksreis zgn de Yankees lie alleen zalig meenen te kunnen worden aan de oevers van de Seine Kussen Grieken die hun Fransch en hun fortuin komen verbeteren en velen anderen gelooven Victor Hugo onvoorwaardelgk eu richten hun schreden zoodra zij hun nest verlaten naar bet lichtende centrum der aarde De vUle lumière vau tegenwoordig is echter een zeer donkere stad Op de Boulevards en in de Avenue de l opéra brandt het gas donkerder dan in de Friedrichstrasse I Berign het eleotrisch licht heeft weer voor de almacht der monopolie hebbende gasfabrieken te Parijs moeten wijken en geene Zweedsche Taudstickor Stan siafvel och fosfor verblijden den vermoeiden reiziger als hg s avonds doodmoe zijn kamer bereikt Nog altoos als voor vijf entwintig jaren slaan op Hen schoorsteen de ellendige lucifers met zwafel en phosphor die sleohls na een hardnekkigen strgd van minstens eea half uur vlam vatten en dnn de kamer met blauwe wolken vullen precies als ie de opera in de eerste acte van Famt Slechts met veel moeite krijgt men dan ook dure bougies aa en nergens op aarde is het s avonds op zijn slaapkamer moeielijker een lichtstraallje te verkrijgen dan in de tille lumière Dinsdag ochtend ten 6 32 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een uiislaanden brand op het Damrak te Amsterilam Een groot deel van het achteren middegedeelle van perceel 68 waarin de sigarenfabriek en magazijn van den heer Justus van Maurik Jr stond in voile vlam eu daai t uit het NoordOosten hesig woei had het werk der blu sching met grooie moeielgkheden te kampen Spoedig waren drie hand en twee stoomspuiten in werking maar op de daken der belendende huizen vielen de pgpvoerders met de straalpgpen haast omver zoo herig loeiile de wind die tegen zes uur lot een storm was aangegroeid eu daarna langzamerhand wat afnam Omstreeks dien tgd was ook de Jan van der Hegden in volle werking en merkwaardig genoeg slaagde de dappere en wakkere manschap der brandweer onder leiding harer oordeelkundige hoofden boven verwachting in het blusachingswerk De belendingen toch hebben slechts weinig brand en waterschade bekomen De schade hoewel betrekkelgk aanzienigk is een minimum wanneer men berekent wat zander zulke vooitrelfelgke en afdoende hulp bg dergelijk weder de gevolgen van den brand zouden zijn geweest Ten 6 20 was men den brand meester dat wil zeggen was de vrees voor uitbreiding geweken De drijvende stoomspuit bleef na het inrakken van het materieel ter bewaking achter en gaf ten 8 30 nog water bij de opruiming van smeulende tabak op de bovenste verdieping De Maatscbappg tot opvoeding van weezen in het huisgezin doet door eene circulaire van haar bestuur gesteund door een negentigtal mannen uit alle oorden des lands een beroep op de medewerking van het vaderland aan de opvoeding van de negentien duizend weezen die van de dertig duizend waarop men hun aantal schat niet in een van de 232 gestichten zgn opgenomen De overigen worden öf in armhuizen grootgebracht of uitbesteed Die uitbesteding is voor het meerendeel slecht Gedurende de zeven jaren van haar bestaan heeft de Maatscbappg zich het lot van 160 weezen aangetrokken Met de kerkelgke gezindte waartoe hunne ouders behooren wordi steeds rekening gehouden Van alle richtingen ontving zij deswege blgken vau waardeering Hier is een neutraal arbeidsveld in den edflsten zin des woords dat niet genoeg in de algemeene belangstelling van menschenvrieudeu onder de burgers kan warden aanbevolen Sedert eenige jaren beijvert men zich