Goudsche Courant, zaterdag 18 november 1882

KEKXISGEi lXG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze Ier kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 18n No vember 1882 zijn executoir verklaart een voljaars Kohier eu het 2e kwartaals Kohier No 5 en 6 voor de belasting op het personeel dienst 1 882 83 Hat voormelde Kohieren ter invordering zgn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 22 November 1882 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN RECLAME Gebruik Hop Bitler tegen bedompte luchl gebrek aan lucht een stilzittend leven en vermoeidheid der hersenen en zenuwen Lees omtrent koop en gebruik HopBitter en gij znli sterk gezond en gelukkig rijn Dames wilt gij sterk gezond mOoli zgi zoo gebruik het Hop Bitter MARETBERXCHTBN Gouda 23 November 1882 Granen flauw en vorige prijzen Puike witte Zeeuwsche Tarwe werd verkocht voor ƒ lO BO ü ƒ 11 Polder en gewone ƒ 9 75 a 10 25 mindere ƒ 9 25 en lager Rogge 6 50a ƒ 7 Gerat 5 a 5 76 chevalier ƒ 6 a 7 25 Haver ƒ 4 25 a ƒ 4 50 de zware ƒ 3 50il ƒ 4 Erwten en Boonen zonder omzet Hennepzaad ƒ 10 50 en ƒ 10 75 t inlands buitenlands De veemarkt met gewonen aanvoer de handelin alle soorten vlug vette varkens van 25 a 28 cl varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 cis per half kilo magere varkens en biggen traag ver kocht biggen ƒ 0 9U a ƒ 1 20 per week schapen vlug verkocht V Kaas eerste qualileit ƒ 29 a 32 tweede quallteit ƒ 25 a ƒ 28 Noordhollandsche ƒ 33 a ƒ 34 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 1 30 Burgerlijke Stand GEHOREN 20 No Johanna Pieteraella oadera H M D Tbeamgh en D J de Hraio 21 Hendriena oodera i Borst ea E Bocnma Trijatje oudeia T i Lagthart an J Dekker OVERLBDE V 20 Nov J Bolterop 8 w 21 M Walter wed C Verbeij 81 j S Huijser wed A Koorfifaar 74 j 22 H van Uunen 12 m GEHUWD 22 Nov P Hollenan en C E Janknegt T Ockerao en L van Vliet I Linders en T Prina ADVERTENTIÊN De Heer en Mevrouw E KORTENOEVER Buroebsdijk betuig üjfrö deze hunnendank aan allen die hun op 7 NOVEMBER 11 bigkén van belangstelling ga4bn self raak te nemen Eerst werd een oude Montenegrgnsohe herder vermoord en daarna alle gemeenschap met de Montenegrijuen af tesneden Uoor deten rrd daarna echter een nog veel versohrikkeIgker misdaad gepleegd Een MoStenegrqn Baoo Curu had een aangenomen broeder die tevens zijn wapenmakker was en Lulas HiUa heette Lulas woonde bg de Albaueezeu Caoo Curti noodigde hem uit niettegenstaande het besluit der Albaneezen z jii broeder niet te vergelen en dus over de grenzen te komen daar Biico hem bovendien noodzakelyk moest spreken Lulas Hilla die evenveel vertrouwen ill Baeo stelde als in ichzelf kwam hy braoht ign zoontje mede en nauwelijks was hg bij Baco of deze verraoordiie hem Htt jongske wist tchler te ontvluchten en brncht liet bericht der wraak aan Lula s dorpsgenooien over Nu is de beurt weer aan deze oni wraak te nemenl Dat het aanraken van draden gespannen tot het geleiden van eleeiricileit voor het verlichten van huilen straten en dergelijke een plotselinfien dood kan te weeg brengen daarvan rgn de treurige voorbeelden reeds medegedeeld Edison de troote uitTÏnder heeft onlangs ïeervin het bgzonder de aandacht op dit punt gevestigd Yotgens een der voornaamste NewYorkache dagbladen heeft hij te dezen opzichte stjn zienswijze geuit eu voorspeld dut eindelijk alle dergelgke geleiddradf n onder den beganen grond zullen worden aangelegd Stel u voor dat brand onislaat en dat het dak van een huis instort en de