Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1882

Wed BOBiLS crz s Zondag 19 No Nsber 188S m S846 HOOGSTRAAT Heeft de eer hare g eachte Clientèle de ONTVANGST te berichten van een RUIME COLLECTIE der NIEUWSTE ARTIKELEN tot zeer BILLIJKE PRIJZEN OPENINO der ïiTALAGE 16 ÜVOV aanstaande GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het GENERAAL CORRESPONDENTIE KANTOOR t Amsterdam vraagt voor Noord Amerika en wel hoofdz eljjk voor de Staten Jowa Illinois Michigan New Jersey en Ohio een aantal diverse Werken Handwerkslieden tegen hoog loon Het vervoer geschiedt kosteloos tot op de plaats van bestemming Het vervoer zal plaats hebben begin Maart 1883 Billgke administratiekosten zonder vooruitbetaling De betaling der passagekosten alsmede de administratiekosten moet geschieden in één termgn op 1 November 1883 met bybetaling van Zes irocent voor interest De gelegenheid tot inschrijving bestaat tot 30 December a s Alle verlangde inlichtingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt Postzegel a 10 cents voor antwoord het culTerat en m Mt goedkoopa van all bekeucU oortoti tbd Bitter Het i umen uteld uil Hop Booha Alrain eo Leeuvrentand welke de bosle de oodsle rn knchtdaJinU geneesmiddelen der wereld siJD en aitatelUDde Keneeskracbuge eigeDiLhappen beiitten tietgeen mei ander loorteo van Bitter niet het geral i Het is de beste reiniger van bet bloed en regelt de unotiea van da lever bet geeft een nieuw leren en hersAelt de gezondheid Gcene nekte of slechte gei ndheid die met door dit Bitter orerwonnen vorden iijne werking is even verschilleed all heiliaim Het geeft kraohtan an aan nlaaw leven aan oude of iwakke liedea Voor hen die li dei aao toriQR in lie werking der vertenngs of waterloozm sorK nen en bg evolg een krachtig en veriterkfnd middel noodle hebben om den eetlust op te wekken i tdit Bitter uitent heiTiaam daar deiieUseigenschappen bij uitstek tonisch opwekkend en geneeskrachtig iijn zonder te bediivelmen Wat gij ook moogt gevoelen of aao elke nekte ij ook inoogt tijden gebruikt H OP B ITTER W irht Diet tolilat gg bedlegerig lijt hij de minste storing ilie gij gevoelt moet gij HOP BITTER gebrn kt ruHel kan u het leven redden lOOall het dat duizendea anderen geildan heeft Het it beweien dat dit Bitter alle iieklen geneest of verhcbHag aanbrengt Het is oene ainegi oame en rerfriiichende drank lo jr de xieken en kdo met water of andkre dranken vermeogd gübruikt worden Lijdt niet sn belet tWa viiandan ta UJdan gebruikt en raadt andaren aan het HOPBITTER te gebruiken Verliest vooral niet ait bat oog dat het HOP BITTER geenknoeimiddel of geheime geestrijke drank ii het iB integendeel bet bestt geoeeimlddel wat ooit besta in hcefl het la de vriend an hoop van dan lake Het moest in geen een baishoadeo ontbreken Neemt er van af beden da proef van VerKrÜffbaar Ö Ae voornaatnste Droff ten en Apothekers HOP BITTERS Hanufftcturing C Breda HteLoDdeo iitwerpeB l w T rk ei ToniU Depot te Gouda bij TH11 E T3T3T TTT lI TkT Volkomen genezing door DiMU U ütJiiJA de Bandaae Mégulateurvm Dr WAEasËGEBS gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Antwerpen ADVËRTEI TIEI in alle Binnen en Su tehland ache Couranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Fl 1000 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Ehateroogen Tlnctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste p n ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwgdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hy een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prjjs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanw zing Fl 1 Te verkrggen in de bekende Depots en by den uitvinder Doctor LEFSIES Botterdam 44 WESTZEEDIJK 44 IJaNliteia en J tan den Oarn W G HuHclion n 8 Kornr J Brugiteni en O Lengenk A den Ouden en C Ukerield J tan Slmo en A H M Breakel ADVERTENTlfiN Heden overleed tot onze diepe droefheid ons eenig geliefd Zoontje KONRAD in den aaovalligen leeftgd van tien maanden en tien dagen A R SEIBERT E W SEIBERT geb Bbasselaae Ooudtt Ï3 Nov 1882 Etnige en algemeene kennisgeving voor buiten de ttad Beden overleed tot droefheid van mg mgne Kinderen en Aanbehuwdkinderen m ne geliefde Echtgenoote CORNELIA AÜRIANA MüLLER in den