o a in Duitschland om arme en zwakke kinderen den vacantietijd ergens buiten te doen doorbrengen onder geneeskundige leidiDX en behoorlijk toezicht met of zonder de moeders De invloed van zulk een korter of langer verblgf in de ruime frissobe lt waar alles gedaan wordl om hun te geven wat lij bg de ontberingen aan eigen haard zoo hoog uoodiir hebbeu heeft de stoutste verwachting overtroffen De stoot tot dezen nieuwen tak vay fbilanthropié is van Amerika uitgegaan ii t heeft men die va eantiekolonien in het groot Het fFochènblatt det Joianniterordeiit deelt eenige bijzonderheden mede over een drielal van zulke koloniën te New York De eene de Kinderhulp VereenigiDg die reeds langen tijd bestaai heeft 10 Juni II een Zomerhuis geopend waar dezen zelfden zomer reeds vier duizend kinderen zijn opgenomen Wandelingen konden in het uitgebreide schaduwrgke park in menigte worden gedaan De voeding was zoo eenvoudig mogelgk doch met eenmaal daags rieesoli eu melk zooveel de kleinen begeerden De oukosteo beliepen dezen zomer 16 000 Sommige kinderen bleven er eene week of langer andere slechts enkels dagen Eene tweede dergelgke inrichting bestaat bij Elderli Grove aan t strand van Kocksway waar plaats ii voor 246 kleinen die er eene week of langer verblijven maar die dagelgks bovendien door meer dan 200 kinderen voor een enkelen dag wordt bezoeht Zij heeft i de zes jaar van haar bestaan 6iOOO kinderen gefaerbergd De derde is het drgvend hospitaal St Johm Guild dat in de acht jaren sedert bet geopend is meer dan tweehonderdduizend kinderen heeft opgenomen in den jongsten zomer alleen dertigduizend Hieraan is onlangs een verblgf op het vasteland iu een puk op StatenEiland verbonden waar zulke pitieutjes worden heengezonden voor wie de arts hst verblp te midden der pgnboomen aldaar wenschelgker acht Wanneer een burgemeester eene logé naar ds veerpont brengt en hg wordt ondei weg onheoseh aangesproken door een zijner gemeentenaren kan men dan zeggen ilat deze burgemeester in de waarneming zijner bediening of ter gelegenheid van die waarneming beleedigd is ja dan neen Met andere woorden is art 222 Code Pónal dan toepasselgk Deze vraag bad het Hof Dinsdag te onderzoeken De burgemeester van Wamel heeft in zijiie gemeente waarschijnlijk vele warme vrienden hg heeft er zeker heete vganden I Under de Igatsten behoort de dijkgraaf Post De burgemeester brengt een lose daar de veerpoat en ontmoet op den vrij smallen weg den rrjj veioutwaardigdeu Igkgraaf Deze laatste kan as hg zoo dicht langs den burgemeester moet zijn geioel niet langer bedwingen en hg besluit zich eenige ontspanning te geven Hg doet dit door den bargemeester allerhande weinig liefelijke oorden tot te voegen die wij hier niet zullen herhalen maar waaronder bv ook voorkomt het meer en meer gebruikelijke vleelgke jitinkerd ik zal je iu de krant zetten enz De burgemeester maakt proces verbaal op Of hij dit in zijne verontwaardiging eenigszins oppervlakkig had opgemaakt P Wij zullen het niet beoerdeelen Genoeg zij hel dat de rechtbank te ïiel nilqaokte dat de dijkgraaf den burgemeester niet iii de waarneming zijner bediening beleedigd had ea den heer Post slechts veroordeelde tot een enkele geldboete van ƒ 2 50 Het Openbaar Mini ierie komt in hooger beroeji De burgemeester maakt eenige maanden na dato een nieuw proees verbaal op eu verklaart daarin dst Post hem bij genoemde ontmoeting ook verwijlen had gedaan naar aanleiding van maatregelen betreffende de veepest en betreffende een