Goudsche Courant, zaterdag 18 november 1882

i 188S Vrijdag 24 IVovember N9 848 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C mn EIJK VRACHTRIJDER Keizerstraat naast de Wed van KRANENBURG beveelt 4zich beleefdelgk aan tot het doen van allerlei vrachten Schiemansgfaren Hennep Flinke Handelaren in dit ARTIKEL vragen PRUS en MONSTER Adres Letter K K Advertentie bureau van H VAN DUIJL Brouwersgracht 65 jm t r f 2m aUINA LAROCHË OP KINA WIJN met eo zonder gzer VA KRAEPEUEN HOLM Apothekers te Zeiat fs verkrijgbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Onutreken bjj den Heer C THIM Apoth te Gouda SLIJM n MAAGPILLEiX SCHREÜDER S FIIJ EN z n MAAGVERSTISRKEND zacht LAXEREND byzonder goed tegenSLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEER G 32 Ot per doos verkrggbaar te GOUDA alleen bfl L SCMEJVM ffö M r i K Oo terling Z ni i i A Ptinfl ® Stolwiii H Zyderlaan en de bekende depêl Hen wachte zicb voor namaaksels 11 f Elk doo je is gewikkeld in een billet met de naamteekenlni van den vervaardiger J J SChreuder Apotheker I Heden nacht overleed zacht en kalm in den onderdom van 73 jaren onze geliefde Moeder en Grootmoeder Mevrouw de Wed Z VAK DUURA geboreq van Riet Namens myne Kinderen en Aanbehuwd Kinderen Wed 3 M POST vak der BURG Gouda 18 November 1882 vak Duüea Heden overleed onze jongste lievelingNICOLAAS MIGAËL slechts SVj maandmochten wg ons in z n bezit verheugen N M BNGELBREGT A M ENGELBREGTGouda 18 Nov 1882 v d Ekde Voor de vele bewezen van belangstelling bjj de ziekte en bet overlijden van mijn geliefden Echtgenoot betuigt de ondergeteetende baar harteljjken dank Wed A L WIECKERT Gouda 21 Nov 1882 Maueijn ♦ De ondergeteekende betuigt zynen barteiyken dank voor de talrjjke en verrassende biyken van belangstelling hem geschonken b de herdenking zijner 25 JARIGB EVANGELIEBEDIENING in deze Gemeente op den 15 NOVEMBER jl H C N VAN AMEROM Gouda den 21 Nov 82 Lokaal NUT en VERMAAR OOSTHAVEN GOUDA Vrijdag24 November 1883 Buitengewoon Gfroot CONCERT door de Deutsche CUR CAPELLE b pstaaude uit 21 Artisten Strykorkest onder directie van den Heer T A G K HONIG met medewerking van den Heer QOUDMAN solo oelloist uit a Gravenhage en den Heer ZACHMANN solo oboist uit Leipzig Aanvang V uur Entree voor Heeren 0 99 voor Dames 0 49 en Leerlingen der Stads Muziekschool ƒ 0 25 WAGEN DIENST Gouda ScliooiilioveiL Gebr BLOM te Gouda geven Vq deze kennis dat bovengenoemde Wagendienst met 30 NOVEMBER a s zal g estaakt worden Fl 1000 E ne hoogst gewichtige uitvinding heeft de ScheUmndige Doctor LËFRIËS ge kan Dezelvebestaat in een Mlzsteroogen Tinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verw deft waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hy een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Eksteroogen beeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan woitlen aangewend Pr s er flacon inplusief Penseel en gebruiksaanwgzing Fl 1 Te vefkrggen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LEFBIBS Botterdam 44 WESTZEEDIJK 44 Snelpersdfuk van A Bsinkkan U Gouda eOüSSCHE WATEMIIINB mTmFFIJ Kapitaal ƒ S60000 verdeeld in TWEE HONDERD ZESTIG AANDEELEN ieder van DUIZEND GULDEN De gelegenheid tot INSCHRIJVING op de ƒ 60000 van het bovengenoemd Kapitaal voor Gouda gereserveerd wordt OPENGESTELD op VRIJDAG 24 l OVEIIlBER 1882 van des voormiddags tien tot des namiddags twee uur ten kantore van de Pima M J OQIEU te G ouda en van de H H HAÜTSIJXCR Conip Amsterdaai bjj welke firma s STATUTEN PROSPECTUSSEN en