Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1882

Toorixraid op dcie gebeurteuia en Vjo maatregelen i6ó goed geuomen dat er inderdaad geen cent iu ka waa Point d argent point de Smiiei I Daar ilooden de Gedeputeerde Staten met hun mandaat Tableau t Doch de Gedeputeerde Staten tyn geen menscheu om lich met lulk een kluitje in t liet te laten aturen Ueie richtten tich nu tot den Minister Tan Binnenlandsche Zaken en de uitslag hiervan was dat het hoofd ran dit Departement Tan de aan iedere gemeente toekomende 80 pCt an het personeel het bedrag inUeld hetwelk ten behoeve an het jaagpad w ji uitgegeven öroote verontwaardiging iu de raadsiaal te Woerden I Men WB 100 wordt verzekerd op het punt den Staat der Nederlanden een proces aan Ie doen wegens een naar de opvatting dier gemeente wederrechtelyke daad toen men bijtijds intag dat het beter was zich in het onvermijdelijke te schikken i In deie pikante zaak nu sobynt het dat de gemeente Woerden raad en steun ontving waaraan de Commissaris des Koniugs gansch niet vreemd was Door de eene of andere onbescbeideuheid werd dit bekend misschien viel de naar de hofstad geroepen burgemeester wel door de mand en aldus gebeurde bet dat Gedeputeerde Stalen tich vierkant tegenover het hoofd der provincie plaatsen ja zelfs hun ontslag indienden Het hoogloopend geschil werd echter bygelegd en voor het oogenblik heerscht er weder eensgezindheid tusscheu beide parlqcu Men achrgft aan de N R Ct uit Maastricht van gisteren De Maas is vallende hoewel zeer langzaam t Begint ook tyd te worden Niemand toch kan zich 100 een langdurigen hoogen waterstand als thans herinneren Treurig agn dan ook de gevolgen Tusscheu de Steenstraat en deze stad rechter Maasoever staat alles blank de daar gelegen fraaie villa s zgn door het water ingesloten Het dorp Limmel ii onbereikbaar de bewoners kunnen hun dorp niet anders dan met schuiten verlaten Over den Rgksweg naar Meersen stroomen twee breede rivierarraen zoodat zelfs de twee met veel kosten voor voet S mgers aangelegde bruggen geen dienst kunnen doen p den linker Maasoever ziet het er niet minder treurig uit Plaatst men zich ter hoogte van het raf van den generaal Des Tombes dan ontwaart men niets dan een onafzienbare watermassa waar hier en daar een berm of m jt uitsteekt De vele zich daar bevindende steenbakkerijen staan alle onder water De schade door het water aan have en goed teweeggebracht is reeds zeer groot en menigeen tal de naweeën dezer overstrooming nog lang gevoelen De hooge waterstand heeft Lobith reeds enkelen uit hunne woningen verdreven anderen een hooger gelegen keuken of kamer doeu betrekkeu Het bruggesohip der Keulsohe Dnsseldorfsche stoomboot maatschappij ia door de zware golfslagen gezonken De S Gravenwnardsche dam is doorgebroken zoodat die waard geheel is ondergeloopen Zoover het gezicht reikt tiet men niets dan water en boomen waartnsscheu hier en daar een grootere of kleinere boerderg De eeuige te Lobith slaande korenmolen waar het water rechts en links doorloopt is tonder schuit niet te naderen Honderden hectoliter aardappelen litten in kuilen onder water Van Ellen af kan men na eerst een tocht per vlieger over water gemaakt te hebben alléén over den betrekkelijk smallen tomerdam over de Ossen waard Lobith bereiken Te Maastricht was gisteren avond omstreeks 8 ure de Maas 7 centimeter gevallen stand 46 18 Ook van de Boveu Maas werd geseind dat het water valt Boermond ten 8 uur voormiddag De Maas valt nog voortdurend In de