Goudsche Courant, zondag 3 december 1882

it ondttrqdera lich te go d deden De parade in d Flanuge beatond nit de korpsen infanterie schutterg eu marine Behalve de generaals voornoemd waren er nog tegenwoordig de generaals Smits en Jackson De oud sttyders schaarden zich met de oitadelvlag in hun midden gedragen door 6 man vertegenwoordigende de verschillende wapenen op het terras vdór het panorama waarvoor de troepen defileerden De Citadelvlag werd gedragen door den conatabel Kriens van de raariae De vlag is 15 meter lang en de es man die er roor geschaard stonden hadden last genoeg om de oudstrgders er af te houden daar ieder een klein stukje als nagedachtenis wilde hebben Een oudstrgder een Volendammer schipper raakte de vlag aan en zei Jongen jongen het is nou beier als in dien kogelregea Ook was er een oud markentenster een regimentskind die haar echtgenoot had leereu kennen in de kazematten der Citadel Geheel uit Winischoten was ze op eigen kosten hierheen gekomen Haar naam is Frederika Scheening De zaal waar ten 6 ure de gemeenschappelijke maaltijd zon plaats hebben was prachtig versierd In htt midden zag men de borstbeelden onzer drie koningen achter de hoofdtafel is een tropee van wapenen en geschut in alle mogelgke en onmogelijVe gedaanten aan bet andere eind der zaal ziet men de pbrtretten van chassé en kolonel de Boer Tussohen hen hing een schilderij voorstellende de Citadel na de overgave Aan de kameraadschappelqke maaltijd namen 500 personen deel De Ministers van oorlog en marine hadden per telegram hunne adhaesie betuigd aan de oitadelfeesten dooh waren door hunne ambtsbezigheden verhinderd daaraan deel te nemen In het Paleis voor Volksvlijt werden de oud strijders dn avonds vergast op een klassiek concert bij hun intrede werden liij met luide hoera s van het publiek ontvangen en na de pauze werd verscheidene malen het fTtlkilmit aa het H itn Neerlandtci bleed ten beste gegeven Drie generaals in groot uniform waren tegenwoordig alsmede de burgemeester der hoofdstad Als eene aardige bijzonderheid verdient vermeld te worden dat bg den feestraaallgd dezelfde tafelschel gebruikt werd waarvan Chassé zich op de Citadel bediende De Citadelfeesten werden gisteravond gesloten de zaal van den Stads soboawburg leverde een eigenaardig schouwspel op De oudjes zaten in het prterre en op de galerg terwgl de feestcommissie 10 de stalles had plaats genomen Na het spelen van het volkslied werd hetgordgn opgehaald Op den achtergrond zag men het beeld van Willem I omgeven met groen en een prachtige tropee van wapenen met ouderwetsche schako s ransels trommels enz De namen van Voet en Seeling prgkten op twee rosetten welke door oranjekoorden aan vier beelden der faam verbonden waren Op den voorgrond links prijkte het portret van Chassé MÜsvr Roesing in het wit gekleed met een oraqjesjerp droeg op aandoenlijke en verheven wgzeeen gedicht van ds J P Uasebrvek voor Onder haar voordracht bekranste zg het portret van Chassé Door de feestcon missie werd aan mevr Rossing een bouquet vereerd en herhaalde malm werd zij teruggeroepen Na de voordracht van de versregelen getiteld Na vijftig jaren vergastte men de ond strijdera op het blijspel De Inkwartiering hetgeen zeer goed werd afgespeeld Onder het spelen van het Volkslied en het Wilhelmus verlieten de ud strijders den schouwburg zeker allen aangename herinneringen aan deze feesten met zich voerende Het Maandblad der Bollandtche UaatKhappg van ZandbouK bevat het volgende artikel dat wij verzocht worden ook in ons blad te plaatsen INTERNATIONALE LANDBOÜWTENTOON8TELLING 1884 AMSTERDAM De Heer Mr C J Sickesz Voorzitter van het Uitvoerend Comité schreef in zijne circulaire die ook w in No 9 van dit blad opnamen Nederlanders I Ook de eer van ons volk is bij het houden dier tentoonstelling betrokken Ik vraag het U zou het geen schande wezen als bet landboawende