leeftjjd van 66 jaren G SPRÜIJT kz Waddinxveen 14 November 1882 KRAEPELIEN HOLM S Cigaretten tegen Asthma Prgs p r Étui 80 en 50 Cents SALMIAKPASTILLES oplossend en verzachtend bfl Hoest en Verkoudheid Prgs per fleschje 20 Cent Verkrflgbaar bg de meeste Apoth en Drogisten KBAEPELIEN HOLM Apolh te Zeul ê In lossing een lading Grove Rubr Kachelkoleo k 571 2 c per Hectol Contant zonder korting en vr aan huis mits by 2 of meer Hectol gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turftnarkt H 101 Gouda 15 Nov 82 Openbare Verkoopingf te GOUDA op VRIJDAG 17 NOVEMBER 1882 des voorraiddags ten elf ure in het KoflSjhuis € db tiARMONIE aan de Markt aldaar van No 1 Een WINKELHUIS PAKHUIS en ERF aan de Wachterstraat te Gouda wgkP nrs 188 en 189 No 2 Eeu perceel BOUWGROND daarnevens No 3 Een HUIS STAL en ERF aan het Jaagpad te Gouda wgk Q nr 11 En nr 4 Vier HUIZEN met BOVENHUIZEN SCHUREN en ERVEN aan den Bleekerssingel te Gouda wflk R nrs 208 209 209a 210 211 212 212a en 213 En op DINSDAG 21 NOVEMBER 1882 des voormiddags ten 9 ure voor en in het Huis en Pakhuis aan de Wachterstraat Wjjk P nos 188 en 189 te Gouda eenen f I Kruideniers en andere WINKEL WAREN Nadere inhchtingen z n te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Zeker middel TEGEN AI LE RhDmatiscbe AaDdoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspyn Kiesf j pjjn Verstöving in deieden B0Nt0Nï30Z EP25Cr Huidziekte enz 1 rerkrggbaar te L Gouda Wed Boshan cTiiy iirii i irr A i Alphen L Vabossiaü Zu CKCNDHtlDSKltEDm Bodegraven P V esi oot Boskoop J OOÜBKADX P LOOHAN Harmeien W ö Kükvess Hazerswoude 3 Gaarkeuken Noorden D W BoM Oudewater 3 Lieïland Waarder Boüthooen Woerden Gebr Pïbn 1 8 Wouhrugge A de WttDE Zegwaard A HnMW Snelpersdruk van A Bbinkha n te Gonda Men gelitr attent te te zgn dat de Waldwelartikelen van een bruine kleur zijn als zgnde bereid uit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépót bjj M J C HAM te Utreehf BU deze Couraut behoort eeu BUvoegsel BINNE NL AND GOUDA 18 November 1852 Het zul onzen stadgennpteo zeker zeer aannenaa zga uit onze ndvertentien Ie zien dat het tooneelgezeliohap au den heer Willem fan Zuijleu hier de Tolffende week eene voorslelling geeft OpgcToerd woidt Baetelhan s LIJDEN waarvau de titelrol in banden ia van genoemden heer van Znijlen Het optreden van dezen ook hier Ier stede geliefden acteur en het feit dat zijn gezeltofaap na September met uitatekende krochten verrekt is doet on de hoop koeatereu dat deze vooratelling goed bezocht zal lijn Ia dat het geval dan bestaat alle kans dal de heer TSn Znijleu ons in de gelegenheid stellen zal zijn gezelschap i ogmaala hier te zien Bij de aote eiamena middelbaar onderivya ia toegelalen voor Nederl taal en Jletteifkuude mej H A Schim van der Loeff Ie Gouda De Dilettaoten Club geeft Woenadag 9 November c k MM vooratelling waartas wij verwijiea naar achterstaand advertentie Gepasseerden Woenadagavond verzocht zekere Pieter Bevet aan het bareou van politie om uachtverbigf daar hq yeen geld had Juist lag er eeu brief aan het bureau van den Heer Burgemeester van Voorburg waarin z5JDe opsporing erd verlooht ala verdacht van misbruik van vertrouwen Hij moest voor zgn baas 26 belasting gaan betalen maar was met het geld naar Kotterdam gegaan en had het aldaar verteerd Hy is gevaalfidük naar Toorbnrg overgebracht Sedert de invoering der drankwet lot 1 Nov II zijo Ie Zerenhuiien 19 processen verbaal opgemaakt wegens overtreding der drankwet Ter voorziening in de vacature als ooromissarii der IievensverzektriDgHaalacbappy van bet Ned Ouderw Genootschap oulalaan door het overlyden van den heer k van Ollerloo wordt door de overblijvende Commissaiisaen bet volgende dubbeltal aangeboden D A 1 vau Fesch Hoogleeraar te Amsterdam en D N P Kapteijn Leeraar a d H B school te Amsterdam ten einde daaruit eene keuze te doen vóór 16 Januari a s Te Ouderkerk a d IJsel verkeert de hervormde gemeente in groote spanning Eenigen tgd geleden heeft de predikant aldaar aati zijn kerkeraad by missive kencia gegeven dat hij van af heden zgn ontslag neemt of bedankt voor zgne betrekking later wilde ign Eerw dit aobryveu wederom intrekken op grond dat het in overijling zou zgn geschiedt de kerkeraad zegt wat eenmaal