Goudsche Courant, zondag 26 november 1882

n oBophoDdelülc molens en atoomwerktuigen in het werk BOetea stellen om het overtollige water dat de regen rerachaft heeft uit te malen als dit jaar Het heeft meer plaats gehad dat de regen ia het middeo ran Auguslua orerlaat begon te doen en ook later corg baarde dit jaar echter moeat half Juni reids met het uilmaleu begonnen worden terwql andera de droogte met den dag toeneemt Ten aanzien der StaaUlottrij deelt de Minister Tan Finantien het rolgende mede in zijn Uemorie Tan Antwoord omtrent de Wet op de Middelen Ingrypeude wijeiginz Tan de inrichting der Staatslotery is niet onmiddellijk te rerkrügen en ligt dan ook roorhands niet in het plau der Regeering Het aan den Baad Tau State om adries gcionden Dutwerp van een Kou besluit strekte alleen om den prgs der loten voor de collecteurs te verboogen met behoud van den prgs i h ƒ 69 p r lot voor bet publiek en tonder wgziging van de kansen op winat of verlies m a w om tonder verandering van de inrichting der loterij ten bate van bet Bgk de kosten van het lotendebiet die thans ƒ 9 per lot bedragen te verminderen zander onbillijkheid tegenover de collecteurs wier onkosten minder kunnen zijn dan vroeger nu de vraag naar loten met het cgfer der bevolking steeds stijgende Is Indien de collecteurs nl meer eu meer zich losmaken van de splitters en debitanten om de onkosten op het lotendebiet voor zich zelven te verminderen zal dit debiet zich geleidelgk verplaatsen naar hun kantoren en zullen zg in hun eigen belang wel zorg dragen voor geschikte localen om het publiek te bedienen i Na invoering van dezen maatregel welks nevendoel beperking van de verlokking tot spelen voor de hand ligt zou een wgziging van ingrgpenden aard de afschaffing der cïaasicale loten wellicht kunnen volgen 6g de Regeering bestaat geen reden om te vermoeden dat sommige collecteurs een te groot aantal gesplitste loten uitgeven Bestond het misbruik het zou te weren zijn met elk lot door den directeur te doen nplitsen in 30 eu aan den nemer van een inl lot de twintig 20 uit te reiken maar daartegen bestaan zooveel administrative bezwaren dat het onraadzaam voorkomt tot zulk een kostbaren maatregel te besluiten zoo lang van liet misbruik niet gebleken is Bultenlandsch Overzicht De beraadslaging over het hulsboudelgk reglement is in de laatstgehouden zitting van het Britsch Lagerhuis afgebroken voor een uitvoerig debat over de uitkomsten der wet op de achterstallige pacht in Ierland De heer van Parnell betoogde dat die wet in geentn deele aan baar doel heeft beantwoord De regeering rekende er op zeide hg dat vi5ór SO Nov op welk tgditip de wet ophoudt van kracht te zgnj minst genomen 200 000 pachters het derde hunner schuld betaald en dus Ae eerste voorwaarde Toor hunne Tolkomen vrgmaking vervuld zouden hebben Bn na bleek uit ofiicieele opgaven at hun aantal 16 000 niet overschreed Hg wenschte dus vrijzinniger bepalingen Deze discusaie had geen verder gevolg omdat in de tegenwoordige buitengewone zitting van het Huis de tijd ontbreekt zoodanige wet in gereedheid te brengen Doch de heer Gladstone is volgens de Dttüy Next voornemens zoo spoedig mogelgk maatregelen te nemen om in den nood der pachters te voorzien Volgens eene dépêche uit Dublin hebben eenige politieagenten aan een aanval van feuians blootgestaan waarbg een der agenten gedood werd Salisbury heeft te Edinbnrg het woord gevoerd Toor elfhonderd conservatieven Hg oritiseerde de Egyptische en de lersche politiek van de Begeering Deze bad zeide hg door in Egypte de staatkunde Tan haar voorgangster te volgen een tgdelgke populariteit verworven maar de conservatieven moealen thans zorgen dat de diplomaten niet ongedaan maakten wat door de dapperheid van