Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1882

Zondag 26 IVovember 188S N 3849 VAN OllEXHOVE l S STOUT onderscheidt zich door aangeuamen smaak WORDT iDOOA TIL VAN GMEESKUIVDIGEN AAK BEVOLEIV wegens qjkdom aan extract d i voedende bestonddeelen tegenover gering g halte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vennengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De uu reeils i evestij le jrunstlge reptatien levert het beste bew js dat borengeuoeiude biersoort geschikt Is oui het buitenlaudsche fabriekaat te vervangen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken T A T I H in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prjs Princesse en Bruine Bieren n onderscheidene qualiteiten Bordeau AziJii Krulden Azijn Dragon en Wyn Aziju in onderscheidene pryzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij iDE GEKROOITDE VALK AHISTËBDAIII DORDRECHT Getrouwd J SCHENK en G J EOKHOVEN die ook namens wederzgdsche familie hnnnen hartelgken dank betuigen Toor de vele blgken van belangstelling b hun hnwelijk ondervonden Öou a 17 Not 1882 Beden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mevrouw de Wed A KÜOREVAAR geb HnjsBB in den ouderdom van ruim 74 jaren J S KOOREVAAR O A KOOREVAAR A VAN ÜVEN Gouda 21 November 1882 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Voor de vele en hartelijke bewyzen van belangstelling ondervonden bg de voltrekking van ons Huwelgk betuigen ondergeteekenden hunnen hartelgken dank J BRUIJSTENS G BRUIJSTENSGouda 23 Nov 1882 Langehak Een WERKSTER gevraagd Adres aan het Bureau dezer Courant Wordt voor VAST GEVRAAGD een FUST voor DROOGE WAAR kunnende maken Goede getuigschriften zgn vereischten Adres Firma Wed HONDORFF BLOCK JE BRAET t Schoonhoven Lokaal J UT en VERMAAR OOSTHAVE GOUDA Vrijdag24 November 1882 Buitengewoon Gfroot CONCERT door de Deutsche CUR CAPELLE bestaande uit 21 Ar tl sten Strgkorkest onder directie van den Heer T A G K R O N I G met medewerking van den Heer GOUDMAN solo celloist uil a Gravenhage en den Heer ZACHMANN solo oboist uit Leipzig Aanvang 7 j uur Entree voor Heeren 0 99 voor Dames 0 49 en Leerlingen der Stads Muziekschool ƒ 0 25 KRAEPBLIEN HOLM S Cigaretten tegen Asthma Pros per Étui 80 en 50 Cents SALMIAK PASTILLES oplossend en veraachtend b Hoest en Verkondheid Prgs per fleschje 20 Cent Verkrggbaar bg de meesta Apotb en Drogisten KBAEPELIEN HOLM Apoth te 2 m Katveistraat 158 Amtterdam In verzegelde pakjes vörkrggbaar bg L C G DÜTILH Turfmarkt Gouda In het l gzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCMON è f l OptgrS Ons SnJT mCOLAAS CADEAÏÏX By mij voorhanden een FTJNE KEUZE Zilveren Nouveauté s Armbanden Broches Doekspelden een ruime collectie DIAMANTEN VOORWERPEN Bioedkoralen en Gouden Colliers Broches en Oorknoppen en verder vele fijne GOUDEN ARTIKELEN Mij inzonderheid voor het maken van KüNSTHAARWERKEN aanbevelende Blijf met Hoogachting urn Dw Dienaar Cfeorge van de Pavoordt A 130 HOOGSTRAAT IA ATIONAIE Levensverzekeriiig Maati cbappij VOORHEEN Koninklijke Maatschappij Opgericht te Parijs in 1830 AVaarborgfonds 202 millioen francs Verssêkeringen in geval van overladen tweeledige Verzekeringen verzekeringen op bepaalden tgd Overlevings tgkelgke uitgestelde Verzekeringen en Lgfrenten De Maatscbappg heeft sinds har oprichtingvoor Ijöna 900 000 000 aan Kapitalen en voor mim 21 000 000 aan Renten vertsek rd en heeft over de dienstjaren 1880 en 1881 ongeveer 5 000 000 aandeel in de winsten san de verzekerden toegekend De Maatschappü werkt met HOLLANDSCHE POLISSEN en onderwerpt zich aan de Ne4 rlaDdsche Rechtspraak PROSPECTUSSEN en VERSLAGEN en verdere inlichtingen zgn verkrflgbaar bg den Heer F M SCEELUm Hoofd AMnt voor GOUDA en OMS REKEN te öoudoT Men Vraagt AGEIKTËI I in eVce Gemeente brieveri te richten tot den Heer 6 ton SAHER Inspecteur voor Nederland te Dordrecht G root Café Cliantant door het gunstig bekende Operette Vaudeville enTooneelg ezelschap onder Directie van den Heer A WINTER van Rotterdam in het lokaal van den Heer RADEMAKEB aan de Reeuwijksche brug op Zaterdag 25 November 1882 Aanvang 7Vj uur