INbCHRIJVINGSBILJ BN te verkregen zjjn A oS McdI § Is het zuiverste en meest goedkoope van alle bekende soorten van Bitter Het i amengeslcld uit Hop Bnoha Alruin en Leouveentand welke de Ueslei de oudste en krachtdadigst geneesmiddelen der wereld iijn en uitstekende gBDeeskrachlige oigonscluppeu Iieiitlen hetjioi n met andere oorten van Bitter mot het geval ts Het is de beste reiniger van het bloed ea regelt do functies van de lever het eeeft een nieuw leven en herstelt degeioudbeid Glüd nekte of slechts gez indhetd die niel door dit Bittn orerwonoea worden tijoe werking is eren verschillend als heilzaam Het gealt kraohten en een nieuw leven aan oude of zwakke lieden Voor hen die lijden aso lonng m de werking der verterings of waterlooimgsorganen oo bi gevolg eoa krachtig en versterkeod middei noodig hebben om den eetlust op te wekken is dit Bitter uiterst hcilziam daar de ielfs eigenichappen bij uitstek tonisch opwekkend en geneeskrachtig iijn zonder te bedvrelmen Wat gil ook moogt gevoelen of aan welke lekte yij nok moogl lijden gobrnikt HOP BITTKR Wacht met totdat IJ bedlpgeng zijt bij de minste storing die gi gevoelt moet ki HOP BITTER cehruiki n Het kan u het leven redden looala het dal duizenden anderen gedaan heeft Het is bt wezen il it dn Bitter alle lielit n geneest of verlichting aanbrengt Het is eene a inegi name en rerfriaschende drank voor ilc zieken en kan met water of andere dranken vermengd gnbruikt worden 2 ca m Lijdt niet en belet uvre vrienden te lijden gebruikt en raadt andaren aan het HOPBITTER te gebruiken C3 Verliest vooral met uit het oog dat het HOp BITTER geen knoeimiddel of geheime geestrijke ilraiikii bet IS integendeel het beste geseetmiddel wat ooit bestaan liteft het is de vriend en hoop van den Eleke Het moest in geen een huishouden ontbrekea Neemt er van af beden de proef van VerkriigHar hij de voornaamste Drogisten en Apothekers HOF BITTERS Manufacturing C Breda eBteLoiidsB iitwer9 i liw TorkeBToroito Depot te Gouda bij TH1I E o 2 Haarbalsem of Eau ptailooome kio het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons 45 en 90 cents Eau capillaire de quinine In flacons a 60 ets en 1 Anatbenn mondwater flacon 75 cents £ au de B otot In flacons ii 75 ets en f 1 25 Salioylzuur mondwater In flacons 75 ets en 1 25 ets Salicylzuur tandpoeder per doos 60 ets Engelsohe Tandpoeder In elegante dozen 25 en 45 cents ril A Te bekomen Gouda J C ZELDENBIJE L SCHENK n H VON GIMBORN Emmerik llo irïirD oit GROOTE BELOON ING 18 ia eenige Engolache of Amerlkaansche VtMUUÊOk die door hare voortrefTelIJkbeid eone Medaille verkregen heoft op il V ntoonstellliir te mssel In ISSO Het goefl onfeilbaar aan grijze baren de natuurlijke kleur weder bet belet onmiddelijk het uitvallen Tan bet baar geeft bet een nlettw lerqn on Itrachtlgon groei De Xoyal mrindeor vervangt alle andere baarbersteUers Het Is geen verf Yerkrtiebaar in heele en halve fiesichen bi Wappert en Parfumeurt lAmsT Van D Vf VTLLSmm 10 Boilenrd du luluos Parijl De voerieelite uilmerkini van ie Boyal onndaar U too tvmtif iat ill hel voorldurena aan mijne CUmteUe Ml aanbevelen Dkpot VOO BEL8IE KN NEDERLAND NORBERT DEKETH 57 Rus Ymi auiLoupi BROSSEL HiDtiKlied liandt8ekeiiii d rFinna CdVrFlaeoBl eM DepAt te Gpada by B 8CH0LTEN Coiffem BINNENLAND GOUDA 23 November 18S2 Daar hét reeds eenigen tijd geleden is in de Goudache Ct van 29 October dat de offioieelc kennisgeving werd geplaatst vnu Burg en Weth dezer gemeente belr de verkiezing van Leden voor dé Kamer van