Goudsche Courant, zondag 3 december 1882

Zondag 5 December 1882 Wijdstraat IH van der BURG Wijdstraat Heeft de eer zgne geachte stadgenooten te berichten dat hij evenals vorige jarenz n St NICOLA AS ETALAGE gereed heeft van heden af goed voorzien van groote en kleine GEBAKKEN als Amandel ConÊtuurliarten Sausijzenbroo es eii enz o 9 e a V N hopende met een ruim bezoek vereerd te mogen worden VAN £ Bruine en Geele Koperwerken Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte Clientèle kennis te geven dat zgn NIEUW VERBOUWDE WINKEL in bovengenoemde Artikelen HEROPEND i zal worden op 15 s N VOOE HÏÏISHOUliELUK EBRUIK ENZ Langde Tiendewegp D 34 Dinsdag 5 December a 8 9 O 9 en beveelt zich bij deze minzaam aan O D POIVSIOE J J Hoogf straat 116 GOUDA Ontvang en eene ruime keuze IVAAIMAÜHINES alle voorzien met zelf werken de garenwinders en de nieuwste practische verbeteringen MarkriTST MarkrA S7 J jr VAN BEMMEL ONTFANGEN eene schoonecollectie in KRISTAL GLAS BRITTANNIA en Nieuw ZILVER HOUTWERKEN LARWERKEN INKTSTELLEN LAMPEN KOLEN en TÜRFBAKKEN en verschillende nieuwe Artikelen geschikt voor St NICOIiAAS CADEAUX tot buitengewone lage prijzen VERROOPHüTs De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat de St NICOLAAS ÉTALAGE van af MAANDAG 20 NOVEMBER zal gereed zgn De ruime keuze in de fijnste NOUVEAUTÉS van GALANTEBIËN enz veroorlooft hem zgn geëerde clientèle tot een bezoek zgner Etalage uit te noodigen Ph J van der STOK SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 perankerenhooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fjjne Roede en Witte PORT 2 50 VeWer exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz P fs couranten worden op aanvraag franco toegezonden SnJT inCOLAAS CADEAïïX Bjj mö voorhanden een F IJ N E KEUZE Zilveren Nouveautés Armbanden Eroclies Doekspelden een ruime collectie DIAMANTEN VOOBWEBPEN Bloedkoralen en Gooden Colliers Broches en Oorknoppen en verder vele fijne GOUDEN ARTIKELEN Mjj inzonderheid voor het maken van KÜNSTHAARWEÉKEN aanbevelende Blgf met Hoogachting UEd Du Dienaar George van de Pavoordt A 130 HOOGSTRAAT ST NIC01MS7EEST C VAN VLIET BANKETBAKKER 154 MARKT 154 BUI MS SOBTXmjRING Suiker en Chocolaad Artikelen SURPRISES en CART0NA0E8 CoDfltuur en AmandelharteD Banket en Confituurlettere Best St ITicolaas enz enz Dagelijks versche EOTEBLETTEBS Openbare vrUwlllige verkooping te Waddinxveen op MAANDAG 4 DECEMBER 1882 de veiling des morgena ten II ure de afslag des avonds ten 6 ure in het Koffiehuis van A Vïbhbül van Een HUIS met EEF en dUOKS met twee vrge POORTEN staande aan de Zuidkade binoen Waddinxveen gemerkt wjk D 235 en 236 groot 2 aren 80 centiaren In twee gedeelten b de week verhnurd voor 1 75 per week Aanvaarding b de betaling op 2 Jannari 1883 en op MAANDAG 4 DECEMBER 1883 des middags ten 1 ure vóór en in het huis gemerkt D 72 aan de Znidkade te WaddinX veen om contant geld van SENIOB MEUBILAIRE EN INBOEDELGOEDEREN Breeder bg biljetten en nader onderricht te bekomen by Notaris MOLENAAR Sociëteit ONS QENOEaEN 3 Abonnement Vooretelling D0NDERDAG 7 DECEMBER 1882 Kon Nederlandwh Toooeel Afd RoUerdam Tooneelspel in 3 bedr van A DÜMAS Fils 08V0L0D DOOE Hij is met jaloersck Blgepel in 1 bedrflf uit bet Hoogduitsch door ROSIER FAA8SEN Aanvang 7Vi nur Qewone bepalingen en prijzen Snelpersdruk van A Beinkman te Gonda Buitenlandscli Overzicht I De sfichawelgke luoordaanilageD irelke in de laatate dagen te UuoUu gepleegd zy ii hebbea deu onderkoning van Ierland geleid tot het in rerking itpllen van bet artikel der oitiondering wel iraarin bepaald wordt dat ieder die zich des nachta op traat bevindt en verdacht voorkomt door de politie kan aangehouden en in renckerde bewaring gebracht worden De Regeering ia voor dete aanalagrii elke blijkbaar van geheime genootKbappea uitgaan m r beducht dan voor de geweldige taal van Michael Davit die dezer dagen te Uealh het ivoord roerde Hg iprak over het gevaar van