laatste 24 uur 16 cM val De Maas te Venlc was gisteren avond 67 ure weder 7 wL gevallen aedert des ochtends zoodat den stand uu 7 38 M boven nul is Drie straten sgn droog geloopen twee andere zullen morgen droog zgn doch op ééue staat minstens nog i meter water Het binnenwater is mede vallende Vele wegen zyn nog niet te bereiken De ondergeloopen tuinen zgn voor het grootste gedeelte van hunne wintervruchtcn beroofd Uit Grave wordt van heden nacht geseind Waterstand 11 00 onveranderd Aan de Pegelbrug 9 80 iden De dorpen Hniseling en Herpen loopeu onder Het viaduct van den Zuidoosterspoorweg in de Beerschif Maas is overstroomd en de dienst gestremd België meldt was Het water staat aan de kruin der dyken Baromeler dalende Te Arnhem was gisteren avond ten half negen de Rgu uog 4 cM gewassen en werd nog meer was verwaéht Stand bijna gelijk 1876 Westervoorlsche dgk wordt steeds versterkt Op sommige plaatsen afgibrokkelil wind Z Te Ngraegpu is de buitengewone rivier correspondentie III werking getreden Dientengevolge mogen de klokken niet meer geluid worden In hel schependom vap Nijmegen is het op vele plaatsen ook treurig met den waterstand gesteld Geheele relden staan onder het water Vooral is dit het geval in hetJ dorp Hatert en omstreken uaa de Maaszijdr waar men zoowel van het vele binnenwater als van d Maaskwel te lijden heeft Sinds weken zitten de bewoners daar door hei water omringd en kunnen tg slechts met schuiten hunne woningen en boerenerfen verlaten Die mensehen zgn daardoor grootendeels van alle verdiensten verstoken en gaan ecu hangen winter te gemoet Te Deventer was de stand van het water gisteren avond ten half negen 6 71 sedert 2 uur 1 cM was thans slaande Wegens den hoogen waterstand is Dinsdag avond het polderhuis betrokken door een lid van het waardbestuur van de Krimpenerwaard en is de buitengewone riviercorrespoiidentie door de manschappen begonnen De Kaarde ran ttuiven Het is eene vaststaande gewoonte in Groot Brittannié dat bg betalingen die de Bank van Engeland voor de Begeering doet ouderdeelen van stuivers niet worden uitbetaald De Back van Engeland heeft uu onlangs vergunning ontvangen om die opgegaarde deelen van stuivers in de schatkist te mogen storten en die kleinigheden hebben den minister van financiën een extratje opgeleverd van 1 71V 264 guldens en 70 cents Te of bg Barmen is een aantienlgk koopman onlangs op eigenaardige wgze van zgn gedurige dronkenschap geneten Maanden lang hadden tijn vrienden hem eiken avond moeten thuisbrengen Daarin moest verandering komen Op een avond gingen ig iu plaats van naar tyn huis met hem naar een barbier dien ig gelastten den koopman ign hoofdhaar en tgn fraaien baard geheel af te scheeren Daarop brachten tg den kaalkop tot aan de deur van zijn huis en schelden aan Mes kan tich de ontsteltenis ran mevrouw en de latere schaamte van meneer denken Dit laatste was de oorzaak dat hg in 14 dagen niet buiten durfde komen en toen was zijn odrauktucht over Koning Kalakaua de Kanakenvorst op de Saudwichseilai den die tooals men weet een poos geleden een reisje naar en door Europa maakte heeft een invitaiie getondeu tot bg woning van zgn kroning welke den 12 Februari van het volgende jaar tal plaats hebbea o a aan eenige families te Sant Francisc dig den vorst tgdens zgn oponthoud aldaar gefêteerd hebiwn De invitaties zijn op wit papier geschrevni om het wil is een goudenen daarom weer een roodeo rand Op het wil staat het koninklgke wapen van Hawaii met een wapenspreuk