het leger was verkregen D n toestand in Ierland achtte Salisbury nog allgd zeer onbevredigend hoewel hg zich wgselgk van vergelgkingen met vroeger onthield Het hoofd der conservatieven Northcole is naar de Middellandseh zee vertrokken daar zgu ongesteldheid zoo uitstekend gelegen komt twijfelen sommigen of tg wel ernstig is De patient telf hoopt met een paar maanden weer beter te zgn en dan zijn taak weer op te vatten Met betrekking lot ile troonrede waarmede het Italii anscbe Parlement geopend is geeft de Opinione als baar gevoelen te kennen dat deze rede evenals die van Stradrlln een verstandig programma bevat dat orde en vrijheid tot grondslag beeft Het blad uil de hoop dat de haiidtlingec der regeering overeenkomstig zullen zijn met bare beloften De Populo Romano laat zich nagenoeg in denzelfden geest uit hoewel zij meer met den inhoud dan met den vorm is ingenomen De Qantta d ltalia verklaart met bijzpndere voldoen ng opgemerkt te hebben dat de troonrede bovenal een toon van verzoenin en eendracht aanslast In Eraukrgk trekt het de aanilacht dat men geen woord melding wordt gemaakt van de Tuneesohe qnaestie noch van bet Egyptische coofllct Cfftt de vrgheid van het Snezkanaal waarvan inderigd door de Italiaauscbe bladen zooveel ophef werd gemaakt wordt met geeo woord gerept Men spreekt in Frankrijk reeds wederom vaneené wijziging in het ministerie Of de Ministervan openbare weijken óf die van financiën zouaftreden wegens een tusschen hen beiden gerezengeschil De begrooting zal met een tekort sluiten tenzg op een of andere wgze de inkpmsten worden vermeerderd of de uitgaven verminderq Nu wil deheer Tirard 160 millioen van de liegrooting vanopenbare werken afuemeu cloch deuheer Hérisson laat flich dat niet welgevallen loezeer zfue begrootiug zeer ihoog is opgedreven Tojgens de politi waarvan de heeren Sa en de Frdycinet e grMte vertegenwoordigers zgn woriit door openbatm werken de welvaart zoozeer vermeerderd dat hoeUroot de uitgaven ook zg u de schatkist er noOi£i schade bij Igdt t en volgeni dat liegiusel werd vobr 1 79 uitgetrokken 463 millloeu voor 1880 iM vóór 1881 538 voor 1882 443 ien nu als deWegrdotiug wordt aangenomen volt 1883 piet miq er dan 629 millioeoen franken DJt is meer dan v f malen zooveel als het keizerrijk gemiddeld in de laatstedrie jaren van zijn buiaan uitgaf Tegen die verderfelijke ovérdrgving in de tot ass ng van een misschien jbiit beginsel verket iiéh de heer Tirard l De berichten over b ouderhanddi igen tusschen Engeland en Frankrg t u ojaichte v n het financieel toezicht jn Egypt luiden in de leliitste dagen vrgbevredigend j Vervolgens de National een gematigd republikcinsck blad bestaat in ell gevat het taitiiebt op eene billgke vergoeding voor Frankrgk i Evenals Ae Kreuizeiluug is de Norid Allg Zeitung van gevoelenï dat de Conferentie van Konstantinopel slecht verdaag is en opnieuw zal bgeenkomen zoodra Frankrijk eu Engeland het over de Egyptische quaestie eens zullen geworden zgn INGEZONDEN EEN BEROEP OP DE RerD der INederlandsche JVatie fenolg Welsprekender dan Ie redeneering zgn sommige brieven die het Hoofdbestuur zoo nu en dan ontvangt £ ën dier brieven is voldoende om den toestand van honderd aan te duiden Men oordeele De man die in deien brief met u het Hoofd bestuur spreekt is de gepens Sergeant Majoor bg herinnering a wel bekend tijdens het pensioen gewoel in 1878 Toen dat in duigen was gevallen heb ik het stadsleven verlaten en woon nu op een uithoek van N Br Zie verder mgn extractf Stamboek Ik heb den leeftgd bereikt van 76 jaar ben gepensionneerd met 46 vrgwillige onafgebroken dienstjaren nooit eenig handgeld of premi genoten Buiten het Metalen Kruis ben ik gemedailleerd van de drie Nederlandsohe Koningen laatatelgk