Koophandel en Fabrieken herinneren wij er op verzoek aan dat deze verkiezing plants heeft Woensdag 29 November e k Zes Uden moeten gekozen worden i door de aftreding der hh Dr H IJasel de Schepper C C H Prince D G van Vreumingen en A van Reedt Dortland 1 door het omslag nemen van den heer i Langeraar en 1 door het overlijden van den heer D Lulius van Goor De verkiezing heeft plaat van 12 3 ure In de plaats van wijlen den heer A C Cosijn collrcteur der Siaats Loterij is benoemd mevr de Wed A C Cosgn alhier Tot predikant te Gouderak is beroepen de heer W E Noordirik Ie Hagestein Benoemd tot Welhoi der der gemeente Stolwijk de keer N Dogterom Bij de te Zevenhuizen gehondeii herstemming voor twee leden van den gemeenteraad ttusohen de hb C V d Wilt en C D B van Icenwen en tntschen de heeren W L Preuijt en C D B van Leeuwen zijn gekozen de heeren C r d Wilt en W L Prenyl Tot ooderwiJEer aan de openbare sohool te Amslerdim is benoemd de heer Pb van der Vöa te Kiett werkerk aan den IJsel Staten Generaal Tweede Kahir zittingen van 21 en 22 November Vóór den unvarg der openbare zitting van Dinsdag werd in de afdeelingen ondenockt het wetsontwerp tol bekrachtiging van de orereeDkomst met de Ned Handelmaatschappy Tei 1 ure werden Dinsdag de openbare beraadsUgingen voortgezet over de Indische begrooling over 1883 by de afdeeling Pinantiêa De heer Keuchenioa maakte bezwaar tegen een opdracht aan den heer Sprenger van £ ijk van een speciale taak voor de administratieve hervorming omdat de Baad van Indië toch reeds overkropt mejt werkzaamheden tulk een kondig lid niet kan missen Voorts drong hy nogmaals aan op hereieiiing van de verordening op het patentrecht in ludië in dier voege dat alle onreobt daaruit worde weggenomen In verband hiermede wensoht hy verhooging van het patentrecht voor de Billiton Uaatsohappy hetgeen door haar inkomsten volkomen is gerechtvaardigd na afirek althans van de hoogere beschermingskosten die de Maatschappij vergoedt Uieraan knoopte spr opnieaw vast lyn oordeel dat met de rerleoging van het oontnot lands belang is verwaarloosd gebruikte hy het erger woo dat hem op de lippen ligt ia Isdië hg zou de kotooie worden uitgezet De Minister van Koloniën beroept zich wat de opdracht van den beer Sprenger van £ gk betreft op art 36 B Keglement en doet opmerken dat een finantieele reorganisatie eenmaal door den heer van £ jk outworpen zynde nog versohillende phases zal doorloopeo die zoovele waarborgen voor deugdelijke beslissing zijn Wat het patentrecht betreft de Min acht de vraag over debillgkheid daarvan gesloten maar meent toch te mogen zeggen dat voor Indië 2 pCt van een bedrijfswinst niet te Teel is Wat de zaak van de Billiton Maatsahappij betreft de Mint moet het oordeel daarover nogmaals opsohorten totdat de Commissie baar werk zal heb ben volbracht Wermede liep defe gedacbten wisaeling af Bij de onder afdeeling Verpachte middelen leverde Ie heer W K v Dedem een critiek over de wijze waarop het opium onderioek is ingesteld en van de gueitionaire aan de Commissie van enquête ge I steld Ook sprak hy zijn afkeuring uit over de onvolledige bewaking van da kunst tegen den smokkelhandel De Minister verklaarde dtt het thuns ingesteld onderzoek slechte als voorbereidend moet worden beschouwd om het terrein aU t ware ie ontginnen waarvan een meer speciaal onderzoek nog zal moeten volgen om deze ingewikkelde zaak lot kbiarheid Ie brengen In zake der vóór 1879 gepensioneerde officieren die niet deelen in de later vastgestelde