die vertaald ongeveer beduidt Ik ben opperburgemeesler fde tiran En onder het wapen leest men Gij hebt de eer de kroning van HH MM den koning en de koningin bg te wonen De hofmeester zal u eei plaats bg den ingang van het Jolaui paleis aanwgten op Maandag den 12 Februari A D 1883 te 11 uur s morgens Gala costnum üraaf Andrassy als Teohter van instructie Men herinnert tich dat in den afgeloopen zomer te Ofen in het paleis van Graaf Andrassy inbraak en diefstal werd gepleegd en dat 0 a de kostbare ordeteekenen van den staatsman werden gestolen Het gelukte de Pettber politie spoedig de drie vermoedelijke daders u handen te krggen twee hunner bekenden de derde Kikoczy genaamd bleef lot hiertoe halsstarrig alle schuld ontkennen Het gevolg was dat de graaf van t betit zgner kleinodiën verstoken bleef Deter dagen reed hg zelf naur den gevangene en vroeg den rechter van instructie hoe t er toch mee stond Het antwoord Was dat Bskoczy bleef ontkenoen Andrassy vroeg en verkreeg daarop verlof den verdachte zelf in het verhoor te nemen hem gelukte wat de ervaren rechter van inslruotie niet mogelgk had geweest de verstokte booswicht wkende volledig zgn schuld wees de medeplichtigen aan en gaf alle bijtonderheden nauwkeurig op Dientengevolge werden nog twee juweliers die de gestolen sieraden hadden gekocht gearresteerd e iu hun woningen vond men nog enkele van de kostbare ordeteekenen Welke middelen Andrassy heeft aangewend om Kikokty tot bekentenis te brengen wordt niet gemeld TOOliTElEL Gisterenavond had de aangekondigde tooneelvoorstelliiig plaats der Dilettanten Club alhier Opgevoerd werden Een eertte Liefde tooneelspel in 3 bedrgvjji doorj J Hoek en De Ueroulei kluchtspel in één bedrif door Leonard Door hare k uze te laten vallen op het eerstgenoemde sittk gef de vereeniging een blgk van goeden smaak dal waardeering verdient De taal IS veel beschaafder en gekuischter dan gewoonlijk in stukken door dilellanten opgevoerd wordt gehoord en daarin worden denkbeelden vtrkondigd der kennisneming en overdenking overwaard Het bevat menige nuttige opmerking en beharligenswaardigeu wenk ooic op tooiieelgebied De belachelgke theatrale toon zoo vaak nog op de planken gehoord wordt daarin flink gehekeld doch juist bierdoor heeft de opvoering voor dilettanten hare gevaarlijke zgde Immers zoo ooit dan moest nu met de meeste zorg door hen de kUp worden vermeden dien t anderen willen doen ontwijken wilden tg niet tich het verwgt op den hals haleii Toont liever door uwe daden dan door uwe woorden hoezeer gij natuurlgk tooneelspel op prjjs steil I Het is ons echter aangenaam te kunnm constateereu dat ook bg deze voorsteiling een streven merkbaar was met een gelukkig succes bekroond naar juiste opvatting en eenvoudig vertolken van karakters Enorm lange samenspraken wolden licht vervelend doch waar die geschreven tijn in flinke taal en gezonde denkbeelden bevaiteii hebben tg niets hindeilgüs mits zij met verstand en smask worden weergegeven Gisteren was dat voldoende het geval en alzoo werd het gebrek aan aclie hetwelk bet stuk min of meer kenmerkt minder hinderlijk dan anders het geval tou geweest tijn Willem va Devenport blakende van een eerste liefde geen kwaad willende hooren van haar die hg bemint en later bg de ontdekking van haar ontrouw in wanhoop over tgn telcurslelling werd goed weergegeven met waardigheid en lelfbebeerscbing en toch niet tonder gevoel werd ons de jongeling te tien gegeven die gloeit voor de kunst en haar als zgn ideaal