ilnaraan verbanden draden afkappen De pgpioerder der stoombrandspuit werkzaam om de vlammen te blusschen riclit rien straalpgp toevallig tegen een gebroken draad dat de eleclrische stroom door het lichaam van den pijpToerder gaat en de treurigste gevolgen te weeg brengt Zoo kan het gelKuren dat bij eeu braud de electrische geleiddradeu moeten worden afgekapt Is de steel van de bgl waarmee het geschiedt nat of bevochtigd dan is het gevaar niet minder groot dan in hrt eerstrermelde geval De Jradeu moeten beneden den beganeu grond worden gelegd dat ia het eeoige voorbehoedmiddel maar belaas voor dit geschiedt zal er eeu onheil moeten gebeuren dat de haren te bergen doet rgzen De Jni Cl noemt de Tweede Kamer verbazend sterk in het stellen van vragen aan de ministers Zg is in niets zoo sterk ala in dit Tot een taallje kan dienen het voorloopig verslag over hoofdstuk IV Justitie der staalsbegrooting waaruil de Anh Cl 42 prinoipieele vragen distilleert Daarbg komen nog 18 vragen over verschillende onderdeelen waarmede het getal der aan den mi nister ter beantwoording gestelde vraagpunten tot 60 klimt hetgeen voor een enkel departement al een zeer eerbiedwaardig ogfer is Omtrent één zaak ia de Kamer nog te bescheiden geweest in hare vragen want indien men aan de loopeude geruchten geloof mag slaan zouden de vragen die over het nieuwe departement van justitie handelen vier in getal nl Is het waar dat dit gebouw geenszins aan zijn bestemming voldoet dat de kamer van den minister niet te verwarmen en des winters onbruikbaar is dal de zaal voor den ministerraad uiel voldoet dat het voor de bibliotheek bestemde lokaal daarvoor ongeschikt ia nog met de volgende kunnen vermicrderd worden Is het waar dat het overal lekt dat geen der schoorsteenen trekken wil dat het nergens in het gebouw uit te houden is van den tocht dat zelfs midden op den sonnigsteo zomerdag overal gas moet brauden om te kunnen erken Be Atiuttrdammer oordeelt dat voor hen die lich bekommeren over den slechten gang van zaken in Aljeh de vraag niet moet zijn civiel of militair bestuur maar man behoort aan te dringen op zulk een bestuur hetzij dan civiel of militair als noodig is dm tot de bevrediging van Aljeh te geraken Een civiel bestuurder als de heer v d Hoeren heeft lltr vertrouwen verloren Het is gebleken dat hij tegen zijn taak niet opgewassen is Eu onder deze omaiandighrid is de redevoering van den minister van koloniön alles behalve geruststellend Een minisier die op znlk een hachelgk tgdstip niet het minste bewgs geeft dat krachtige in atregelen zgn sympathie hebben en nieuwe wegen door hem worden gezocht of begeerd een minister die zich geruststelt met het geloof aan het waar ichtig karakter van officiëele rapporten en particuliere berichten als van geenerlei aarde beschouwt wekt zelfs bq de meest welwillenden een wantrouwen in zgn beleid en geestkracht Niet dat de minister het civiel bestuur handhaven wil wekt argwaan men kan een voorstander daarvan zijn en tevens het besliste voor nenirn hebben om Aljoh zoo spoedig mogelijk tot onilerwerpir g te brengen neen het wantrouwen in zijn beleid spniit voort uit zijn naïef bureaugeloof zijn kinderlgken eerbied voor officiëele rapporten Het is daarom te begrijpen dut menig afgevaardigde huivert zijn stem aan de Indische begrooting Ie geven Zoo ooit wordt op dit oogenblik een krachtige geest aan het hoofd van koloniën geeischt een man met scherpen blilc en rijke ervaring Niets noodlottiger in een kritieken toestand dan een geen kwaad