Entree 49 jCents de persoon Plaatsen zgn te bespreken èt 10 Cta de persoon GarDizoeas VoedingsCommissie te GOUDA HERBESTEDING voor de levering van 8pek en Zout op MAANDAG 4 DEC e k De voorwaarden liggen van 10 2 ure terlezing op het Gamizoens Burean Fl 1000 Eene hoogst gewichtige uitvindins heeft de Scheikundige Doctor LEFRIE8 geftuin Dezelve bestaat in een MJiateroogen Ttnetuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed vjrwgdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hg een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Iksteroogen heeft eene premie van PI 1000 contant nitbetJalt Met recht kan dan ook beweerd Shfrden dat dU het eenige middel is dat me i nnstig gevolg kan worden aangewend Prgs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwgzing FI 1 Te verkrggen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor ZIUPBIBS Sotterdam 44 WESTZEEDUK 44 Door het voortdnrend gebrnk van prof Pergrer d Alion HAAR EXTRACT zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en worden de haien krachtig en friscb Het doet de ntenwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een firaai hoofd met haar mag verhengen Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 Cent Verkrggbaar bg Wed Bosman oada A Prins ZeveDhuizeu Wed G Wilhelrau Woerd Wed N Sanderi Leiden W Liglhelm Voorbarg Ia Boa Betkei Snelwrsdruk van A Beinkman t Gouda BINNENLAND GOUDA 25 Nofcmber 1882 Wg Tettigen de anndachl unzer aladgenooteii op het ni dit nummer Toorkomei de rertoek der SuboommiMie tot onderateuaing der nogelalen betrekkiugeii van eronj elakte Tieachera der recderqen te Katnuk en Noorriwijk Wij stemmen het toe er wordt veel gevrugd dooh wij knunrn er gelukkig bijvoegen en zelden geweigerd Waar een gift goed geplaatst belooft te zgn iinrzelen de Goudsche ingezetenen nimmer httune bijdragen te offeren en dat in dit geval het geld dal ineu mocht willen geven goed besteed zal ign daaraan bestaat geen twijfel De vele zeerampen vau den Uataten tijd maakten ds behoefte groot en het zal hopen irij opiiien blyken dat m u ook in Gouda gaarne ieta tal willen doen oia den nood dier oiigelukkigen te lenigen De Centrale Kiesvereeitiging in het district Zutfen beeft thans tot candiJaat voor het lidmaatschap derTweede Kamer benoemd den heer jhr mr H B Vaa TeU Het Centraal Bestuur vm het algemeen Nederlandfch Werkliedenverbond heeft een adres a iD de Tweede Kamer gericht met verzoek het aanhangig wetaontwerp tot verlaging van den oeiisaa niet aan te nemen Dt bezwaren tegen dat voorstel orden breedvoerig ontwikkeld Uit Zevenhuizen schigft men ons vau gisteren In de tiieede vergadering van on leeageztlachrp dezen avoid gehouden hadden wg het genoegenden heer van Vooral te Gouda ala dcolamalor enzanger te zien optreden Zg ue voordrachten verwierven de aymptithie van het geVeele gezelachap dat zeer tnlrgk was opgekomen De voordrachten vnn den gevierden spreker en zanger werden met deu groolsteii bijval beantwoord zoodat er gedurig aan het davefend applaus geen einde scheen te zullenkorafu Bg afwisseling werden nog eenige bgdragcn geleverd door den heer A vau den Boschie Moerkapelle en P Blok Ook mejufvr A Roos komt bijzondere lof toe voor dt degelgkewg e waarop zij ons met eenige zangstukkeu vergastte Bij het einde der vergadering bracht deheer Blok voorzitter der vereeniging een woordvan dank aan de sprekers van dien avond en aanden heer G A de Jong voor de welwillendheid waarmede hg zgna welluidende pianino voor deze gelegenheid had afjgestaan Het tot wederzieos dat de voorzitter en held van den avond toeriep werd door de aanwezigen met atormachtigen bijval ondersteand Door het reciteergezelscfaap Bergambacht werd aldaar op Dinsdag 21 en Donderdag 28 November eené openbare voorstelling gegeven Opgevoerd werden i Pernand de speler oorspronkelijk too neeUpel in 2 bedrgven 8 Joorisje de Voodeling kluohtspel in l bedrijf en 3 Wie is de Vader J oorspronkelijk blijspel in een bedrijf Al de stukkeu liqpen uitmuntend van stapel en elk der leden bngverde zich zijne rol waardig te vervullen M t onverdeeld genoegen werden de beide