beschouwt Sommige opmerkingen kwamen met een kracht en nadruk lot ons dat ig ons den indruk gaveu niet alleen van de lippen des sprekers maar regelrecht uit zgn hart te komen Zoo behoori het I De oude heer van Devenport Willem s oom werd eveneens verdienstelgk vertolkt De tegenstelling door den schrgver bedoeld van den Hagenaar met zijne onedele principes en ouderweische ideeën met den edelen jongman kwam uitmuntend tjt baar recht en de eigenaardige apreekwgte dergelgke oude heeren vaak eigen werd goed nagebootst en flink volgehouden De rol van Tieodoor Mulder werd met de noodige losheid gespeeld Het lid der club wien die rol wat toevertrouwd vervulde voor het eersl een dergelgke omvangrijke rol en hg deed dit op een wgie die ons de hoop doet uiten dat deze eerste maal niet de laatste tal lyu De tooneelspeler Fedtlaor voldeed eveneens De eerste kennismaking beviel het publiek dadelgk tootcer dat bij tgn volgend optreden telkens een klein applaus werd gehoord dat hg dan ook ten volle verdiende Jan eo Jaeprn deden t bun e om het stuk goed van stapel te dota loepen Het verhaal van den sigarenkoopende dronken Vedelaar en de scène van den Scheurkaleoiler gaven een sommigen welkome afwisseling Het na de paute opgevoerde kluchtspel werd vlug afgespeeld Dezelfde heeren die in het eerste stuk een rol vervulden traden ook hierin op De tegenstelling van lie stijve bgna niet te bewegen onderwgzen en de losse over het tóoneel vliegende kanttrgdets trad zeer goed aan het licht Het spel voldeed dan ook algemeen en de scènes waarin de hniponderwgza uitgenoodigd werd tot het maken van een luchtsprong en waarin de kunstrgder mededeelde hoe h j de kinderen in zgn vnk opleidde gaven vooral lot veel hilariteit aanleiding De bedienden welke aanleiding gaven tot de geheele vergissing waarop het stuc rustte komt ook een woord toe van lof over hun spel Na de voorstelling ran gistereoarond mag worden geconstateerd dat de Dilettantznclub zoowel in keuze van stukken als in beschaafd spel vooruitgatt Moge dat voortdurend het geval zgn en het Goudscbe publiek door de vereeniging nog menige genoBglgke avond worden geschonken I BoiteDlandsch Overzicht In het Ëngelsobe Lagerhuis heeft de beer Gladstone de beloofde mededeeling gedaan over de kosten welke voor Engeland uit de expeditie in Ëgypt voortvloeien Tot den Isten October ai bet krediet met 1 060 000 p st overschreden zoodat Engeland voor den oorlog tot nu toe een som van 3 360 000 p St had uitgegeven Na 1 October komen de uitgaven voor het Indisch coulingrnt geheel of ten deele ten laite van Egy rte De Fransohe Senaat heefl nu ook bet Congotractaai goedgekeurd zoodat deze annexatie op papier weldra geheel iu orde zal zgn Ten opzichte van de Madagasoar quaeslie besloot de Ministerraad de Frausche vlag ie doen eerbiedigen lerwgl tevens geconstateerd werd dat de onderhandelingen i jn afgebroken De Engeliehe Minister van Bniteulandsehe Zaken antwoordde min de Madagascar deputntie dat hem niets bekend was van een traoluat dat aan Frankrijk het protectoraat over Madagascar zou opdragen Iu het Lagerhuis verklaarde de Minisier Dilke dat Engeland volkomen vrijheid vau handel en scheepvaart op de groote Afriknansche rivieren wil Men tiet de punlen van verschil tusscben de beide Westertohen nemen dagelgks toe Wellicht staat met dete bonding van Engeland in verband de verklaring in den Franscheu Ministerraad dat de Congoexpeditie uilsluiiend van commeroiéelen aard is Heden Donderdag vaugt de tilting van den