duchtend optimisme Men heeft onlangs een proef genomen om levende plantfn per postboot uit Engeland naar Amerika te verzenden en wel met zeer goed gevolg De wortels der planten viooltjes werden met vochtig niet nat mos omgeven en daaromhfen wikkelde men gutta percha of waterdicht papier Zoo werden de planten in kastjes van latten gezet en zoodanig aan de latten vastgebonden dat zij niet konden schudden of beschadigd worden Daarna pakte men alles in stevig papier De planten kwamen in een zeer goeden staat aan na hun reis over den Oceaan Alleen waren Ie bladeren door het gebrek aan licht verbleekt Sedert geruimen tgd zgn er in de liat of Spiritusfabriek van den heer van Marken te Delft onder leiding van den heer Peck irit Amerika proeven genomen om aan de gist haar eigenschap van spoedig tot bederf over te gaan te ontnemen zonder haar werkzaamheid te doodeii en daardoor de gist in een toestand te brengen die veroorlooft haur op groote afstanden naar overzeesehe gewesten en uar wanne klimaten te verzenden Deze proeven zijn aanvunkeIgk met gunstigen uitslag bekroond Verschillende Nederlandsche stoomvaart raaatschappgeu zgn reeds van het nieuwe artikel voorzien teneinde de passagiers op de lange reis dagelgks met versch brood te kunnen bedienen Dezer dagen nu ontving de heer van Marken bericht tan de Koninklgke Nederl Stoomboot Maatschappij dat zij op haar booten niiar Amerika de zoogeiiaamds geconserveerde gist met uitstekend gevolg heeft beproefd arOOlsTEEIL Gisterenavond had in Kunstmin de aangekondigde voorstelling plaats door het Botterdarasche Tooneelgpzelschap onder directie van den heer W van Zuijlen Opgevoerd werd BaMelman s lijdkn in 5 bedr naar t Italiaansch van Bersezio welke keu ons eer verwondert Met het feit voor oogen dat de heer van Zuqleo niet ongenegen is hier ter stede meermalen optetreden hadden wg eeriltr verwacht dat hij bg deze eerste voorstdiling een stuk zou doen zien dat het Goudsche publiek eensdeels een gunstigen indruk zou geven van zgn goeden smaak als directeur anderdeels ons met de voornaamste leden an zgn gezelschap deed kennis maken De heer van Zuijlen heeft uitstekende stukken op zgn repertoire en wist kunstenaars aan zgn gezelschap te verbinden van goed gehalte als b v de heer Moor terwijl ook Mevr Albrigt geregeld als gast hem haar medewerking verleent Waarom ons dan bij deze eerste voorstelling onthaald op een stuk dat inderdaad den toets eener billgke critiek niet kan doorstaan Laffe flauwiteiten hebben daarin de overhand wezenlijke geestigheden komen daarin bijna niet voor de handeling is ongemutiveerd de bouw gebrekkig en meer dan één persoon daarin voorkomende slecht geteekend Men denke slechts aan Brandmeyer een wandelend raadsel gelijk en roepe zich nog eens voor den geest de curieuse figuur van Pretident Vrijheer von Stern Het gtheele stuk is er op aangelegd één rol goed te doen uitkomen die van BarMma en daaraan zijn alle andere opgeofferd Dank zij het goede spel van den heer Willem van Zuijlen en enkele andere leden vau t gezelschap waren er oogeiiblikken dut men zich den gang naar den Schouwburg niet beklaagde Genoemde acteur gaf ons weder een proeve van nataurlijk ongekunsteld tooneelspel waarin hg een meester is en het tooneel waarin de ambtenaar na jaren lange uchteruitzelting en verdrukking zich eindelgk man toont en zijn supérieur Ie waarheid zegt werd uitmuntend weergegeven Het publiek blgkbaar dankbaar na al de voorafgegane flauwiteiten eens iets anders te zien gaf in daverend applaud issfment