voorstellingen telkens door een talrgk publiek bggewoond en met een daverend applaus begroet Aan het vergelijkend examen voor hoofd der 2e opeiibare lagere school te Bergambacht hebben 7 Onderwgeers deelgenomen Uit Vliisingen meldt men ons De mailboot PrinA Eliaabeth van Queensborough is zes Kren te4aat hier aangekomen zonder mail of passagiers zgiide deze tengevolge van eep ongeval nan den spoorweg tussohen Bromley en Hriokley nabg Loiideu opgehouden Uit Londen meldt onze correspondent ons omtrent dit ongeval De Vliasingsehe post is niet nnngekomeii tengevolge van een ongeluk op den Chalbam pooriveg De brug bg Bromley is heden morgen gedeeltelijk ingestort Eenige werklieden die er gezonden waren tot het doen van herstellingen zijn naar men zegt gedood De dienst is gestaakt iV R Cl Staten Generaal Twbede Kamïe Zittingen van 23 en 24 November In de zitting van Donderdag is de conclusie van het expertise rnpport aangenomea na verzekering van den Minister als de bestaaede bepaliug D belemmerd werkten wijzigiug te tallen provoceeren Bg het voortgezet debat ovtr de Indische begrooting verklaarde de Minister dal eeni wijzigiug der voorwaarden voor de benoembaarheid Mr Indische ambtenaren iu overweging ia dat voorrrgheid der kerkgenootschappen in Indië de tijd nog niet is aangebroken en waar staatsbelang het gedoogt hij voor vrijheid van alle belijdenissen is Het subsidie van l j ton voor de internationale koloniale ttntoonslelling te Amsterdam IS aangenomen met ft7 tegen 7 stemmen Het hoofdstak Uitgaven in Nederland is aangenomen met 56 tegen 19 atëmmen Ook de andere hoofilstukken der Indische begrooting zgn aangenomen De ber iadslagiugen in de zitting van gisteren erdeD geopend over het wetsontwerp tbt verlegging van de monding van de Maas De heer Seretj rkende l volle de Boodzakeljjkheid van het noordoostelijk deel van Noord BratAnt uit zgn periodiek benardn toestand te geraken Maar dat raag niet gesohitden ten koste vao het uoordwestelgk deel van Noord Brabant en dat zal geschieden Spr wilde eent zekerheid omtrent de voorafgaande uilvoering vy de andere werkeOt la hel verlengen van het afvoerkanaal en de doortrekking van de bandijken tot het benedeijgedeelte van den Amer Voor alles moet eaiiler gaan de dichting van de Heerenwaardensche overlaten Ook vreest spr dat de kosten zullen tegenvïlleu Indien de loop van het debat hen niet tot andere gedachten inocht brengen zoa spr het ontwerp afstammen De heer de Beaufort had vooral bezwaren tegen de in beide gevallen van verwerping of aanneming van het ontwerp noodige verhooging van de Maasdgken voorgenomen dichting van de Ueerenwaardensche overlaten Die verhooging zal groote lasten op de de waterschappen leggen en de Staat mocht dus althans wel iu die kosten bijdragen Geen zekerheid beslaat omtrent de voornaamste punten en in die onzekerheid zal de loop van het debat ook bem weder moeten overtuigen om zijn goedkeurende stem te kannen uitbrengen Do heer v d Wefk acht zich ook verplicht tegen het ontwerp te adviseeren omdat het niet genoeg is toegelicht hoewei het nochtans geldt het makeu van een rivier naast de bestaande waarvan het water aan twee hoofdrivieien vooral ook aan de met zoo groote kosten verbeterde Merwede zal worden ontnomen en ten nadeele ook van den waterstand op de Boven Maas welker verzanding onvermijdelijk is De heer Heyrienrijok verwachtte dat mtxf vooral geen tegenstelling make lusachen de eene provincie of de andere of tnsschen het eene deel van een gewekt en het andere Deze zaak moet uit een onbevangen oogpunt worden beschouwd bet j eldt hier een algemeen belang van rivierverbetering Dat moet zonder eigenbelang en zonder disirictsbelang worden in t oog j ehouden behoudens wettelijk voorbehoud omtrent de Voorziening van de belangen die door de verlegging van den Maasmond kunnen lijden De beer v d Sleydeu vindt een hoofdbezwaar iu dat ontwerp dat het niet genoegzaam verzekert de voorafgaande dichting van de Heerenwaardensohe overlaten Hg had bovendien vele andere bezwaren die niet door een enkele toezegging van dezen tijlleIgken Min kannen worden weggenomen De heer v