Goudsche Courant, zondag 19 november 1882

Woensdag ZZ IVovember 188S IB pS = W RAAIJMAARERS Bavcn 17 Byionder aanbeTolen tegen hoest en verkoudheid ufln ver S qoudA Dezelve zflu alleen echt welks papier van nevenstaand krggbaar bg wiHmHUIIIMIIK Wllfllfff vignet voorzien z n N 2847 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 3iTaaa xü ooze T7 03n anLOotscla a p Verzekeringfilaatschappij voor FLAATS7EmNSINQ EN NÜÉEmfiWISSELINO goedgekeurd bg Koninklijk besluit van 4 October 1881 No 25 Kantoor te Gouda bij den Beer J W C van der WERF CRABETPISTRAAT 240 en bij den Heer P L HESS11 G Korte TiendeAveg 8 De Directie bericht aan belanghebbenden dat de deelneming tot het sluiten van contracten voor Pj A AISrUBVANGINO OP NUMMEBVEBWISSELINGvoor de lichting 1883 is opengesteld Aan Ouders of Voogden van lotelingen wordt beleefd in overweging gegeven alvorens eenige overeenkomst aan te gaan nauwgezet kennis te nemen van dien inhoud van het Reglement der Maatschappg De Directeur J J HERENS NB Reglementen gratis en franco aan bovenstaande kantoren De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Geen Eunstloter meer Prima LBIDSCHM BOTBB per van 40 ïk ƒ 0 70 per Kwaliteit wordt gegarandeerd door den afsender H GOEBEL te Bodegraven Orders worden opgenomen door deiFheer KAASHANDELAAR LAGE GOUWE C 23 GOÜDA BB LANBB0UWËR8 enz Dsar altgd hier nog V V woeien die ook LOGEN en LASTER te baat nemen en uitstrooien dat den Heer J Ï ORTUIJN te Arnhem mg zonde bedankt hebhea ab AGEMT in PULP daar toch veten Uwer zulks beter bekend is dat ik fiks weg mgn ontslag genomen héb wacht zich een ieder vooT zulke lastertaal Eb blgft de ondergeieekende zich beWfd aanbevelen tot het LEVEREN van puike drooge DIPFUSSI en PF KBPÜLP Van eerstgenoemd artikel gijn honderden Lwiten afgeleverd met gpjjd succes Uw Dw Dn W DEN HERTOG LAGE GOUWE C No 3 OPENBARE VERBURLNG en Verpachting BÜRGEMEEST ER en WETHOUDERS van Ocmda zgn voornemens op DONDERDAG den 30 N WEMBER 1882 des namiddags ten 1 ure in bet Raadhuis itldaar bg enkele in chröving lo TJS VBBHUBEN a Een perceel WEI of HOOILAND gelegen langs den Reewal onder de gemeente Reeuwijt bg het kadaster bekendin Sectie B No 1063 en volgens hetzelvegroot 1 Hectare 40 Aren en 90 Centiaren b Een stuk RIETLAND en WATER gelsgen onder de gemeente Gouderak nabgde Veerstoep bg het kadaster bekend inSectie C No 669 en volgens hetzelvegroot 9 Aren en 50 Centiaren go TE VBBPACHTMH Het ophalen van het PUIN en de VUILNIS alsmede het Uitbaggeren van Ue fiilili n Zglen Kokers en Riolen benevens het reinigen van alle daarmede in verband staande Putten in deze seraeente Alles voor den tgd van drie of zes jaren welke voor de hour van perceel lo a worden gerekend te zgn ingegaan met den 1 November 1882 en voor de overigen ingaande den 1 Januari 1883 De voorwaarden zullen dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddkgs 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie ter lecing li n De Inschrgvingsbiljetten zullen om in aanmerking te komen behooren te vermelden den iaarlgkscben hnnrprgs en moeten door den inschrgver en ne borgen geteekend op zegel geschreven en geslotetf op den dag der Verhuring en Verpachting voor des mi 12 ure ter plaatselgke Swretarie zgn ingeB etd tBOMATEmLEN CP VOORRADIG eene flinke partij jf I Cement en Mozaiektcgels a o in verschillende kleuren voor Gan gen Stoepen Trottoirs enz O § FABBIEKS PBIJZUN 5 llDLDERA BAKKER BLEEKBRSINGEL GOUDA Talrijke geluigwhrtften tsd eerste Geneesltundigen Op Tersoheideoe Tentoonnellingen met Medaillea bekroond Het door 30 aar gerenommeerd w Anatherin Mondwater ran Dr J G POPP KK Hof Tandmeetter te ff emen Badikaal geneeamiddel voor elke Tandp n alsook voor iedere ziekte der Moudholte en van het Tandvleetob Beproefde Mondapoeliug bij aaiiboudeude Keeliiekte 1 groote