Duitlohep l ksdag aan Men denkt dat iu de beide moa Deoember en Januari slechts enkele tlttinfei wtllen worden gehouden daar verschillende eoramiasies over wetsontwerpen npg hunne rapporten moeten opmaken en men de leden die van beide lichamen deel uitmaken beschikbaar wil houden voor de zittingen ran den Pruisisohen Landdag a r spoedig het ontwerp tot afacbafRug der laagste vier klassen der directe belasting zal aan de orde worden gesteld De leden dus die niet in de commissies zitting hebben en geen lid van den Landdag zgn znllen uog wel wat thuis blgven al dringen de couranten er ook op aan dat tg tullen opkomen want zegt de iV Z Corr nleu kan niet welen of niet eensklaps eene belangrijke beslissing aan den Bijksdag zal worden voorgelegd vooral indien hel waar is dat spoedig prins Bismarck weder in de siad komt Eene der eerste beslissingen welke van den Bijksdag tullen gevraagd worden is die over de officieele taal in de vertegenwoordiging van EltasLothaiingen Volgens de nieuwe organisatie der rgkslanden van 23 Mei 1881 tullen de vergaderingen van bet lichaam voortaan in bet openbaar worden gehouden en bg dezelfde gelegenheid is voorgetcbreven dat iu de vergadering uilsluiiend Duitsch zal warden gesproken De Elzas Lotbaringscbe leden hebben nu eene wijtiging der wet voorgesteld in den geest dat de president aan leden die geen Duitsch kennen zou kunnen veroorlooven in het Fransch btt woord te voeren De natioiiaalliberalen en conservatieven tijn teer tegen de aanneming van het voorstel wgl tg iu het gebruik der Duitsche taal een middel zien om de bevolking der rgkslanden lol de overlniging ie brengen dat de aunexaiie een feit is waarop men niet ueer kan terugkomen Dit nam echter niet weg dat bet centrum met den Fortwhritt en alle particularislen het ontwerp in eerste en tweed leiing aannamen Nu dringen de tegenstanders op verwerping aan om de oude redenen en ook omdat de regeering bg aanneming de verandering toch niet zou uitvoeren zoodat er een conflict zou geboren worden In den Landdag wacht men gewichtige disonssicn naar aanleiding van de bej rooiing van eeredieusl Htt centrum tal woarschgolük eei e interpellatie richten tot den minister over de verhouding van den Pruisisohen slaat tot de Boomtche curie Dat kan een dag of wat piateos geven Engen Bichter IS van tgne ziekle hersteld en tal waarschijnlijk eerstdaags eene of andere gelegenheid aangrgpen om de redevoering te houden die hg voor de algemeene beraadslaging over de begrooting bestemd had De Belgiaofae Kamer der Vertegenwoordigers heeft het wetsontwerp verworpen waarbg werd voorgesteld om in drukpersprooesteu door een jury te doen beslissen Met 24 tegen 9 stemmen heeft de Deentche Landsting besloten tol de tweede leting van het wettonwerp betrefiende de landverdediging over te gaan B E C L A M E Heller s Speelwerkeo worden jaarlgks om dezen tgd aangekondigd om spoedig daarna als glanspunt op duizend KerstUfels de kostbaarste voorwerpen in de schaduw ie stellen Uit overtuiging roepen w j ieder toe Wat kan de echtgenoot aan zgne echtgeueote de bruidegom aan tgae bruid de vriend aan zgn vriend schooners en aaugenaroers schenken P Een speelwerk van Heller vertegenwoordigt gelukkig doorgebrachte uren laoht an soherst door tgne vroIgke verheft hart en gemoed door zijne ernstige wgten verdrijft treurigheid en neerslachtigheid is het beste gezelschap voor den eenzame de trouwste vriend ja ook den Igder den tieke en hem die San zyn huis gebonden is t met één woord Ma