daarover zijn goedkeuring te kennen Mevr de Graef Verstraete vertolkte de rol van Rosine tot algemeen genoegen en de heer Kuisbroek kweet zich eveneens verdienstelijk van zgn laak als de bureauchef Hamster De heer Mfagemans loonde zich als Botman een goed acteur en hel was niet dr schuld vur den heer A van Zuijlen dat hij van zgn dwaze rol van Brandmeijer niet meer maken kon dnn hij deed VVaorann deje acteur die soms in kleine rollen Zfker verdienstelijk speelt maur overigens volstrkkt ni t uitmunt de e r ie danken had van op het programma zgn naam met bijzon der groote letters gedrukt te zien is ons een raadsel Had men na isi den Directeur die eer iemand willen gunnen dnn zou Mevr de Graef Verslraete daarvoor zeker in aanmerking hebbeu moeten komen maar o i verdient dergelijk onderscheidingsteekeu afkeuring Het Goudsche publiek is wel zoo op de hoogte dat het weet wat hel heeft aan de verschillende aeteurs zonder dal het programma het daarop attent behoeft te maken De heer v Eijsden en mej Vink deden zich van eeu gunstige jijde kennen zg gaven Eduard en Moriaaae aardig weer Dezen avond Irad voor t eerst de jongeheer Willem van Zuijlen op zoon van den Directeur Zeer vrg en recht aardig gaf hij ons hel ondeugende verwende Kareltje ie rien dat door vader beknord door moeder vertroeteld werd Wij zullen ons wel waehlen om nu leeds te voorspellen zooals een under blad dezer dagen vrij voorbarig deed dat hij wat voor de toekomst belooft Maar wat wij bij deze gelegenheid wel willen doen en van ganscher harte dat is den talentvollen acteur van Zuijlen toewenschen dat zijn zoon in zgne voetstappen moge treden zich met liefde en volharding toeleggen op de schcone kunst ïun het tooneelspel zich met ijver wijden aan bet weergeven van karnklers op de planken opdat hij in de geschiedenis van het tooneel in Nederland met eere jen naam doe voortleven die reeds gelureiide vele jaren zulk een uitmuntenden klank beeft den naam van Wïllim van Züulen Buitenlandsch Overzicht Het Engelsohe Lagerhuis zet thans gestadig ile behandeliuh van het gewijzigde reglement van orde vooit men is gevorderd tot art 9 bepalende de straffen tegen opzettelgke vertragers die straffen bestaan in uilsluiting van fe zittingen gedurende eea week een maand en voor den geheelen duur der zitting Van conservatieve zgde werd over de strengheid dezer bepalingen gekUagd De Fransche Kamer der Afgevaurdigdrn hield zich Maandag met de begrooting voor het postivezen liezig De betrokken Minislir gaf bij deze gelegenheid zeer bevredigende mededeelingen over de uitbreiding van het fost en lelegraphisch verkeer Daarna ontstond eene vrg levendige discnsiie nsst aanleiding van een amendement des heereu Madier de Montjan over het Fmnschc gezantschap bij den Paus De heer Madier meende dat men wel met een eenvoudig zaakgelastigde af kon en geen diplomaat met den titel van ambassadeur noodig wsi Zijn amendement werd echter verworpen De Kamer heeft ook het voorstel tot bekrachtiging van het door den heer de Brazza gesloten Congo tractaat aangenomen Het budget van landbouw dat daarop aan de orde wos werd goedgekeurd De begrootingscommissie der Kamer heeft er io toegestemd om geen vermindering te brengen in den post welke voor den aanleg van groote openbare werken in het volgend dienstjaar is nilgetrokkeii De Standaard laai zich uit Berlgn telegrapheeren dat de Engclsche regeering herhaaldelgk te Berlijn de verzekering heeft gegeven niet van plan te zijn eenig deel van Ügypte noch het Suez knneel Ie willen