diende ik als Serg Majoor bg de magazgnen van Oorlog desigks waren de pensioenen ƒ 200 maar bg de magazgnen f 225 die mg Un deel vielen Was men bij het leger 12 jaar Onder ofBoier dan kreeg men i verhooging dat ia 240 Alhoewel ik 3 X 1 = 86 jaren Ouder offioier ben geweest kreeg is ƒ IB minder per jaar Deelt men mijn pensioen is 366 dagen dan krggt men 6lVi cent Het voorschot op het pensioen is ook gedaan van 1 April tot 1 October staat alles stil en dan moet ik nog te s Bosch het pensioen in persoon halen hetgeen ook geld verslindt Verder komt er nog bij dat ik een 74 jarige vrouw heb hopeloos op herstel van gezondheid Ik durf rag beroemen op een onbe vlekt extract stamboek en strafregister Het verslag voegt er aan toe Men ondersohei le wel vragen doet de oud Ser geantMajoor niet doch hg stort alleen zgn hart uit Wekt het geen aandoening als men bedenkt dat een man die door de drie Koningen gemedailleerd is en dus zilver en goud op de borst draagt van ƒ 0 61 per dag ntet zgne vrouw moet leven en dus nagenoeg honger lijdt O Nederland maak u op om die enkele levende antiquiteiten van Neêrlands grootheid op te beuren en stel ons in staat hunnen levensavond te veraangenamen I In lerdanil al telt het overzicht ook 71 pagina s het laat zich zeer goed lezen en men legt bet niet 6nvolda8n ter zijde het pleit voor den gver en het doorzicht van het faoofdbestuor dat zalkekrachtige ja verrassende middelen Moi opwekkingweet te bezigen M Wg zeiden verrassend want aiWhet einde van het OTeriicht komt een slotwoord i Betwelk wij ter wille der plaatsruimtq niet in zgn geheel kunnen kiescie wgze medewerking ih dringend gzigen in een cijfer hetzij geheel naar jogelgk eettigsins een groote itigorie Be f familieleden t te noodigen een bgdrage teu jen int i hrgvings e hand oai d inspraak laten volgen Nadat op de mei betoogd ia dat er nog ziSoveel steui ooodig is vraagt men eerbiedig Ie uwe bgdrage voor iéiu tel tjaarlylieie hetzg voor helzelf voor een hooger of lager bed uwe verkiezing ij 2e uwe jaarlgksche bgdrage zoM zins te verboogen terwijl wg htA eer zouden rekeneu u ondtgr w schermer te mogen opnemen 3e één of meer uwer vriendel dit overzicht te laten lezen enji uw voorbeeld te volgen eu ons onrertchillig V n welk bedrag I lilen afzondle ljpk bggevoegd na biljet geeft difict het middel ai onder ihdruk Ivan beti gelezene vai het gemoed gehoor Ie geven l tipjde niting dif jnspc ali o te zenden aab fféi X gemeeoM ereenig ng Soirelaris der te Ams rqara Viet tolSepa wflipn uil niet gflaovei w ze biljtjl alaAog dp ft i im wat dia lf j T fOf er velen aéa M i t enkelta he fult il dat leeni ieder entten e j het l wervinjr voldoen I doet isaate bet g langer 4 t I t tonder gte waarop izegt wordt il nze hoop Met verslag effil FIgt n oo van harte in Ie Memmen net en de woordeb Pfi tot lei Na n Welnu kern klelr Nederlandache i is op n gevestigd en die al g niet bejuhamen dat ireteu wij Og braohl tonneti gouds bijeen tot leniging van den watersnood de ttrüders voor de Transehvasische onaf hatfkelgkbeid ondervonden Uwe belangstelling 6g hielpt lien nit Rusland verdreven Israëlieten n et raad en daad voor de sUohtoflers der Jdder bracht ge al spoedig 70 mille bg en de Nedetlandtche oudgedienden zult ge evenmin vergelea De eer nan NeitrUni u in gevaar sprak prof Bugs Ballot toen er 50 0110 moest zijn voor de handhaving vnn onten alondea roem in de Noordpoolstreken nadat de Regeering voor hetzelfde doel gelgk bedrag had toegestaan onder voorwaarde dat de Natie aan de roepstem Tan den vaderlarislievenden Hoogleeraar zou voldoen Weinige weken daarna kon ZHEd Z Oel met voldoening uitroepen de eer van Nederland ia geredl De Natie en de Regeering beiden hebben sr voor getorgd Thans zeggen wg De