flesch a 1 75 1 flesob a ƒ 1 20 I kleine flesch a ƒ 0 60 j Plantaardig Taiidpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander ze te beschadigen Prys per doos ƒ 0 8 Anatberln Tandzeep in glazen doozen van 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische TAlSriDZEElI van Dr J G POPP II e d zg maakt de tanden zuiver wit zonder het c nail aan te doen bewaart ze voor ziekelyke aandueuingin ni houdt den mond frisch Het stuk kost 40 ets en ia toereikende voor een half jaar Tandplombeering praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen Pr s per étui ƒ 2 60 Kruldenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomeraproeten en Puisten Hoofd en Baardachilver en Korsten Huidkraukheden en alle onreinheden der bor hnid Prya per stuk 35 CeiltS Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelgk KK iHof Tandmeeatcr POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Depots zijn gevestigd te Gouda bij L Schenk winkelier op dé Hoogstraat A 123 te Rotterdam bq F E van Santen Kollf apoth en A Schippereijn Co blauwe porcelcinwinkel te sHage bg J L F Snabilié apoth 4 te Delft bij A J van Rijn Ie Schiedam bij O MalU Gr te leiden bij E Noordgk te Amsterdam bü F van Windheim 06 en H H Uloth Co apotheek te Sdhoonhoveu bij S Genezing van Heeschheid door middel van de zoo gunstig bekende RUNLANDSCHE DRUIVËN BOUST HOlVICi van W H ZIOKENHEIMEB te Mainz Ngmegen WelEdele Heer Ik moet U bg dezen mgn harteljjken dank betuigen voor uw uitstekend geneeamiddel Slecht eene flesch Borsthonig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige heeschheid genezen Met dankbaarheid verbigf ik UEd Dienaar J HENDRIKS Rijnlandsohe Druiven Borsthonig Alleen echt verkrggbaar in fleschen fl 2 a fl 1 en 65 Cent voorzien van capsule met nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oadewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranien worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Melbourne ISSl I Preis Silberiieffledallle Spiolwerke 4 200 Stücke spielend rait oder ohne Expression Mandoline Trommel Qlocken Castagnetten Himmelsstimmen llarfenapiel etc Spieldosen 2 16 Stücke spieleud ferncr Kecessairea Cigarrenstander Schweizerhauschen Photographienlbums Schreibzeuge Handschuhkaaten Briefbeachwerir Blumeuvaseii Cigar renEtuis Tabakadosen Arbeitstisobe Flaaohen Bierglaaer Portemonnaies Stuhie etc Alles mit Musik Steta daa Neuestr und Vorzugliohsie empfiehit J H HELLEB Bern Schweix O Nur directer Bezug garantirt Aeobl heit illustrirte Preislisten sende franco 8an i3mj9A Jnz aimBjj sjn gggj illv 08 stq O 8 j3qui A0j mo n j9ii 3 dg uoi nijjns uap J3 an ii9wmoj oaa j OOO OZ noi 9 iu uii 3i i3W naisuoqos J3p OOI Snelpirsdruk van A Brinkman ta Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND GOUD V 21 November 1882 BIgkeua achterstaande advertentie is Vrgdag 24 November a at de inschrijving opeu esteld op aandeden in de Goudache Waterleiding Maatacbappg en wfl van 10 tot 2 ure De heer H van Steel is bij kon besluit benoemd tot leeraar aan de Rgks Hoogere Burgerschool alhier öeëiaraineerd zijn Zaterdag 2 candidaten voor de akte gymnastiek lager onderwijs Beiden werden toegelaten waaronder Mej M D vao Amerom alhier Vrgdag 24 Nov zal er in Nut en Vermaak alhier een Concert warden gegeven dat voorzeker een bezoek overwaard ia Wg veatigen d arom de aandacht op achterstaande advertentie Het bestUBr van het bi i gevestigde d wrt iiient der llaatschappij van Ng verheid ontving de volgende miaaive waaraan wg gaarne plaata verleenen en den inbond waarvan wg aanbevelen in de aandacht van alle belangstellenden Haarlem 17 November 1882 Door de welwillendheid van het Bestuur van bet Kunstngverbeidsmnseum te Berlgn zijn wg in staat gesteld van 15 November tot 1 December e k in ons Mnseum eene teutdonslelling te houden van de