Nederland i iet zooveel geld kon bgeenbrengen dat althans eindelijk ook eens in ons eigen land gebenre wat wg telken jare bg onze naburen op zoo uitnemende wijze zien tot stand komen P Zoa het Nederlandsche volk aan bet Comité zijn bgdragen onthouden Dat groote belangstelling in het tot stand komen der internationale tentoonstelling in ons Vaderland bestaat bigkt het Uitvoerend Comité dat veler medewerking ontving j waardoor reeds een aanmerkelijk kapitaal is bgeengebrachl Doch zal de tentoonstelling doorgaan zal de ver wachting van den Heer Sickesz niet beschaamd worden dan moejen nog vele bijdragen inkomen dan moeten zg die tot heden aohterbieven ook hunne bgdragen offeren Het is toch bekend dat met Januari 1883 het besluit moet worden genomen of de tentoonstelling zal doorgaan Herbaatdelgk is er reeds op gewezen dat niet alleen groote bgdragen worden gevraagd Het Comité vraagt aller medewerking en de deelname algemeen ie behoeven de giften waarlük niet groot te zijn Al zgn de Igdeu voor den litn bouwer niet zoo gunstig tooh zal wel geen enkele beweren dat hg voor eene onderneming waarop zoo zij werkelijk tot stand komt zooals men zich voorstelt Nederland trotsoh zal mogen zijn geen ƒ 2 50 of ƒ 1 kan missen I Dat een ieder wien het waar belang van den Nederlandsohen landbouwer en veehouder ter harte gaat dat vooral hg die bij den bloei van landbouw eu veeteelt belang beeft zich niet langer terugboude maar zgue bijdrage aan de bestaande Subcommissie in de gemeente zijner woning ter hand stelle of wel die bgdrage per postwiisel aan den Secretaris van het Uitvoerend Comité den Heer P F L Waldeck te Loosduinen bg s Qravenhage overmake Met aandrang wijzen wg er op dat het zoo prijzenswaardig voornemen alleen uit gebrek aao geldelijke medewerking oog kan schipbreuk lijden I Het niet tot stand komen der eerste internationale laudbouwtentoonstelling iu Nederland deze reeds zoo lang gewenschte zaak zoude een schande zijn voor ons Vaderland in het algemeen dooh in het bijzonder voor hen die hunne bijdragen terughielden Ten slotte wordt 4ierinnerd dat de Commissie van vertegenwoordiging der Maatschappijen bet besluit heeft genomen dat wie minstens ƒ 35 geeft donateur wordt en daardoor het reobt van toegang erlangt voor den geheelen duur der tentoonstelling alsmede roor de plechtige opeuing en dat na 1 Januari 1883 geen gelegenheid meer zal bestaan om als donateur toe te treden Eindelijk is in bet licht verschenen het verslag aan den koning van het onderzoek naar de rermoedelgke oorzaken waaraan de zeeramp van Zr Ms rammonitor Adder moet worden toegeschreven uilgebracht door de Commissie benoemd bij s konings besluit van 21 Juli 1882 Dat rapport is met s konings machtiging op laat van den minister gedrukt Het verslag bevat vier deelen I Eene beachrg viug van den rammonitor Adder II Een zooveel mogeiyk aaneengeschakeld verhaal van de laatste reis van den rammonitor voor zooverre de commissie door getuigenisten van ooggetuigen daartoe in staat gesteld werd III Qeeft zij de vermoedelijke oorzaken op waaraan de ramp aan de Adder overkomen moet worden toegeschreven terwijl zg IV eenige leemten aangeeft welke het door haar ingesteld cndeizoek haar heeft doen kennen In het derde gedeelte wordt de vraag gesteld waaraan moet het vergaan van den rammonitor Adder worden toegeschreven f Het antwoord luidt Ook na oen geruimen tijd ernstig voortgezet onderzoek is het uwe commissie niet gegeven die vraag volledig te beantwoorden Wel is by haar de overtuiging gevestigd dat verschillende oorzaken zijn te zaraen geloppen om eerst gevaar daarna nood voor den monitor te doen ontstaan en is het haar niet moeielijk de oorzaken aan te wijzen Maar evenzeer is bij haar de overtuiging algemeen dat er ten circa 9 ure iets aan boord van den monitor moet zijn gebeurd dat haar onbekend is gebleven omdat er wel getuigen zgn die den