geschreven staat bigft geschreven Het klassikaal bestuur zal eerstdaags vergaderen om in deze eene beslissing te nemen Tot plaatselgk geneeskundige te Ouderkerk a d IJsel belast met de behandeling der armen enz tegen eene jaarlgkache vergoeding van f 460 is benoemd de heer P C Gorter arts te Loosdrecht Tot notabelen bü de Herv Oemeeole te Krimpen a d IJsel ijn gekozen de hh P Oondriaan H de Boom en W van Schelven Overeenkomstig het gevoelen van het openbaar ministerie heeft de rechtbank te s Gravenhage den magnetiseur G aldaar vrijgesproken van de aanklacht van onbevoegde nitoefeniug der geneeakunat door middel eener somnabule Sedert korten tijd is te Utrecht geopend een logement voor vrouwen Onderwijzeressen of vrouwen uit den dienstbaren stond lijdelijk buiten betrekking vinden daar voor uiterst billijken prijs eeu oangenaam en geüellig tehuis De kosten zijn voor logies en vollen koet slechts ƒ 1 60 en ƒ 1 in de eerste en ƒ 0 60 in de 2e klasse per dag Staten Generaal Tweede Kamee Zittingen van 16 en 17 November In de zitting van Donderdag bij het voortgezet debat over de Indische begrooting beschuldigde de heer de Cssembroot den heer Kenchenius van iosinuatien doch trok zijn persoonigk feit in oodat de heer Keuchenioa ontkende ze gebezigd te hebben De heer Kenchenius en de minister van kolouièn wenschten den heer de Casembroot met zijn feettdag geluk herdenking van den dag waarop bij voor 60 jaren in dienst trad De minister liet de Billiton quaeslie rusten tot liter handhaafde zijn standpunt in de Atjeh S uastie en bestreed uitvoerig het beweren dat de nanoiëele toestand zorgwekkend en de bégrooling onjuist geraamd zou tijn De heer Eulgers en Insinger bestreden sterk de Atjeh politiek der regeering en hielden vol de juistheid der persberichten In de zitting van gisteren heeft de commissie in zake het adres van generaal van der Heyden gerapporteerd dat de nader door den minister overgelegde stukken naar het oordeel der meerderheid geen verandering brengen ia de vorige conclusie De minderheid stelt echter voor Ie verklaren dat met medewerking voo generui wa der Ueydeu de rottingstraf op Atjeb ia toegtfast zander in acht Ie nemen het wettelgk voorschrift dat voorkomen wil dat die straf de gezondheid der veroordeelden ia gevaar brenge Overigens Ujfft de minderheid ook de eer en den goeden naam san der Heydeu onaaugetaat achten De algeneene besohoowiagiD over de Indische begrootiug tgn gesloten alle sprekers repliceerden De minislar hield vol dat d bégrooling niet voor inkrimping vatbaar waa dat er geen termen zijn om verandering in bet bdtaui van Atjeb te bevelen en dM by zou corgaa dat de kamer in zake de ovetccBfaMMt is tdeb id teut okappiJ niet voor een fait accompli worde gesteld Over zjjn stilzwijgen omtrent de Billitouzaak werd hij teu slotte door de hb van Houten en Keuohenius gegispt Maandag riJn de artikelen aan de orde Het atelael van doorgaande zelfwèrkeude remmen Westinghonaerem dat de Bijaspoorwegmaatachappij zich voorstelt in toepassing te brengen is door den Minister van waterstaat handel en nijverheid goedgekeurd Het Comité van uitvoering van de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel tentoonslelling Ie Amsterdam 1838 heeft aan de fabrikanten van verduurzaamde levensmiddelen die voornemens zijn hun artikelen te exposeeren nadat deze de reis heen en terug naar Indie gemaakt hebben keunis gegeven dat voor de verzending naar Java gelegenheid zal bestaan om die onder controle van het comité te doen plaats hebben per stoomboot Print Hendrik von de Maatschappij Nederland die 27 December naar Indie vertrekt de goederen worden dan geadresseerd aau de oommissie der tentoonstelling te Batavia met verzoek de terugzending aan bet comité alhier te doen plaats hebbeu per boot die einde Februari 83 weder van Batavia vertrekt De tgdige terugontvangat is echter buiten verautwoordelgkbeid van het comité By terugontvangst hebben die fabrikanten aanspraak op een ceriifioaot von hét oomilé dat onder diens controle de expeditie nz beeft plaats gebod De op de verzending vallende kosten worden door het Comité van Uitvoering gedragen Fabrikanten moeten de goederen odreaseeren aan de beeren De Vriea Co car adoora te Amsterdam en er de woorden