verhuisbiljet Ziezoo nu was de zaak iu orde Dit sloeg op handelingen als burgemeester ergo art 222 kon toegepast worden Dit was ten minste de opinie van den advocsst generaal Dat het nieuwe proces verbaal n de eerste vervolging was opgemaakt was volgens Z E G A geen bezwaar Het requisitoir luidde 16 dagen cellulair Mr van Gigoh do verdediger dacht er echter anders over Het eens burgemeester blijft burgemeester wai een verkeerde leer Spreker toonde dit aan door bet volgende voorbeeld Een burgemeester beeft s avonds woorden met zgne vrouw het gekibbel duurt voort en terwijl de burgemeester t bed stapt voegt zijne wederhelft hem dezelfde woorden toe als de heer Post gebruikte Zal men nu zeggen dit die burgemeesier beleedigd is a roocasion de l exeroisode ses tonctions Trouwens er is niets beleedigends gezegd LeelgJc is een subjective opvatting Stiiikerd eveneene Pleiter zal het bv zeggen tegen iemand die sterk naar Hang Hang of Jockey olnb ruikt terw gl andereu die looht heerlgk vinden Ik zal je in de krant zetten is geen beleedigendo mededeeling vele menschen vinden het zelfi zeer aangenaam om in de courant te ataan de verslaggever noemt dus ook in dit verhaal de narapn maar voloiti De woorden naar aanleiding der tec dest en van bet vertiuifblljet zijn niet bewezen daar het tweede proces verbaal zeer zeker nietig is Het Hof zal Dinsdag a s in deze meer vermakelijke dan interessante zaak uitspraak doen KII ST1XIEIIWS Woensdag gaven de Vereenigde Toouknustenaren van Amsterdam directeur de heer J G H Manu het eerste der twee door hen te geven Concerten in Kunstmin Een klein veislag wenschen wg daarvan te geven Het programma zullen wij wat uitvoering betreft liefst niet per afzonderlijk no behandelen Wij zouden dan een uitgebreide kritiek moeten geven wat niet in onze b doeling ligt Alleen zij het ons vergund een paar opmerkingen te make die wg meenen niet ongegrond zijn Zoo zouden wij wat bv de samenstelling van dit programma betreft gaarne hebben gezien dat in plaats van enkele nos eene symphonic wu gegeven die zeker beter op hnre plaats ware geweest No 6 9 eu 10 hadden wij gaarne de plaats daarvoor zien ingeruimd hoewel de uitvoering dier nos weinig of niets te wenschen overliet Eeu geselschap dat zulke goede elementen bevat hieronder verstaan wij niet onvoorwaardelijk de 2e violen zal zeker er bij winnen als het ons in de gelegenheid steil wat meer klassieke z ken te genieten en zij kan dit gelu ge het eersle concert door hen alhier gegeven wat klonk op dit conoeri ons het icherto uit de Sommernachti Iraum heerlgk in de ooren Vergeten wg niet dat juist het eerste concert aanleiding heeft gegeven lot genoegzame deelneming voor dit en het anderr dat eerlang volgen zal Over hel geheel al was ook de stemming in den freitchuti niet rein en het tempo in No 3 naar onre opvalling iels te langzaam brengen wg gaarne hulde aan het gezelschap en hareu directeur en hopen een volgende keer niet te verzuimen tegenwoordig te lijn en raden ieder ilie lol nu toe achterbleef de Vereeniüde Toonkuiistcunren te gaan booren zg zullen hel zich niet beklagen Een enkel woord over de solisten voegen wg gaarne hierbij De heer Hofmeester viool met wisn wij reeds bij eene vorige uitvoering kennis maakten toen hij de andante iu F van von Beethoven ten gehoore bracht heeft thans bewezen dal hij behalve voordracht en opvatting ook technische bezwaren weet te overwinnen Het andante et teherzo capricioio van David werd verdienslelgk uitgevoerd Qjk de heer Kruijswgk