ondergang van de Adder hebben waargenomen maar geen hunner de reden daarvan heeft rerklaard Er wordt rerder gezegd dat de Adder de reis onder een samenloop van ongubstige omstandigheden maakte Kommandant état major bemanning zij waren geen van allen vertrouwd met den monitor die over zee moest worden gevoerd Diep ontmoedigend is het zeker dst op betrekkelijk korten afttand van het zoo druk bezochte duin van i Sche eningen op een zomeravond 66 man in lee kunnen omkomen niet omdat het vergaan van het vaartuig niet is waargenomen maar omdat zü die het wel hebben waargenomen geeoe pogingen hebben aangewend om hulp te verleenen Dezer dagen is verschenen hei rapport van de commissie uit den geneeskundigen raad voor de provinciën Friesland en Groningen aan welke was opgedragen bij alle rectoren van gymnasia directeuren en directrices ran de H B krnnkziunigenartseu en medische leden van de geneeskundige raden in Nederland onderzoek te doen naar hetgeen de ondervinding han had geleerd ten aanzien van de vraag ran de overlading der schoolgnande jongelieden ten nadeele van hunne lichamelijke en geeste lijke ontwikkeling Tot aanvulling van dat bericht strekke dat bet algemeene resultaat van het rapport hierop nederkomt dat ook in ons land het gevaar in deze schromelijk wordt overdreven en dat hetgeen over de zaak pleegt gezegd en geschreven te worden al zeer weinig op positieve gegevens berust Nergens ter wereld vindt men een afgeperkt jachtveld namelijk een omheind bosch of woud dat een zoo verbazend groot aantal herten bevat als het bosch van Werbellio waar in bet najaar Hofjachten worden gehouden Met zekerheid kan worden gezegd dat er over de 3000 aldaar worden gevonden Maar dit haalt nog niet bij de menigte die er wordt aangetroffen in den paartijd Dan wordt het bosch van Werbellin bezocht door minstens een 1000tal kapitale herten v m t manoelgk geslacht uit Mecklenburg Fommeren Silesie Pruisen de provinciën van dien naam ja zelfs uit Polen Opmerkelijk is het dat aUeen de sterkste herten ae verre reis durven ondernemen om zich naar het zoo bevolkte bosch te begeven Het gebenrt in die dagen niet zelden dat zij op klaarlichten dag snel als de wind door de straten van hel dichtst bü de bossoben von Werbellin gelegen Joachimsthal jagen Hierbij komt nog een opmerkelijke biJzonderbnA Dat trekken van vreemde herten uaar de bossifteii van Werbellin bestaat niet sedert korten tijd Uit menig document betreffende het oude domein taarbinnen de bosachen van Werbellin ziju gellkgen blijkt dat herten uit verwijderde streken soms meer dan 100 mglen ver derwaarts stroomden in den paartijd en dergelijke berichten klimmen op tot roor ongereer een duizendtal jaren Uit rendez vouz was van de oudste tijden een ruime open plek in het woud op eenigen afstand van het lasteel Hnbertusstook dat nog als jachthuis wordt gebezigd Men had daarvan op de volgende manier partij getrokken Twee onderaardsohe gangen had een der voormalige Vorstelijke bezitters lang vóór de dagen der Keurvorsten van Brandenhurg om onbemerkt die plek te bereiken Deze gangen beslaan nog heden ten dage en zgn bekend onder de benaming van het Pijpenroer en de Toovetfluit Door dit middel naderde men de b doeIde open plek en voor zij aan een vijand Toitden deuken vielen de fraaiste exemplaren door het doodelijk lood Maar al die geraren waaraan die dolende herten zich blootstellen op hun verren tocht hebben ze tot heden niet teruggehouden om de rerre reis nsar de bosschen ran Werbellin te ondernemen wt t jaar aan jaar heefi dit se lert een reeks ran eenwea plaats gehad INGEZONDEN Stadgenooten I Na de jongste gebeurtenissen in Atjeh in Aug jl zgn uit enkele gemeenten ran ons vaderland adressen aan Z M onzen geeerbiedigden Koning of aan de 2e Kamer der Staten Gfneraat gezonden inhoudende het rerzoek de noodige maatregelen te nemen om dergelijke daden van verraad en