Baar verdedigde het ontwerp hoofdzakelijk aantoonende dat de stellige nadeelen welkein het belang van duizenden moeten weggenomen wonlen niet opwegen togen de onderstelde e ontaalitiilen i De heer Vermeulen bctoojjde dat goede nraendeinenten het wetsontwerp aannemelijk moeien en kunnen maken maar over hoofdbeginselen ovcrecnsiemming bestaat Ook de eer Glercx verdedigde het ontwerp Blijkens het Regeeringsantwoord op de begrooting van financiën ia een herziening van de wet op de personeele belasting bij den Kaad van State aanhangig De Köl Ztf schrijft dat aaagezien de Hollandsche regeering tegen de steeds oproerige Atdiineezen opnieuw krachtig moet optreden binnenkort zeer belangrijke aanwervingen te Harderwgk verwacht kunnen wurden Het Duitscbe blad waarschuwt bare laudgenooten zich niet te laten verleiden door beloften In het land waarheen men hen zon voeien heerschen verschrikkelijke epidemien en zij die erhet leven in den oorlog afbrengen worden in demeeste gevallen daarvan het offer of ongeschikt voorden dienst Toen in het begin der vorige week meldt men ons de oostenwind opstak met storm sneeow en dooi en hel daarop weder begon te sneeuwen braehten de landlieden het oude spreekwoord in herinnering dat trots allerlei geleerde weerkundige waarnemingen zelden bedrogen uitkwam sneeuw op slik binnen drie dagen ijs dun of dik Hoe kortstondig ook hft vroor en gs bedekte de wateren Toen Vrijdag avond zich noorderlicht vertoonde werd daaruit opgemaakt dat onbestendig ruw weer te wachten stond i stoornis 4 den dampkring zod men in deftiger bewoordingen zeggen Sjorm onweer hagel en regen volgden en iu dat opzicht is er bijna geen merkwaardiger jaar aari wijzen dan het langzamerhand ten einde apoedeudg Het was heeriijk lenteweder in Maart de anders zoo oproerige maand herfst in den zomer en nu onlangs winter loidat na zooveel onrust en verschil vau weergea eldheid eersl dan bestendig weer volgt als de wind ich in het noordoosten begeeft en met helderheia vroeg of laaiden winter overzendt L Ct Naar aanleiding van het voorgevallene met den milicien Kleinepier in het militair hospitaal te Bergen opZoom wiens familiebetrekkingen niet eeiis in de gelegenheid werden gesteld bij zijn sterven tegen woordig te zijn schrijft men thans van geloofwaardige zijde hel volgende De zoon der weduwe B te Delft dienende bij het ♦ corps mariniers te Nienwediep werd aldaar sedert ruim twee jaren jn het hospitaal verpleegd en schi ef geregeld alle maanden aan zijne moeder om haar op de hoogte van zijn toestand te houden Tijdens een bezoek door haar dezen zomer aan den zieke gebracht was t haar daideiijk dut deze niet meer van het krankbed zou opstaan en werden zao zg meende maatregelen door de arme moeder genomen om intijds verwittigd te worden ingeval de zieke achteruitging of kwam te overlqden Zg had zich zelfs daarvoor eenige geldelijke opoffering getroost In het begin dezer maand een brief aan haar zoon zendende dien zij nog in leren waande omdat haar geeuerlei bericht gewerd ontving zg dien ongeopend terug met groote letters op het adres geschreven 14 October overleden De otüciëele kennisgave van dat overlijden kwam nog eenige dagen later dus omtrent medio November door lusschenkomst van hi t gemeentebestuur ter harer kennis Zóó handelt men in ons Neilerland met een militair of liever zoo behandelt men zijne naaste familie Is t niet een aanmoediging vonr jongelui om hun carrière in den militairen lienst Ie zoeken als zij weten dat wanneer ze van hun l iinilie of bloedverwanten verwijderd komen te overlijden men slechts langs den liTngzamen officiëelen weg van dat overlijden kennis bekomt Wg schorten ons oordeel op doch als hieromtrent geen voorschriften bestaan wgrdt t hoog ty d voor Ie belrokken overheidspersonen ze te geven doch is hier grove nonchalance gepleegd van de zg de der directie van hel hospitaal Ie Nienwediep dan eischt dr zaak streng onderzoek De wed B hoeft zich per request deswege tot den Minister vaii Marine gewend en is t antwoord wachtende I Is wel zoonis men zegt mosterd na den maaltgd dooh misschien is hel de bamibrcker die wordt r