Speelwerk va Heller mag en kan in geen salon aan geen ziekbed in het algemeen in geen fatsoenlijk gezin gemist worden Voor heeren kótelhouder confitevn toomede winkeliers van allerlei soort bestaat er geene eenvoudiger en tekerder aautrekkingakraobt dan tulk een weik om de gasten en kldhten op den duur aan tich te verbinden Zooals ons van vele zgden bevestigd werd zgn de inkomsten von zulke inrichlingen inderdaad verdulibeld waarom Meeren hótelhoudert en kandelaart die nog niet in het bezit van een speelwerk zyn niet dringend genoeg kan aanbevolen worden zich dete too lekericerkende aantrekkingtkraeht tonder dralen aan te ichaffen en wel te meer daar op verlangen de betaling gemakkelijk gemaakt wordt aa heeren geeitelijken die om hunne betrekkiog of wegens den stand concerten enz niet kunnen by wonen versohaft tulk een kunstwerk het schoonste duurzaamste genot Wy doen opmerken dat de keus der verschillende stukken met torg gedaan wordt de nieuwste en te gelijk de meest geliefde oudere opera s operetten dansen en liederen tyn iu de verken tan Heller op het schoonst vereeuiyd Üc fabriekant beeft de eer leverancier van vele hoven en faoogge plaatste personen te zyn en ia daaunboren op tentoonstellingen bekroond onlangs te Melbourne de eenige die speciaal voor lioh alleen den eenie prijs diploma met zilveren medaille bekwam Eene voor dezen winter vatlgeslelde verdeeling van premiën van 100 Speelwerken ten bedrage van 20000 francs zal zeker tot byzondere opwekking strekken daar iedere kooper zelfs van eene kleine Speeldoos daardoor in het bezit van een groot werk kan komen op elke 25 francs krijgt men een premiebewgs Uitvoerige geïllustreerde prijslgsten met plan worden op verlangen franco toegezonden Wg beVeleu ieder ook ten opzichte van eene kleine Speeldoos aan iioh rechtstreeks tot de fabriek te Btrn te wenden daar op vele plaatsen werken die niet van H LLEB zijn als zoodanig worden aanbevolen Alle echte werken en Speeldoozeo dragen zyn gedrukten naam waarop men wel acht moet geven De firma heeft nergens dépdts Geeslelgkeu Advokaien Uitgevers Bankiers en Vrouwen hebben dagelgks Hop Bitter noodig om hunne krachten te herwinnen Het Hop Bitter heeft de grootste en onverbeterlijkste dronkaards tot volkomen matige personen hervormd Neem er nota van FOXjI Z IEI GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gegedeponeerd Een Garenkai een Jongenspet een gouden Oorbellelje met bloedkorOal een zwart Scborlje een Portemonnaie een Kinderoorbelleije met goud een Portemonnaie nieuw een Duimstok een gouden Caobet een zilveren Horologie een onderstuk van een gouden Oorbelletje een geruit Schort eed fantasie Armband een gouden Bing een Duimstok een bloedkoralen Bracelet met gouden slot met bloedkoraal een Vrouweuhoed een Manshoed een Lampensehoonanker een porlemonnaie met geld een Paraplale een koperen Halsband van een hond een bloedkoraal Armbandje met gouden slootje een Kinderportemonnaie met eenig geld een Sigarenpijpje een Lamp een Karabies een gouden Broche een paar zwarte Handschoeaftn een paar gekleurde Handschoenen nieuw een Ibnfasie Armband een zilveren Oorring een blauw Schortje een Kraal mei goud oorknop een gouden Oorbellelje een pakje iMachineuaalden een paar wille Kousen een nieuwe Boa KENNISGEVING BUBGEMEE8TEB en WETHOUDERS van Gouda b engen ter algemeene kennis dat van de in December 1874 ten behoeve der gemeente aangegane geldleening groot 20 000 renieude 5 pet de obligatien numero s 7 8 12 13 19 26 26 27 29 36 en 