eer en het prettige van Nederland loopen gevaar als het bnitenland als Europa gewaar worde dat men ten onzent den oudgediende aan zgn lot overlaat als de onderdom zgn rag doet krommen en hem ongeschikt voor allen arbeid heeft gemaakt Wij betoonen eerbied Toor en berusten in de wet die niet toestaat dat men de verdienste van het verleden erkent en die alléén en nitilnitend re kening houdt met het heden De toekomst echter beeft ook hare eisehen en door het verleden te nieéeren kan men wellicht voor de toekomst afbreken hetgeen men gemeend heeft op te bouwen door de wel van 29 Mei 1877 in hel leven Ie roepen DaarToor zullen wij trachten te waken daartoe roepen wg uwe medewerking in naast het medeIgden met de kommervolle omstandigheden waarin zoo menig oud militair zich bcTindt bezitten wg genoeg vaderlandsliefde om niet te beseffen dat de hulp die de Notie thans den oud gepensiooeerden verleent een weldadigen invloed op hen uitoefent die langzamerhand het reeds diep geworteld gevoel van miskenning bg hen doel verdwgneo hetgeen een eerste vereischte is om de vrgwillige dienstneming in de toekomst te bevorderen en aan te moedigen De overtuiging dal de Regeering en de Natie den oudsoldaat belangstelling bigft betoonen ook dlin wanneer zijne krachten vervlogen zgn en bij niet meer tot hel actieve leger behoort werkt gunstiger op de bevordering van s lands weerbaarheid dan elk ander middel dat men daartoe aanwendt Dit is onze overtuiging die wellicht door meer uwer zal gedeeld worden Dat wg dan weldra met Prof Bugs Ballot ig et dan ook op een ander terrein mogen uitroepen De eer van Nederland i gered De Natie alleen heeft er voor gezorgd dat in Nederland geen eud gediende meer gebrek Igdl De ondergeteekenden meerendeels Leden van verdienste der hierboven geschetste Vereeniging noodigen hunne Inndgenooten nit om door eene jaarlgksche bgdrage tot welk bedrag ook of door eene scHcuking voor ééns als Beschermer of Donateur tot deze inderdaad nuttige Vereeniging toe te treden en daardoor bet Hoofdbestuur in staat te stellen tgn streven zooveel mogelgk nabij te komen Zij die aan dit beroep op de Nederlaudscfae Natie willen gevolg ge ea kunnen per briefkaart vermeldende het juist adres en het bedrag hetwelk men disponibel stelt aan één der ondergeteekenden of aan één der Leden der Eere commiosie van huunin wensch doen bigken terwijl de Algemeene Secretaris der Vereeniging volgaarne bereid is tot het verstrekken van alle verlangde inlichtingen in chrgvingsbiljelten slatnien en verslagen voor zoover die nog voorhadden mochten zgn Over het ingeieekeud bedbg wordt nader door de Algemeene Penningmeester of die der afdeclingen per kwitantie Jbesehiki Jaarlijks wordt rekening en verantwoolrding afgeiegdi en franco aan beu toege iden die de Vereeniging met eene of andere rage stennen De pers die machtige hefboom tot opwekking van wat foeri en edel is zal ook aan deze Vélreeiiig zeer teker haren alenn niet onthouden hl twelk ds nu gebleken is dooif de opname yau det op kkirig waarvoo wij onten besten dank betuigen iü SwiiTEN gep Luit Qenerul Orayenhage Kwibï l WEIfSEL idem i Gravinbage Gen Maj oud Minister f flra vénhage j idem idem s Q aven h ge Kapitei Lid der Tweede Kamer s Gravenhage Ie Luit der Orenodiers s Gra i venhage Hoofdred Dagilad m Z ff e i Orlavenhage s Gravenhage gep Gni Maj Oud Min Am Hoofdred jtlf BandeltUad Am sterdam Waalsch Predikant Amsterdam Ihr V Merlin gep Oeneraal Majoor Heemstede T LSbin Stu Hoofd Olficier Arnhem TAN Slotik Kspl Burgemeester Hoofdplaat Bmuweis Pastoor Hoofdred van de Jvu I telbode en d e If etenseie Nederl Bovenkerk Hel HootdbaatDvr der Vereeniging van gepen sionneerde Onderofficieren en minderen van het Nedeilandsche Leger wgst met bescheidenheid