gunstiger peusioenbepalingen zeide de Minister aan den heer Bulgers dat hij nog geheel vrij ia daarin en dit belang ernstig en nauwgezet zal onderzoeken Aan den heer MiraudoUe beloofde de Minister nadere inlichtingen omtrent de onttrekking van de woeste gronden aan de particuliere cultuur opdat daaruit zon blijken de reden van de wanverhouding lusschen de uitgestrektheid der geëxploiteerde gronden en de opbrengst De heer Tak besprak de aanslaande exploilaiie der havenwerken te Taodjong priak welker grooie ernst medebreiigt dat de eveotnaele concessie aan partioulirren voor Nederlands belangen gewaarborgd worden door tusscbenkoDst van de Wetgevende Macht De Minister verklaarde met voorliefde t zullen uitlokken het oordeel der Kamer maar de inhoud der concessieaanvraag moet beslissen of dat uiet overbodig is volgens het Indisob ttaatsreoht Tegen die laatste reserve reten algemeen bezwaren in zoover daaruit de mogeiykheid zon knpnen afgeleid worden dat de Knmtt voor een fait accompli werd geplaslat De Minister verklaarde herhaaldelijk dat dit de bedoeling volsirekt niet is Een voorstel over de haven exploitatie kan in elk geval van den landvoogd worden verwacht De discussie over het spW tg4mend8raent werd begonnen In de zitting van gisteren is de beraadslaging over de Indische begrooling voortgezet De Min van Koloniën deelde mede dat hy ter gematstelling niet vour zich zelf maar voor de Kamer den G G gisteren dadelijk heeft getelegrafeerd betrekkelijk het gesprokene over de Bataviasche havenwerken De Minister lichtte voorts toe een vethooging van de onderafdeeliiig 81 spoorwegposl met ongeveer 2 ton die verleden jaar voor den bovenbouw van een stoomtramweg in Aljeh ongebruikt ziju gebleven Het geldt hier derhalve een eenvoudige ovenohryviug Het amendement Baatert c oa den post voor de lijn Soerabaya Badjong ad 614 000 achter w ge te laten werd door den Minister bestreden Dit amend ia geen bezuiniging het achterwege laten van deze lyn waartoe vroeger reeds in principe besloten was zou de opbrengat van de boofdlyn Soerabays Malang schaden en daar nu op de hoofdUjn 6 millioen wordt bespaard en voor spoorwegen toob geleend zal moeten warden kan men waarlijk op 6 of 6 ton goads voor de voortzetting van een spoorwegbouw niet zien Ook de heer jf Gennep bestreed het amendement in algemeeneo nnantieelen zin osadat deze spoorwegposiNüst ls weelde op de openbare werken kan worden besohonwd terwijl bovendien dat lyntje als het Doodzakelyk complement van de Ooaterlijnen moet beschouwd worden De heer v Kerkwijk sloot zioh bij de bestrijders van het amend aan omdat de spoorwegtak hoog noodig is voor de verbiuding van Soerabaya met het water Nadat de Minister het amend nader had bestreden zeggende dat de niet aanleg van de lijn eer zal schaden dan baten werd hel amend aaageuomen met 38 tegen 35 stemmen By de nfdmpling Oorlog besprak de heer Kool de formatie en de organisatie van het Ned Ind leger Het aterkteoyfer van het leger heeft uitbreiding noodig vooral in de tegenwoordige omstandigheden waarin het noodig zou kunnen blyken dat het noodig ïs op vele plaatsen in Indie met gestrengheid te werk te gaan De A eh troepen behopren ook aangevuld te worden uit een apeoiaal voor dat doel aan Ie leggen depot Daardoor zal er aauzienlyke besparing worded verkregen Teil aanzien der beschuldiging van de Nieume Rott Ct dai de officieren van het Ned Ind leger zioh door materieel winslbfjag zouden lalen leiden lot het provoceeren van den oorlogstoestand in Atjeh deed het