37 ieder groot ƒ 5t 0 Ier aflossing syn aange eten en dat het bedrag dier obligatien waarvan na 1 December 1832 geene rente meer wordt te goed gedaan tegen intrekking vali dezelven en overgifte van de niet versohenen coupons op dien dag ten kantore fan den gemeente ontvanger zal worden betaald Gouda 29 November 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOÜWEB MABKTBKBIOHTKN OOUda 30 November 1882 De graanmarkt verkeerde in lustelooze stemming er konden nauwelyks koopers gevonden worden tegen 25 a 60 cents lager voor de Tarwe De beste ZeeuRSohe werd betaald met ƒ 10 60 i 11 doch de eenigszins afwijkende kon ternauwernood 9 50 a 10 opbrengen Mindere ƒ 9 26 ü 8 76 Bogge als voren ƒ 6 50 ü 7 Gerst in beide soorten ƒ 6 60 a 6 Haver 3 75 a 4 10 de ligte zware ƒ 4 40 ii 4 60 Hennepzaad inlandsob f 10 60 a 11 De réSinarkl met gewonen aanvoer de handel in all soorlec Vlug vette varkens van 25 28 ct yrarkens geschikt voor Landen van 22 a 24 ds per If kil9 lniigere varkens en biggen Iraag biggen S 50 a ƒ I IO per week vette schapen vlug Kaas aangevoerd 60 partgen haudel sraag eerste qualiteit ƒ 29 a 32 tweede qualiteii 26 a ƒ 28 Noordhollandsche f 34 a ƒ 36 floeboter ƒ 1 40 a 1 60 Weiboter 1 20 a 1 30 BnrgerlUke Stand GEBOREN 27 Nov Johinnei Cslhinnaa oedon 1 H earnsD en C J LaDeobarg 28 Aolhooie Adriaaot oadera D Bood eo E Braam Cornelia JohsDoa ouders J de Morree en P Louwereoborg OVERLEDEN 27 Nov L Hoogervorit 67 28 J M Bakker 3 w J S Eink ned M 6 Slgp 77 j J W M Bolterop 12 w GEHUWD 29 Noi D vu der Meide en M C WeitermiD C A Veriyl e A Steen A tin Hootei en J P Witzer ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon E BÜONQovda 28 November 82 Braam De bekende eti onbekende schaldeischers in de onder het voorrecht van hoedelbeschryving aanvaarde nalatenschap van STEVEN KOSTEE in leven bonwman gewoond hebbende en den 15 September 1882 overleden te Reemoijk worden dooii de erfgenamen opgeroepen om op DONDERDAG den 21 DECEMBER 1882 des middags ten twaalf aar te verschenen in de herberg R£t Scuaakbobdi te Gouda ten einde aan hen rekening en verantwoording van hnn beheer af te leggen en hunne achaldTorderingen te voldoen voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikende zal zgn Zullende de verantwoording acht dagen bevorens van des voormiddags 9 tot s nam 3 nar ter inzage M en ten kantore van den ondergeteekenden Notaris aan den Kerkweg D n 3 te Waddinxveen I MOLENAAR Te Stolwijk wordt tegen 1 JANUARI 1883 GEVRAAGD eene OlSmEHWUZEBES met acte voor NUTTIGE HANDWERKE f Jaarwedde ƒ 600 Stokken franco aan den Burgemeester vóór 20 DECEMBER a s SINT NICOLMS CADEAÏÏX Bg mg voorhanden een F IJ N E E E U Z E Zilveren Nouveauté s Armbanden Broches Doekspelden een ruime collectie DIAMANTEN VOORWERPEN Bloedkoraleo eo Gooden Colliers Broches en Oorknoppen en verder vele fijne GOUDEN ARTIKBtEN Mg inzonderheid voor het maken van KÜNSTHAARWERKEN aanbevelende Blgi met Hoogachting UEd Dte Dienaar George van de Pavoordt A 130 HOOGSTRAAT Fl 1000 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Bhateroogen Xlnctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwgdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hg een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl lOUO contant uitbetaalt Met echt kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prgs per flacon inclusief Penseel en gebruikaaanwgzing Fl 1 Te verkrggen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LBIMIES Rotterdam 44 WESTZEEDIJK 44