Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1882

WOtvEAÜTÉS St BÏICOLAAS De St Nicolaas Etalage is bij Raaijmaakers gereed 1883 Vry g 1 December N 2851 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Weerbaarheid 3ÏÏIIGEEPLICHT te GOUDA Aanvang der exercitiën op VRIJDAGAVOND 1 DECEMBER des avonds ten 87 uur Zy die daaraan deel wenachen te nemen kunnen zich aanmelden op genoemden avond ten 87 uur aan de Gymnastiekschool alhier C van VLIET Banketbakker De St rVicolaas Étalagfe is morgen WOENSDAG gereed RUIM VOORZIEN VAN Chocolaad Suikerwerken CARTOU AGE enz enz enz S @ @ van E BHAITDSMA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkrögbaar b I O G DUTILH Spieringstraat F 50 Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op 80VCH0N f 1 30 per 5 Ons G KABEL Banketbakker D 24 Lang e Tiendeweg D 24 Beveelt zich van nu af weder beleefd aan tot het leveren van GOED GEVULDE BANKETLETTERS SUIKER CHOCOLAAD ARTIKELEN en BEST St NICOLAAS EEN RUIME SORTEERING VOETZARRFJ B DE jpi G Gouwe C No 200 PLAATSVESVANGTO en Nummerverwisseling Hoofdkantoor de Wed J MAAS te H aarlem De ondergeteekende brengt ter kennis van belanghebbenden dat bg hem is opengesteld het sluiten van Contracten voor PLAATSVERVANGING en NUMMERVERWISSELING voor de lichting 1883 Is dagelgks te ontbieden en Reglementen worden op aanvrage franco gezonden C VAN WINGERDEN by de theetuin DE Kap te Gouda J J EDWNEÜS Hoog straat 116 GOUDA Ontvang en eene ruime keuze NAAIMACHINES alle voorzien met zelfwer kende g arenwlnders en denieuwste practische verbeteringen Ue ondergeteekenden maken bekend jjl oor hen onder het wettig gedeponeerde handelsmerk Een Kroon bovenst woord EROONMë£L een bniten KROONMEEL landsch Voedermeel in den handel wordt gebracht bevattende ca 45 o eiwit en ca 10 vet Dit Meel heeft ca 50 meer voederwaarde als de beste Ignkoeken het wordt door het vee met graagte gegeten en geeft bg melkvee en mestvee verrassende resultaten De prijs is f 12 75 per 100 Kilo franco boord te Rotterdam L A L KORTMAN van Rotterdam g Hoeren wederverkoopers genieten rabat Is het Ealverat erf meert goedkoope van aUe bekende soorten van Bitter H t i laromf teld oit Hop Boohu Alruin i Leeawentand wellte de beilo de ouJsle m krachtdadinU geneesmiddelen der wenüd lijn en aittlelunde KenAeskrachiige eigenschappen beiiUen hetnAcn met andere oorten van Bitter niet tiet gerat ii Het U de beite reiniger van bet bloed on regelt de anotlee van de lever hel geeft een nienw teren en herstelt de geiondheid fli ene ziekte of slechte geiondhnd die mei door dit Bitter orerwonnen worden iijoe verking is oven rerichiiiend als heilxaam Het geelt kraobten en een nleaw leven aan oude of iwaklto lieden Voor tien die tijden au ttonns in de werking der verterings of vaterlooiin $sor anen en bij gevn a een krachtig en rersterkt nd nHddel noodig hebben om den eeUast op te wekken i dit Bitter oilerst heiliaam daar doiielfs eigenich pen bij uitstek tonisch opwekkend en gi neeBkrachtig iijn zonder t bedwelmen Wat gij ook moogt geroelen of aan welke nekte jfij ook nioogi Ujder gebruikt H OP B ITTER Wacht Diet lotilat KU bedlegerig tijt bij de minste torlng lif gij gevoelt moet ij HOP BITTER t obraiki n Het kan u believen redden looals het dat dnin nden anderen gedaan heeft Hells bi wesen dal dit Bitter alle iiekt 5n Keneesl of verlichting aanbrengt Het is eene ainegename en rerfrisschonde drank voor de iiekea en kan mei water of andere dranken vermengd gebruikt worden Lijdt niet on belet uwe vrienden te UJdea gebralkt en raadt anderen aan het BOPBITTEB te gebruiken Verliest vooral met nil het oog dat het HOP BITTER geen knoeimiddel of geheime geestrijke drank ti bet IB integendeel bet baste geneeimlddel wat ooit bestain