werkstukken der leerlingen van bovengenoemd Museum Deze tentoonatelling 1 vooral leereaam zgn voor allen wien de verbetetiog van ons TeekenouderWgs ter harte gaat Wg noodigen U beleefdelijk uit aan deze tentoonstelling ia Uwen kring de meest mogelgke bekendheid te geven en belanghebbenden aan te moedigen haar te bezoeken Namens de Commiatie A O KEUSEMAN FaortiUer O W VAN E EDEN SearetarU Dat de Liederlafel Apollo haren kunatliavenden leden genotvolle avonden weet te verschaffen daarvan getuigde weder de uitvoering dier Vereeniging op Zondag II Ondanks het hoogst ongunstige weder had lioh eene talrgke lobare in de Zaal Kunatmin der Sociëteit Ons Genoegen vereenigd om van het uitlokkende programma te gemeten en zeker ia niemand onvoldaan huiswaarts gekeerd Over het geheel mogen wg de uitvoering goed geslaagd noemen enkele nummers voldeden ons zelfs uitstekend Klonk Dat OeM der Erde eenigszins mat vooral in de middenstemmen en zou ook het slotnnmmer nog meer voldaan hebben door betere toonkleur de overige mannenkoren tieten aan nuanceering uitspraak en voordracht weinig of niets te wenschen over In Priire avant la Bataüle kwamen de krachtige stemmen der 2e baateU die in dat nummer eene dankbare partij tingen hebben prachtig uit Door de welwillende medewerking van een aantal Daaiesdilettanteii kouden drie keurige liederen voor gemengd koor ten ge apre gebracht worden die do r de talrg ke aauwèzigeff met ingenomenheid aangehoord en met daverend applaudissement beloond werden Het woord van hulde en dank dat de Voorzitter van Apollo vdór het slotnnmmer tot le Dames richtte was dan ook welvftdiend en i 1 M BMMip werd met geestdrift toegijnicht De beide voordrachten en het aohooue lied voor bariton verhoogden eveneens het genot van den avond De uitvoering werd i irt een zeer geanimeerd bal besloten en zijne moeite en op Hag bekroond zag Ook nhillende nummers zoo zijn leermeester den Wij kunnen ons kort venlag niet eindigen zonder eenige woorden van lof voor den bekwamen en ijverigen directeur van Apollo den heer W Konincks die blijkbaar Utchtig gesteund door de sympathie der werkende offeringen met zulk een gil de jeugdige pianist die ri flink accompagneerde di heer K alle eer aan Bg kou besluit 4 aan beeren J P Mahlstedete BergAmbacht 1 Paul te Zevenhuizen en U Ellens Oving te HotterdaU concessie veileend tot droogmaking van plassen oader de gemeente Reenwgk en Sluipwijk ter gez meal$ke grootte van 789 6 heotara Voor de aanvaarding der conoeseie is hun een termgn van 18 maanden na dagteekening van het besluit der concetsie verleening toegestaan De concessie vervalt wanneer niet binnen een jaarna de aanvaarding roet de werken een ernstige aanvang is gemaakt j Door B en W van A4rlaBderveeB is ingelAkken een door hen vroeger verleende vergmning tot den verkoop van sterken drank in het Icleiit voor leo der meest uitgebreide en iu den geest der Drankwet meest bedenkelijke tappeigen omdat de verzoeker by vonnis der Rechtbank van bet beheer van zijn goederen was ontzet een omstandigheid welke ware zij tijdens de beschikking op het verzoek bekend of aanwezig geweest tot ejgeriog van de vergunning zou hebben moeten leiden De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben gisteren hunne werkzaamheden voortgezet Aangenomen zgn alle voorstellen van Gedeputeerde Staten waaronder het subsidie voor de verbetering en het onderhond der haven te Stellendam en dat voor da internationale landbonwtentoonstelling te Amsterdam Ingekomen is een adres van het Nederlaudsch Tooneelverbond tot bekoming van subsidie voor de Tooneelschool Dat adres is in handen gesteld van Gedeputeerde Staten De najaitrsv ergadering is geal oten Staten Oeneraal Twude Kamib zitting van 20 November In deze zitting heeft de minister van koloniën de Billitonatukken ingezonden en later