moord voortaan onmogelgk te maken Wg hadden gehoopt en rerwacht dat dit roorbeeld zoo niet door alle dan toch door de voornaamste gemeenten in ons land zou zijn gerolgd Misschien heeft men zich laten weerhouden door de hoop dat bjj de behandeling der Indische begrooting door de ledm dir Kamer op een meer krachtige en waardigW houding tegenorer den rerraderlgken Atjehnees zou zgn aangedrongen dooh wie de jon te debatten met eenige aandacht heeft gevolgd zal met ons inzien er van dien kant geene verbetering in den treurigen toestand is te verwachten Wel hebben eenige leden met kracht en innige overtuiging op een meer krachtig handelen of op bettuursver ndering in Atjeh aangedrongen dooh ze werden niet genoeg ondersteund en ten dnidelijkete is gebleken dat er van den tegenwoordigen Min van Kolomen geen ingrijpende maatregelen in zake Atjeh zgn Ie verwachten Stadgenooten Moeten wg het dan nog langer aanzien dat de verraderlijke Atjehnees ons gezag tart en hoont onze goede bedoelingen bespot en met verraad en moord beantwoordt Moeten wg het nog langer dulden dat onze zonen broeders die onder de moeielijkste omstandigheden steeds goed en bloed roor Koning en Vaderland veil hebben en ten offer brengen weerloos tegenover een overraoedigen vgand staan en op lage ellendige wijze worden vermoord KooM i het bloed U niet van schaamte en verontwaardt In het BH na Donderd g jl leeit meo i 1 Odi il heden een pirticoliBr lolegrim oit Pentng toegi Kinden meldende d t in Atjeh in drie dsgen 23 gewonde en dooden an Nederl ndiclie z de lyn geiellen en del o een kapitein i geenenreld wiene naam met li overgeBeiiH eienmin ala de dagleekening der gefechten ging dat andere volken ous om onze ellendige houding te Atjeh met minachting behandelen F Moeten wg onze sohoone Indische bezittingen in den waagschaal stellen P Medeburger I Toont dat de Aljehzaak ook Uwe taak is dat het Indische leger door U gewaardeerd wordt dat gij niet langer wilt dat het bloed onzer zonen en broeders nutteloos wordt vergoten I Wendt U met een adres tot Z M oBzen Koning Hij toch heeft herhaalde blpen gegeven ran zgne ware liefde rooir het Indische leger en het welzijn onler schoone orerzeesche beziilingen Wendt U lot Hem opdat het Hem moge behagen in Atjeh zoodanige maatregelen te nemen dat er aan den tegenwoordigen onhondbaren ja roor onze nationale eer schandelijken toestand een einde korae I Dat rordert het belang van Ii die dat vordert ook Uw belang I Dat daarcoor een paar invloedrijke personen het initiatief nemen en een adres ontwerpen dat zeker door de meeste zoo niei door alle ingezetenen zal worden geteekend Gouda R P M vin Aldekwebelt December 1882 Gep Kapt O I hêgn Pakketpost Op last van Z E den Minister van Waterstaat Handel en Mgverheid zal bet Postkantoor alhier alsmede de onder dit kantoor ressorteerende Hulpkantoren bij uitxondering op ZONDAG 3 DECEMBER voor het verzenden van Pakketten zgn opengesteld op dezelfde uren als roor de Brievenpost GOUDA l December 1882 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS KleinbaDdel io sterken Drank BURGEMEÏSTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Wet van 28 Juni 1881 StaateUad n 97 Gelet op de bepalingen der Verordening op de invordering van het Vergunainfsrecht voor de uitoefening van den Kleinhandel in Sterken Drank in deze Gemeente Herinneren de Kleinhandelaren iu Sterken Drank aan hunne verplichting om indien zij deu termijn waarvoor hen de Vergunning toi verkoop van Sterken Drank in t klein verleend is met één jaar verlengd weuschen te zien daarvan bij Burgemeester en Wethouders kennis te geven en Noodigen belanghebberden uit deze Kennisgeving zoo spoedig mogelijk schriftelijk In te zenden ter Plaatselijke Secretarie Gouda 1 December 1882 Burgemeester en Welhoaders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER APVERTENTIËN Tot onze groote droefheid is