heeft het ie de vriend en hoc van den sleke Hel moest in geen een haishonden ontbreken Neemt er vsn af hedeh de proel van VerKriiffbaar tHj de voornaamste Drogisten en Apothekers HOF BITTERS Hanutaotiiring C Br da n U Loidia AslwsrpaB lew Tork n TmiU Depot te Gouda bij THII E B A VERZIJL Korte Tiendeweg Hoek Markt HEEFT VOORHANDEN Vele en fijne Artikelen zeer geschikt voor St Nicolaas C adeaux DIEGENE welke MAANDAG 20 NÖVEMBER hg het CONCOURS in de Sociëteit cONS GENOEGEN bg vergissing een verkeerde T S heeft medegenomen wordt beleefd verzocht deze ter verrniling te doen bezorgen bg denKastelein DAM met vergoeding dezer Advertentiekosten Een gferenomme rde TALSSUELTEIUJ in Hamburg zoekt voorden verkoop van prim lersche SPIJST ALK te Gouda een A6EST Uitvoerige offerten met referentiën te adresseeren aan RUDOLF MOSSE te Hamburg inder letters H M 1348 SINT NICOLAAS CADEAÏÏZ Bfl ma voorhanden een FIJNE KEUZE Zilveren Nouveauté s Armbanden Broches Doekspelden een ruime collectie DIAMANTEN VOORWERPEN Bloedkoralen en Gooden Colliers Broches en Oorknoppen en verder vele fijne GOUDEN ARTIKELEN Mg inzonderheid voor het maken van KIJNSTHAARWERKEN aanbevelende Blgf met Hoogachting UEd Pui Dienaar Cfeorge van de Pavoordt A 130 HOOGSTRAAT ADVERTEI TIE1 in alle Bintien en BuUenlandsche Cou ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Beinkman te Gonda j V Ter voorkoming van misverstand zij bg deze herinnerd dat het BUREAU der GOVD8CBE CO UB AN T voortdurend blgft gevestigd Langde Tiendewegr D 60 terwgl de DRÜKKBRU dezer Courant gevestigd blgft llOLEl VERF B 2S Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op het Bnrean Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND GOUDA 30 November Hbï Oiilereii had de vrrkiizing pUsta vosr iet ledeo van le Kamer nn Koophandel en Fabrieken alhier in de vacataren verooreaakt door periodiek aftreding der hb I r H IJiael de Schepper C C H Frioce D 0 van Vrevmingen en an Reedt Dorlland door bet ootilag nemen van den heer O Langeraar en door het averiyden van den beer D Lnliua ran Goor elke moeit aftreden in 1884 Voor de 5 eerstgenoemde vacaturen werden aitgebraeht 45 ttemmen waarvan op r iob vereenigden de hb Dr U U mI d Sdupp i C O H Prime t D O an Vrenmingen 41 A van Reedt Dortland 39 en Corn 8 B Smelt 32 atemmen terwgl da beer J M Nootboren van Goor 4 G Langeraar 2 en 12 personen ieder 1 slem verkregen Voor de 6e vacature werden eveneens vitgebraohl 46 stemmen waarvan de heer J H Noothoven tan Ooor 34 si op ticb vereenigde terogi de heer i H A Deumers 4 J Breebaart 2 en fersofaillende personen J st op lich vereenigden terwgl l blauoo biljet was uitgebracht Tot Leden der kamer ign dus gekoien de hb Ur H IJhcI de Schepper 0 C H Prineak D O van Vreumingen A van Reedt Dortland Corn S B Smelt en J M Noothoven van Goor De tot kapitein bg bet 4e reg infanterie bevorderde Ie luit adj bg het 2e bat Ie reg infanterie te Leeuwarden waarbij Ü 17 j luitenant n hiervan 12 jaar in laatstgenoemde betrekking was hreft voor zgn vertrek naar lijne nieuwe garnitoensplaats Gouda van de getamenigke onderofficieren van genoemd bataljon een kristallen rooktoeatel met zilver gemonteerd en nn de gymnastieken schermvereeuigiug Bato te Lieeuwarden waarvan hg eerelid is een k ttrigen zwart marmeren inktkoker len geschenke onlvangen I Bg kon besluit is L Bierens ontv der belast inroerreohten en dwacoijnsen te Workum benoemd tot onv dar belaj en aocijnsen te Bodegraven DoW den Raad der gemeente Stolwgk is op verzoek eervol ontslag verleend aan Mej J W Douwes onderwijzeres aan de Ie openbare lagere school ingaande l Januari 1863 Men kan zich geen antirevolulionaicen oandidaat bg een verkiezing van de Tweede Kamer denken voor wien de leider der