oboë toonde geheel meester te zijn vau zijn instrumeii en verschafie ons eenige aangename oogenblikkeu De heer Manu met wien wij behalve nis directeur ook als componist kennis maakten hopen wijals zoodanig nog eens te ontmoeteu Wat instrumentatie betreft voldeed wat wij van hem hoordenons zeer yoed B Mol Buitenlandsch Overzicht Keizer Wilhelm heeft di Pruisischen Iianddag geopend met eene troonrede die over hel algemeen eeu goed onthaal rond bg de leden van den Landdag vooral de zinsneden over de opbefliog van de vier laagste klassen der inkomsteubelaating en de belrekkingen met hel buitenland De Keizer verklaarde dat de aard dier betrekkingen de overtuiging wettigt dat de vrede verzekerd is Ook over de verhouding tot den Paus liet de troonrede zioh gunstig uit de Regeering hoopt dat hare verzoenende gcziudheid verder van gunstigen invloed op den kerkelijk slaatkundigen toestand moge zijn Ouder de aangekondigde wetsontwerpen is er ééa tot hel sluiten eener leening om iu het bestaande tekort te voorzien De Franache kamer heeft haren arbeid hervat met eene zeer belangrijke gedachtenwigseling over de verhouding van de kerk tot den staat welke door den heer Roche werd ingeleid bij de algemeene beraadslaging over het hoofdstuk EeredienSt der begrooting De minister De Fallières die reeds iets dergelijks verwachtte herinnerde de kamer vooraf dat eene oommissie uit haar midden bezig it ie onderWtiÉi of er mogelgkbeid is het concordaat af te icbitin Zoolang hel echter beslaat dient het door de rtgüüng ie worden gevolgd en daarom verzocht de mia lt t anu de kamer alle voorstellen te verwerpen welke met het concordaat in tegenspraak zouden zgn Dit verhinderde den heer Roche niet om met kracht de geheele scheiding der kerk van den slaat te bepleiten Voorloopig zou hij zich echter beperken iqt het terrein waarop het rapport der budgetcommissie zioh beweegt Het rapport beweert Ie willen bezuinigen doch komt ten slotte tot eene onbeleckenende vermindering van fr 600 000 Hij bracht in herinnering hoc de paus totn na 7 jaren volkomen scheiding van kerk en staat de eerste consul hem eeu concordaat aanbood deze officieele herstelling der kerk met vreugde begroette en hoe toen de traktementen als bijzaak waren behandeld en met name geen bezoldiging was overeengekomen voor de kapelaaus die thans met hel grootste deel der begrooting gaan strijken De eerste begrooting van eeredienst na hel concordaat in 1S02 bedroeg slechts fr 1 200 000 In 1829 was zij gestegen tot 86 millioen en hoezeer de Juliregeering in den aanvang eenige bezuiniging maakte klom de begrooting in 1847 weder lol 39 millioen Onder hel keizerrgk weed zij ongeveer 50 millioeq Ouder deze republiek komt nu de begrootingscommissie met hel stoute vooislel om daarvan een half millioen Ie schrappen Daarenboven komen ook op andere hoofdstukken posten voor elke den eredienst ten goede komen terwijl de gemeenten er hoog mede belast zgn en zelfs de provinciale begrootiugen zulke posten dragen Alles te zamen 74 millioen Daarbij moet nog geteld worden de huurwaarde der gratis door den slaat of andere publiekrechtelijke lichamen iu gebruik gegeven kerken waarvan de waarde in Pargs alleen op 220 millioen is gegchal Voor bet gaiische land komt de dus geschonken jaarlijksche huurwaarde op 200 millioen l Iet de inkomsten der kerkfabrieken seminarien en congregaties benevens de traktementen der geestelijke zusiers die lager onderwijs geven komt men alzoo voor de katholieke kerk iu Frankrijk tot eeo