anuexeeren doch dut het voornamelgk haar liedoeling was zooveel mogelgk het getal der Europeeiche ambtenaren te verminderen en hun plaatsen door Ëgyptenaren te doen innemen wat natuurlijk slechts zeer langzaam kan geschieden Zoolang dit resultaat nog niet is verkregen moet Engeland zorgen voor de handhaving der orde in Egypte en maatregelen nemen tegen elke stoornis in t beheer van s lands zaken Dit geldl niet alleen voor de financieele aangelegenheden maar voor alle takken van den opanbaten dien st De laak van lord Dufferin die tevens de Kngelsohe Regeering op de hoogte van den toestand moet houden is dus verre van geraakkelijlt Het mag daarom niet gfond betwijfelt worden dat zijn zending spoedig zal zijn afgeloopan Tot zoolang zijn zijh alle berichten over het bgeenkomen eener Europeesohe conferentie voorbarig te noemen Bovendien vereischt het plan van van lord Dufferin nog de goedkeuring van den Khedive I Er komen voor Arabi phoha leelijke dingen aan het licht De correspondent vau de Timet seint uit Cairo dat hg in de gelegenheid is geweest om de proces verbalen der getuigenverhooren In te zien en dat hg verbaasd was d it da getuigenissen tegen Arabi over het algemeen zulk een sprekend karakter van geloofwaardigheid dragen Hel schijnt Ie bigken dat Arabi s voornaamst volgelingen reeds eenigen lijd 6ót het bombardement openlijk het voornemen hebben tè kennen gegeven om na een nederlaag Aleiandrië in brand te steken en dat de daar wonende Ëgyptenaren gewnurschund zijn om io dat ge al intijds de stod te verl ten Er is geen rechtstreeksch bewijs dat Arabi persoonlijk deze orders gaf doch het hlijkt VAN OsAMiE en H K H FsiNsis Masianme tl dadelijk gehoor gaven Aan het dezer dagen verspreide overzicht derVereeniging tevens bevattende de rekening euverantwoording over het boekjaar 1881 82 ontleenen wij dat 2332 Nederlander lot Uit Augustusaan lat beroep hebben gevolg gegeven en wel verdeeld als volgt lOD Beicherraert Bgdrsge Mr jaar miaiteai IO 13 ikKhermvroQwea of voor ééna miDlteos ƒ 25 634 Dooateun Bgdrsge per jaar miasteaa 50 cti 40 DonatrTOi lot benedeu tien goldeo 264 Heereo Schenkiagen voor ééoa van af 50 21 Damea ccnla lot belleden ƒ 25 6 Beachermers Actief dienende OIBciereii 186 Donateura 40 ScbeakiiigeD voor ééoa beuevena 1020 DoDBterus an het Nederlandache Leger beoedea den reude de plundering maar wel dat ng en iiacnv r a ie voren in de kamer van Suleiman Samy had j 15 n Officier hun daarvoor rechtmatige hulde geslapen en dat deze officier rechlslreeks vandaar f I d üetuiïenis omtrent met een regiment op het rernielmgswerk is uitgetrokken ter ijl uit andere getuigenissen bigkt dat 8uleimau Arabi s trouwste vriend is gebicten tot Tel el Kebir toe Nu het daarbij ook blijkt dat Arabi tijdens den braud op een kwartier uur afstands vnn de brandende huizen was en geene bevelen gaf om verdere vernieling te voorkomen schijnen zijne eigen verklaringen dal de brand gesticht is door Bedoeïenen voor zoover de boiomen der Engclsche schepen er geene schuld aan hadden niet volkomen geloofwaardig I T QK ZÖ M D E N overtuigend dat elke Egyptennjr in Alexandrië vast overtuigd was dat al wat geschiedde voortkwam uit Arabi s lastgevingen Veertien dagen ló x den brand reden eiken nncht zwaar geladen door solisten begeleide karren de poorten der stad binnen so men darht loeu algemeen dat zij ammunitie bevatten doch een der getuigen zegt dat het petroleum was Het naren vrnchlkarren van den legertrein Al de Europeanen die tgdena den brand te Alexandrië