op de teer gunstig reoensie van het Terslag oTer het boekjaar 1881 62 en beveelt bg Temienwiog dete Vereeniging in de sympathie der Nederlandsche Natie aan Namens hetielTe H STEENBERGEN FooreUter L ZRILEB Jlgenuen Secretarie Ds Effectenlseurs XLIV Aknsterdam 27 NoTember 1882 Ooi de afgeloopen week was wederom teer ongunstig zoowel roor Staatsfondsen als TOor Spoorwegwaarden Dinsdag en Woensdag woei nil alle hoeken de reactie Moe belang gi de dalingen waren lal in t oogTallen bg de speoifteke opgare der koersen waarbg moet worden in aanmerking genomen dat Tooral Am Sporen sedert Donderdag meer gewild waren niettegenstaande de dalende koersen te New York dreef de kooplust zoowel bier als te Londen de koenen omhoog to m tgn ook in deie soorten de verliezen nog vrg belangrgk BiNKENLANDscHE WAARDEN Sloati Provincialeen Otmeent ondten 4pCt oerl N W S t hooger overigens alles onveranderd Premieleeningen Amsl loten 1 i o do i ycredietlolen lager poricegUeningen Aond Holl Sp en Slaatssp 1 pOt lager Aand Centr 6 pC t gesl obl uitg l seh Vti Rgnspoor ook minder Aanotelen Boxtel Aageuoeg onveranderd doch SpCt l i KMt 1V e Hyp Vs I TrhmKayUeningen De N en Z Holl ging 4 Rgtuigv IV achteruit M Uritele marden Afr Hv li i Amst Bk Vi lager and Kanaalmg waren zeer in trek zij bereikten de koers van 4 en sloten 47 4 dus nog hooger Hv Amst verloor t ored eu Hv Rott lij Java bW 1 K N Stoomb mij 6 Panopt pref aand Zeeland i jf Havensl verbeterde 6 Onlv pn Betaalk 7 Java t loederland 1 EüRoPEEscHi WAARDEN Staatifondten Op weinige Izondenngen nn nlli s lager Fransohe 3pOl 2 Hougaren 67 s do 6pCt en 4pCl goudl 1 ItalianenLsmaison s Ooaienrgkers hielden zich vrij flink hel verlies is hoogstens Vi Van Russen knn hetzelfde gezegd worden hoewel voor sommigea het verlies aanzienlijker is zooals voor obl Louden die 1 6e serie die f Oosterlerningen die retp l i l Vn daalden 60 die l j oert Hope 42 44 die 1 pCt verloren Voor Spanjaarden bedroeg t verlies s X buitenl 1 4 voor binnenl terwijl 4pCt 4 hooger sloot Geregisteerde Turken gingen resp len achteruit en 4pCt Egypte PremieleeniUp Met uitzondering van Ooslenr 64 die s stegen allen lager vooral Antw die 1 Sluhlw die 2 Russen die resp i en 2i Madrid die i verloren Spoormgleenmge Ook hier was de reactie bijna algemeen Aand Warschan Weenen 2 obl do l l lager Van de Rusten leden het meest aand Morsch Sysr eu RLis Wiaam die 2 aand Orel Vit en Z W die 1 prijsgaven Baliische onveranderd Induetrieele Kaarden De eenige verandering indez soorten is dal Hougaarsehe pandbrieTen lager sloten Amerikaansche waarden Slaattfimiun Obl V 8t onverauderd Brazilianen 66 In 67 e lager do 63 booger De speculatieve soorten sluiten allen lager Floriéa s S i Mexicanen l i Columbianen s Peruanen sn Venezuela t 1 Spooncegleeningen Slechts fnkele verbeteringen zijn te vermelden nl voor Centr Pacific obl 2 hyp do i Mad Ext en Meiioni b geoons Rio s 1 obl Kans Pac De verliezen zgn veel belangrijker zoo verloren Si Paul Mimi Cert 12 Ri Cert 7 4 Canada South Mich Centr en Wabach Cert S Cert Un Pac 5 Missouri sh 4 4 do inc beds 4 Ie pref 8t Louis 8 Fnncisoo 4 2e do 3 Bnff Pittsb pref Chic N W Erie s 3 a 4 Induetrieele waardin Hier nnken de Cert Louis Cit bk uitzondering op de reactie door V4 boogerte sluiten Colorado s 2 i I ti Maxwell s l t a2 lager Prolonoatierente 5 pCt T P S Heden was de loestand tamelijk bevredigend doch er ging weiuiir om Turken Mexicanen Peruanen Columbianen Venezuela s Egyptenaren en Spanjaarden wareu leta hooger Ook Amerik sporen verkeerden met geringe kooplust in gunstiger atemming Van binnenl waarden waren 4 pCt Staatsfondsen Va l gerAand Centraal i Jiooger duoh gesl obl do V4 minder Aand Kanaal mg stegen weer tol 48 t do Havenstoomb l t 84 