jaarlijksch inkomen van 450 millioen franken Hoe kan tegenover zolk eene macht de kamer de in kerkelijk opzicht neutrale politiek voeren welke hei laud van haar eischt Door deze begrooting aan te nemen volhardt de kamer er in de oorlogskosten der kerk Ie betalen in haren strijd tegen den staat en tegen de moderne maatschappij Want de kerk beperkt zich niet tot den eeredienst uit haar spruiten de met staatsgeld bevoorrechte vereenigingeu die de felste tegenstanders zijn der beslaande regeering welke niet eens baar getal en hare kracht kan te weten komen Iu Parijs allten zgn er 52 en hel aantal in de provincie is legio Deze worden ondersteund uit de begrooting Van eeredienst Wil men nu een vooruitstrevende regeeringsmeerderheid iu het leven roepen dan kieze men dit terrein der volledige scheiding vau kerk en staat en passé men de wetten der eerste republiek toe op hel hoofdstuk van den eeredienst Bisscbup Freppel had reeds zitten koken van woede terwgl deze redevoering werd uilgesproken en ternauwernood was de heer Roche vao de tribune gedaald of de bisschop begon de kerk tegeu den aanval te verdedigen met al bét vuur den opvolger van mgr Dupanloup eigen Het is de plicht van den aat riep hij nil den eeredienst te bekostigen want slechts onder die verplichting tot uitkeering heeft c naasting fier kerkelijke goederen plaats gehad Voor ophouden met belalen zou slechts éen naam te i inden zijn bankroet De Conventie heelt het gedaan doch niet in die wetgeving vau geweld en confiscatie moet men de regelen zoeken van hel recht De prelaat verdedigde met veel talent eu vuur zijne positie tegen de zeer radicale eischen van den heer Roche en de kamer begon haar werk met een zeer interessant duel Minder belangrijk as hetgeen de heer Andrieux er op liel volgen De oud prefect zeide dat een groot gedeelte der natie nog hecht aan godsdienstige begrippen dat men rekenschap moet houden met de vrouwen met de ongodsdiensligen die afkeerig zijn van twist en onrust en dat men om de republiek voor allen aanneraelgk te maken de pastoors maar moet blijven belalen De leer Andrieux had niet veel pleizier van deze redevoering Hel debat werd geëindigd door den heerMadier de Montjau een der veteranen van 1848 De kamer hoort zgn levendig en krachtig woord gaarue Hij betoogde dal de slaat geene verbintenis met de kerk heeft en dat do grooie meerderheid der kamer die gekozen is om de pastoors Ie bestrijden niet kon toestemmen om van Frankrijk een Spanje onder Filips II Ie maken Do kamer deed hel toch en besloot over te gaan tol de behandeling der artikelen met 351 legen 131 stemmen In bel Engelsche Lagerhuis weigerde Gladstone opnieuw zich over de regeling der Egyptische zaken uil te laten tol grooie ergernis der oppositie die gedwongen werd weer aan het reglement van orde te gaan Uit Madrid wordt geseind dal de Koningin van eene dochter is bevallen en de Cortes waarschijnlijk legen 26 t eier zullo i bijeengeroepen worden üe opening van de zitting der wetgevende macht zal loniler koninklijke boodschap gesch iedeu Onmiddellijk na de samenstelling ï sn het bureel verwacht men de indiening van een motie van vertrouwen in het kabinet en denkt daarop eene meerderheid van eeu honderdial stemmen ten gunste van hel ministerie te verkrggen INQ EZONOEN Heillgerlee HULDE Leipzig Op den Uden October 11 heeft op de Bgks Wierickei Sohans alhier een wedslrgd plaats gehad met een brandspnil van den heer A H vau Bergen te Heiligerlee en de vier stuks nieuwe Gouverne menlsSpuilen