pnrtjj niet een aanbeveling zou weten te maken Elke candidaat die voor een district bestemd is heet oor dat disliict geknipt De beeldspraak is uilslekend gekoien want de schaar van dr Kuyper fatsoeneert de lieden lóo dal ig voor den ilag komen precies als hij ze il voorstellen Onbeduidendheid wordt tot talent volkomen onbekendheid tot algemetue sympathie verknipt Zelfs knipt dr Kuyper zoolang aan zgn candidateu lol zij in plants van weerspannige mannen der droite gedweec aanhan gers van zgn Program aan de boeren moeien toeschijnen Zoo is bet koddig te tien hw de Standaard haar luidjes thans met de eandMatuur te Zulfen bezighoudt Baron Branlaen aijMde Zijp is thans de geknipte man ij nr bet Men valt er over dat de antirevolalionaire partij thans in Zntfen weu een lid van den adel tot candidaat koos Is die bevreemding billijk Of is dan de machtige fatweging waaruit zich de worsteling tegen Spanje ontspon ook niet begonnen met een opgaan Mar dm Troon van de Kdelen met hun smeeksekrifl Was Willem lan Oranje die toen al meer aan het hoofd kwam nog niet meer dan barot en graaf zelfs prins Met zulk een bewgs löu de boereu natuurlijkgewonnen daarvoor zon lua ook iedereen zwichten De rergelgking is dm sprekend zoo duidelijken ligt tóo voor de band dat men zich er overVRWonderen moet dat de broeders van Zntfenhaar niet dadelijü uit iMizelf gevonden hebben Maar prettig voor de heovn Keuehenios Donner Seret Fabina en tHoofi is die aanbefeling vanden Zutfenschen candidaat niet f De aiaitdaard meldt d t dit jaar de Unie rileMa voor de eh lf 4iiet den Bqbel meer dan 100 000 beilraagt In de 8taatie mraia is een tabellarisch nordrel opgenomen ontrat den oo st van 1882 in ZnidHolland Blgkena d daarbij voorkomende opmerkingen heeft bet ongunstige lomerweder aan de granen onberekenbare sohade veroorzaakt Vele granen hebben ticb daardoorte vroeg gelegerd Vooral tijdens bet oogsten viel er te veel regen gepaard met aoms bevigen wind waardoor deschooven aan den grond werden geworpen en er reti graan verloren ging Schot kwam veel voor voomamelgk in de haver terwijl het stroo voor een deel bedorven is Ook de peulvruchten hebben veel geleden In de meeste gemeenten lou dan ook een veel gnnstiger opbrengst verkregen lijn indien slechts de oogsttijd gunstig geweest ware De aardappelen tgn slecht ontwikkeld vooreerst werd het loof door de soms iware stortbuien terneder geilageti terwgl de ziekte vroeg en soms hevig te voorschijn trad De vroeg soorten gaven nogal goede uitkomsten De vlasbouw viel zeer ongelgk uit ware evenwel de qaaliteit van het lint niet tegengevallen dan sou dit gewas een voordeeliger uitkomst gegeven hebben Hoeteer het gras hier en daar door muizen heeft geleden en ook in sommige gemeenten wegens dei draasigen boilem door het vee werd vertreden heeft de opbrengst algemeen ruime stof tol tevredenheid gegeven Oras en klaverhooi werden evenwel slecht gewonnen De ooflboomen hebben Ie veel geleden door storm en nachtvorst in het voorjaar dan dat een goede oogst verwacht kon worden Statea Oeneraal Twzkde Kaheb zittingen van 28 en 29 November In de zitting van Dinsdag is de siaalsbegrooting tegen Maandag aan de orde gesteld Bjj de voortgezette discussie over de veilegging van de Maas nond verdedigden de hh de Brnyn van der Sohrieck Borrel en van Kerkwgk het ontwerp als zgndein hel tigmren belang en teiens alrekkenilc om Noordbrabant t redden De heer van Nispeu wilde hel ontwerp door amendementen aannemelgk maken De heer WialgoBs was legen het ontwerp wegens financiéele betwaren C e heer Tak was legen liet ontwerp als onvolledig en te kostbaar voor lie verbelering van den toestand in Noordbrabant die feel goedkooper op andere wijze is te verkrggen De hh Lohmatt Oratama