den heer Kool pijn zulk een onderstelling zelf Ie moeten bestiyden omdat dit een gemis aan vaderlandsliefde zou verraden dat bij geen officier denkbaar is Maar ile beschuldiging is ook om bet raaterieele feit onzinnig omdal in oorlogstoestand bij de meest royale indemnileit de toestand voor de groote meerderheid der officieren de gehuwde nog veel naileeliger is dan in vredestijd De Min van Koloniën verklaarde de beschouwingen van den heer Kool omireni een legerformalie gaarne te zullen overwegen De moeielijkheid van uitbreiding ligt echler zoowel in de finantieele als in de personeele quaestie De verhouding tusschen de Nederl en de vreemde troepen zal looveel mogelijk worden hersteld De heer Keuchenius maakt eenige bezwaren tegeh de regeling van de examens voor de officieren van den geneeskundigen dienst maar de Minister verwies hem naar de wet van 1880 De heeren Bastcrt c s hebben op ari 113 een amend voorgesteld om dien post te verminderen met ƒ 127 000 in verband met vermindering van ƒ 188 000 op Hoofdstuk I welke som is nitgeIrokken voor de voorlzelting der werken van de marincfabriek te Soerabaya Die werken zyn zeide de heer Basten nog niet aangevangen zoodat deze post ontijdig is Na langdurige discussie werd dit amendement aangenomen met 46 tegen 31 stemmen Het geheele begroolingshoofdsluk II is aangenomen met 54 t en 22 tammeii l e afdeelingen hernienwd zynde hebben tot leden der centrale sectiegekozen de heeren Tak Cremers v Delden vanEek en Wgbenga i Dezer dagen bracht de heer van Haeften referendaris by Justitie een bezoek aan de gevangenis te Monfoort en confereerde met de commissie vanadministratie over een rechtsvervolging die was aangevraagd door de adjnnc directricr legen de directrice wegen het wederrechtelyk in bent honden van een particuliere brief welke zaak door den burgemeester was geinatmeerd en waarover de stukken aaa denofficier van justitie waren gezonden en daaronderook de brief die tot het geschil aanleiding hadgegeven Als een gevolg van een en ander wellicht ook ten gevolge van de vele klachten die over bet beleid van de directrice mejuffrouw Boon waren gereien zal zy met 1 Januari a a Montfoort verlaten waarheen is op t oogenblik niet algemeen bekend doch zal nader worden bericht welt ministerieel besluit meer wordt toegejuicht dan dat omook mevrouw Werdmnller van EIgg de adjanctdireotrioe van hier weg te nemen en daarenbovenhaar abrupt de ken te geven tusschen een betrekking te Dordrecht op minder salaris of ontabig uit Bgki dienst U D De sneeuw zoo schryft men uit Apeldoorn aan het Rolt Nil is der Koningin tot tydverdryf en winlervermaak doeh zou dar arbeidende klasse de voorbode van gebrek zyn anneer de Koning niet als een goed landheer den arbeid die dezen zomer wachten kon tot den winter had beifaard en thans eea tachtigtal arberdera aan werk hielp in de Wiesselsohe heide waar om een stuk heide dat met dennen beplant zal worden eenige duizenden galea van drie meter diepte gegraven moeten worden ten einde de herten ie beletten het jonge hout te vernielen Het volk verdient een goed daggeld en wordt dagelyks voorzien ran soep en kommiesbrooi dit laatste op voorstel van de Koniogwi die als een moeder vobr de armen zorgt De gruwelen door de Montenegrynen en Albaneezen wederzyds gepleegd zyn verEfohrikkelyk Een I tiental weken geleden heeft een Monlenegryn eene vrouw uit Gruda opgelicht de inwoners van Gruda verzochten der overheid de misdadiger te straffe doch daarvan kwam niels en de Albaiieezeu besloten