Tentoonstelling Amsterdam 1383 bijvoegen Te Gorinchem werd de kerraisvreugde Donderdagavoa d plotseling door ten alarmkreet gestoord In de Kijzaniroat aldaar ia de muur van een steenkolenpakhuis injfestort terwijl daar eenige vrouwen bezig waren met hel zoeken naar sintels Tot nu toe zijn er twee Igken gevonden terwijl men vermoedt dat er nog meer ongelu ktifsn bedolven zijn daar ook een paar kinderklompjea gevoiuJe werden De plaatselijke autoriteiten waren onmidfleiyk ip in ffl £ van het ongeluk aonwezig zooraede de brani eoj Allen beijverden zich om hulp te verletnenjui de s ige voorzorgsmaatregelen te nemen De mail reia met de Frausche stoomboot Melbourne die de mail von 4 Augustus ruim 14 dagen te laat heeft aangebracht was ongelukkig maar in zekeren zin interessant Het schip deed zijn eerste reis op deze lijn en toen men in den nacht von 13 op 14 Juli Suez voorbij en in de golf was was men een dag op den reglementairen tijd voor en scheen de kapitein een proef te willen doeu om een buitengewoon snelle reis te maken De ketels werden buitengewoon opgestookt in den nacht liep men lot 16 knoopen toen plotseling een ontploffing gehoord werd en de schroef atil stond Een klep von de stoomkiat van de hooge drukking machine wae opengebroken door de drukking een der stookers was vreeselijk gebrand zoadat hij den volgenden dag overleed een ander die hem had willen redden had ook brandwonden Het schip lag nu zonder stuur en niet buiten gevaar Het eerst nat gedaan werd was zeil zetten om het schip ateuu te geren en te trachten iets zuidwaarta in ruimer water te komen De hooge druk machine waa onbruikbaar maar bet was mogelijk de lage druk machine weder zoover in orde te brengen dat zij werken kon Na een balven dag gelukte dit en kon men naar Suez terug doch dat ging zeer langzaam het schip rolde en stampte vreeselijk de hitte was ondragelijk en allen varen zeeziek en uit hun humeur Na twee dagen was men weer te Suez en seinde naar Marseille Men hoopte order Ie zullen krijgen om passagiers en mails op den binnen twee dagen daar verwacht wordende P k O sloomer over te doen gaan maar den volgenden dag den 17n s avonds laat eerst kwam er antwoord en dit beval naar Port Said te gaan en daar de geheele lading in de Amiuom over te schepen De Messageries wilden de 4matonii niet naar Suez zenden omdat lij nog andere loding bad in te nemen De passagiers waren verontwaardigd en moesten weder het Kanaal door in de verkeerde richting Den 18n begon die tocht en men was het Kanaal nog niet uit toen op Engelsch bevel bet verkeer gestaakt en last gegeven werd langs den wal te gaan liggen Door men echter niet ver von PortSold was weigerde de kapitein voer door en was juist het Kanaal uit toen doar de prachtige Eagelsche vloot met al de troepen aankwam eu het Kanool inging Vier dagen hebben de ongelukkige reizigers te Port Said gelegen op de lielbonrne eu de dmasone tusschen twee schepen in tegen den wal in een afschuwelijke hitte op een schip dat laadde en met dat werk niet voort kon door gebrek aan koelies Ëindelgk den 24n ging men voor de derde maal het Kanaal in 22 schepen moest men den eersten dog loten passeeren waaronder twee P O stoomers op de terugreis Den 26n bereikte men bet meer von Ismailia dat er uitzag ala een oorlogsboven Noor men verneemt hebben nu al de colleges van Gedeputeerde Staten over de ontwerp kieatabel advies uitgebracht De strekking van het ontwerp is overal enkelvoudige districten met uitzondering van Amsterdam Botterdam Den Haag en ütrecht Naar ons wordt medegedeeld behoort onder de financiëele plannen door de Begeering weldra aan het oordeel van den Baad van State te onderwerpen ook een betere regeling van den suikeroccgns waarbij van de grondgedachte wordt uitgegaan om een hoogere opbrengst voor de acbatkist te verkrijgen zonder daardoor schade aan de suikerindustrie zelve toe Ie brengen Ook zal de zoutacciJDa aan een herziening worden onderworpen in den zin van meer gelijkmatigen druk over de bevolking Von een afsohafüug van den zeepaccijns moet geen sprake ign Jmit Ct Uil s Hertogenbosch wordt geschreven Blijkens een gisteren van den inspecteur van den waterstaat Bose te Rotterdam ontvangen telegram is uithoofde de as der Maas in Bdgie blijft aanhou