gisteren het Igk ran onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder CATO JOHANNA LANSMAN8 Echtgenoote Tan Gijsbkiitüs va Vliet in den onderdom van 50 jaren na een gemis van 17 dagen uit het water bg de Mallegatslois opgehaald C VAN VLIET C bCHENK L TAN VLIET Gouda 2 December 1882 Wederom voor de Katwijkeche en Noordwijkiche Vüidureweduvienen Weezenbg Ds VORSTMAN in dank ontvangen ƒ 5 OPROEPING Al die wat te vorderen heeft van of schuldig is aan de nalatenschap van Mevrouw de Weduwe J S SLIJP geb Exeik gewoond hebbende te Gouda laatst Gouwe C No 179 te Gouda en aldaar overleden 28 Nov 11 wordt verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 11 DEC e k ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den Heer ARIECORNEUS C08IJN gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 20 DECEMBER 1882 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda De beschuldiging door H MEÜLMAN tegen mg ingebracht is geheel ongpeg rond daar door mij geene QOITANTIE gegeven is en ook het bedrag aan mg niet is aitbetaiild STEENMEtJER ER WORDT EEN GEVRAAGD tegen einde DECEMBER Brieven franco letter P Hulppostkantoor Haaitreeht De ondergeteekende bericht dat hg de KUIPERIJ van wglen den Heer M HOEFS Jieeft O VEBGETSOMEy En beveelt zich beleefdelgk aan tot het maken van alles wat tot het EUIPER8VAK behoort Mg noemende UEd Dw Dn A D VAN DER POOL Kuiperg tieuzenstraat L 72 St mCOLAASFEEST Raagmaakers Raa maakers Raagmaakers RaajjmaBkers Raagmaakers Raagmaakers Raagmaakers Raagmaakers Raagmaake Raagmaakers Raagmaakers Raagmaakers Raagmaakers Raagmaakers Raagmaakers BOTERLETTERS CHOCOLAAD ARTIKELEN MARCEPAIN HARTEN BORSTPLATEN BANKETLETTERS CONFITUURHARTEN SURPRISES BL0KLETTBR8 CARTONNAGES yiKERFlGÜREN lAUSIJZENBROODJES Best St NIC0LAA8 FRANSCHE VRUCHTEN Pgne BONBONS Verschillend GESAK 17 U A y E IsT 17 de nieuwste mDEmpEBEBEN zeer gescSIkt voor St NICOLAAS CADEAUX L DR JONG Lange Tiendeweg OpenlDare Verkooping te GOUDA Op DINSDAG 12 DECEMBER 1882 voorm ten negen uur ten overstaan van Notaris Mr KIST in het huis aan den Bleekerssingel R N 203 van een zeer netten waarin onderscheiden fraaie MEUBELEN en al hetgeen voor een haishouden noodig is verder GOUD ZILVER en JUWEEL Aanbesteding van SULPHAS CHININI LEVERTRAAN SUIKER ruw CARBOLZÜÜR en IJZER CHLORIDE tot het zpiveren van drinkwater in 1883 benoodigd voor de Stads apotheek te Gouda op WOENSDAG den 13 DECEMBER 1882 des namiddags ten 1 ure De voorwaarden liggen ter inzage op de Gemeente Secretarie De ondergeteekende heeft de eer te berichten daji hg DONDERDAG 7 DECEMfiER a B GoxiDjt met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HABDUZER Sociëteit Vredebesti op de Makkt s Hagb Ofiicihn J BREGBAART k Confi oür Patissier heeft de eer te berilïhten dat zijne St NIGOLAAS ETALAGE gereed is en beveelt zich bijzonder aan tot het LEVEREN van goed gevulde Boterletters SPEITSLETTERS enz Heerenkleeding Magazijn MARKT A 54 Voorradig Heeren Ulsters van af f 12 50 NB Bj BESTELLING op MAAT zonder PRIJ8VERH00GING J HOOGENBOOM OEBB immm HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne ETALAGE voor het ST mCOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelgk aan tot het leveren van GOED GEVULDE ST NICOLAASFEEST Bg dezen gelegenheid Elegant geëtaileerd in Gouden en Zilveren Werken alsmede eene extra SCHOONE KEUZE Juweelen en Horologfiën uitmnntend geschikt voor St MCOLAAS CADEAÜX Reparation worden ten spoedigste bewerkstelligd J van de PAVOORDT DUBBELE BUURT GOUDA De Notaris SPERNA WEILAND te Bodegraven zal ten verzoeke van COMMISSARISSEN van den STRAATWEG van Gouda naar Bodegraven op DINSDAG 19 DECEMBER 1882 des voorm ten elf uur in het Logement van C BLOMMESTEIJN nabg Bodegraven JPUBLIEK VEBKOOPEN 60 Iepen Boonien zeer geschikt voor Wagenmakers en ÉÉN POPULIER staande te groeien op den berm van voornoemden Straatweg nabg Spokersbrug ü k