een bongeraiiood in de enlelgke streken en zcide dat indien de Britaehe regeering iiiet spoedig doellnffeude hulp verleende het in bczitnemen van de landergen in Donegal Connemara Kerry en Cork door de boereu gewettigd en eene nieuwe weigering tot pachtbetaling te wachten was lu het Lagerhuis werd gisteren door de Kegeeriug meegedeeld dat de vergaderingen van de leraohe heethoofden zullen worden verboden wanneer het IOC voortgaat De buitengewone Engelsche commissaris lu Egypte lord Dufferin heeft naar men verzekert besloten de aanklacht tegen Arabi in te trekken voor loover zg vergrijpen tegen het gemeene recht betreft Hg zan nn alleen wegens rebellie terechtstaan en waarsehgnlijk daarvoor tot verbanning veroordeeld wórden Volgens de Standard zou hel te Cairo vrg algemeen betwijlelj worden dat het proces tegen de hoofdschuldigen het bewgs zou kunnen leveren van het hun ten laste gelegde Het besluit zou reeds bg voorbaat genomen zgn voegt genoemd blad er bij om de personen die b dep opstand betrokken zgn geweest Ie verbannen Meu wai overtuigd ran de noodiakelijkheid eener tranaaetie De heer Ashley gaf eenige inlichtingen over de Transvaal Hg verklaarde o a niet te weten dat de Boeren afstand van een uitgestrekt grondgebied van een der iulandsohe hoofden hadden verlangd of reeds hun gezag in andere streken gevestigd zouden hebbeu Verder deelde hg mede dat maatregelen waren genomen om Cetawnyii roo spoedig mogelgk naar Zneloeland Ie doen terugkeeteu De Uuitache Rgksdag behoefde slicbts heropend te worden en men trad terstond in een warme discussie over het voorstel ora het gebruik der Fransche taal in de Klzns Lolharinger vertegenwoordiging toe te laten Krachtig door de Regeering bestreden werd het voorstel in t eind verworpen m l 153 tegen 119 stemmen men begrgpt waar de groote minderhiid vandaan kwnm het centrum gaf weer een bewgs van rgksvijandigheid zooals Biiroarck zon uggen van nationaal liberale igde rad Bennigsen op tegen het voorstel hg bracht daarbg den tegenwoordigen toestand van Frankrgk ten sprake en meende dat uit de daar heerscheude verwarring een nieuwe oorlog zou voortvloeien waarin hel rgksland op nieuw verdedigd zou moeten worden Deze overtuiging is te Beilga vrg algemeen De Fransche Kamer der Afgevanriligdeu heeft het budget voor marine aangenomen Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 29 November 1882 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD O W arbeider te Nieuwerkerk tot 2 boeten vau 10 gulden of 1 dagen met verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer wegens jagen op eens anders land in den Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk zonder voorzien te zgn van een jocblacte en van eene scbriflelgke vergunning van den rechlhehbende T V H aannemer te Nieuwerkerk lot 3 gulden of 1 dag wegens op den Hoogen Zeedgk onder Nieuwerkerk in zgn dienst werkzaam hebben van een jongen beneden 18 jareu bezig gevonden met Idaar aan den weg te erken T v arbeider te Ouderkerk tot 10 gulden of 3 dagen wegens baggeren in den IJsel onder ronderak binnen den abtand van 20 Meters van den overigu zonder rerganning van Gedeputeerde Staten der Provincie Zai Holland A H arbeider te Gouderak evenals de vorige F V en J T arbeidtrs te Nieuwerkerk ieder tot 1 dag wegens spelen net geld op den openbaren weg te Nieuwerkerk B v jongen te OoD a tot 1 gulden of 1 dagwegens naschreenwen van emaud op den Groenewegte Gouda C V E Iandb t uwer te Oonda lot 1 gnideuof 1 dag wegens rgilen met een kar bespaunenmet een houd te Gouda tonder dat die hond wasvoorzien van een mui Ikorf P de B bouwman te Waddinxveen tot 3 gulden of I dag egi ns in de Wgdstraat te Gouda geheel zonder toezicht laten zijn wagen bespannen met een paard Fieter Kok kleidermaker te Schoonhoven tot 1 gulden of I dag wegeos openbare dronkenschap te Gouda Gerrit Snaterse baacspjoaer te Moordreofat lot 6 gulden of S dagen wegens openbare dronkenschap te Moordrecht