vertoefden stemmen overeen in de verklaring dal de brandstichting niet het werk was van een verwoed gepeupel doch lat geregelde troepen van de Rosetta poort de stad doortrokken en hel erk der plundering en brandstichting onder het bevel hunner officieren zoo geregeld volbrachten als ware het een gevecht Er is i iet getuigd dut Arabi zelf in de staten der stad is gezien gedumaar wel dat hij den nacht Het loffelijk maar zeker verdiend getuigenis omtrent het gehouden beheer underleekend door 2 leden der Eere Cuminiasie de Generaals ëngelvaakt en ËNOEtLEIN moet er toe bgdragen om vertrouweu in deze Vereeniging te stellen Dit vertrouwen beslaat wel in hoofdzaak hierin dat de understandsgeldeii op doelmatige wgze worden aangewend ter voorziening in behoeften van hen wier kr ichteu te kort schieten om door de vrucht van hun arbeid daarin te voorzien Het toekennen vun ondersteuning is dan ouk inderdaad met den ineesleu zorg geregeld en zijn alle maatregelen genomen om Ie voorkojnen dat zij die het minder noodig hebben onderstand verkrijgen ten koste van beu dikwerf die het hard noodig hebben EEN BEROEP OP DE Kern der Nederlandsche Natie Zoo luide ten vorigen jart de aanhef eener circulaire door de f erteniginj mn Oepen imneerde OnderofficUren en minderen tM het Nederlanduke Leger der Natie aangeboden ten einde eeneatoeireding als Beschermer of Bescherm rouwe Donateur of üonatrlce te verkrggen of wel eeue geldelgke bijdrage als buitengewone schenking voor ééns Die Vereeniging zoo men weet stelt zich teu doel de tloffelyie belangen karer Uden te behartigen en binnen den gren van haar vermogen onderiland tefverleenen niet alleen aan hare leden maar ivo mogelyk ook aan hunne tfeduwen en Weezen en heeft haar ontstaan Ie danken aan de uel van 29 Mei 1877 die de pensioenen der militairen van de landmachtnader regelde en aanmerkelgk verhoogde doch der eii gepensionneerden nie in deze gunstige b palingen liet deelen i Nadat vier leden der Tweede Kamer in de Zittipg van 7 Juli 188U op deze wetsbepaling waren Icrnggekomen en bij de behandeling van een soortgeigk wetsvoorstel bij amendement voorstelden om de pensioensverhooglng vastgesteld bg de wet vau Mei 1877 alsnog van toepassing te verklaren ook op hen die vóór dat tijdstip gepensiouneerd waren welk amendement echter verworpen werd nadat leggen wg daardoor voor vele oud itrgders en oud gedien len het uitzicht op eeuige lotsverbetering aan den avond van hun leven in dienst van Koning en Vaderland doorgebracht vervlogen wat besloten zij zich zatven te helpen door het oprichten Tan bovengemelde Vereeniging die al spoedig door Z M den Koning erkend en goedgekeurd w rd Hel oprichten eener Vereeniging echter vooral door arme ond gedienden geeft wel niet veel raatoriëelen steun doch zij waren nu meer aaneengesloten enmen kon op die wgze waartchijulgk door een beroep op de Natie gelden bijeenbrengen om denmeest hulpbehoevenden onder de gepensionneerdeneene toelage op hun pensioen te verschaffen welkevolgens sommigen het B gk rflicU was hun teverstrekken doch met welke bewering zij dan tochin elk geval niet geholpen waren JuisI zoonis het nu l gedienden betnam trotCën zij niet ten strijde zouder Vaandel doeh nu eeu Vaandel in anderen zin nl eene Eere oommissie bestaande uit de Heeren Baron van Sutzama Kamerheer van Z M den Koning enz de Luit Generaal oudMi nister A Enoelvaart en Jonkheer rf A D CoEMEN Lid der Eerste Kamer benevens de Generaal Majoor H J Endeklein oud Minister van Oorlog ji Die Commissie is in