Prolongatierente steeg lot 6 pCt I OSTEK IiJEIlT LUST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand October 1882 uit Gouda verzonden en door tusachenkomst van hel Postkantoor terug te bekomen D Gerrilzen Amsterdam mej R Thooft H L Waterbeek Ooudg mej M Boekenoogen s Hertogenbosoh BrjOwer Oethond J Lammerts Vogelenuug Uit HAASTRECHT s Gravenaanden Rotterdam Uit ZEVENHUIZEN W G Volkert BolUrdara Oouda 27 NoTember 1882 De Directeur van hel Postkantoor Ie Gouda SIMONS KaDtongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 22 November 1882 Kantonrechter Mr J H tan MIEBOP I de B baggerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens baggeren in de I urfsingelgracht te Gouda tonder vergunning van Burgemeesters en Wethouders van Gouda P van T particulier te Gouda tot 1 gulden of l dag wegens des nachts tonder noodtaak bullen beldenrspelen aan een huis op dm Fluweelen singelte Gouda G den H sjonwer te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens plegen van siraatsclieudrrg door te klimmen achter op een omnibus in de spoorlann te Gouda G V d E mandenmaker te Gouda tot 1 gul den of 1 dag wegens plegen van sttaatschcnderg door te hangen aan een wagen aan het Bolwerk Ie Oouda I V d 8 sjouwer te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens rijden meteen kruiwagen in het plantsoen te Gouda M C B huisvronv van I 8 te Gouda lot l gulden of 1 dag wegens schrobben van de straat voor hare woning op de Karnemelksloot te Gouda niettegenstaande die straat uitsluitend uil klinkers btsiaat H C hnisvrouw van J H Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens schrobben vau de straat voor hare woning op de Raam te Gouda op ongeoorloofden tgd tusschen des voormiddags 11 eu des avonds 10 uur S van B werkvrouw te Gcuda tot 1 gulden of 1 dag wegens uitkloppen van een vloerkleed op den openbaren weg te Gouda in de Geuzenstroat op ongeoorloofden tijd tusschen des voormiddags 11 en des avonds 10 uur E van K dienstbode te Gouda evenals de vorige gepleegd op de Markt te Gouda Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Nov Aathonu anim A via Veglen ea £ vaa Eijk Mtttligi oaders M fan tkozekom en M M fan Waaa Geertrolda Chriatioa ouders i Gileio eo A E Slijderiak 25 Jao ouders J de Joog ta M B S Weijman 26 AntlioDia oodera L vao Loon eo J Frankeo Cornelis oaders A de Ksagt ea T Bakker OVEKI EDEN 23 Nor T tan der Vtolf 55 J U J S Rgahost U ra 26 A vas Hoorn 61 J H Steeonieger 24 j 26 C Vermeulen 3 m P van Leest 40 1 11 J MatK 1 m ADVERTENTIËN Voorspoedig berallen van een Zoon C J WEURMAN LUNENBVIIG Gouda 27 November 1882 Heden oyerleed ten huize van den Heer H COSIJN na eene heTige ongesteldheid van slechts eenige dagen onze veel geliefde oudste Zoon HENDRIK JOHAN in den leeftgd van 24 jaren Mede oit naam van Broeder Behawdbroeder en Zasters D STEENMKIJER A E A STEENMELIER TAN iNogN Bg Ds VORSTMAN in dank ontvangon TOorde Minanasee f 5 en voor de Katioijkieht enNoordxcijktche Vittehersweduwen en Wmtn f 2 50 BIJ SLOTEMAZEBEirC 1 40 1 35 1 20 ƒ 1 05 0 90 per FLESCH HENNEP Maiülla Trossen enz Flinke Handelaren vragen van bovenstaande Artikelen Prijsen en Condition Adres letters K K Alg Advertentie Bareaa H VAN DDIJL Brouwersgracht 65 Amsterdam Fl 1000 Éene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LËPRIES gedaan Dezelve bestaat in een Wcateroogeti Iinctttur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwjjdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hy een ieder die na het gebruik dezfer Tinctuur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prijs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwgzing Fl l Te verkrijgen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LEFMIES Rotterdam 44 WESTZEEDI JK 44