Ontslagen vau alle Hecbtsvervolgiog C de J slachter te Haastrecht van den aanklacht op den openbaren weg te Gouda zgn kar bespannen met drie honden geheel z nder toezicht te hebbon laten staan De Politieverordening ran Gouda bidreigt alleen straf tegen den voerman van een paard of muüeiel maar niet tegen des voerman ran een hond ezel of ander trekdiar dia zich daarvan p straal verwgdert a E OLlJi M B Ik heb mg een zware koude op den bals gehaald hoort men dikwgis en bgna iedereen heeft daarvan in dit jaargelgde te Igden Zelden echter schrgft men aan zulk eene verkoudheid dit boosaardige karakter toe dat zg bg veronachtzaming vertoont en er bealaal niet weinig gevallen waarin tering en andere iwure ziekten ilaaruit zgn ontstaan Als voorbehoedmiddel verdient de Rgnlandsche Druireo Borsthonig zie de advertentie in t nummer van bedeu aan iedereen te worden aanbovoleu die lijden aan moeilgkheden iu de ademh dingsargaiien daar dit aangename sap de eigenschap bezit het sigm los te maken deze droogheid en daardoor de neiging tot hoebten te verioohten en weg te nemen waardoor eene spoedige berrgding van den onaangenamen toestand verkregen wordt Tevens worden de voedende en de vertering bevorderende uitwerkselen van dit huismiddel zeer geroemd eu erkend Burgerliike stand Ooada r EBOREN 29 Nor Joh nni Oaerlroida ouder J de Or nw en 6 Sulkkenbarg 80 Juhanas Eliubeth ouder J Sohelfer eo J K Groeaeneg l idoor onder M Roxeveld en R Davidaoa Cornell Dirk ouder J A Pl lsltr en fi Verhoef ONOERTROIIWO 1 Dee 1 6ni e tegn 87 j en I vin 0 01 81 j Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 23 lot 30 Nov 1882 Moordrecht GEIIOREN I Dauiel onder i ran der Vooren en W Stmt OVERLEDEN 1 dl Wit 4m C J ninut wedr an E Bouwman 83 j GEHUWD B rsa Griekss en A Perk JE Steio voort eo H Aal msn Stolïirijk GEBOREN J n ouden K v a der tVsl en I Molenur LeenderI ouder M Bnitelur en M Kool Adri na ouder 11 Noorl nder en D Boon Neeltje onder 1 ran Huren en i Koot Willem ouder G OraveUnd eo A Dekker klau ouder W C Dekker en O Blouk OVERLEDEN T M sn der Pgl 8 j Haastrecht EBOREN Gerrit Hendrik onder C W van Zgl Langhout en E Bookelm n Vllst OVERLEDEN G L Rgoe eld Sw Reeuwijk GEBOREN Teuni ouden F Uoogea d k ii l ji pt Johsooa ouder I Zul co J tan der Pol Johuflefc ouder L Houdijk en L Streeflsnd JuoIm oader L i a der Winden en S r n Hofwegsn OEHUWD P Kmo en J SU 1 Waddinxveen r EBOREN Leentje oadin O nn Dgk ra A Vnaualen Arie onder J Wen reen n D Metieltar Qerril ouder A Poot en W r n Dsoi OVEBLEDEN A Voorkimp i m GEHUWD M de Boog en H de Bur F Kutar en P Vmk D r n Kleef n 1 ran Rhijn Zevenhuizen OEHOBEN Tennu Arnoldi onder H Verweg u D Ton Adriaoa onder K ran Vliet en A Vi Advertentiën Or BlSrB A R E Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zfln Toomemens op W0BNSDA6 den 13 DECEMBER 1882 des namiddags ten 1 nre in het Raadhuii aldaar bg inachrgving AAN TE BESTEDEN De leverantie van de ten dienste der Gemeente gedarende het jaar 1883 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtwaren 2 Userwerk 3 Spijkers en liohta ijaarwuna 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Glas e Teer T Kalk r Grind 9 Zand 10 Fijne puin 1600 M 11 Plantsoen en Boomgewas 12 122 Upenboomen met inbegrip van planten en onderhoaden De monsters van No 8 9 en 10 zgn aan de Stade Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dag Igks de Zondagen uitgezonderd des voormiddaga van 10 tot des namiddags 1 ore ter Secretarie der gemeente en aan ie Stade Timmerwerf ter inzage De Inschrgvings Biljetten op zeg geschreven geteekend en gesloten moeten den 12 December 1882 uiterlijk des middags teu 5 nre op gezegde Secretarie ingeleverd zyn Eeni Depot van THEE Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HST MaGAZUK VAU M RAVENSWAAY Zmm OORmCHEM Doze THEEËN worden afgele id verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Frgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Goufk