bij bet voortgezet debat over de Indische begrooting verklaard dat Z M de Koning de coocesaie verlenging had goedgekeurd en de minister overtuigd waa dat het financieel belang dea lands door die verlenging niet is bmadeeld In zake het adres van den heer Haakman wafirschuwde de minister tegenover verschillende ï kers om niet te veel aan diens adres te hechten Bene motie van den heer van der Kaay om den gouverneurgeneraal onbevoegd te verklaren uitzetting in Indië te gebruiken als middel tol beteugeling der drukpera werd verdaagd tot een naderen dag De diaonaaie ia gevorderd tot de afdeeling financiën Volgens het Bmdehblad heeft de Minister van Waterstaat bg een brief aan de directie der Rgn ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN apoorwegmaatschappij te kennen gegeven dat hij zich bg nauwkeurig onderzoek door deskundigen van rgkawege ingesteld mede had overtuigd dat de beschuldigingen wegens verwaarloozing van het onderhoud van den weg eiken redelgkeo grond missen Uit zon blgkens den brief door den Minister ia de Kamer zgn medegedeeld bijaldien de interpellatietto ware ingetrokken en daarmede de aanleiding vervalle Het plan om aan de overgebleven verdedigei van de Citadel van Antwerpen op 30 Nov a s te Amsterdam een feest aan te bieden is door Z M den Koning goedgekeurd Allen die tot het dragen der Citadel medaille gerechtigd zijn worden opgeroepen daaraan deel te nemen De Nederiandsche Bgnspoorwegmaatschappg lal de onbemiddelde ond strgders dragen van de citadelmedaille welke deelnemen aan het feest gratis over hare lijn vervoeren Men deelt ineda dat door het Saedi Snot te Batavia de noodige ververschingsmiddelen Cn veranaperingeji zijn versonden ten behoeve der zieken en gekwetaten in Atjeh De Midd Ct geeft een doelmatige partiëele verbetering aan de Tweede Kamer in overweging Z oala het nu ia zegt zij hebbeu elk jaar de zelfde Hoofdstukken der Staalsbegrooling het leeuwendeel der beraadslaging N a algemeene beschonwingen zoo uitvoerig als de woordeBrijkdsm der sprekers ze gelieft te maken krggen Justitie en Buiteolandsohe Zaken een portie meestal buiten evenredigheid tol hun verhouding in het budgel cgfer Bg Binnenlandache Zaken gunt men lich den tgd om altijd weder het onderwgs debat in zgn drie takken te vernieuwen Bg Marine begint men te jagan Oorlog wordt eer doorgeloopen dan behandeld Koloniën overgesprongen en Waterstaat afgeroffeld Kon de Kamer besluiten de volgorde eens om te keereu of naar een vasten rooster te doen afwisselen dan bestond er kans dat de eerste Hoofdstukken wat minder tot den draad toe uitgerafeld de laatste wat degelgker overwogen werden Zooals het nu gaat is er alle reden voor de ambtenaren van de laatst aan de orde komende Departepienten om er op te rekenen dat de Vertegenwoordiging door den spoed voortgezweept menigen postaal slikken dien zü anders zou weigeren De algemeene beschouwingen konden aan t einde komen en bleven miascbien uit verlangen naar de rust van t reces soms gebed achterwege Of daarbij veel verloren zou worden willen wg niet beslissen maar troosten zouden wij ons er wel in Aangaande de zaak der uitzending van dr Jonkman naar de Transvaal ontvangt het N v d D een schrijven van den heer U C Bergsma oud Transvaalsoh hoofdambtenaar waarin men leeat Aangaande zekere bewering dat iemand belast met eene zending naar de Transvaal zoude moeten behooren tot eene bepaalde kerkelijke richting kan ik op grond van mijc ISjarig verblijf in dat land verklaren dat zulks ten eenenmale onjuist J De heeren Von Zefler Chevalier du Prat en Sarahana e Costa die op verschillende tijden vódr 1 871 namens Portugal de Transvaal bezochten behoorden stellig niet tot die richting laatstgenoemde was katholiek zjj werden niettemin met alle eer ontvangen en gefêteerd den laatste zelfa het eere liurgerschap