en Keuohenius proiesleer den tegen de menging van den godsdienst door den heer an Kerkwijk in de fuaeatie der waterverdeeling In de zitting van Dinsdagavond voerde de minister van waterstaat het woord tot verdediging van het ontwerp tot verlegging van deu Maasmond Ug lichtte zijn plan als zeer eenvoujig toe en erkende dat z jn ontwerp een groot fiagraent is iu zoover het deel uitmaakt ran het groote plan van stelselmatige ririerrerbeteriug Verder schetsle hij het groote nadeel der zaraenrloeing ran Maas en Waal zette uiteen dat de afsluiting der Heerewaardeusche orerlaten moet reigen geheel afge cheiden van dit ontwerp Uitroerig behandelde hg de gronden ran beslrgding hoofdiakelgk ten betooge dat het N W deel ran NoOrd brabant door dete ririerrerbelering wel verre ran te worden benadeeld wordt gebaat De bijzonderheden van het werk wenscht bij in dit ontwerp niet te regelen Hg weea op de roordeeleu ran dit plan roor de gemeenschap de belangen der achecpraart Misrekening in de begrooting rreest hg niet De heer Boëll wordt in zijn gunstig oordeel over dit ontwerp vooral ersterkt door de geneigdheid ran het rijk om aan hel N W deel ran NoordBraband te rergoeden de schade ontslaan door rerandering van lotstanden Alleen op het punt der Heerewaardensche overlaten wenscht bg nadere inlichtingen waarop ook de heer Seret nader aandrong die zijne bezwaren handhaaft Ook de heet Baar verzekerde dat de 23 leden der Staten van NoordBrabant niets liever dan aanneming ran het wetsontwerp rerlangen De heer de Beaufort kondigde zijn roornemen aan om niet bij dit ontwerp doch later ecoe motie roor Ie stelleo omtrent de wentahelgkbeid eener wettelijke beslissing omtrent de orerlaten ran Heerewaarden Het jWoord voerden nog de heeren t Hooft die de betwaren van noordwestelijk Noord Brabant ondertcbreef en Carrer Hooft die de financiëela betwaren deelde Overigens werd gerepliceerd De Minister verklaarde het ontwerp niet te kunnen terug nemen De algemeene beraadslagingen werden daarop gesloten In de titling van gisteren is na teer uitvoerige discussie verworpen het amendement van den heer Bergsma om de werken tot verlegging van den Maasmond afhankelijk te stellen van eene laten wettelgke beslissing omtrent de dichting der overlaten en de riviernormaliseering Artikel 1 ran het ontwerp is aangenomen met 64 tegen 26 stemmen ling ran de amendementen ran den heer om de belangen ran het noordwesten Brabant gewaarborgd te tien en het ran den heer Roëll om de orerlaten dichten roor de volledige afscheiding van Maas en Waal De geheele wet is aangenomen met 53 tegen 28 stemmen Omtrent het geschil tusschen den Commissaris des Konings en de Gedeputeerde Staten en den griffier van Znidholland wordt door den Hasgschen correspondent der Prm Gron Ct het volgende gemeld Het conflict schgnt hoofdzakelijk te zgn ontstaan tengevolge ran een weigering der gemeente Woerden om het onderhond van een jaagpad tusschen die stad en Leiden loopende voor gezamenlijke rekening Ie bigven voortzetten Ofschoon de overeenkomst reeds mrer dan 200 jaar bestond schijnt het gemeenlebestdur van Woerden goedgeronden te hebben haar op te zeggen Voor alle aaanwningen bleef de weerspannige veste doof Toen besloten Gedrpuleenie Stalen haar te dwingen met middelen die hun ten dienste stonden eu gebruik makende van het recht hun door de provinciale wet geschonken ÜM tg het jaagpad roor rekening der oii illigc tad in goeder slant brengen Een poos daarna werd hft innudaat door Gedeputeerde Sinten op de stad Woerden afgegeven den geraeenleonlranger aldaar Ier betaling aangeboden De ambtenaar verklaarde zich ten volle bereid het te vol1 doen indien de totaal ledige kas hem dit niet belette Men had tioh namelijk ginds geheel en al