uit genoemd Fort herkoinslig uit Leipzig welke geheel in t voordeel van den heer van Bergen uitviel Deze nieuwe Spuit Zuig en Perspomp is in waarheid een pronkstuk en munt uit door degelijkheid Ue zuigslaug aan de Spuit steeds bevestigd werpt men in t water en men moet bijzonder vlug zijn zoo men dadelijk begint Ie pompenj om de slangen die ook aan de Spuit gehecht bigven uit te loopen omdat bg de eeesto slagen reeds water met verbazendwekkende snelheid voortstuwt Heiligerlee gaf en dit wi s in t oogloopende veel sneller waler dan Leipzik Ieder die lot de brandweer behoort weet dat dit een hoogst belangrijk voordeel Is men heeft niels aan of nf te schroeven tenzij een slang van 69 Meiers niet vol doende is en men deze 20 a 40 Meiers moet verlengen In boogie en afstand der waterstralen was weinig verschil intusschen waar die vau Heiligerlee dikker tn bijgevolg l volumen ater dan ook grooter Bovendien werkt Heiligerlee veel gemakkelijker de Leipziger gaal zwaar ook wat de bechiheid betreft geven wg aan Heiligerlee de voorkeur t Bovenstuk der Leipziger toch staal op vier ijzeren slangen die bg werking schudding veroorzaken dit is niet geval bij Heiligerlee en daarom achten wij deze Spuit sterker en duurzamer Na dit Concours heeft onze Gemeenteraad dan ook zonder beilenking die Spuit geaccepteerd Toevallig moest zij dienzelfden avond dienst doen toen eeu hooiberg door den bliksem getroffen in brand geraakte De heer vau Bergen die daarbg tej enwoordig wae mocht met welgevallen nedeizien op zijn fabrikaat dat in alle opzichten uilmuntend voldeed Onze lof voor deu beer van Bergen is verder overbodig toch kunnen wij niet nalaten onze verwondering Ie kennen te geven dat t GoQVcrnement naar Leipzig gaat terwijl t te Heiligarlee beter kan slagen Heillgerlee slaat hierin boven Leipzig en uu heeft o i een Nederlandich industrieel als de heer van Bergen aanspraak op waardeering en begunstiging ook van t Gouvernement gel I TURKENBURG = J BATELAAN BrandmuUer Bodegraven Z Holland 2 November 1882 l Fabrikast ran den heer G a Janch naar t Byiteem fan den heer Chr R Kouveld citiel ingenieor te Amsterdam 8 De pompen raa da Leipziger spuiten waren IS cM meer in diameter en de zuigslaglengte langer aU die an van Bergen RECLAME Wanneer gg aan verstopping onaangename opgezetheid bedorven maag echeele hoofdpgn of dergelijke kwalen lijdt gebruikt dan eenige van Rich Brandt s Zwitsersche Pillen en de kwaal zal spoedig verdwgnen De Zwitsersche FilUn ziju bijna in alle Apotheken verkrijgbaar te Gouda bij Apotheker HOEPHAMER MARKTBERICHTE M OOUda 16 November 1882 Wegens het minder gunstige weder was het getal bezoekers der weetcmarkt uiterst klein en kunnen granen nominaal als voren genoteerd worden Tarwe in de beste soort 10 25 a ƒ U Rogge 6 50 a ƒ 7 Gerst ƒ 5 26 è ƒ 6 Haver ƒ 3 60 a ƒ 4 25 Hennepzaad ƒ 10 50 a ƒ 11 De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten zoowel vnarkoeien als vette koeien werden tot hooge prgzen vlug verkocht vette varkens van 26 a 29 01 varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 cis per half kilo magere varkens en biggen traag verkocht Aangevoerd 50 partgeo kaas handel gewoon eerste qualileit ƒ 28 a ƒ 31 tweede qualiteit ƒ 26 a ƒ 27 Noordholinndsche ƒ 32 a ƒ 34 floeboler ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 30 a ƒ 1 40 fiurgerliike Stand GEBOREN 1 14 Nov WUlemina Adrians ouders B Prang en A N Brouwers 15 Willem ouders J van der Klis en M van Pnffelea GEHUMD 15 No L Bool en H Kerkhoven F