hoofdzaak belast met het lopsloht over hot fiiianliéel beheer In verscheidene plai aen des lands zgn afdeelingeii opgericht onder hun eigen Bestuur terwgl het geheel staat onder een hoofdbestuur van 12 leden allen gepensioneerde Onder officieren in de verschillende Graden waarvan de heer H J Steenbeeoïn teGouda de Voorzitter en Ie beer L Zeilïe te Amsterdam de Algeineeiie Secretaris i Wg Keryfiiercn ons dus weder deze Vereeniging die zoo s wij aanvankelijk reeds zeiden ten vorige jure op bescheiden wijze een beroep op de Neder J lundsohe Nnne deed narunii Z K H de Misbruik van sterkeu drank is een beletsel om iets van de Vereeniging te verkrijgen naar gedsdienstige gezindheid wordt niet i evraagd om alle schijn van partijdigheid op dat gebied te vcrmgden Tot op ult Augnsltts as deze nsg zoo jeugdige Vereeniging loch al io staal aan een 60 tal der meest hulpbehoevende leden eeu vaste leehehjkêcke toelage Ie verstrekken van 1 lot 2 terwgl eeu 160 tal eene gratificatie veelal van ƒ 10 had ontvangen in afwachting dal de kns een voortdurende omtersteuning kan toestaan De Vereeniging sticht dus reeda nut en verzacht kommer eu ellende en verdient bggevolgd i belangstelling van de Nederlandsche Natie in ruimte mate Meer bgzouderheden kan loeu nog uit het uitvoerig doch zakelijk verslag vernemen o a kan men nnuwkenrig het ondtrsekeid weten tutschen deze Vereeniging eu het Fonds toi ondertleuuiug eu aanmoediging van den gewapenden dienst waarvoor elk juor in Nederialftd gecollecteerd wordt hetwelk duidelgk is uiteengezet kaïakteristiek Is tal van voorbeelden waardoor aangetoond wordt aan wieu de toelagen verstfekt werden een paar achten v ij wel de moeite waard hier even te laten voige n i i gepensionneeril Sergeant en wns zwaar ziek toen zijn tijettand ter oore kwam van het bestuur zijner af deeling Het was hoo tijd want de man had door eergevoel gedreven alle onderstand van armeu of diaconiekat geweigerd wie aal dat gevoel van eigenwaarde in dien oud onder officier veroordeelen Toen de commissie van onderzoek hem evenwel de vraag deed of hg van de vrreenigidg waarvan bg loch lid was ook geen onderstand zou aannemen antwoorde hjj dat il iets anders dat zijn mijue oud kainerad n die mg te hulp kornet en de man stemde toe om 1 50 per week toelage te ontvangen die hg thans eob ec wegens tgn overlgdei niet meer noodig heeft ü een 88 jarig veteraan in het bezit eener goede gezondheid doch met het gemis van beide beenen die bevroren in de veldslagen bg Moscou Daarenboven is hg sedert 1821 voÜagen blind In 1810 in dienst getreden hei j hg de veldtochten in Rusland eu uUschUnJ gemaakt en later gebl ltfcWRnï HamBSgr r 5 =dsaJfl = Juni 18H is overgegaan bg l pm rlandsche leger en roet de 7e afdeeling ITifaiiiêrie den slag bij Quatre Bras en Waterloo hoeft bijgewooud van welke afdeeling hij den 20 December 1820 wegdiis blindheid met een gagemeut als lambser is ontslagen Gelukkig bleek bij het onderzoek dat van nooddruft geen sprake was Ctrouwens de man had zich niet aangemeld Sober kon hg door welwillende tusschenkomst van eenige particulieren eventjes leven en rondkomen Uit dien hoofde kon de man eene wekelijksche toelage missen doch ontvangt deze veteraan telken jare op den pdenkdag van Waterloo als bigk van belangstelling eene gratificatie van ƒ 10 welk buitenkansje hg met dankbaarheid aanvaardt en op hoogen prgs stelt POLITIE GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een gouden Oorbelletje en een boek get PB1X8 Karel Stuard Cromwel Kordt vervolgd Ö